Propozycje tematów prac licencjackich (M

advertisement
Propozycje tematów prac licencjackich
w Zakładzie Geologii Klimatycznej
w roku akademickim 2013/2014
Dr hab. Jan Dzierżek
 Cechy rzeźby wysokogórskiej Tatr
 Historia badań i cechy form lodowo-firnowych w Tatrach
 Społeczne skutki holoceńskich zmian klimatycznych w Europie
 Zmiany naturalnego krajobrazu Warszawy na tle dziejów miasta
 Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju
wczesnośredniowiecznego osadnictwa na Mazowszu
Dr Aleksandra Majecka
 Cechy interglacjału eemskiego na przykładzie wybranych stanowisk w Polsce
 Znaczenie metod paleobotanicznych w badaniach klimatu czwartorzędu
Dr Michał Makos
 Mechanizm powstawania lodowców gruzowych – rozwój poglądów
 Cyrkulacja atmosferyczna w Europie podczas maksimum ostatniego
zlodowacenia
 Rozwój poglądów na przyczyny ochłodzenia młodszego dryasu
 Izotopy kosmogeniczne jako narzędzie datowania epizodów glacjalnych
Prof. dr hab. Leszek Marks
 Mała Epoka Lodowa w Europie
 Oddziaływanie oscylacji północno-atlantyckiej na klimat Europy
 Wpływ cykli Bonda na rozwój starożytnych cywilizacji
 Rozwój doliny Nilu w czwartorzędzie
 Historia morza eemskiego w basenie bałtyckim
Dr Marcin Szymanek
 Uwarunkowania geologiczne i geomorfologiczne występowania
powierzchniowych ruchów masowych
 Znaczenie malakofauny dla stratygrafii czwartorzędu
 Cykle klimatyczne plejstocenu w świetle danych malakologicznych
 Zespoły mięczaków w osadach jaskiniowych południowej Polski
 Występowanie ślimaków z rodzaju Lithoglyphus w osadach czwartorzędowych
Europy
 Mięczaki słodkowodne w osadach czwartorzędowych Polski
 Klimat interglacjału mazowieckiego na terenie Polski w świetle badań
florystycznych i faunistycznych
LISTA TEMATÓW PRAC LICENCJACKICH JEST OTWARTA
I MOŻE PODLEGAĆ MODYFIKACJOM I UZUPEŁNIENIOM
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards