DETERMINANTY DOCHODU NARODOWEGO

advertisement
DETERMINANTY DOCHODU NARODOWEGO
Zadanie 1
Ile wynosi mnożnik inwestycyjny dla gospodarki zamkniętej bez udziału państwa, przy danej
funkcji oszczędności: S = - 100 + 0,4Y. Co oznacza to dla gospodarki?
Zadanie 2
Funkcja konsumpcji ma postać: C= 80 + 0,8Y. Przy jakim poziomie dochodu narodowego
oszczędności będą równe 0.
Zadanie 3
Tablica przedstawia dane na temat konsumpcji i dochodu narodowego w Hipotlandii.
planowane inwestycje są autonomiczne i wynoszą 60 j.p.
Dochód
Planowana Planowane Oszczędności
narodowy konsumpcja inwestycje
(produkcja)
50
100
150
200
250
300
350
400
Popyt
globalny
Nie
Faktyczne
planowana inwestycje
zmiana
zapasów
35
70
105
140
175
210
245
280
a) Oblicz wielkość oszczędności i popytu globalnego przy każdym poziomie dochodu
narodowego.
b) Dla każdego poziomu produkcji wylicz nie planowaną zmianę zapasów oraz wielkość
faktycznych inwestycji, uwzględniając zmiany zapasów.
c) Gdyby w jakimś okresie dochód narodowy wyniósł 100 j.p. , to jak zareagowaliby
producenci?
d) Gdyby w jakimś okresie dochód narodowy wyniósł 350 j.p. , to jak zareagowaliby
producenci?
e) Jaki poziom dochodu narodowego zapewnia równowagę?
f) Ile wynosi krańcowa skłonność do konsumpcji?
g) Gdyby planowane inwestycje wzrosły o 15 j.p. to o ile musiałby wzrosnąć dochód
narodowy, aby nastąpiła równowaga?
h) Wykreśl funkcję konsumpcji i funkcję popytu globalnego.
i) Wprowadź prostą 45 i sprawdź czy równowaga występuje w punkcie e?
j) Pokaż jaki wpływ na równowagę wywiera wzrost inwestycji o 15 j.p.?
Zadanie 4
Jeżeli krańcowa skłonność do konsumpcji wzrośnie to (1 odpowiedź):
a) zmniejszy się suma oszczędności
b) obniży się poziom inwestycji
c) krańcowa skłonność do konsumpcji będzie większa od 1
d) zmniejszy się wartość mnożnika
e) zwiększy się wartość mnożnika.
Zadanie 5
Gospodarka zamknięta bez sektora państwowego jest w stanie równowagi. Krańcowa
skłonność do konsumpcji wynosi 0,85, a dochód narodowy - 30 mld zł. Wskaż właściwy
poziom inwestycji.
Zadanie 6
W gospodarce zamkniętej bez sektora państwowego, związek między konsumpcją i
dochodem narodowym (Y) przedstawia funkcja C = 400 + 0,75Y. Oszczędności będą równe
zeru, kiedy dochód narodowy wyniesie:
a) 0
b) 100
c) 300
d) 700
e) 1600
Zadanie 7
W gospodarce zamkniętej bez budżetu państwa, wielkość krańcowej skłonności do
konsumpcji wystarczy, aby obliczyć:
a) rzeczywisty poziom dochodu narodowego
b) poziom dochodu narodowego odpowiadającego równowadze
c) mnożnik inwestycyjny
d) rozmiary inwestycji
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 8
Krańcowa skłonność do oszczędzania to:
a) stosunek przyrostu oszczędności do przyrostu dochodu
b) odwrotność krańcowej skłonności do konsumpcji
c) nie wydana część dochodu
d) kwota zaoszczędzona z przyrostu dochodu
e) zmniejszenie siły nabywczej.
Zadanie 9
Wydatki konsumpcyjne ludności w ostatnich latach rosły, choć poziom realnych dochodów
rozporządzalnych nie uległ zmianie Wzrost wydatków mógł być spowodowany:
a) obniżeniem przeciętnej skłonności do oszczędzania
b) wzrostem zadłużenia ludności
c) ogólnym wzrostem stopy życiowej ludności.
Który z wariantów jest prawidłowy?
I-a
II - b
III - a i b
IV - a, b, c
UZUPEŁNIĆ PONIŻSZE ZDANIA
1. Funkcja pokazująca poziom zamierzonych oszczędności przy każdym poziomie
dochodów do dyspozycji to....................................................................................
2. Dochody, którymi dysponują gospodarstwa domowe i przeznaczają na wydatki i/lub
oszczędności to...................................................................................
3. Nakłady na zwiększenie majątku trwałego oraz zapasów ...............................................
4. Część wydatków konsumpcyjnych, która nie jest zależna od poziomu dochodów
................................................................................................
5. Funkcja pokazująca poziom zamierzonej konsumpcji przy każdym poziomie
dochodów do dyspozycji ..................................................................................................
Download