wspólna polityka społeczna

advertisement
WSPÓLNA POLITYKA SPOŁECZNA
1
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Unia Europejska jest związkiem państw - członków Wspólnot Europejskich zawartym
na podstawie „Traktatu o Unii Europejskiej” podpisanego 7 lutego 1992 roku w Maastricht w
Holandii, który po procesie ratyfikacji wszedł w życie 1 listopada 1993 r..
Unię Europejską utworzyły: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy. Od 1.01.1995 do Unii
Europejskiej należy także Austria, Finlandia i Szwecja. Utworzenie Unii Europejskiej jest
początkiem nowego etapu procesu integracji europejskiej, którego celem jest ustanowienie
unii gospodarczej i walutowej państw członkowskich oraz wzmocnienie i rozszerzenie ich
współpracy politycznej.
Polityka społeczna jest to celowa działalność w dziedzinie kształcenia warunków
życia i pracy zmierzających do polepszenia warunków pracy i stopy życiowej ludzi. Polityka
społeczna jest bardzo powiązana z ogólną polityką gospodarczą. Zagadnienia polityki społecznej mogą być realizowane ze środków z budżetów narodowych i budżetu Unii Europejskiej.
Takie działania z zakresu polityki społecznej wpływają na ogólną politykę gospodarczą.
Powiązania polityki społecznej idą więc w dwu kierunkach.
Zagadnienia polityki społecznej były różnie uwzględniane i realizowane w poszczególnych latach. W końcu lat osiemdziesiątych (grudzień 1989) została podpisana przez
jedenaście ówczesnych krajów członkowskich (wszystkich z wyjątkiem Wielkiej Brytanii)
Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników. Wielka Brytania
odmówiła podpisania, ponieważ nie popierała zaangażowania Wspólnoty w politykę socjalną.
W roku 1995 Kartę Socjalną podpisały trzy nowe kraje członkowskie, czyli Austria,
Finlandia i Szwecja. Ustalenia zawarte w Karcie Socjalnej dotyczyły bezpieczeństwa w
miejscu pracy i ochrony zdrowia, standardów życia i pracy, swobody przemieszczania się siły
roboczej oraz możliwości konsultacji i udzielania pracownikom kompletnych informacji.
Problemy równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy, ochrony dzieci i młodzieży,
2
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
pomocy dla ludzi starszych i niepełnosprawnych również zostały zawarte w Karcie Socjalnej.
Karta Socjalna zawiera bardzo szeroki zakres problemów, które dotyczą dwunastu obszarów,
dziedzin, polityki społecznej. Karta ta stała się podwaliną dla późniejszej polityki społecznej.
17 kwietnia 1993 roku została opublikowana Zielona Księga o Europejskiej Polityce
Społecznej. Księga ta ukazywała zagadnienia i kwestie, które wymagały podjęcia głębszych
działań. Dotyczyła polepszenia zatrudnienia, walki z ubóstwem, równych szans dla mężczyzn
i kobiet, jednolitego rynku i swobody przepływu osób itd..
Następnie opracowano Białą Księgę o Polityce Społecznej. Ukazała się ona 27 lipca
1994 roku. Księga ta ukazała zakres działania Europejskiej Polityki Społecznej do końca
dekady. Do najważniejszych zadań należy zapewnienie mieszkańcom Wspólnoty dobrobytu,
wysokiego poziomu życia, spójności oraz zachowanie i rozwijanie europejskiego modelu
opieki społecznej. Poruszała także kwestie zrównania szans dla kobiet i mężczyzn, zapewnienia ochrony zdrowia, pomocy socjalnej dla osób biednych, niepełnosprawnych i starszych.
Ukazywała również promowanie i wzmacnianie działalności organizacji społecznych,
międzynarodowej współpracy w dziedzinie polityki społecznej. Ten dokument miał odegrać
istotną rolę we wsparciu procesu zmian zachodzących w trakcie tworzenia jednolitego rynku.
