Ewolucja teorii zarządzania

advertisement
8. Ewolucja teorii zarządzania.
I.
Teoria klasyczna
1. Naukowe zarządzanie
2. Zarządzanie administracyjne
II.
Teoria behawioralna
1. Ruch na rzecz stosunków międzyludzkich (human relations)
III.
Teorie ilościowe
1. Teoria ilościowa zarządzania
2. Zarządzanie operacyjne
IV.
Teorie współczesne
1. Podejście typu Z
2. Troska o doskonałość
I.
Teoria klasyczna wykształciła się na początku XX wieku. Celem
naukowego zarządzania było efektywne wykorzystanie siły roboczej. Twórcą
był Frederik Taylor. Jako brygadzista, a później jako konsultant w wielu firmach
badał i projektował stanowiska pracy. Wprowadził przerwy w pracy, zastosował
akordowy system wynagrodzeń. Stworzył ideę, która opierała się na
następujących krokach:
1. opracowanie każdego elementu pracy zamiast stosowanych wcześniej
przybliżonych metod „na oko”,
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
2. naukowe dobieranie i szkolenie pracowników do wykonania pracy
zgodnie z krokiem pierwszym,
3. nadzorowanie pracowników
4. dalsze planowanie pracy i wykorzystywanie robotników do jej
wykonania.
Do rozwinięcia tej teorii przyczynił się Frank Gilberth, który spowodował zwiększenie
wydajności pracy (układanie cegieł). Lilian Gilberth miała wkład w ukształtowaniu się
psychologii przemysłu oraz kierowania personelem.
Jako małżeństwo wykorzystali swoje techniki w praktyce. Frank (dzięki teorii
wydajności) spłodził dwanaścioro dzieci, a Lilian stosując psychologię i kierowanie
odniosła sukces w ich wychowaniu.
Innym teoretykiem był Henry Gantt, który współpracował z Taylorem. Pracując
samodzielnie stworzył techniki poprawy rezultatów pracy robotnika.
Zarządzanie administracyjne skupia się na zarządzaniu całą organizacją. Jej
rwórcami byli: Henri Fayol, Lyndall Urwick, Max Weber, Chester Bernard.
Fayol ujął praktykę zarządzania w 14 zasadach:
1. Podział pracy
2. Autorytet formalny i autorytet osobisty do wykonywania obowiązków
kierowniczych
3. Dyscyplina
4. Jedność rozkazodawstwa, co oznacza, że każdy pracownik powinien
otrzymywać polecenia tylko od jednego przełożonego
5. Jedność kierownictwa – podobne czynności w organizacji powinny być
zgrupowane i podległe tylko jednemu kierownictwu
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
6. Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu
7. Sprawiedliwe wynagrodzenie dla pracownika i dla organizacji
8. Centralizacja władzy
9. Hierarchia władzy, która w organizacji powinna przebiegać z góry na dół i
każdy powinien jej przestrzegać
10. Ład – zasoby ludzkie i rzeczowe powinny być koordynowane tak, by znalazły
się na właściwym miejscu i we właściwym czasie
11. Sprawiedliwe odnoszenie się w stosunku do podwładnych
12. Unikanie dużej fluktuacji pracowników
13. Swoboda inicjatyw wśród pracowników
14. Praca grupowa powinna być harmoniczna, poczucie jedności i przynależności
o grupy powinny być popierane i podtrzymywane.
Teorie klasyczne odpowiedniejsze są dla stabilnych i prostych organizacji niż dla
organizacji współczesnych, dynamicznych i złożonych. Często zalecały uniwersalne
procedury, nieodpowiednie w pewnych sytuacjach. Pracowników traktują jak
narzędzia a nie zasoby.
II.
Spojrzenie behawioralne kładło nacisk na indywidualne postawy i zachowania.
Prekursorem byli: Hugo Münsterberg – psycholog niemiecki, który opublikował
pracę „Psychologia i sprawność przemysłowa” oraz Mary Parker Follet.
Przedmiotem jej zainteresowania była oświata dorosłych i poradnictwo zawodowe.
Badania w tej dziedzinie rozpoczął Elton Mayo wpierany przez General Electric Co.
Pierwsze badanie polegało na zmianie oświetlenia w miejscu pracy wybranej grupy
robotników. Inne doświadczenie polegało na ustaleniu akordowego planu zachęt
płacowych. Okazało się w nich, że system ten nie funkcjonował. Ważniejszym
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
bowiem była dla pracowników akceptacja grupy niż dodatkowe wynagrodzenie.
Wynika z tego że element ludzki ma ogromne znaczenie w pracy.
Ruch na rzecz stosunków międzyludzkich (human relations) został rozwinięty
przez Abrahama Maslowa i Douglasa McGregora.
Maslow rozwinął teorię, że człowiek jest motywowany przez potrzeby układające się
w hierarchię: potrzeby samorealizacji, szacunku, przynależności, bezpieczeństwa,
fizjologiczne.
McGregor stworzył teorię X i teorię Y. Teoria X jest negatywnym poglądem na
robotników i odpowiadają jej poglądy naukowego zarządzania. Teoria Y jest bardziej
pozytywna i wychodzi z przesłanek przyjmowanych przez zwolenników teorii
międzyludzkich.
III.
Teoria ilościowa powstała podczas II wojny światowej. Opiera się na
modelach matematycznych. Za pomocą modeli rozmieszczano siły
zbrojne, statki, samoloty, magazyny. Po wojnie metody te zastosowano do
rozmieszczania magazynów, fabryk.
1. ilościowa teoria zarządzania – skupia się głównie na modelach
matematycznych,
równaniach,
np.
symulacje
komputerowe
nad
zachowaniem samochodów w czasie kolizji.
2. Zarządzanie operacyjne – jest nieco mniej zmatematyzowane i mniej
skomplikowane statystycznie niż ilościowa teoria zarządzania. Techniki
te zajmują się wspomaganiem organizacji w bardziej efektywnym
wytwarzaniu produktów lub usług.
Teorie ilościowe nie są w stanie w pełni wyjaśnić czy też przewidzieć ludzkie
zachowania w organizacjach.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
IV.
Teorie lat 80 tych.
Model typu Z Wiliama Ouchi’iego, który twierdzi, że firmy amerykańskie i japońskie
różnią się pod następującymi względami:
1. czas trwania zatrudnienia
2. tryb podejmowania decyzji
3. umiejscowienie odpowiedzialnośći
4. szybkość oceny i awansu
5. mechanizmy kontroli
6. specjalizacja ścieżki kariery
Troska o doskonałość – podejście przedstawione przez Thomasa J. Petersa i
Roberta H. Watermana. Zespół cech prowadzący do doskonałości obejmuje:
1. terminowe załatwianie spraw
2. ścisły kontakt z klientem
3. popieranie autonomii i przedsiębiorczości
4. maksymalizację wydajności pracy
5. wykorzystanie bezpośredniego podejścia do kierowania
6. zajmowanie się tym, na czym firma zna się najlepiej
7. utrzymywanie prostej mało rozczłonkowanej struktury organizacji
8. jednoczesne popieranie zarówno centralizacji i decentralizacji
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download