1. Rodzaje rynków i pojęcie rynku pracy

advertisement
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
`
1.
Rodzaje rynków i pojęcie rynku pracy
Punktem wyjścia w postępowaniu badawczym jest próba uporządkowania
terminologii i przyjęcie określonej definicji rynku pracy.
Rynek pracy ukształtował się w historycznym procesie rozwoju gospodarki obok
rynku towarowego, pieniężnego i kapitałowego, i należy do pojęć używanych w wielu
dyscyplinach naukowych: ekonomii, socjologii i geografii społeczno-ekonomicznej.
Rynek określa proces wymiany towarowej, którego istotą jest wzajemne
oddziaływanie potencjalnych sprzedawców i nabywców, co prowadzi do kształtowania
się ogólnego poziomu podaży i popytu oraz ustalenia poziomu cen. Rynek jest formą
nawiązywania kontaktów między kupującymi i sprzedającymi, która pozwala im
ujawnić, co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach, ustalić zasady transakcji
(cenę, ilość, sposób, miejsce i czas realizacji) możliwe do zaakceptowania przez obie
strony. D.R.Kamerschen, R.B.McKenzie i C.Nardinelli (1993, s.4) definiują rynek
następująco: “Rynek jest to proces, przy pomocy którego kupujący i sprzedający
określają co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach. Inaczej mówiąc jest to
proces pomagający kupującym i sprzedającym określić ceny i ilość dóbr, które mają być
kupione lub sprzedane”. D.Begg, S.Fischer i R.Dornbusch (1993, tom I, s.40) stwierdzają:
“Rynek jest syntetycznym pojęciem, określającym proces prowadzący do tego, że
decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji alternatywnych dóbr, decyzje
przedsiębiorstw o tym, co i jak wytwarzać oraz decyzje pracowników dotyczące tego, jak
wiele i dla kogo pracować, zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiednim
dostosowaniom cen”. Analizując przedstawione definicje rynku można stwierdzić, że
pojęcie to używane jest zawsze dla określenia relacji między podażą a popytem.
Identyfikacja rynku wymaga określenia jego mechanizmu, funkcji i rodzajów. Jak
stwierdza T.Grzeszczyk (1990, s.25), “mechanizm rynkowy, to oddolne popytowopodażowe procesy dostosowawcze na rynkach wszelkich rodzajów zasobów - dające
zwykle w sumie efekt końcowy w postaci zaspokojenia potrzeb. Sprawnie działający
mechanizm rynkowy weryfikuje przydatność zasobów i dóbr finalnych. Zapewnia
również społeczną akceptację nakładów poniesionych na ich wytworzenie, przez
wyrażoną pieniężnie zapłatę za określone dobro lub usługę.”. W.Jarmołowicz (1993,
s.262) definiuje mechanizm rynkowy jako “...sprzężenia (zależności) popytowopodażowe występujące na rynkach wszelkiego rodzaju dóbr gospodarczych, a
zawiązujące się za pośrednictwem cen między równoprawnymi podmiotami
gospodarczymi dążącymi do osiągania korzyści ekonomicznych poprzez dokonywanie
dobrowolnych aktów kupna i sprzedaży towarów”. Niektórzy badacze utożsamiają
pojęcie rynku z jego mechanizmem (por. E.F.Cyrson, 1993, s.22), jednak większość
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
stwierdza tak jak A.Lipowski (1988, s.9), że “od mechanizmu rynkowego trzeba odróżnić
rynek jako stan wolnego i ciągłego obrotu”.
Rynek pełni funkcję regulatora procesów gospodarczych. Jak stwierdza
A.Jabłońska (1996, s.32) “...poprzez grę popytu i podaży rynek dokonuje obiektywnej
wyceny poszczególnych towarów, czyli ustala ich ceny. Cena jest dla poszczególnych
podmiotów informacją o przebiegu procesów gospodarczych; jest parametrem, który
umożliwia
im
przeprowadzenie
poprawnego
rachunku
ekonomicznego.
Przeprowadzenie poprawnego rachunku ekonomicznego, czyli podjęcie ekonomicznie
uzasadnionych decyzji, warunkuje racjonalne rozdysponowanie zasobów między
poszczególnymi dziedzinami wytwarzania, warunkuje dopasowanie struktury produkcji
do struktury społecznego zapotrzebowania”. Szczegółowe funkcje rynku uzależnione są
od jego rodzajów.
Pojęcie rynku jest pojęciem bardzo szerokim. Rynek obejmuje różne rodzaje
transakcji kupna i sprzedaży. Według A.Jabłońskiej (1996) stwarza to możliwość
wyróżnienia rodzajów rynku stosując wiele kryteriów (patrz tabela 1).
Tabela 1
Klasyfikacja rodzajów rynków
Kryteria klasyfikacji
Przedmiot obrotu
Zasięg geograficzny
Sytuacja rynkowa
Rodzaje rynków
*
*
rynek dóbr i usług konsumpcyjnych,
rynek czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału)
*
*
*
*
*
rynek lokalny,
rynek regionalny,
rynek krajowy,
rynek międzynarodowy,
rynek światowy
*
rynek sprzedawcy - charakteryzujący się długotrwałą
przewagą popytu nad podażą, co stawia sprzedawcę w
pozycji uprzywilejowanej na rynku,
rynek nabywcy - charakteryzujący się nadwyżką podaży nad
popytem i oznaczający uprzywilejowaną pozycję nabywców
na rynku
*
*
Stopień jednorodności
*
rynek homogeniczny - np. rynek ropy naftowej, rynek
pszenicy,
rynek heterogeniczny - rynek pracy charakteryzujący się
wysokim stopniem segmentacji
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
Kryteria klasyfikacji
Rodzaje rynków
*
Stopień wyrównania cen
*
*
*
*
Stopień ingerencji państwa
*
rynek doskonały - charakteryzujący się spełnieniem trzech
warunków: przejrzystości, racjonalności aktów kupna i
sprzedaży oraz jednorodności dóbr1,
rynek niedoskonały - nie spełniający powyższych warunków
rynek wolnokonkurencyjny - rynek drobnych producentów i
konsumentów charakteryzujący się brakiem ingerencji w
mechanizm rynkowy. Rynki te są charakterystyczne dla
pierwszego stadium kapitalizmu - wiek XIX.
