kod pracy ucznia

advertisement
Klucz odpowiedzi
Zadanie 1.
Zwierzęta wykazują szereg przystosowań do trybu życia jaki prowadzą. Spośród
wymienionych cech wybierz cechy charakterystyczne dla drapieżcy i roślinożercy.
Wpisz numery cech do odpowiednich kolumn tabeli.
Cechy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
ruchliwe wargi
cichy sposób poruszania się
znakomity słuch i wzrok
pazury, ostry zakrzywiony dziób
silnie umięśnione ciało
gruczoły jadowe
miękkie poduszeczki na łapach
mocne , szerokie zęby
szeroki, szorstki język
DRAPIEŻNIKI
ROŚLINOŻERCY
2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 8, 9
Zadanie 2.
Przyporządkuj
nazwom
drobnoustrojów
chorobotwórczych
występowania, wpisując w ramki odpowiednie cyfry.
miejsca
Drobnoustroje chorobotwórcze
Wpisz
Miejsca ich występowania
odpowiednią
cyfrę
Zarazki czerwonki
2
1. gleba
Zarazki wścieklizny
4
2. pokarm i woda
Zarazki tężca
1
3. powietrze
Zarazki odry
3
4. ślina chorych zwierząt
ich
Zadanie 3.
Uzupełnij zdania używając prawidłowo następujących terminów: Droga Mleczna,
galaktyki, planety, gwiazdy, komety, Układ Słoneczny, inne ciała niebieskie. Każdego
terminu użyj tylko raz.
a) Wszechświat tworzą gromady galaktyk
b) Galaktyki składają się z miliardów gwiazd , komet i innych ciał niebieskich
c) Część Galaktyki oglądana z Ziemi wygląda jak rozlana na niebie struga mleka
i nazywamy ją Droga Mleczna
d) Wokół gwiazd krążą planety
e) Słońce wraz z planetami i innymi ciałami kosmicznymi tworzy Układ
Słoneczny
Zadanie 4.
Wieczorem, po słonecznym dniu, nad jeziorem możesz zaobserwować słaby wiatr
wiejący od lądu, zwany bryzą. Zjawisko to wywołane jest różnicą ciśnienia powietrza
nad wodą i lądem, wynikającą z różnicy temperatur występującą wieczorem. Wskaż
wszystkie prawidłowe stwierdzenia odnoszące się do tego zjawiska.
a) Woda w jeziorze szybciej traci ciepło niż powierzchnia lądu.
b) Powierzchnia lądu szybciej traci ciepło niż woda w jeziorze.
c) Dzięki prądom wznoszącym, ciśnienie powietrza nad jeziorem jest
mniejsze niż nad lądem.
d) Dzięki prądom wznoszącym, ciśnienie powietrza nad jeziorem jest większe niż
nad lądem.
Zadanie 5.
Gaz z większego naczynia można zmieścić w naczyniu o mniejszej objętości. Jaka
właściwość gazu na to pozwala?
a) lotność
b) ściśliwość
c) krzepliwość
d) krystaliczność
Zadanie 6.
Rzeką płynęła kra. Lód nie tonie w rzece, ponieważ:
a)
b)
c)
d)
powstał z wody
nurt rzeki jest szybki
temperatura jest niższa niż 00 C
bo jego gęstość jest mniejsza niż gęstość wody
Zadanie 7.
Chłopcy zrobili kostkę sześcienną o boku 1 dm. Chcąc sprawdzić, ile wody z niej
powstanie, położyli ją w misce w ciepłym miejscu. Po stopieniu i zmierzeniu okazało
się, że otrzymali 920 cm3 wody. Jaką gęstość ma lód skoro wiadomo, że gęstość
wody wynosi 1g/cm3 ?
Rozwiązanie:
dane: masa wody = masa lodu = 920g
objętość lodu = 1000 cm3 bo 1dm=10cm,
objętość sześcianu = 10cm * 10cm * 10cm = 1000cm3
gęstość= masa/objętość =
920 g
= 0.92 g/cm3
3
1000cm
Zadanie 8.
Cząsteczka wody składa się z:
a) kilku atomów tlenu
b) atomów tlenu, azotu i wodoru
c) dwutlenku węgla i wodoru
d) tlenu i wodoru
Zadanie 9.
Przyporządkuj nazwy krajobrazów strefowych do odpowiednich opisów klimatu.
a)
tajga
1
b)
sawanna
2
c)
pustynia arktyczna
3
d)
e)
śródziemnomorski
pustynia gorąca
4
5
f)
step
6
g)
las równikowy
7
h)
tundra
8
niezbyt wysokie opady, lata ciepłe, ale krótkie, zimy
długie i mroźne
opady skąpe, średnie temperatury wszystkich
miesięcy poniżej 0ºC
pora deszczowa i sucha; wysokie temperatury przez
cały rok
obfite opady i wysokie temperatury przez cały rok
opady najwyższe zimą; lata gorące i suche
opady skąpe lub brak; wysokie temperatury,
szczególnie latem
niskie opady, głównie latem; lata gorące, zimy
mroźne
niskie opady; brak klimatycznego lata
a) 1
b) 3
c) 2
d) 5
e) 6
f) 7
g) 4
h) 8
Zadanie 10.
Węża Eskulapa można spotkać:
a)
b)
c)
d)
w Puszczy Piskiej
w Beskidzie Niskim i Bieszczadach
w Górach Izerskich
w Kotlinie Kłodzkiej
Zadanie 11.
Przyporządkuj nazwom opadów i osadów właściwe opisy.
a)
rosa
1
kryształki lodowe osadzające się na trawie
b)
szron
2
warstwa lodu osadzająca się na różnych
przedmiotach
c)
szadź
3
opad kropli wody
d)
gołoledź
4
krople wody osadzające się na trawie
e)
deszcz
5
bardzo powolny opad drobnych kropel wody
f)
mżawka
6
osad w postaci igiełek lodowych, narastający na
gałęziach drzew od strony dowietrznej
g)
śnieg
7
opad białych, nieprzezroczystych i kruchych
grudek wielkości do kilku milimetrów
h)
krupa śnieżna
8
opad bryłek lodu o rozmiarach od ziaren grochu
do orzecha
i)
grad
9
opad kryształków lodu zrośniętych w bardzo
delikatne, sześcioramienne gwiazdki
a) 4
b)1
c) 6
d) 2
e) 3
f) 5
g) 9
h) 7
i) 8
Zadanie 12.
Na rysunku poniżej niektóre wybrzeża morskie oznaczono literami od A do F.
Uzupełnij tabelę, wpisując do właściwych kolumn litery oznaczające wybrzeża suche
lub wybrzeża wilgotne wskutek działania prądów morskich.
Wybrzeża wilgotne
BDEF
Wybrzeża suche
AC
Zadanie 13.
Uzupełnij tabelkę wpisując w odpowiednie miejsca typ lasu i rodzaj skały
macierzystej związanej z daną glebą.
Rodzaj gleby
Skała macierzysta
Typ lasu
Czarnoziem
lessy
trawy
Gleba bielicowa
piaski polodowcowe
bór sosnowy
Gleba brunatna
gliny polodowcowe
grąd
Mady rzeczne
muły rzeczne
las łęgowy
Gleby górskie
spękane skały podłoża
buczyna
Skała macierzysta: muły rzeczne, piaski polodowcowe, gliny polodowcowe, spękane
skały podłoża, lessy
Typ lasu: las łęgowy, bór sosnowy, trawy, buczyna, grąd
Zadanie 14.
Na następujące pytania odpowiedz tak lub nie:
a) wszystkie punkty w Polsce mają szerokość geograficzną północną, długość
geograficzną wschodnią ………tak….
b) wszystkie punkty w Polsce mają szerokość geograficzną północną, długość
geograficzną zachodnią ………nie…………..
c) wszystkie punkty w Polsce mają szerokość geograficzną południową, a
długość geograficzną wschodnią ………nie………….
Zadanie 15.
Wybierz , poprawny schemat rozwoju owada i określ rodzaj przeobrażenia.
a) larwa > jajo > poczwarka > owad dorosły
b) jajo > poczwarka > larwa > owad dorosły
c) jajo > larwa > poczwarka > owad dorosły
d) owad dorosły > poczwarka > larwa > jajo
Schemat przedstawia przeobrażenie
……………………… (zupełne)
Zadanie
Rysunki przedstawiają chłopca zwróconego twarzą ku północy, a plecami do nas.
Wykonano je w pięciu różnych godzinach czasu słonecznego dnia 22 czerwca 2000
roku w Polsce. Odgadnij, w których godzinach wykonano poszczególne rysunki.
Przyporządkuj godziny (6h 00 m , 9h 00m, 12h00m, 15h00m, 18h00m) do odpowiednich
rysunków.
6h00m
15h00m
9h00m
12h00m
18h00m
Zadanie 17.
Łyżwiarz przejechał 7 kilometrów w ciągu 20 minut. Oblicz z jaką średnią
prędkością jechał łyżwiarz? Prędkość oblicz w km/h.
Odp. V = s/t = 7 x 3 = 21km/h
bo 20min = 1/3 h
Zadanie 18.
Na mapie Polski rozpoznaj rzeki oznaczone numerami, a ich nazwy napisz poniżej:
Odp.
Cyfra
na mapie
1
2
3
4
5
Nazwa rzeki
Słupia
Noteć
Bóbr
Barycz
Dunajec
Cyfra
na mapie
6
7
8
9
10
Nazwa rzeki
Nida
Wieprz
Narew
Wkra
Drwęca
Zadanie 19. (0 - 3 pkt.)
Rozpoznaj i podpisz kształty blaszek liściowych
jajowaty
sercowaty
lancetowaty
równowąski
rombowaty
eliptyczny
Zadanie 20. (0 - 4 pkt.)
Na podstawie rysunków rozpoznaj i podpisz drzewa leśne i parkowe.
Robinia (akacja)
Brzoza
Buk
Lipa
Cis
Grab
Olsza (olcha)
Modrzew
Download