Na czym polega POST*POWANIE O ZEZWOLENIE

advertisement
Na czym polega POSTĘPOWANIE O ZEZWOLENIE?
O takie zezwolenie może ubiegać się przedsiębiorca, który zamierza dopiero podjąć
działalność gospodarczą, gdy otrzyma zezwolenie (przepisy nie mówią, że osoba, która
prowadzi już jakąś działalność nie mogłaby się ubiegać). Organami, które decydują są
naczelne, centralne, terenowe organy administracji państwowej, oraz organy gminy,
starostowie. W większości przypadków decyzje podejmują naczelne organy administracji
państwowej. Uzyskiwanie zezwoleń na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
powinien być połączony z określeniem warunków, na jakich zezwolenia te są wydawane.
Warunki te mogą dotyczyć alternatywnie lub łącznie:
1.)Prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem niezależnie od wymogów
określonych w art.3 ust. 1 u.d.g
2.)Właściwości, którym powinien odpowiadać ubiegający się o zezwolenie
3.)Udokumentowania spełnienia przez ubiegającego się o zezwolenie warunków określonych
w art. 3 ust. 1 i 2 u.d.g.
4.)Ustanowienia zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich
5.)Wypełnienia indywidualnie określonych wymogów postawionych przez organ udzielający
zezwolenia w toku postępowania o wydanie zezwolenia
Zezwolenia mają formę decyzji administracyjnych, czasem jednak mają różne nazwy:
„upoważnienie”, „licencja połowowa”, „pozwolenie wodno prawne”, „zgoda”, „zezwolenie
dewizowe”. Postępowanie związane z wydawaniem, zmianą, cofaniem, wygasaniem,
uchylaniem zezwoleń na działalność gospodarczą jest postępowaniem administracyjnym,
które toczy się według przepisów k.p.a. Wyjątkowo zaś według przepisów ustaw
szczególnych, które pewne kwestie proceduralne i materialne rozwiązują inaczej niż przepisy
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
k.p.a. W trzech przypadkach (prowadzenie składów celnych i agencji celnych oraz
prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych) jest wyraźne
odesłanie do trybu udzielania koncesji uregulowanego w u.d.g.
Są sankcje za prowadzenie działalności bez koncesji lub zezwolenia. Art.60 kodeksu
wykroczeń stanowi: Paragraf 1: Kto prowadzi działalność gospodarczą bez wymaganego
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub bez wymaganej koncesji albo
zezwolenia podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Paragraf 2: Tej samej karze
podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian
danych objętych wpisem. Paragr 3: Kto prowadząc działalność gospodarcza nie oznacza
siedziby i miejsca prowadzenia tej działalności lub prowadząc działalność wytwórczą
wprowadza do obrotu towar bez wymaganych oznaczeń.
Przedstaw istotę KOMUNALIZACJI MIENIA.
Nabycie mienia komunalnego następuje:
1.)na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym I ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191)
2.)przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy
3.)w wyniku przekazania przez administracje rządowa
4.)w wyniku własnej działalności gospodarczej
5.)przez inne czynności prawne
6.)w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz.
95 ze zm.) przekazano gminom mienie ogólnonarodowe.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym mieniem powiatu
jest własność I inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne
(wyłącznie prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby
prawne).
Nabycie mienia województwa:
1.)na zasadach określonych w k.c. I innych ustawach
2.)w drodze przekazania mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we
władaniu państwowych osób prawnych określonych w ustawie.
Do wyłącznej właściwości rad powiatowych czy sejmików województwa należy m.in.
podejmowanie uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia I obciążenia nieruchomości oraz ich
wydzierżawienia lub wynajmowanie na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne
nie stanowią inaczej. Gospodarowanie mieniem należy do odpowiednich zarządów czy
przedsiębiorstw samorządowych. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomości (Dz. U. Nr 115, poz.741 ze zm.) określono kompetencje wszystkich organów
stanowiących (rad gminnych, powiatowych I sejmików województwa) w zakresie
gospodarowania nieruchomościami oraz organów wykonawczych, powierzając im
zarządzanie mieniem.
Jakie znasz ZAGROŻENIA wynikające z działalności WYWIADU GOSPODARCZ.?
Konkurencja ekonomiczna przesuwa się aktualnie ze strefy militarno-politycznej na
gospodarczą I technologiczną, stąd też wywiad gospodarczy będzie się rozwijać. Dzieje się
tak by pomóc własnym firmom w globalnej konkurencji (stosowane metody szpiegowskie).
Często nawet sojusznicy posługują się wywiadem w celu osiągnięcia korzyści
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
ekonomicznych: kradną tajemnice państwowe, handlowe, przedsiębiorstw, aby przyniosły one
korzyści własnej gospodarce czy firmie. Wielkie firmy zatrudniają profesjonalnie
przygotowanych pracowników do zbierania danych o konkurentach I obcych państwach.
Wykorzystuje się zarówno legalne jak I nielegalne źródła oraz metody w celu zdobycia
tajemnic. Działania wywiadowcze mogą polegać m.in.: instalowaniu I eksploatacji urządzeń
technicznych; kupowaniu informacji od nieodpowiedzialnych pracowników; wykradaniu
dokumentów firmy, bagażu, hotelu; stosowaniu korupcji pracowników firmy w celu
uzyskania informacji, dokumentów, próbek, modeli; wprowadzeniu swojego pracownika I
jego zatrudnieniu w firmie pozostającej w zainteresowaniu wywiadu gosp. Dostęp do
informacji stanowiących tajemnice powinny posiadać tylko te osoby, którym ą one
rzeczywiście potrzebne. Dlatego też w każdym urzędzie państwowym itp. Powinien zostać
opracowany program ochrony informacji o znaczeniu strategicznym.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download