Biała Księga ujawniła, że obciążenia podatkowe i socjalne w państwach Unii sięgają średnio
ponad 40%, czyli są znacznie wyższe niż w Japonii (20%) i Stanach Zjednoczonych.
Dokument Białej Księgi stał się podstawą opracowania programu działania w zakresie
polityki socjalnej na lata 1995-1997. W programie tym ustalenia dotyczyły tworzenia
minimalnych standardów wspólnotowych, równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz walki z
odizolowaniem społecznym.
Najważniejszym zagadnieniem polityki społecznej Unii Europejskiej jest polityka
zatrudnienia. Prawo pracy jest regulowane pierwotnie przez państwa członkowskie a
Wspólnota może w tej dziedzinie wydawać tylko ogólne wytyczne. Ważną kwestią w tej
dziedzinie polityki jest swoboda przepływu osób oraz związana z tym swoboda osiedlania się
i swoboda przemieszczania się pracowników najemnych. Polega to na tym, że każdy
pracownik może przenieść się na terytorium innego państwa członkowskiego w celu
poszukiwania i podjęcia pracy. Każdy pracownik, który skorzysta ze swobody przepływu
utrzymuje prawa nabyte i korzyści w zakresie ubezpieczeń społecznych przewidzianych
prawem poszczególnych państw członkowskich. Swoboda przepływu osób uzależniona
została od środków Europejskiego Funduszu Socjalnego. Środki tego funduszu przeznaczane
są głównie na programy zwalczania bezrobocia wśród osób młodych. Do rejestracji
bezrobocia powołano Obserwatorium do Spraw Zatrudnienia oraz stworzono system
3
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
dokumentacji. Instytucja ta dokonywała jednorocznych analiz dotyczących sytuacji na rynku
pracy a potem publikowano je w „Zatrudnieniu w Europie”.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają za zadanie promować współpracę w
obszarze szkoleń i doskonalenia zawodowego. Taka polityka ma prowadzić do równomiernego rozwoju gospodarek narodowych i wspólnego rynku.
Duże znaczenie w polityce społecznej Wspólnoty ma również ochrona zdrowotna i
godziwe warunki pracy. Wprowadzono różne środki zachęcające do poprawy bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracowników w pracy. Ponadto miało miejsce informowanie i przeszkalanie pracowników odnośnie ryzyka i podejmowania środków ostrożności. Do pracowników
należało wykonywanie poleceń pracodawcy, które miały na względzie ich ochronę zdrowia i
zapewnienie bezpieczeństwa.
Od marca 1992 do marca 1993 roku ogłaszono „Europejski Rok Bezpieczeństwa,
Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy”. To przedsięwzięcie miało na celu uświadomienie, że bardzo dużo pracowników cierpi z powodu wypadków przemysłowych i obrażeń
zawodowych. Ponadto uzmysłowić miało obecność ryzyka związanego z wykonywanym
zawodem.
Unia Europejska w ramach polityki społecznej zajęła się problemem zapewnienia
wyższego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, poprzez zachęcanie do współpracy pomiędzy
państwami członkowskimi oraz udzielanie wsparcia w ich akcjach. Zagadnienia uzależnienia
od narkotyków, zwalczania raka, walka z AIDS, alkoholizmem, promocja zdrowego stylu
życia również były na porządku dziennym.
Kolejnym zagadnieniem polityki społecznej jest polityka rodzinna. Początkowo traktowana była obojętnie, ponieważ uważano, że jest to sfera prywatna i interwencja państwa nie
jest wskazana. W 1989 roku został opublikowany Komunikat na temat polityki rodzinnej,
który określił główną rolę rodziny. Rodzina odgrywa zasadniczą rolę w gospodarce, przyczynia się do zrównania praw mężczyzn i kobiet. Ponadto w 1989 roku zostały powołane sieci 12
narodowych ekspertów dla monitorowania trendów demograficznych, zbierania informacji na
temat sytuacji rodzinnej i środków podjętych odnośnie rodzin w państwach członkowskich.
