Rola korporacji międzynarodowych. Globalizacja

advertisement
Rola korporacji
międzynarodowych.
Globalizacja
Opracowała Anna Kodyniak
Korporacja
• Spółka kapitałowa, której działalność obejmuje wiele
krajów. Jej właścicielem jest kapitał (= udziałowcy
spółek akcyjnych i spółek z o.o.). Często
przekształcają się w konglomeraty, czyli organizacje
gospodarcze działające na zasadach holdingu
• Holding – przedsiębiorstwo o charakterze spółki
akcyjnej, powołane w celu zarządzania innymi
przedsiębiorstwami. Często monopolizują pewne
dziedziny wytwarzania i dystrybucji dlatego ich
działalność w wielu krajach jest ustawowo
ograniczona
Korporacja
• Tworzy system międzynarodowych powiązań
gospodarczych
• Realizuje jednolitą strategię ekspansji
ekonomicznej
Zarząd firmy
macierzystej
Filie
Oddziały
zagraniczne
Kryteria tworzenia filii
• Zasięg geograficzny rynków zbytu
towarów i usług
• Wydzielanie jednostek poszczególnych
branż wytwarzania
• Wydzielanie jednostek działających na
wybranych rynkach np. rynku paliw, rynku
lekarstw itp.
Cechy korporacji
• Bardzo duże zasoby kapitałowe – roczny dochód
niektórych z nich jest większy od PKB wielu KSR.
(zysk brutto General Electric za 2001 był wyższy niż
PKB Boliwii, Kenii czy Dem. Rep. Konga)
• Przewaga konkurencyjna w poszczególnych branżach
wytwarzania
• Wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca
• Produkcja wyrobów bardzo zaawansowanych
technologicznie
• Efektywny marketing
• Ekspansja korporacji międzynarodowych na kolejne
rynki
Branże, w których działają
korporacje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektronika
Automatyka
Produkcja samolotów
Produkcja broni
Produkcja chemikaliów
Produkcja lekarstw
Telekomunikacja
Bankowość
Ubezpieczenia
Handel
Turystyka
Przemysł
zaawansowanych
technologii
Przykładowe korporacje
Źródło: Kop.J, Kucharska M., Szkurłat E.:
Geografia społeczno – ekonomiczna.
WSz PWN; Warszawa 2003, str. 244
Ekspansja w celu powiększenia
zysku poprzez:
• Zmniejszenie kosztów – zbliżenie się do
tańszych środków produkcji np. surowców,
taniej siły roboczej, mniejszych podatków
• Zwiększenie produkcji – nowe rynki zbytu,
które nie mogą się bronić ze względu na
przestarzałe technologie
Za i przeciw korporacjom
• Dostarczają kapitał
aktywizując obszar, na
którym zlokalizowano
nowe przedsiębiorstwa
• Rozprzestrzenianie się
nowoczesnych
technologii
• Rozprzestrzenianie się
nowatorskich rozwiązań
w zakresie organizacji
produkcji i marketingu
• „Wakacje podatkowe”
• Wywierają naciski na
rządy i samorządy aby
otrzymać jak
najkorzystniejsze warunki
lokalizacji i działania
(szantaż - grożenie
lokalizacją działalności w
kraju ościennym)
Upowszechnianie podobnych produktów i usług oraz zachowań konsumentów
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny GUS 2006
Globalizacja
• Standaryzacja w skali światowej produkcji
i technik sprzedaży
• Unifikacja zachowań konsumentów
• Unifikacja wzorców kulturowych
• Unifikacja stylu życia
• Unifikacja sposobów funkcjonowania
różnych instytucji
Płaszczyzny globalizacji
Globalizacja
ekonomiczna
technologiczna
społeczna
polityczna
kulturowa
ekologiczna
Globalizacja na płaszczyźnie
ekonomicznej
• Istnienie międzynarodowych korporacji
i firm
• Swobodny przepływ kapitału i usług
• Wolny dostęp do rynków
• Masowość produkcji
Globalizacja na płaszczyźnie
ekonomicznej
• Działalność korporacji
międzynarodowych
wprowadzających
innowacje technologiczne
i organizacyjne na nowe
rynki, szybko je
opanowując dzięki czemu
osiągają bardzo duże
korzyści materialne
• Firmy lokalne nie są
wstanie sprostać
ekspansji wielkich firm –
nie mają takiej skali
produkcji i nie są wstanie
dostarczyć konsumentom
poszukiwanych przez
nich towarów po tak
niskich cenach. Nie mają
środków na reklamę,
promocję towarów oraz
znaków firmowych na
nowe rynki
Wniosek: sami konsumenci przyczyniają się do sukcesów globalnej strategii
wielkich korporacji, które przez działania marketingowe odpowiednio
kształtują gusty i potrzeby konsumentów
Źródło: Atlas Geograficzny. Świat. Polska, Wyd. Nowa Era Redakcja Kartograficzna,
Wrocław 2005
Globalizacja na płaszczyźnie
społeczno - kulturowej
• Globalizacja świata przestępczego – terroryzm
(np. Al. Kaida), międzynarodowe mafie
narkotykowe, pranie brudnych pieniędzy,
oszustwa podatkowe, handel bronią
• Istnienie tzw. kultury masowej –
rozpowszechnianie określonych wzorców życia.
