Determinanty dochody narodowego. Analiza

advertisement
Determinanty dochody narodowego.
Analiza krótkookresowa
Ujęcie popytowe

Według Keynesa, dosyć częstą sytuacją w gospodarce rynkowej jest niepełne wykorzystanie czynników produkcji. W związku z tym produkcja w gospodarce rynkowej wyznaczona jest nie przez rozmiary zdolności wytwórczych istniejących w gospodarce, lecz przez stopień ich wykorzystania. Produkcja (dochód narodowy) faktycznie wytwarzana w gospodarce zależy od łącznego (globalnego) popytu na dobra.
Ujęcie popytowe
Model keynesowski – założenia



wszystkie ceny i płace są ustalone na danym poziomie – są sztywne (lepkie),
przy tym poziomie cen i płac w gospodarce istnieją niewykorzystane zasoby – bezrobocie przymusowe,
analiza w krótkim okresie.
Model keynesowski

Równowaga w gospodarce występuje (na rynku towarowym) gdy łączne zamierzone (planowane) wydatki są równe wartości produkcji tych towarów.
Y = APp
Model uproszczonej gospodarki



Y = C + I
Gdzie:
– C – wydatki konsumpcyjne
– I – wydatki inwestycyjne
– Y – wielkość produktu
Popyt globalny (APp) – W gospodarce uproszczonej (G=0, Eksport=0, Import=0), przyjmujemy, że APp = C + I
Funkcja konsumpcji


Dochody gospodarstw domowych mogą być przeznaczane na wydatki konsumpcyjne lub na oszczędności:
Y = C + S
3 hipotezy zależności konsumpcji od dochodu:
– hipoteza dochodu absolutnego
– hipoteza dochodu relatywnego
– hipoteza dochodu permanentnego
Funkcja konsumpcji

funkcja konsumpcji – związek między bieżącymi dochodami a wydatkami konsumpcyjnymi; określa ona poziom zamierzonej konsumpcji przy różnych poziomach dochodów:
C = Ca + ksk ∙ Y
– Ca – autonomiczny popyt konsumpcyjny;
– ksk ­ krańcowa skłonność do konsumpcji, określa, jaką część dodatkowego dochodu gospodarstwa domowe przeznaczają na konsumpcję: ksk = ∆C/∆Y , gdzie: ∆C – zmiana konsumpcji, ∆Y – zmiana dochodu.
Funkcja konsumpcji ­ oszczędności


Oszczędności ­ nieskonsumowana część dochodu jest oszczędzana. Funkcja konsumpcji wyznacza więc funkcję oszczędności.
S = ­ Ca + kso ∙ Y
gdzie: – ­ Ca = Sa – oszczędności autonomiczne
– kso – krańcowa skłonność do oszczędności;
kso = ∆S/∆Y , gdzie: ∆S – zmiana oszczędności, ∆Y – zmiana dochodu
ksk + kso = 1
Inwestycje



Popyt inwestycyjny (I) – zamierzone (planowane) przez przedsiębiorstwa wydatki na powiększenie lub utrzymywanie zasobów kapitału trwałego (fabryki i maszyny) oraz stanu zapasów. Inwestycji wpływają na:
– zmiany popytu globalnego;
– wzrost zdolności produkcyjnych i poziomu produkcji potencjalnej.
determinanty inwestycji:
– stopa procentowa;
– oczekiwania konsumentów i producentów;
– przewidywana stopa zysku;
– prognozy co do zmian poziomu popytu konsumpcyjnego;
– koszty zakupu kapitału rzeczowego;
– ryzyko.
Inwestycje

Zakładamy, że inwestycje mają charakter autonomiczny:
I = Ia

Funkcja agregatowego popytu:
APp = Ca + Ia + ksk ∙ Y
Równowaga



Równowaga na rynku dóbr – sytuacja, w której nabywcy chcą kupić dokładnie taką ilość towarów, jaką producenci chcą wytworzyć; oznacza to, że nie występuje nadwyżkowy popyt ani nadwyżkowa podaż.
Punkt równowagi wyznaczany jest przez popyt globalny.
Warunek równowagi: planowany popyt globalny = produkcja, czyli: APp = Y
Nierównowaga ­ procesy dostosowawcze
Sytuacja na rynku Y<APp Y=APp Y>APp 

