praca magisterska - Globalizacja a suwerenność

advertisement
Globalizacja a suwerenność
Obecnie we współczesnym świecie obserwujemy zmiany zachodzące w dziedzinach
gospodarczych wynikających z procesów globalizacji. Państwa prowadzące swoją politykę
ekonomiczną chcąc mieć swoje miejsce we współczesnym świecie muszą ograniczyć
suwerenność tej polityki.
Przy omówieniu zagrożeń jakie niesie globalizacja należy zastanowić się i
odpowiedzieć na pytanie co to są "współczesne problemy globalne"?
Problemy globalne to wyodrębniona na podstawie naukowo zasadnych kryteriów
grupa współczesnych zagadnień, których zidentyfikowanie oraz naukowa analiza i oparte
na tej identyfikacji analizy i sposoby rozwiązywania mają zasadnicze znaczenie dla
przyszłości całego świata.
Źródłem powstawania problemów globalnych jest zawsze działalność człowieka i
jego zachowania zbiorowe, w różnych dziedzinach życia.
Poznanie problemów globalnych z całą ich złożonością ma doniosłą wartość
praktyczną. Postępująca globalizacja świata, proces rozbudowy wszelkiego rodzaju więzi,
w tym przede wszystkim gospodarczych, łączących wszystkich z wszystkimi, czyni każdą
praktyczną działalność zależną od stanu i funkcjonowania całego "systemu-świat". Są
wszelkie przesłanki, aby sądzić, że proces ten będzie się dalej i szybko rozwijał. Każdy
więc, kto przygotowuje się do praktycznej działalności na najbliższe dziesięciolecia,
powinien orientować się w mechanizmach tego procesu, a zwłaszcza występujących w
nim zagrożeniach, które właśnie są charakterystyczne dla współczesnych problemów
globalnych.
Próbując definiować określenie owych problemów należy nadmienić, iż pojęcie
"globalny" oznacza w kontekście naszych rozważań określenie jako "planetarny",
"światowy".
Dotyczy
w
tej
czy
innej
mierze
całego
naszego
globu.
Rodowód
współczesnych problemów globalnych - to wojny światowe XX wieku.
Dla zrozumienia współczesnych problemów globalnych konieczne jest zwrócenie
uwagi na fakt iż okoliczności wybuchu, przebiegu i skutków tych ogromnych wydarzeń
mają do dziś wpływ na kształtowanie się problemów, które nas interesują ( I-II wojna
światowa). Nie można w jednoznaczny sposób określić, kiedy rozpoczęły się procesy
globalizacyjne. Niewątpliwie jednak na procesy te istotny wpływ miały w/w wydarzenia.
Po roku 1945 w rezultacie wielu konfliktów regionalnych wojen i wstrząsów społecznych
nastąpił rozpad systemu kolonialnego, europejskie metropolie utraciły kontrolę nad swą
kolonialną peryferią. Powstał tzw. Trzeci Świat, nazwa używana od lat pięćdziesiątych
naszego stulecia dla zbiorowego określenia wielu nowych pokoleniowych państw w Afryce
i Azji, państw liczących setki milionów mieszkańców, słabo rozwiniętych, biednych a
często wręcz głodujących. Formalna w znacznym stopniu niepodległość tych państw, ich
zacofanie, wyłoniły problemy teoretyczne. Postawiono pytanie: co dalej z tą olbrzymią
światową peryferią? Wtedy właśnie zrodziła się teoria modernizacji Trzeciego Świata,
który dla tego celu miał pójść drogą wyznaczoną przez swoje dawne centra, rozwinięte
kraje
kapitalistycznego
Zachodu.
Trzeci
Świat
miał
przyjąć
zachodni
system
ekonomiczny, zachodnią technologię i system wartości.
Teoretycy modernizacji łączyli zwykle tę drogę rozwoju z akceptacją zachodniego
modelu demokracji. Typowym i reprezentowanym dla tej teorii działem jest opublikowana
w 1960 roku praca badacza amerykańskiego W. Rostowa pod tytułem "Stadia
ekonomicznego wzrostu: manifest nie-komunistyczny". Teorie w niej zawarte były z
jednej strony optymistyczne, oparte na przeświadczeniu o decydującej sile techniki i
technologii jako czynników rozwoju, z drugiej strony były wyraźnie pod wpływem
ówczesnych potrzeb ideologiczno-propagandowych.