• Powstanie podobnych społeczeństw
konsumpcyjnych – kupujemy podobne produkty,
stosujemy te same technologie itp.
• Upodobnianie się i przenikanie kultur
Globalizacja na płaszczyźnie
politycznej
• Osłabienie roli państwa - siła ekonomiczna firm ponadnarodowych
umożliwia także posiadanie znacznych wpływów politycznych
• Zanikanie granic
• Procesy integracyjne
• Powstawanie i poszerzanie instytucji międzynarodowych
• Wpływ rządów na negocjacje gospodarcze, marketing własnego kraju
w celu przyciągnięcia obcego kapitału
• Możliwość korupcji władz politycznych przez firmy (np. niekorzystne
dla kraju koncesje na działalność gospodarczą)
• Działalność Interpolu na terenie wielu państw
• Wprowadzanie porozumień o ruchu bezdewizowym
• Zawieranie koalicji państw wobec zagrożeń międzynarodowych
Źródło: Atlas Geograficzny. Świat. Polska, Wyd. Nowa Era Redakcja
Kartograficzna, Wrocław 2005
Globalizacja na płaszczyźnie
ekologicznej
• Istnienie
międzynarodowej
współpracy w zakresie
ochrony środowiska
• Problemy środowiskowe
o zasięgu globalnym, jak:
efekt cieplarniany, dziura
ozonowa, kwaśne opady,
wylesianie, pustynnienie,
rozprzestrzenianie wirusa
HIV itp.
Międzynarodowa Unia
Ochrony Przyrody i Jej
Zasobów
Światowy fundusz na
rzecz dzikich zwierząt
Program Narodów
Zjednoczonych do spraw
Ochrony Środowiska
Zjawiska sprzyjające globalizacji
• Nowoczesne media, w których informacja
jest towarem prowadzącym do korzyści
materialnych. Efektem jest wirtualna
rzeczywistość a nie rzeczywistość realna,
gdyż media dokonują selekcji informacji
i je interpretują kształtując nasz pogląd na
różne sprawy
• Rozwój telekomunikacji – Internet,
telefonia komórkowa, telewizja
Korzyści globalizacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozwój społeczeństwa wiedzy poprzez szybką wymianę informacji,
rozwój gospodarczy wskutek inwestycji kapitału zagranicznego,
postęp cywilizacyjny,
ułatwienia w migracji ludności,
poprawa zaopatrzenia rynku w towary,
w tym znanych marek światowych,
tworzenie nowych miejsc pracy przez kapitał zagraniczny
zmniejszanie poczucia dystansu i obcości w stosunku do innych kultur
wzrost wielkości produkcji, a tym samym zmniejszenie jej
jednostkowych kosztów,
powstawanie społeczeństwa wiedzy – rośnie popyt na ludzi dobrze
wykształconych
większy dostęp do kapitału
wzrost efektywności, wydajności pracy
wspólne inwestycje międzynarodowe np. Gazociąg Jamał
Negatywne skutki globalizacji
• bezpośrednie inwestycje zagraniczne przynoszą olbrzymie zyski
wyłącznie korporacjom ponadnarodowym,
• niekontrolowany napływ kapitału powoduje kryzysy finansowe
• zmniejszenie znaczenia banków lokalnych
• marginalizowanie grup społecznych słabo wykształconych,
• bezkrytyczne przyjmowanie obcej kultury i stylu życia,
• lokalizowanie technologii szkodliwych dla środowiska w państwach
uboższych,
• korupcja władzy
• rozwój kultury masowej może zagrażać kulturze narodowej,
regionalnej,
• wyzysk ludności krajów słabo rozwiniętych przez międzynarodowe
firmy,
• pogłębianie różnic finansowych między zatrudnionymi w sektorach
zależnych od korporacji ze szkodą dla pracujących w
przedsiębiorstwach państwowych.
Bibliografia
• Skrzypczak W.: Geografia Społeczno – Ekonomiczna
Świata i Polski, Wyd. Efekt, Warszawa 2004, s.319
• Kop.J, Kucharska M., Szkurłat E.: Geografia Społeczno
– Ekonomiczna. WSz PWN; Warszawa 2003, s.326
• Atlas Geograficzny. Świat. Polska, Wyd. Nowa Era
Redakcja Kartograficzna, Wrocław 2005
• Mały Rocznik Statystyczny GUS 2006 (www.stat.gov.pl )
• http://www.vitalresearchsurveys.com/IUCNMembership/l
ogo-iucn2.jpg
• http://www.ih-ra.com/advocacy/issues/org_briefs/unep.gif
Download