Eksperci ci musieli dostarczać Komisji Europejskiej raporty przedstawiające sytuację i
podjęte kroki w celu poprawy bytu rodzin. Rada Europejska określiła środki, które miały
przyczynić się do usuwania przeszkód w podejmowaniu aktywności zawodowej,
likwidowaniu różnic oraz proponowała wprowadzenie zasiłków celowych dla pewnej
kategorii rodzin, które były w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
Kluczowe znaczenie w polityce społecznej Unii Europejskiej ma kwestia równouprawnienia kobiet. W 1984 roku powołano stały Komitet Praw Kobiet w celu, który umożliwiał
4
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
wgląd w sposób rozszerzania europejskiego prawodawstwa dotyczącego równych szans dla
kobiet oraz możliwość kontrolowania wpływu decyzji podejmowanych w innych dziedzinach
na prawa kobiet. Ważną rolę odegrało również Europejskie Lobby Kobiet. Organizacja ta w
1991 roku zgrupowała nierządowe organizacje we Wspólnocie w celu skoordynowania działań na rzecz kobiet. Zagadnienie równouprawnienia kobiet dotyczyło głównie równości do
wynagrodzenia, w dostępie do zatrudnienia, warunków pracy, ochrony socjalnej, edukacji
itd.. Ponadto poruszano problem ochrony zdrowia kobiet w ciąży podczas pracy i pracownic,
które niedawno urodziły dzieci i karmią je piersią. Ważne jest również uprawnienie kobiet do
urlopu macierzyńskiego przez okres 14 tygodni jeśli pracowały podczas ciąży lub były
zarejestrowane jako bezrobotne. Kobiety takie utrzymują prawa pracownicze czy prawa do
zasiłku w zależności od sytuacji.
Następnym celem polityki społecznej jest zapewnienie godziwego życia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Uważano, iż różne traktowanie starszych i niepełnosprawnych
osób będzie uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie wspólnego rynku. Dlatego też każdy
pracownik powinien mieć zagwarantowane środki pozwalające na minimum egzystencji w
momencie przejścia na emeryturę. Powinien również mieć zapewnioną medyczną i socjalną
pomoc zgodnie z jego potrzebami. Natomiast osoby niepełnosprawne powinny otrzymywać
dodatkowe środki, które wspierałyby koszty kształcenia zawodowego, transportu i utrzymania
mieszkania. Wszystko to po to, żeby poprawić społeczną i zawodową integrację osób niepełnosprawnych. Na początku komórka odpowiedzialna za osoby niepełnosprawne nosiła nazwę
„Środki dla Niepełnosprawnych”. W 1993 roku nazwę zmieniono na „Integrację
Niepełnosprawnych”. Zróżnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć w większości
państw członkowskich nastąpiło w 1992 roku. Wcześniej nie było zróżnicowania wieku
emerytalnego mężczyzn i kobiet.
Od 1991 roku rozpoczęto monitorowanie i wymianę informacji o trendach demograficznych i ich wpływie na systemy opieki społecznej i zdrowotnej. Ponadto określono środki
pomagające w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych oraz pomoc w prowadzeniu
samodzielnego życia. Polityka społeczna wobec osób starszych i niepełnosprawnych miała
zachęcać także do solidarności między pokoleniami.
Bardzo ważnym zagadnieniem polityki społecznej jest także walka z ubóstwem.
Początkowo nie było problemu ze znalezieniem pracy. Nieco później pojawił się problem
długotrwałego bezrobocia, który zwalczano poprzez kursy i przeszkolenia, poprzez promowanie działalności na własny rachunek. Natomiast specjalnym programem ochronnym objęte
zostały kobiety pozostające długo bez pracy, migranci i osoby niepełnosprawne. Ponadto
państwo powinno zagwarantować środki pomocy społecznej osobom pozostającym bez pracy,
5
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
które zostały zwolnione i nie zdołały pozyskać nowej pracy. Osoby pracujące powinny otrzymywać sprawiedliwe wynagrodzenie, zapewniające godziwy byt.
