wydatki-a-wielkosci-produkcji-w-gospodarce-makro

advertisement
14
Wydatki a wielkość produkcji w gospodarce Dwa modele wyjaśniające wzrost gospodarczy model
klasyczny
model Keynesowski
Różnice:
wykorzystanie zdolności produkcyjnych
zmienność płac i cen
Podstawowe założenia modelu klasycznego:
zdolności produkcyjne w gospodarcze wykorzystane są w pełni;
panuje pełne zatrudnienie w gospodarce (gdyby było bezrobocie to zniknęłoby ono dzięki spadkowi
płac - dążeniu do równowagi na rynku pracy);
ceny i płace szybko dostosowują się do zmian, przywracając równowagę pomiędzy popytem i
podażą . MODEL KEYNESOWSKI Dochodzenie do stanu równowagi w modelu keynesowskim
dokonuje się przede wszystkim dzięki zmianom w sferze produkcji a nie poprzez dostosowania
cenowe. Założenia tego modelu można sformułować zatem następująco:
poziom produkcji może być mniejszy lub większy od potencjalnego (w krótkim lub średnim
okresie);
ceny i płace nie są elastyczne (sztywność cen i płac można przyjąć zarówno w krótkim okresie jak i
w długim okresie - bo np. płace ustalane są poprzez układy zbiorowe ze związkami zawodowymi).
W modelu keynesowskim mamy do czynienia z:
rzeczywistą (faktyczną) wielkością produkcji
potencjalną wielkością produkcji (całkowite wykorzystanie dostępnych w tej gospodarce zasobów
czynników produkcji
Wielkość produkcji waha się cyklicznie (Na podstawie Milewski 1999)
Struktura zagregowanych wydatków Przyjmijmy uproszczony model gospodarki składający się z
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (bez państwa i wymiany międzynarodowej).
planowane zagregowane wydatki ( ang . aggregate expenditure ) na dobra finalne AE pl :
na konsumpcję C pl na inwestycje I pl Planowane wydatki na inwestycje I pl są w proponowanym
modelu dla uproszczenia przyjęte jako stałe (autonomiczne).
Funkcja konsumpcji:
Y d - dochód do dyspozycji
C pl - planowana konsumpcja
KSK - krańcowa skłonność do konsumpcji
C a - konsumpcja autonomiczna
(Na podstawie Czarny 2002)
Stosunek przyrostu wydatków konsumpcyjnych do przyrostu dochodu nazywamy krańcową
skłonnością do kons umpcji .
Konsumpcja autonomiczna , jest to wielkość konsumpcji, która nie zależy od bieżącej wielkości
produkcji i dochodu.
Oszczędności
(…)
… - planowane inwestycje
Cpl - planowana konsumpcja
Kiedy w pewnym okresie przedsiębiorstwa chcą zainwestować więcej niż chcą zaoszczędzić
gospodarstwa domowe (Ipl>Spl), produkcja w gospodarce się zwiększa. W odwrotnej sytuacji
(Ipl<Spl) dochodzi do zmniejszenia się produkcji.
Inwestycje:
- Efekt popytowy inwestycji polega na tym, że inwestycje powodują wzrost popytu na dobra
inwestycyjne i konsumpcyjne…
… zmiany wydatków ΔI.
Wartość mnożnika zależy od krańcowej skłonności do konsumpcji.
Przykład:
Obliczyć o ile zwiększy się produkcja, jeśli zwiększy się inwestycje o 6 mld zł, a krańcowa
skłonność do konsumpcji wynosi 0,8.
Rozbudowa modelu o wydatki rządowe
Wpływ podatków na konsumpcję:
Gpl - planowane wydatki państwa
t - stopa podatkowa (podatku bezpośredniego)
NT - podatki bezpośrednie netto
Y…
Keynesowski model determinant dochodu narodowego - wykład.
Determinanty dochodu narodowego- wykład 3
Skrypty z wykładów - makroekonomia
Czynniki determinujące równowagę gospodarczą i dynamikę dochodu narodowego.
Oszczędności- opracowanie
Produkcja w równowadze
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download