Podstawą teoretyczną współczesnych badań problemów globalnych jest właściwe
podejście systemowe. Występuje ono przede wszystkim w formie tezy o "systemie
świata", jest to teza, która ujmuje całą nasza planetę jako rodzaj systemu, kładąc zwykle
nacisk na aspekt ekonomiczny, na "ekonomikę świata". Tę właśnie tezę teoretyczną
rozwijaną w nauce od lat siedemdziesiątych XX wieku, uznaje się dziś powszechnie za
nowy paradygmat i na nim opierają się podejmowane w wielu krajach badania
problemów globalnych. Trzeba tu dodać, że pojęcie "paradygmat" wprowadzone do nauki
przez historyka T. Kuhna w 1962 r. i obecnie używane, oznacza ogólnie uznane
osiągnięcie naukowe, które w pewnym czasie dostarcza nauce modelowych rozwiązań.
Zmiana paradygmatu to zwykle rodzaj naukowej rewolucji. Przykładem paradygmatu
może być np. Teoria Ekonomiczna A. Smitha. Paradygmat o "systemie świata"
zawdzięczamy dwóm historykom Amerykaninowi J. Wallersteinowi i Francuzowi F.
Braudelowi. Ich poglądy uzupełniają się. J. Wallerstein w pracy opublikowanej w dwóch
częściach ( I cz. 1974 r., II cz. 1980 r.) pod wspólnym tytułem "Współczesny system świat", głosi tezę, że podstawą tego systemu jest gospodarka kapitalistyczna zrodzona
pierwotnie w Europie, po upadku europejskiego feudalizmu i od tego czasu rozwija się
bardzo dynamicznie.
Są dwie fundamentalne tezy, które wynikają z koncepcji Wallersteina, traktowanej
obecnie jako paradygmat:
1. świat może być traktowany, naukowo jako
system niezależny od
swych
elementów, a mianowicie narodów, z których się składają. Ten "system-świat"
posiada własną dynamikę strukturalną,
2. ekonomika tego systemu warunkuje rozwój wszystkich społeczeństw narodowych,
a także określa ich miejsce w hierarchii opartej na międzynarodowym podziale
pracy.
Tezy J. Wallersteina zostały uzupełnione przez F. Braudela w jego pracy
opublikowanej w 1978 roku pt. "Cywilizacja materialna, ekonomika i kapitalizm XV XVIII w." Braudel twierdzi, opierając się na szerokim materiale historycznym, że od XIII
wieku organizacja ekonomiczna świata jest narzucana przez kolejne "miasta centra" , one
to jedynie są ośrodkami wiedzy, a zwłaszcza koncentracji różnego rodzaju finansów i
technologii one narzucają swe wpływy, bliższym i dalszym obszarom, podporządkowując
sobie świat.
Już w XIX wieku podczas intensywnego rozwoju kapitalizmu, kapitał nie natrafił na
spore ograniczenia. Można było inwestować na całym świecie co wykorzystywano, chcąc
osiągnąć
najwyższy
poziom
produkcji
przy
minimalnych
kosztach.
Handel
międzynarodowy został zahamowany konsekwencjami "wielkiego kryzysu" z lat 30-tych
XX wieku. Duże straty jak już wspomniałam wcześniej przyniosły w gospodarce
następstwa po II wojnie światowej. Wydarzenia te skłoniły rządy państw do ingerencji w
gospodarkę i jej sterowania.
Biorąc pod uwagę i analizując powyżej opisane zjawiska zachodzące w świecie
należy zwrócić uwagę, iż obecnie kraje świata nie chcąc doprowadzić do załamania
globalnej równowagi światowej, muszą swoją politykę ekonomiczną dostosować do
potrzeb wynikających z egzystencji w globalnym świecie.
Nawiązując do tematu, który jest przedmiotem rozważań opisywanych wyżej
zjawisk, należy stwierdzić, że ograniczają one suwerenność ekonomiczną państw, które
muszą się podporządkować zachodzącym procesom globalizacji.
Światowe korporacje są coraz silniejsze. Narzucają te same produkty, ten sam styl
konsumpcji, spędzania wolnego czasu choć starają się przystosowywać swój produkt do
specyficznych w różnych miejscach naszego globu oczekiwań i gustów odbiorców.
W warunkach globalizacji nowe technologie - głównie w telekomunikacji i
transporcie umożliwiają międzynarodowy przepływ towarów i kapitału ludzi czy usług w
większej skali niż kiedykolwiek w przeszłości. Współpraca ta umożliwia szybszy rozwój
gospodarczy społeczeństw, które uczestniczą w jej procesach. Ludzie, firmy, państwa
będą wytwarzać to, co potrafią robić najlepiej i najtaniej przez lepsze wykorzystanie
wiedzy, kapitału, pracy i surowców naturalnych.
