Przeszłość geologiczna obszaru Polski

advertisement
Przeszłość geologiczna
obszaru Polski
Główne wydarzenia geologiczne.
Czym zajmuje się geologia?
geologia - nauka zajmująca się budową,
własnościami i historią Ziemi oraz
procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i
na jej powierzchni, dzięki którym ulega
ona przeobrażeniom.
Dzieje Ziemi
Ery geologiczne:
- archaiczna
- proterozoiczna
- paleozoiczna
- mezozoiczna
- kenozoiczna
prekambr
Procesy geologiczne
• procesy wewnętrzne
• ruchy płyt kontynentalnych
• procesy fałdowania i wypiętrzania
• trzęsienia ziemi
• wybuchy wulkaniczne
Wnętrze Ziemi
• skorupa ziemska
• płaszcz
• górny
• dolny
• jądro
• zewnętrzne
• wewnętrzne
Procesy geologiczne
• procesy zewnętrzne
• działalność wiatru, wody, morza
• działalność organizmów żywych
• działalność człowieka
Sudety - Góry Stołowe
Karpaty – Tatry Wysokie
Epoka lodowcowa
Zasięg zlodowaceń
•
plejstocen – epoka lodowcowa
– trwał 2,5 miliona lat
•
Grubość pokrywy lodu nad
Polską przekraczała 3km
•
Obszar pokryty grubą warstwą
materiału skalnego
Formy polodowcowe
•
Lądolód kilkakrotnie nasuwał się z północy na teren Polski.
•
Okres ekspansji lądolodu to glacjał (zlodowacenie).
•
Ocieplenie klimatu powodowało topnienie i „cofanie” się
lądodolodu (okres interglacjalny).
•
Lądolód pozostawił po sobie:
wzgórza morenowe, pradoliny, jeziora
• eratyki, kemy, oczka wytopiskowe, sandry
•
Powstawanie moreny czołowej
Wzgórze morenowe
Formy polodowcowe – oczka wytopiskowe
Formy polodowcowe
Jezioro morenowe - Niegocin
Jezioro morenowe- Śniardwy
Jezioro rynnowe - Gopło
Górskie jezioro polodowcowe – Morskie Oko
Formy polodowcowe
Koniec
Download