KONKURS

advertisement
KONKURS
NA NAJŁADNIEJSZE SOŁECTWO, ZAGRODĘ, POSESJĘ, BALKON
I NAJŁADNIEJ ZAGOSPODAROWANY PLAC PRZED FIRMĄ
Burmistrz Łobżenicy zaprasza mieszkańców Gminy Łobżenica do udziału w
konkursie na najestetyczniejsze sołectwo, zagrodę, posesję, balkon i najładniej
zagospodarowany plac przed firmą.
1.Cele konkursu:
- poprawa wizerunku, estetyki i zagospodarowania posesji oraz zagród wiejskich na terenie
Gminy Łobżenica
- podniesienie atrakcyjności miejsca zamieszkania
- zwiększenie bioróżnorodności w przydomowych ogrodach
- promocja Gminy Łobżenica.
2.Uczestnicy konkursu będą rywalizować w pięciu kategoriach:
I kategoria - najestetyczniejsze sołectwo, najestetyczniejsze osiedle
II kategoria - najestetyczniejsza zagroda
III kategoria - najestetyczniejsza posesja
IV kategoria - najestetyczniejszy balkon
V kategoria - najestetyczniejszy plac przed firmą.
3.Organizatorem konkursu jest Burmistrz Łobżenicy.
4. Konkurs trwać będzie od momentu ogłoszenia do 15 sierpnia 2016 roku.
5.Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas Dożynek Gminnych.
6.W konkursie mogą brać udział:
I kategoria – mieszkańcy sołectwa lub osiedla w konkursie na najładniejsze sołectwo lub
osiedle
II kategoria – właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych
III kategoria – właściciele lub użytkownicy posesji – domków jednorodzinnych lub
wielorodzinnych
IV kategoria – właściciele lub użytkownicy balkonów w budynkach wielorodzinnych
V kategoria – właściciele zakładów pracy, firm.
7. Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać na piśmie, na Kartach zgłoszenia do
konkursu, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu, do dnia 15 czerwca 2016 roku
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica.
8. Zgłoszenie uczestnictwa mogą składać:
I kategoria – sołtys lub rada sołecka, rada osiedlowa
II kategoria – właściciel lub użytkownik
III kategoria – właściciel lub użytkownik
IV kategoria – właściciel lub użytkownik
V kategoria – właściciel zakładu pracy, firmy.
9. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Burmistrza Łobżenicy.
10. Komisja dokonuje przeglądu zgłoszonych obiektów jednokrotnie w okresie od 15 czerwca
do 15 sierpnia 2016 roku.
11. Przedmiotem oceny w konkursie będzie:
a) I kategoria – w kategorii na najestetyczniejsze sołectwo, osiedle oceniane będą estetyka i
porządek panujący w miejscach publicznych (place, przystanki, skwery, tablice informacyjne,
pobocza, czystość terenów leśnych, tereny sportowe i rekreacyjne, miejsca kultu, świetlice
wiejskie), pod uwagę będą również brane ogólna estetyka i czystość posesji znajdujących się
na terenie sołectwa oraz przejawy współpracy mieszkańców na rzecz lokalnego środowiska;
b) II kategoria – w kategorii na najestetyczniejszą zagrodę oceniane będą ogólna estetyka
gospodarstwa wiejskiego, w tym: estetyka budynku mieszkalnego, zagospodarowanie
zagrody wiejskiej (budynki gospodarcze, podwórze, drogi dojazdowe, ogrodzenie), obiekty
sanitarne (szambo, śmietnik, kompostownik), ład i porządek w obejściu (uporządkowanie
sprzętu rolniczego, wybiegi dla zwierząt), rabaty kwiatowe (różnorodność odmian,
nawiązanie do kwiatów tradycyjnie uprawianych w wiejskich ogrodach), ogródek warzywny,
kącik wypoczynkowy, elementy ogrodu mające wpływ na bioróżnorodność (poidła dla
ptaków, budki lęgowe, budki dla nietoperzy, domki dla owadów itp.)
c) III kategoria – w kategorii na najestetyczniejszą posesję oceniane będą: estetyka budynku
mieszkalnego, ład i porządek obejścia, rabaty kwiatowe, trawniki, plac zabaw dla dzieci,
kącik wypoczynkowy, gospodarka odpadami, elementy ogrodu mające wpływ na
bioróżnorodność (poidła dla ptaków, budki lęgowe, budki dla nietoperzy, domki dla owadów
itp.) oraz inne elementy i rozwiązania godne naśladowania.;
d) IV kategoria – w kategorii na najestetyczniejszy balkon oceniane będą: estetyka,
pomysłowość, różnorodność roślin oraz to, czy wygląd balkonu współgra z otoczeniem;
e) V kategoria – w kategorii na najestetyczniejszy plac przed firmą oceniane będą: wygląd
budynków, zagospodarowanie i utrzymanie placu przed firmą, wygląd trawników, zieleńców i
rabat, gospodarka odpadami (stałymi i ciekłymi).
12. Komisja sporządza protokół z przebiegu konkursu, który przekazuje Burmistrzowi
Łobżenicy.
13. W każdej kategorii przyznana będzie nagroda główna oraz dwie nagrody dla laureatów
drugiego i trzeciego miejsca.
14. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej
Gminy Łobżenica.
Kategoria
Karta zgłoszenia do udziału w konkursie
na najładniejsze sołectwo, zagrodę, posesję, balkon
i najładniej zagospodarowany plac przed firmą
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Adres
posesji,
kontaktowy
telefon
Download