Zasoby ludzkie jako glowny czynnik sukcesu firmy

advertisement
Zasoby ludzkie jako główny czynnik sukcesu firmy
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE str. 4
ROZDZIAŁ I. ZASOBY LUDZKIE WAŻNYM ELEMENTEM KAŻDEJ ORGANIZACJI str. 7
1. Zasoby ludzkie - wyjaśnienie pojęcia
2. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
3. Znaczenie kultury pracy w zarządzaniu
4. Modele Z.Z.L
ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE EFEKTYWOŚĆ PRACY str. 27
1. Koncepcja oparta na trzech poziomach efektywności
2. Rola pracowników w podnoszeniu efektywności organizacji
2.1 Wpływ ocen pracowniczych na wykonanie zadań i warunki ich organizacji
2.2 Określenie potrzeb szkoleniowych, związanych z rozwojem pracowników
ROZDZIAŁ III. TECHNIKI I SPOSOBY ODDZIAŁYWANIA NA ZACHOWANIA
PRACOWNIKÓW str. 41
1. Koncepcje motywacji a zachowania ludzkie i mechanizmy nimi kierujące
2. Związek pomiędzy potrzebami człowieka a motywacją do pracy
3. Narzędzia motywowania pracowników
3.1 Bodźce materialne
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
www.EduAkademia.pl
3.2 Bodźce niematerialne
ROZDZIAŁ IV. PRZYKŁADY FIRM PRZYJAZNYM LUDZIOM str. 62
1. Szwajcarskie przedsiębiorstwo Mettler - Toledo Efektywność dzięki
samodzielności pracowników.
2. Tricon Restaurant Poland. Motywowanie pracowników.
V ZAKOŃCZENIE str. 73
VI LITERATURA str. 75
Wprowadzenie
Każda organizacja posiada wiele zasobów, spośród których za najważniejszy od
wielu lat, jest uznawany czynnik ludzki. Ludzie dostarczają organizacji swoją
pracę, uzdolnienia, twórczość i energię. Bez zaangażowania czynnika ludzkiego
żadne przedsiębiorstwo nie miałoby szans na sukces. Każdy człowiek ceni określone
wartości, ale od zawsze za jedną z najważniejszych uznawał też pracę. Praca jest
podstawą życia oraz źródłem ludzkiego rozwoju. Stanowi ona jeden z
najważniejszych elementów składowych kondycji człowieka i jego godności, a także
nadaje sens życiu. Celem mojej pracy jest ukazanie znaczenia czynnika ludzkiego
dla organizacji, dla różnych aspektów jej funkcjonowania i jej rozwoju.
Współczesna organizacja powinna szybko reagować na zmiany i być w stanie
dostosować się do nowych wymogów. Wzrastająca konkurencja sprawia, że
organizacje w coraz większym stopniu koncentrują się na najskuteczniejszym
wykorzystaniu zasobów ludzkich, gdyż to od nich w dużym stopniu zależy kondycja
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
www.EduAkademia.pl
firmy. W takich warunkach stabilne, skostniałe struktury instytucjonalne przestają
spełniać swoją rolę i są coraz częściej zastępowane formami bardziej elastycznymi.
Pojawianie się nowych technologii wymusza też zapotrzebowanie na inne, nowe
umiejętności pracowników. Struktury organizacji stają się coraz bardziej płynne i
niestabilne. Wszystko to wymaga elastycznego podejścia do podziału pracy i
efektywnej komunikacji na wszystkich szczeblach zarządzania. W ostatnich latach
inwestorzy coraz większą uwagę zwracają na jakość pracowników i ich potencjał na
przyszłość, a wiec podejmują decyzje inwestycyjne również na podstawie trudno
uchwytnych czynników. Patrzą na kadrę i liczą na przyszłe zyski, które przyniosą
utalentowani ludzie. Wyraźnie to widać na przykładzie firm internetowych, których
wartość jest uzasadniona wartością ludzi, którzy w nich pracują, a nie zyskami,
jakie wypracowują. To uważne przyglądanie się potencjałowi kadrowemu przez
inwestorów przenosi się również na inne branże. Mało, kto chce inwestować w
firmę, której kadra nie wróży odpowiedniego poziomu innowacyjności, niezbędnego
do działań w dzisiejszym biznesie. Stąd też wojna o talenty, czyli o przyciąganie
najzdolniejszych pracowników, co w chwili obecnej najlepiej udaje się firmom
informatycznym i internetowym. Firmy robią wszystko, aby ci najzdolniejsi wybrali
właśnie ich ofertę. Do walki o najlepszych dochodzi dbałość o zaangażowanie
pracowników. Jest to zadanie dla menedżerów personalnych, gdyż ważne jest
wytworzenie wspólnoty przekonań i budowanie tożsamości firmy. Podobne poglądy
można usłyszeć od specjalistów od public relations i specjalistów od komunikacji w
firmie. Dotychczas firmy starały się uzyskać wartość dodaną przede wszystkim
dzięki redukcji kosztów wytwarzania, ale koszty można obniżyć tylko do pewnego
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
www.EduAkademia.pl
pułapu. Następną możliwością są innowacje, które też zależą od jakości kadry,
czyli źródło sukcesu tkwi cały czas w pracownikach. To pracownicy poprzez swój
potencjał i kreatywność są w stanie dostarczyć firmie przewagę nad konkurentami.
Opisane wyżej trendy są już codziennością dla szefów firm studiujących
zarządzanie w zachodnich szkołach biznesu. Rozwój elektronicznych mediów,
globalizacja nauki i kultury niweluje dziś wiele dotychczasowych barier, nowe
trendy coraz szybciej stają się obecne także w Polsce. Istnieją oczywiście znaczne
różnice pomiędzy krajami zachodnimi, a Polską, gdzie wciąż jest jeszcze słabe
wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, gdzie na ciasnym rynku
pracy wciąż nie ma warunków do "wojny o talenty", ale rzeczywista wartość
zasobów ludzkich także u nas jest już doceniania.
Celem mojej pracy jest ukazanie znaczenia zasobów ludzkich dla organizacji, dla
jej efektywności, pozycji wśród innych firm konkurencyjnych.
Poszukując argumentów dla ukazania znaczenia czynnika ludzkiego dla organizacji,
chcę również znaleźć odpowiedź na następujące pytania:
· Jaki sposób zarządzania zasobami ludzkimi jest najefektywniejszy z punktu
widzenia interesów organizacji?
· Jak duże znaczenie ma czynnik ludzki pośród innych czynników wpływających na
efektywność pracy?
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
www.EduAkademia.pl
· Jakie są doświadczenia różnych zachodnich firm w efektywnym zarządzaniu
zasobami ludzkimi?
Odpowiedzi na powyższe pytania udzielają kolejne rozdziały pracy. Rozdział
pierwszy zawiera rozważania na temat zasobów ludzkich, zasad zarządzania
ludźmi, kultury pracy i czynników ją kształtujących. W drugim rozdziale zajmuję
się koncepcją efektywności oraz rolą pracowników w jej podnoszeniu. Trzeci
rozdział stanowi próbę odniesienia zasad zarządzania zasobami ludzkimi do
efektywnych, znanych firm na polskim rynku. Zawiera przykłady dwóch firm, które
są przyjazne ludziom. Firma Mettler - Toledo postawiła na samodzielność
pracowników, natomiast firma Tricon Restaurants Poland na materialne i
pozamaterialne motywowanie pracowników. Podstawą napisania pracy jest
literatura, wiele artykułów z czasopism fachowych, a także materiały wewnętrzne
zaprezentowanych firm.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
www.EduAkademia.pl
Download