procesy-gospodarcze-realizowane-w

advertisement
4
Charakterystyka procesów gospodarczych realizowanych w transporcie: całokształt działań, przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym,
wiążącym się z przygotowaniem , realizacją procesów produkcji, wytwarzaniem dóbr
zaspokajających potrzeby. 4 strefy działalności gospodarczej w aspekcie ekonomicznym(
jest procesem wielofazowym) 1. Faza produkcji (produkt, koszt) polega na wykorzystaniu określonych zasobów i w oparciu o nie wytwarza określony produkt,
usługę -ma właściwości jakościowe: ekonomiczne i użytkowe właściwa kategoria ekonomiczna tej fazy to koszty produkcji (mają 2 punkty widzenia: makro i
mikroekonomiczny- koszty zewnętrzne i pośrednie, towarzyszące tzw. external costs) - Produkcja działalność gosp. Polegająca na fizycznym użytkowaniu czynnikami produkcji
(infrastruktura, uradzenia techniczne, zasoby pracy, teren czyli przetrzeb , organizacja procesów
pracy i produkcji, technologia), których efektem jest otrzymanie produktu lub usługi transportowej.
Procesowi produkcji towarzyszy kategoria: koszt. -produkt ma zaspokoić jakaś potrzebęjest popyt, wówczas przechodzimy do 2 fazy. 2. Faza wymiany (cena) negocjowanie warunków kupna- sprzedaży miedzy producentem a klientem - Wymianaprzesunięcie produktu z fazy produkcji do fazy konsumpcji; proces negocjacji miedzy
wytworami produktu a konsumentami; zbywanie i zakupywanie; proces ten kończy się umową.
Wymianie towarzyszy kategoria: cena. - cenawartość produktu wyrażona w pieniądzach; wartość wymienna i użytkowa, np. opłata, taryfa
transportowa. 3. Faza konsumpcji (rynek) -
fizyczne spożytkowanie produktu i zaspokojenie potrzeby przewozowej konsumpcji towarzyszy kategoria: rynek transportowy -rynek następuję popyt na produkt, akceptacja ceny i własności użytkowych 4. Faza podziału polega na pełnym rozliczeniu ze wszystkich poprzednich 3 faz, poniesione zostały łączne nakłady, znamy przychód z popytu i ostatecznie otrzymujemy:
nadwyżkę(wartość dodatnia- zysk netto i brutto), lub deficyt(strata- nie pokrycie kosztów
poniesionych), -Podział konfrontacja wszystkich układów występujących we wcześniejszych fazach; wynik finansowy (+,) kosztu, ceny, przychodu, podatków, kredytów. -kontynuacją jest: * reprodukcja prosta
, czyli odwzorowanie dotychczasowego procesu, taka sam ilość sprzedaży, nic się nie zmienia, *
reprodukcja rozszerzona , czyli rozszerzenie dotychczasowego procesu, wzrost kosztów, lepsze
warunki zbytu, coś więcej niż to co osiągnięto, wzrost progresywny lub regresywny *
reprodukcja zwężeniowa Dwie fazy działalności gospodarczej w aspekcie technicznotechnologicznym:
(…)
…%, w UE 7-8%.
Metody racjonalnego gospodarowania w transporcie:
1.Dążenie do maksymalizacji efektu przy danych nakładach
E=↑Pt/N
2.Dążenie do minimalizowania nakładów przy tym samym efekcie
E=Pt/↓N ,gdzie N -nakłady, Pt -produkcja
Najbardziej transportochłonne są: transport powietrzny, transport kolejowy, transport śródlądowy.
h) Substytucyjność i komplementarność
Substytucyjność- alternatywy, możliwości…
… transportowym
-coś się najpierw produkuje, a później przewozi i ktoś zgłasza zapotrzebowanie
-przewozy pasażerskie zawsze maja charakter wtórny.
f) wysoka kapitałochłonność działalności
Kapitałochłonność wielkość nakładów finansowych , jakie są niezbędne , by podjąć dany rodzaj
produkcji (kapitał niezbędny na jednostkę produkcji): K=k/P k -nakład kapitałowy, P -jednostka
produkcji
Krańcowa kapitałochłonność – granica przyrostu kapitałowych nakładów w relacji przyrostu na
jednostkę
k’=∆Pt/∆Kt , gdzie Pt -produkcja, Kt -nakłady kapitałowe.
k’ -efektywność nakładów kapitałochłonnych
-kapitał jest dużo większy przy wzroście o jednostkę produkcji niż przy innych dziedzinach
- badany jest produkt najbardziej optymalny, najbardziej opłacalny, niezbędny do przewozu
Metoda analizy progowej
- dla oceny stopnia rozwoju…
… (umiędzynarodowienia działalności gospodarczej)działalność otwarta, globalna, rośnie udział
powiązań międzynarodowych w skali makro;
instytucjonalne umiędzynarodowienie.
-przejawem komplementarności jest:
*transport multimodalny (kombinowany)- różne typy transportu wykorzystane do przewozu 1
ładunku, wzajemne uzupełnianie się, można dobierać rodzaj transportu w różnych środowiskach,
-im dłuższa droga tym większa…
Specyficzne właściwości działalności gospodarczej
zestaw egzaminacyjny 8
Marketing usług - wykład 3 (sem.VI)
Specyficzne właściwości działalności gospodarczej - usługi transportowe
Specyficzne właściwości działalności gospodarczej - produkcja i konsumpcja
Wykład - Transport w gospodarce przestrzennej
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download