Problem ubóstwa dotyczył coraz większej rzeszy ludności. Dlatego też rozpoczęto
realizację programów walki z biedą.
Pierwszy program walki z ubóstwem został ustalony na lata 1975-1980. W ramach
niego starano się przeprowadzić badania w zakresie wymiaru i natury ubóstwa, przyczyn i
rozmiarów takiego stanu rzeczy.
Drugi program obowiązywał na lata 1985-1988. Najważniejszą kwestią tego programu
było gromadzenie i wymiana informacji dotyczącej ubóstwa, ocena środków przeznaczonych
do walki z biedą. Wydzielono 67 projektów akcji badawczych, które dotyczyły rodziców
samotnie wychowujących dzieci, młodych bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych.
Trzeci program – „Ubóstwo” obejmował lata 1989-1994 i miał on dostarczyć środki
korygujące w odniesieniu do grup już zmarginalizowanych.
W 1989 roku rozpoczęło swe funkcjonowanie Obserwatorium do Spraw Walki ze
Społecznym Wykluczeniem. Do jego najważniejszych zadań należała analiza polityk, rozpowszechnianie i wymiana wiedzy dotyczącej ubóstwa. Ponadto do niego należało również
dostarczanie rocznych raportów dla Komisji Europejskiej.
Kolejny program został zaplanowany na lata 1994-1999. Zakładał on zwalczanie
izolacji i popieranie solidarności między państwami.
Wydatki na ochronę socjalną wynoszą w krajach Wspólnoty średnio około 25% PKB.
Najmniej wydają Portugalczycy, a najwięcej Holendrzy. Co szósty mieszkaniec Unii żyje w
stanie ubóstwa, jego dochody są niższe od 50% średniego dochodu osiąganego przez ludność
poszczególnych państw Unii. Osoby takie nie mają godziwych warunków życia, żadnych
udogodnień, utrudniony dostęp do edukacji, transportu, gorsze warunki mieszkaniowe.
Bezrobocie w krajach Piętnastki wynosi średnio 9%. Najwyższe jest w Hiszpanii 22%,
najniższe w krajach Beneluxu i w Austrii.
Jedynie co trzeci mieszkaniec Unii podejmuje studia wyższe (podczas gdy w USA
studiuje 70% Amerykanów). W Europie brakuje środków kształcenia ustawicznego.
Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw mają ograniczone możliwości podjęcia dalszej
nauki czy zmiany kwalifikacji zawodowych.
Unia Europejska działa w oparciu o zaplanowany wcześniej program w dziedzinie
polityki społecznej. Program ten obejmuje lata 1998-2000 i wskazuje uwarunkowania dotyczące wysokiego poziomu bezrobocia (szczególnie wśród ludzi młodych, kobiet), nieustannie
zmieniającą się sytuację na światowym rynku pracy pod wpływem procesu globalizacji,
współistnienia pomyślności i bogactwa z ubóstwem, dyskryminacją, nierównością i choroba6
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
mi oraz wskazuje, że następuje proces starzenia się siły roboczej i całej populacji. Ważną
kwestią jest również rozszerzenie Unii Europejskiej i związane z tym faktem wyzwania dla
obecnych kandydujących do wstąpienia państw.
Najważniejszym zagadnieniem w ramach tego programu jest jednak zatrudnienie.
Najwięcej czasu poświęcono temu problemowi, gdyż jest bardzo poważny. Sprawy dotyczące
zatrudnienia, również szans, polityce niedyskryminacji zostały poruszone w rozdziale
Traktatu Amsterdamskiego. Również wytyczne przyjęte na szczycie w Luksemburgu w 1998
roku dotyczyły rozwoju zintegrowanej strategii zatrudnienia. Nowy program działań w sferze
socjalnej dotyczy pracy, kwalifikacji nowej sytuacji na rynku pracy, spójnego społeczeństwa.
Przy realizacji celów powyższego programu wykorzystuję się dialog społeczny i wymianę
informacji. Komisja Europejska pełni nadzór nad uzgodnionymi celami oraz może przedstawiać swoje propozycje dotyczące minimum socjalnego programów roboczych. Kładziono
nacisk na modernizację polityki i systemów edukacji, szkolenie i zatrudnienie. Wsparcie
finansowe może być przeznaczane na promocję zasobów ludzkich, zwalczanie dyskryminacji
i nierówności w dostępie do rynku pracy i projekty innowacyjne.
Za początek wspólnej polityki społecznej można uznać rok 1958 wraz z wejściem w
życie Traktatu Rzymskiego o EWG. Zasadniczą jednak rolę zaczęła odgrywać dopiero pod
koniec lat osiemdziesiątych. Duży wpływ na rozwój wspólnej polityki społecznej miały:
Jednolity Akt Europejski (1986), Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Społecznych
(1989), Traktat o Unii Europejskiej (1992). Rozwój ten był stopniowy w miarę rozwoju
integracji na obszarze Wspólnot Europejskich.
Tak jak wspominałam wspólna polityka społeczna miała swoje początki wraz z
wejściem w życie Traktatu Rzymskiego o EWG. Najważniejszym celem było tworzenie
wspólnego rynku pozwalającego na swobodny przepływ siły roboczej. Ponadto podkreślał
harmonizację prawa pracy, równouprawnienie mężczyzn i kobiet, szkolenia zawodowe.
Na skutek pogarszającej się sytuacji na rynku pracy w 1974 roku został opracowany
Program Akcji Społecznej. Wraz ze wzrostem bezrobocia polityka społeczna zaczęła odgrywać coraz większą rolę na szczeblu wspólnotowym. Dotyczyła wzrostu zatrudnienia,
równości szans, poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Następny etap w rozwoju wspólnej polityki społecznej ma związek z realizacją
Programu Jednolity Rynek Europejski (1992) i z podpisaniem Jednolitego Aktu Europejskiego (1986). W 1989 roku została przyjęta do realizacji Wspólnotowa Karta Podstawowych
Praw Społecznych, która była wyrazem społecznego wymiaru rynku wewnętrznego. Karta ta
określiła 12 praw społecznych.
7
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Decydujące znaczenie dla rozwoju wspólnej polityki społecznej miało opublikowanie
Zielonej Księgi o polityce społecznej. Było to w 1993 roku. Rok później uchwalono Białą
Księgę. Biała Księga była programem rozwoju wspólnej polityki społecznej i stała się podstawą do opracowania 3-letniego Programu Akcji Społecznej na 1995-1997 i lata 1998-2000.
Rośnie znaczenie inicjatyw podejmowanych na szczeblu Unii a maleje na szczeblu
narodowym. Najważniejszym warunkiem tworzenia i prawidłowego funkcjonowania Unii
Europejskiej jest dążenie do jedności i spójności społecznej.
Ważnym zagadnieniem polityki społecznej jest starzenie się społeczeństwa, które
prowadzi do podnoszenia jej wydatków na cele społeczne. Dlatego też musi być wprowadzona reforma systemów emerytalnych Wspólnot Europejskich. Ludność Europy stanowi
zaledwie 5% ludności światowej. Szybko spada przyrost naturalny we Włoszech, Hiszpanii,
Francji. Za dwadzieścia lat przybędzie 10 milionów Europejczyków, gdy tymczasem liczba
ludności światowej wzrośnie o 1,7 miliarda.
Głównym zadaniem wspólnej polityki społecznej jest poprawa warunków życia i
pracy, wzrost zatrudnienia, sprzyjanie równości szans i rozwoju opieki społecznej.
Podjęte w niniejszej pracy zagadnienia ukazują złożoność polityki społecznej.
Dowodzą również, że Unia Europejska musi opracowywać programy jak najpełniejszego
zatrudnienia, minimalizującego skutki nadmiernych wahań na rynkach pracy Wspólnot
Europejskich. Polityka taka musi obejmować wszystkie środki i działania umożliwiające
poprawę warunków życia, pracy, zatrudnienia itd..
8
Szukasz gotowej
pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download