wiczenia i wyk*ady ze studiów

advertisement
Problem granic opodatkowania
Redystrybucja dochodów, których źródłem są podatki
- w ramach tej
działalności państwo w mniejszym lub większym stopniu może wpływać na
zachowania
podmiotów
gospodarczych,
skłonność
do
oszczędzania
czy
inwestowania. Istnienie granic opodatkowania wyznacza charakter działalności
państwa, ponieważ przekroczenie
tych granic może wywołać negatywne
następstwa, przejawiające się w: ograniczaniu zainteresowania obywateli i
przedsiębiorstw
różnymi
formami
działalności
gospodarczej,
ograniczaniu
dochodów państwa z tytułu pozyskiwania podatków. Przekroczenie tych granic
opodatkowania prowadzi do tego, że ciężary podatkowe są tak duże, że
przedsiębiorca czy obywatel w pewnych warunkach musi ograniczyć swe
inwestycje, a w pewnych warunkach ich zaniechać. Ilustruje to krzywa Laffera.
Rynkowe reakcje podmiotów na podatek
Z punktu widzenia mikroekonomicznego należy skutki działań gospodarczych
wynikających z nakładanego podatku i przejawiające się we wzajemnym
kształtowaniem popytu i podaży.
24
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
cena
S1
S2
E1
P1
E2
P2
Q1
Q2
Q
Ogólnie ilustracja pokazuje wpływ nakładanego podatku na poziom równowagi
na dane dobro na danym rynku. Punktem wyjścia jest sytuacja, w której E2
istnieje bez żadnych obowiązków podatkowych. W tej sytuacji można powiedzieć,
że przy danej cenie P2 równowaga przejawia się w ilości dóbr na rynku w
punkcie Q2. Oznacza to, że gospodarka jest w stanie wyprodukować taką, a nie
inną ilość dóbr.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
25
W sytuacji, kiedy państwo narzuca obowiązek podatkowy, to podatek ten w
działalności gospodarczej producenta znajduje odzwierciedlenie we wzroście
kosztów, a potem we wzroście ceny. Ta różnica wynikająca ze wzrostu podatków
powoduje wzrost ceny z P2 do P1, co prowadzi do zmiany równowagi między
podażą, a popytem z punktu E2 do E1 i w efekcie prowadzi do zmniejszenia ilości
danego dobra rynkowego z Q2 do Q1. Można więc powiedzieć, że im wyższe
podatki, tym mniejsza ilość dóbr wytwarzanych przez podmioty gospodarcze
objęte tym podatkiem.
26
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
cena
S1
D
S2
P1
P2
Q
Ilustracja powyższa przedstawia sytuację, gdzie popyt i podaż były elastyczne.
Pochodna sytuacji jest taka, w której podaż jest elastyczna, czyli dostosowuje się
do zmiany ceny. Na ilustracji są to krzywe liniowe S1 i S2, pokazujące
przesunięcia
podaży,
a
krzywą
liniową
popytu,
który
jest
sztywny
i
reprezentowany przez D.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
27
Ogólnie ilustracja ta przedstawia sytuację, w której przy sztywnym popycie
wprowadzany jest podatek. W wyniku nałożenia tego podatku nastąpi wzrost
ceny oferowanego dobra z P2 do P1. W wyniku tej zmiany cenowej nastąpi
przesunięcie podaży z poziomu S2 do S1. W sensie realnym, gospodarczym, nie
nastąpi jednak żadna zmiana wielkości podaży danego dobra. Inaczej mówiąc
całość obciążeń podatkowych zawartych w cenie danego dobra poniesie
nabywca.
Inną sytuacją jest sytuacja, w której popyt jest elastyczny, a podaż sztywna, a
wszelkie zmiany podatków będą obciążać wyłącznie producenta, jeżeli ten nie
będzie chciał zmienić wielkości produkcji. Graficznie zależność tę można
przedstawić w następujący sposób.
28
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
cena
D1
S
P1
D2
P2
Q
W kolejnym przypadku, punktem wyjścia jest sytuacja, w której dobro A nie
zostało obciążone podatkiem i wówczas powstaje pewna równowaga między
cena
12
10
E2
P2 8
1
Szukasz gotowejGpracy
?
D1
To pewna droga do poważnych kłopotów.
6
Plagiat jest przestępstwem !
G2
P1 4
E1
Nie ryzykuj ! Nie warto !
D2
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
2
0
Q2
Q1
Q
29
podażą i popytem w punkcie E.
W punkcie tym, jeżeli istnieje cena P1, to powstanie pewna wielkość produkcji
przedstawiana odcinkiem QQ1. Jeżeli dane dobro rynkowe zostanie obciążone
podatkiem, którego wartość przedstawiana jest przez odcinek P1P2, to krzywa
podaży przesunie się do góry z pozycji D2 do D1. Jeżeli popyt jest elastyczny, to
dojdzie do jego spadku i jego ilość będzie przedstawiana przez odcinek QQ2.
Wówczas równowaga ukształtuje się w punkcie E1 i w takiej sytuacji dochody
państwa będą odpowiadać wartościom zawartym w prostokącie P1P2E2G2 i
wartość
tego
prostokąta
z
tytułu
nałożenia
podatku
można
obliczyć
przemnażając wielkość z tego prostokąta z cenami tego prostokąta. W
przykładzie tym istotne znaczenie ma nie tylko wielkość podatków i dochodów
państwa, ale także zmiany wielkości w wartości produkcji i ta zmiana wielkości
produkcji, która zostanie stracona w wyniku nałożenia podatku. Oznacza to, że z
jednej strony państwo uzyskuje dodatkowe środki i tytułu podatków, a z drugiej
strony
powoduje
spadek
produkcji
i
spadek
możliwości
przedsiębiorstwa i pracowników.
30
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
nabywczych
Download