Koncentrat spożywczy-przyprawa do potraw w płynie z dodatkami

advertisement
MAT/119/2017
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Adres do korespondencji:
.............................................................................
Faks do korespondencji:
.............................................................................
Telefon:
Nazwa i adres Zamawiającego:
4Regionalna Baza
Logistyczna
ul. Pretficza 28
50-984 Wrocław
...............................
REGON: ...............................
NIP:
...............................
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
na dostawę koncentratu spożywczego przyprawy do potraw w płynie z dodatkami smakowo - aromatycznymi
(nr sprawy: MAT/119/2017)
SKŁADAMY OFERTĘ
na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi postanowieniami umowy, zawartymi we wzorze umowy
str. 19
MAT/119/2017
OFERUJEMY REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZA NASTĘPUJĄCĄ CENĘ:
1.
Lp.
Nazwa produktu
Ilość
Cena jednostkowa
netto
[zł za j.m.]
j.m.
Wartość netto [zł]
Stawka VAT
%
Wartość VAT [zł]
Wartość brutto
[zł ]
Zamówienie gwarantowane
1.
Koncentrat spożywczy-przyprawa
do potraw w płynie z dodatkami
smakowo-aromatycznymi
2 844,00
kg
Zamówienie opcjonalne
1.
Koncentrat spożywczy-przyprawa
do potraw w płynie z dodatkami
smakowo-aromatycznymi
1 422,00
kg
RAZEM zamówienie gwarantowane i opcjonalne
Sposób obliczenia ceny:
Tabelę należy wypełnić w następujący sposób:
1. w pierwszej kolejności wypełnić należy kolumnę 'Cena jednostkowa netto [zł]' i kolumnę 'Stawka VAT [%]', zarówno dla zamówień gwarantowanych jak i opcjonalnych;
2. w drugiej kolejności wypełnić należy kolumnę 'Wartość netto [zł]' (każdy wiersz z osobna, mnożąc kolumnę 'Cena jednostkowa netto [zł]' przez kolumnę 'Ilość [j.m.]'),
zarówno dla zamówień gwarantowanych jak i opcjonalnych;
3. w trzeciej kolejności wypełnić należy kolumnę 'Wartość VAT [zł]' (każdy wiersz z osobna, mnożąc kolumnę 'Wartość netto [zł]' przez kolumnę 'Stawka VAT [%]'),
zarówno dla zamówień gwarantowanych jak i opcjonalnych;
4. w czwartej kolejności wypełnić należy kolumnę 'Wartość brutto [zł]' (każdy wiersz z osobna, dodając kwoty z kolumny 'Wartość netto [zł]' do kwot z kolumny 'Wartość
VAT [zł]'), zarówno dla zamówień gwarantowanych jak i opcjonalnych;
5. w piątej kolejności zsumować należy:
 wartości z kolumn: 'Wartość netto [zł]', 'Wartość VAT [zł]’, 'Wartość brutto [zł] dla zamówień gwarantowanych, z odpowiednimi wartościami dla zamówień
opcjonalnych, a wyniki sumowania wpisać w odpowiednie miejsca w dole tabeli.
str. 20
MAT/119/2017
2.
AKCEPTUJEMY warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji
3.
AKCEPTUJEMY warunki gwarancji określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
4.
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie
 60 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia: 31 października 2017r. (dla zamówień gwarantowanych) zgodnie
z Planem Dostaw (Załącznik nr 3 do wzoru umowy)
 do dnia: 30 listopada 2017r. (dla zamówień opcjonalnych)
Zastrzegamy, że informacje wskazane poniżej, zawarte na stronach ...................... oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być
5.
udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu:
.....................................................................................................................................................................................................................................
(wypełnić jeśli dotyczy)
6.


OŚWIADCZAMY,
że wybór naszej oferty:
nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*
będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (wskazać nazwę
towaru, którego usługa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać jego wartość bez kwoty podatku w formularzu ofertowym).*
* Zaznaczyć właściwe
Uwaga! W przypadku braku takiej informacji Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 jako niezgodną z ustawą Pzp.
7.
Wykaz załączonych dokumentów (wypisać odpowiednią ilość załączników):
................................................................................................................................................
............................................
/miejscowość/
data: .....................................
..............................................................
/podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do jego reprezentowania/
str. 21
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards