Występowanie niektórych metali w Bałtyku Właściwym: w osadach

advertisement
Występowanie niektórych metali w Bałtyku Właściwym: w
osadach (mg/kg suchej masy), w wodzie g/l oraz czas rezydencji
metali –(lata -TRT) i ich pionowy cykl przemieszczania
Stężenia metali w osadach powierzchniowych z różnych
rejonów Morza Bałtyckiego (mg/kg suchej masy)
Stężenie rtęci
(pmol/kg) w latach
1992- 2005 w
poszczególnych
basenach Morza
Bałtyckiego
(HELCOM)
Stężenie kadmu
(pmol/kg) (forma
rozpuszczona -a i
zawieszona -b) w
latach 1992- 2005
w poszczególnych
basenach Morza
Bałtyckiego
(HELCOM)
Stężenie ołowiu (forma rozpuszczona i zawieszona)
w wodach powierzchniowych Cieśnin Duńskich i
Bałtyku Południowego
Czynniki decydujące o toksyczności metali w środowisku wodnym
 Toksyczne działanie rtęci wynika głównie z tego, że jest ona silnym
inhibitorem wielu enzymów. Pod wpływem jej działania powstają
zaburzenia enzymatyczne w komórkach oraz zmiany w strukturze
DNA dające działanie mutagenne.
 Metylortęć jest kumulowana w organizmach, dlatego nawet przy
niewielkiej zawartości Hg w środowisku wodnym ten metal może być
niebezpieczny dla konsumentów wyższych rzędów (w tym
człowieka).
Biomagnifikacja rtęci wzdłuż łańcucha pokarmowego
Download