Zapasy Produkcja
Maleją Rośnie
Brak Stała
Rosną Maleje
Nieplanowane zmiany stanu zapasów są sygnałem dla producentów do zmiany poziomu produkcji.
W ten sposób gospodarka zmierza do równowagi, choć nawet w punkcie równowagi mogą istnieć niewykorzystane moce produkcyjne i bezrobocie.
Równowaga


W punkcie równowagi planowany popyt i produkcja są sobie równe; oznacza to, że planowane inwestycje są równe produkcji na poziomie równowagi, pomniejszonej o planowaną konsumpcję.
Równowaga zostaje osiągnięta, gdy planowane inwestycje są równe planowanym oszczędnościom.
I = S
Zmiany popytu globalnego i dochodu narodowego ●


Zmiana preferencji konsumentów:
– krańcowej skłonności do konsumpcji
– krańcowej skłonności do oszczędności
Zmiana wielkości autonomicznych:
– zmiana konsumpcji autonomicznej
– zmiana inwestycji
Mnożnik



Wpływ zmiany wydatków autonomicznych na gospodarkę
Mnożnik – o ile zwiększy się dochód na skutek zmiany popytu autonomicznego o jednostkę.
Formuła mnożnika (m):
m = 1/1–ksk = 1/kso

Mnożnik jest większy od 1, gdyż każda zmiana popytu autonomicznego wpływa na wielkość produkcji.

Zmiana produkcji pociąga za sobą zmianę popytu konsumpcyjnego, co z kolei powoduje dalszą zmianę produkcji.
Paradoks zapobiegliwości


Jeśli gospodarstwa domowe decydują się na zwiększenie swoich Sa przy każdej wielkości dochodu, co oznacza, że muszą ograniczyć swoją Ca. To zmniejsza C i APp i poprzez mechanizm mnożnika, powoduje spadek produkcji w punkcie równowagi.
Paradoks zapobiegliwości – wzrost planowanych oszczędności nie zmienia wartości oszczędności w punkcie równowagi, a prowadzi jedynie do spadku dochodu.
Model rozszerzonej gospodarki
Podmioty:

gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa

budżet państwa

zagranica
Y = C + I + G + X Wydatki rządowe




Wydatki z budżetu państwa (G) na dobra i usługi zwiększają popyt globalny (AD=C+I+G).
Zakładamy, że G mają charakter autonomiczny względem wielkości produkcji. Dlatego uwzględnienie wydatków państwa w modelu keynesowskim powoduje zwiększenie popytu globalnego i produktu w punkcie równowagi.
Państwo poprzez podatki wypływa na popyt globalny.
Zakładam, że podatki są proporcjonalne do dochodu, jako t oznaczamy stawkę podatkową, a T to wielkość wpływów podatkowych do budżetu. Uwzględnienie w analizie podatków sprawia, że dochód rozporządzalny jest mniejszy od wytwarzanego produktu. Tym samym mniejsza jest konsumpcja, gdyż maleje jej część zależna od rozmiarów dochodu.

Równowaga: Y = APp

C = Ca + ksk ∙ Yd
I + G = S + T
Yd = Y – T
T = Ta + tY

Y = Ca + kskYd + Ia + Ga

Y = 1/1­ksk(1­t) (Ca – kskTa + Ia + Ga)

Mnożnik: m = 1/1­ksk(1­t)

Mnożnik podatkowy: mt = ­ksk/1­ksk(1­t)
Gospodarka otwarta


Y = C + I + G + X
Równowaga Y = APp
I + G + Ex = S + T + Im
I + G + X = S + T + R
R – transfery płatności dla zagranicy

X = Xa – ksiY

Y = Ca + ksk(Y – T) + Ia + Ga + Xa – ksiY 
Y = 1/1­ksk(1­t)+ksi (Ca – kskTa + Ia + Ga + Xa) 
Mnożnik gospodarki otwartej: m = 1/1­ksk(1­t)+ksi
Podsumowanie



Model keynesowski – dochód i produkcja zależą od popytu globalnego.
Zmiany popytu nie powodują dostosowań poziomu cen, ale wpływają na wielkość produkcji i zmiany stanu zapasów.
Nawet w punkcie równowagi mogą istnieć niewykorzystane moce produkcyjne.
Podsumowanie



Państwo jest ważnym podmiotem na rynku, który dokonuje wydatków rządowych, finansowanych z dochodów (głównie podatków).
Wpływ rządu poprzez politykę fiskalną na stabilizację koniunktury gospodarczej.
Zmiany eksportu i importu mogą znacząco wpłynąć na wielkość produkcji krajowej.
Download