koszty i poj*cia bliskoznaczne

advertisement
KOSZTY I POJĘCIA BLISKOZNACZNE.
Celowość - związek z normalnymi warunkami działania, oraz odniesienie do okresu są
kryteriami kwalifikującymi pojęcie kosztów (musimy określić okres czasowy).
Wydatek - to każde wykorzystanie (wydatkowanie lub angażowanie) środków finansowych
bez względu na cel ponoszenia. Wydatek związany jest z kosztem w ten sposób, że każdy
koszt rzeczywisty musi być poprzedzony wydatkiem powstaje przed lub równolegle z nim.
Nie każdy wydatek jest, był lub będzie kosztem.
Należności
200
Zobowiązania wobec dostawców
R-k bankowy
-20(2)
Zobowiązania wobec pracowników
50
Kasa
Inne zobowiązania
+20(1)
Inne środki pieniężne
20(2)
Fundusz środków pieniężnych netto 150
(1)130
(2)130
Straty nadzwyczajne - skutki finansowe zdarzeń niepowtarzalnych np.: zaniechanie,
postępowanie ugodowe, układowe lub naprawcze. Zaliczamy wszelkiego typu zdarzenia
losowe kary, kradzieże, pożar, powodzie.
Klasyfikacja kosztów - polega na podziale kosztów na podzbiory ze względu na przyjęte
kryteria zasadnicze podziału kosztów.
 według rodzajów - wg prostych elementów procesów pracy. (usługi obce, zakupione,
wynagrodzenia) rodzajowe składniki kosztów stanowią punkt wyjścia do rozliczenia i
grupowania kosztów przedsiębiorstwa.
 możliwość wyodrębnienia w danym podmiocie elementów prostych koszty proste zurzycie pierwotnych czynników procesów pracy tj. nie dających się w ogóle bądź w
ramach danej jednostki rozłożyć na elementy prostsze (usługa remontowa, usługa
transportowa obca) koszty złożone - składają się z wielu elementów prostych. (Usługa
remontowa wykonana we własnym zakresie)
 związek z działalnością (koszty podstawowe powstają w związku z zasadniczym
procesem działalności) (koszty ogólne obsługa i zarządzanie danym podmiotem
gospodarczym)
 możliwość przyporządkowania na podstawie elementów źródłowych produktom pracy,
miejscom powstawania i funkcjom. Koszty bezpośrednie - odniesienie wprost na
produkty kosztów jest możliwe w oparciu o odpowiednią dokumentację. Koszty
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
1
pośrednie - koszty wiążące się z ogólną wielkością produkcji i nie mogą być odniesione
na podstawie źródłowej dokumentacji na wytwarzane produkty.
 Związek kosztów z rozmiarami działania zmienne - zmieniają się wraz ze zmianami
rozmiarów działania zużycia materiałów bezpośrednich. Niezmienne nie zależą od zmian
w rozmiarach działania.
Ewidencja kosztów (w pełnym rachunku kosztów)
1. w układzie rodzajowym (zespół IV)
2. stanowiskowym i nośnikowym. Układ funkcjonalny (zespół V)
(Z - IV)
Dt materiały Ct
Dt zużycie materiałów. Energia Ct
*
wydanie materiałów do produkcji (1)
Dt rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Ct
Dt Usługi obce Ct
zurzyta obca energia (2)
Dt rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Ct
Dt wynagrodzenia Ct
wynagrodzenia za bieżący miesiąc(3)
Dt różne konta Ct
Dt świadczenia na rzecz pracowników Ct
np.:rozrachunki publiczno-prawne
np.: ZUS(4)
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
2
Dt umożenie Ct
Dt amortyzacjaCt
zużycie środków trwałych
Dt różne konta Ct
Dt podatki i opłaty Ct
Dt pozostałe koszty rodzajowe Ct
(Z - V)
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
3
Dt rozliczenie kosztów Ct
Dt produkcja podstawowa Ct
koszty bezpośrednie (1)
Dt koszty wydziałowe Ct
koszty pośrednieprodukcji
podstawowej (2)
Dt Wydziały pomocnicze Ct
koszty bezpośredni+
koszty pośrednie (3)
Dt koszty zarządu Ct
koszty pośrednie (4)
Dt koszty zakupu Ct
koszty bezpośrednie
związane z zakupem (5)
Dt koszty sprzedaży Ct
koszty bezpośrednie
związane ze sprzedażą (6)
Dt rozliczenia międzyokresowe kosztów Ct
ujęcie wydatków które dotyczą
kilku okresów sprawozdawczych
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
4
Download