Globalizacja
gospodarki
umożliwiając
szybszy
rozwój
gospodarczy,
wzrost
dochodów i poziomu życia wzbudza również niepokój. Warunki globalizacji zmuszają nas
do
wzmożonej
pracy,
konkurencyjność
nas
samych
wobec
innych
podmiotów
gospodarczych, czy osób fizycznych odgrywa kluczową rolę. Stanowi również zagrożenie
dla istniejących kultur, wiąże się z migracją (przemieszczaniem się
0 ludzi. Kraje
wysokorozwinięte i zaawansowane technologicznie boją się konkurencyjnych (tańszych)
wyrobów państw uboższych. W krajach, gdzie technologia jest rozwinięta w mniejszym
stopniu występuje zjawisko taniej siły roboczej, która jest zagrożeniem dla rynków pracy
krajów bardziej rozwiniętych. W warunkach tych część - produkcji zostanie przeniesiona
do państw o niższych kosztach pracy, a napływ emigrantów z biedniejszych krajów
spowoduje częściowe odebranie pracy "lokalnym społecznościom".
Konsumenci na całym świecie chcą kupować dobre i tanie produkty. Można to
uzyskać przez międzynarodową współpracę gospodarczą, znoszenia barier celnych,
wyznaczania specjalizacji umożliwiającej wzrost efektywności oraz konkurencyjności
zmuszającej do zwiększania wydajności. Przedsiębiorcy oraz ich pracownicy krajów
dopiero rozwijających się, obawiają się produktów "nowocześniejszych" z państw
wysokorozwiniętych, produktów wytworzonych na bazie nowszej technologii, przez co
bardziej konkurencyjnych.
Nawiązując do ograniczenia suwerenności polityki ekonomicznej państw należy
szczególnie
zwrócić
uwagę,
iż
obecnie
polska
gospodarka
musi
przejść
proces
dostosowawczy. To od nas zależy jakie miejsce w międzynarodowym podziale pracy
zajmuje Polska. Od wytwarzania dóbr prostych, tanich i niskiej jakości musimy
przestawić się na procesy bardziej zaawansowane technologicznie, przejść do produkcji
wysoko przetworzonej i lepszej jakości produktu. Chcąc jednoczyć się w Unii Europejskiej
kraje stowarzyszone muszą realizować wspólną politykę ekonomiczną, a nie indywidualną
dla danego państwa (niezależną od innych).
Odpowiadając na pytanie zawarte w temacie pracy, należy stwierdzić, iż
globalizacja
ogranicza
suwerenność
polityki
ekonomicznej
państw,
przy
czym
ograniczenie to jest niezbędne dla uniknięcia powyżej opisanych problemów globalnych,
ich skutków np. załamania gospodarki światowej. Większość państw widząc przewagę
korzyści nad zagrożeniami wynikającymi z otwarcia się na świat zawarło porozumienie o
swobodzie handlu. Korzyści z globalizacji możliwe są do osiągnięcia jedynie dla
aktywnych uczestników tych procesów. Kraje, które wybrały izolację skazały się na
zacofanie i biedę. Nie można mówić o aktywnym uczestniczeniu państwa w gospodarce
światowej, które prowadzi wyłącznie swoją politykę ekonomiczną. Chcąc utrzymać
gospodarkę w świecie globalnym na dobrym poziomie należy prowadzić politykę
gospodarczą prowadzącą do wychodzenia z kryzysu państw biednych oraz prowadzenie
stabilnej i długotrwałej gospodarki w krajach wysokorozwiniętych, przy czym założenia w
polityce ekonomicznej tych państw winny być podyktowane tymi samymi kryteriami.
Pomimo, iż globalizacja ogranicza suwerenność polityki ekonomicznej państw to
jest obecnie procesem nie uniknionym. Nie ma mowy o globalizacji gospodarki światowej
bez współpracy i otwierania się na rynki gospodarcze pomiędzy państwami.
Państwa chcąc utrzymać się na rynku światowym nie mogą się izolować
gospodarczo od innych państw i prowadzić wyłącznie swoją politykę ekonomiczną, nie
mogą być niezależne i suwerenne lecz otwarte na współpracę i dostosowane do potrzeb i
wymogów rynku światowego.
Download