Ogólna charakterystyka i ewidencja kosztów

advertisement
„Ogólna charakterystyka i ewidencja kosztów”
Koszt - to celowe zużycie czynników produkcji i usług obcych wyrażone w mierniku pieniężnym.
Trzy przekroje ewidencji kosztów:
 z jakiego rodzaju koszty zostały poniesione?
Pozwala na ocenę wewnętrznej struktury
 w jakich ośrodkach odpowiedzialności lub miejscach?
Pozwala ocenić kształtowanie się kosztów wg zakresu odpowiedzialności
 jakich produktów dotyczą?
Układ według nośników, pozwala ustalić jednostkowy koszt wytworzenia
Podział kosztów ze względu na cel poniesienia kosztów:
 koszty fazy zapotrzebowania (k. zakupu)
 koszty fazy zbytu (k. Sprzedaży)
 koszty działalności właściwej
1. w jednostkach wytwórczych (k. Produkcji)
2. w jednostkach handlowych (k. Handlowe hurtu lub detalu)
 koszty zarządu (k. Ogólnozakładowe)
Koszty w układzie kalkulacyjnym - związek kosztów z poszczególnymi produktami wytworzonymi w
poszczególnych jednostkach gospodarczych.
 koszty bezpośrednie (można je odnieść wprost na podstawie dokumentów źródłowych na dany wyrób lub
grupę wyrobów.)
1. materiały podstawowe
2. wynagrodzenia pracowników produkcyjnych
3. koszty specjalne wytwarzania (obróbka obca, obce zużycie narzędzi i przyrządów specjalnych)
 koszty pośrednie
Koszty wg stopnia ich reagowania na zmiany wielkości produkcji:
 koszty stałe (reagują minimalnie lub w ogóle nie reagują na zmiany wielkości produkcji np. płace personelu
pracowniczego, czynsze, amortyzacja środków trwałych.)
 koszty zmienne:
1. proporcjonalne (wraz ze wzrostem produkcji rosną koszty np. zużycia materiałów podstawowych)
2. progresywne (rosną szybciej niż koszty produkcji np. koszty wynagrodzeń w systemie akordu
progresywnego)
3. degresywne (rosną wolniej niż wzrost produkcji np. koszt zużycia materiałów pomocniczych.)
Etapy transformacji kosztów (s 91)
amortyzacja
*
wartości niematerialnych i prawnych
*
środków trwałych w tym inwestycji w obcych śr. trwałych
zużycie materiałów i energii
 materiałów podstawowych i pomocniczych
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
1





usługi obce








zużycie opakowań
niezawinione niedobory materiałów (ubytki naturalne)
zużycie energii elektrycznej
zużycie zimnej i ciepłej wody
zużycie gazu i pary
obróbka obca
usługi transportowe i remontowe
usługi łączności
usługi dozoru mienia
usługi najmu
usługi wydawnicze i poligraficzne
usługi informatyczne
usługi bankowe, opłaty manipulacyjne
wynagrodzenia
 wynagrodzenia brutto wypłacane w formie pieniężnej
 wartość świadczeń w naturze (deputaty) bądź ich ekwiwalenty, jeżeli są one zaliczone do
wynagrodzeń
świadczenia na rzecz pracowników
 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
 składki na fundusz gwarancyjny świadczeń pracowniczych
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 świadczenia związane z BHP
 odzież ochronna i robocza
 ubezpieczenia osobowe pracowników
 koszty szkoleń
podatki i opłaty
 podatek od nieruchomości
 podatek akcyzowy płacony przy sprzedaży niektórych wyrobów
 podatek gruntowy
 podatek VAT naliczony a nie podlegający odliczeniu i nie wchodzący w cenę nabycia
 podatek VAT należny od reprezentacji reklamy
 opłaty skarbowe, sądowe, notarialne
 roczne opłaty licencyjne uprawniające do wykonywania określonej działalności
pozostałe koszty
 ubezpieczenia majątkowe
 koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych
 wypłaty ryczałtów za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
2
 koszty reprezentacji i reklamy
 odprawy pośmiertne
 stypendia itp.
Struktura kont kosztów układu rodzajowego jest uzależniona od decyzji kierownika jednostki.
Funkcjonowanie kont kosztów układu rodzajowego:
różne konta
1
konta kosztów
według rodzaju
A
3
B
wynik finansowy
rozliczenie kosztów
różne układy kosztów
2
1.bieżąca ewidencja kosztów wg rodzaju
2.bieżące lub okresowe przeniesienie kosztów prostych na inne układy kosztów
3.przeniesienie na koniec roku obrachunkowego kosztów prostych:
a) w wariancie porównawczym rachunku strat i zysków
b) w wariancie kalkulacyjnym rachunku strat i zysków
Konto „rozliczenie kosztów” w przypadku porównawczego rachunku strat i zysków wykazuje:
Debet - koszt własny sprzedaży (po korekcie)
Kredyt - wszystkie zgrupowane koszty rodzajowe, a jego saldo wyraża:
a) zwiększenie stanu produktów (saldo kredytowe)
b) zmniejszenie stanu produktów (saldo debetowe)
Na koniec roku saldo przenosimy na wynik finansowy.
Koszty ogólne zarządu obejmują:
koszty administracyjne ogólne
 wynagrodzenia kierownictwa jednostki i komórek ogólnego zarządu np. koszty kadrowe
 koszty podróży służbowych
 koszty ubezpieczeń
 koszty łączności
 ryczałty za używanie własnych pojazdów samochodowych
 koszty biurowe
koszty ogólno gospodarcze
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
3




koszty straży przemysłowej i pożarnej
utrzymania magazynów
utrzymania obiektów
koszty racjonalności i wynaleźczości
Koszty sprzedaży obejmują:
 koszt obsługi zbytu w tym reklamy, udział w targach i pokazach
 koszty opakowań zbiorczych związanych z przygotowaniem do transportu
 koszty załadunku i wyładunku
 prowizje jednostek pośredniczących w sprzedaży (handel zagraniczny)
 koszty obsługi poprodukcyjnej (koszty napraw gwarancyjnych)
 koszty reklamy w środkach masowego przekazu
 podatek akcyzowy ze sprzedaży
Koszty wydziałowe obejmują (ujmują tę część kosztów, która powstaje na danym wydziale produkcji
podstawowej i stanowi koszt pośredni)
 koszty amortyzacji i remontów oraz pozostałe koszty utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń na
wydziale
 koszty kierowania wydziałem (płace kierownictwa wydziału)
 koszty związane z tworzeniem tzw. Warunków pracy na wydziale (koszty ogrzewania i oświetlenia,
koszty utrzymania czystości na wydziale)
Konto to na koniec okresu nie wykazuje salda.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
4
Download