rynek oligopolistyczny i monopolistyczny - rynek wielkich
sprzedawców (jednego w przypadku rynku
monopolistycznego lub kilku w przypadku rynku
oligopolistycznego), którzy kształtują stosunki rynkowe. Są
to rynki charakterystyczne dla drugiego stadium
kapitalizmu odpowiadającemu przełomowi XIX i XX w.
rynek ułomny - rynek na którym z jednej strony znajdują się
prawie wyłącznie przedsiębiorstwa uspołecznione, a z
drugiej indywidualni konsumenci. Mechanizm rynkowy w
przypadku tego rynku jest ograniczony decyzjami państwa
ustalającymi ceny na poziomie równoważącym podaż
z popytem. Rynek ułomny występuje w warunkach
gospodarki socjalistycznej.
rynek o zróżnicowanym poziomie interwencjonizmu
państwowego- jest rynkiem funkcjonującym w warunkach
gospodarki mieszanej. Rynek ten charakteryzuje się
zróżnicowanym poziomem interwencjonizmu państwowego,
którego celem jest ograniczenie funkcjonowania wolnego
rynku wynikające z konieczności łagodzenia negatywnych
zjawisk społecznych będących rezultatem działania
mechanizmu rynkowego.
Źródło: Opracowanie własne
Stan i mechanizm działania rynku uzależnione są przede wszystkim od rodzaju
systemu gospodarczego w ramach, którego działa ten rynek. W większości krajów, w
tym również obecnie w Polsce mamy do czynienia z gospodarką mieszaną. W jej ramach
funkcjonuje rynek charakteryzujący się zróżnicowanym poziomem interwencjonizmu
państwowego. W gospodarce mieszanej państwo i sektor prywatny współuczestniczą
w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Państwo kontroluje znaczną część
produkcji za pomocą podatków i płatności transferowych. Kształtuje ono również popyt
i podaż poprzez dostarczanie dóbr i usług publicznych, jak obrona narodowa czy
bezpieczeństwo wewnętrzne. Kontroluje też zakres, w jakim jednostki mogą kierować
1
Przejrzystość oznacza, że sprzedający i kupujący dysponują pełnymi informacjami o cenach płaconych za dany
towar. Racjonalność aktów kupna i sprzedaży oznacza, że sprzedający i kupujący podejmują swe decyzje
wyłącznie na podstawie cen, bez wpływu czynników pozacenowych. Jednorodność dóbr oznacza, że towary
posiadające jednakowe cechy fizyczne są postrzegane przez nabywców jako jednakowe, niezależnie od tego, jaki
producent je wyprodukował (por. A.Jabłońska , 1996).
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
się w swoim działaniu własnym interesem. Należy więc pamiętać, na co zwraca uwagę
L.Balcerowicz (1989), że współcześnie w wielu gospodarkach uważanych powszechnie
za rynkowe istnieją ograniczenia funkcjonowania wolnego rynku wynikające z
konieczności łagodzenia negatywnych zjawisk społecznych będących rezultatem
działania mechanizmu rynkowego.
Rozpatrywanie rynku według kryterium przedmiotu transakcji, prowadzi do
wyodrębnienia obok podstawowych rynków, w postaci rynku kapitału pieniężnego,
surowców, dewiz, również rynku pracy. Koncepcja rynku pracy zdefiniowana została
na gruncie klasycznej teorii ekonomii, w okresie formowania się gospodarki rynkowej
w wieku XIX., a następnie podlegała przekształceniom w neoklasycznych,
keynesowskich i współczesnych teoriach ekonomii. Wyróżnianie rynku pracy jest
konsekwencją ujmowania pracy człowieka jako towaru. W rezultacie zasoby pracy
można postrzegać jako towar. Jest to jednak specyficzny rodzaj towaru,
charakteryzujący się jak żaden inny “własną wolą” i możliwością podejmowania decyzji.
Relacje występujące między podażą, a popytem na te zasoby określane są przez ich
wartość, która w przypadku rynku pracy przybiera formę płacy. Według M.Brudy
i Ch.Wypłosza (1995, s.132-133) “Rynek pracy nie jest ... ...rynkiem normalnym. W
przeciwieństwie do maszyn lub surowców zasób pracy ma własną wolę. Maszyny nie
mogą ani porzucić pracy, ani też decydować, czy chciałyby pracować dla swoich
właścicieli. To, co jest przedmiotem wymiany na rynku pracy, może szukać nabywcy w
takim samym stopniu, w jakim nabywca szuka produktu. Stosunek pracy pociąga za sobą
wprost i nie wprost zawierane ustalenia kontraktowe, obowiązujące przez długi okres
czasu. Rynek pracy związany jest też z różnymi instytucjami, jak związki zawodowe, i
podlega kompleksowi reguł prawnych i zwyczajowych”. Cechą charakterystyczną rynku
pracy jest szeroko stosowany interwencjonizm państwowy, którego formy i zakres są
różne (wprowadzanie płac minimalnych, ograniczanie zwolnień, itp.). Rynek pracy
charakteryzuje się również znaczną zmiennością stanów. Wykazuje stałą, niewielką
nierównowagę określaną bezrobociem równowagi2. Należy również pamiętać, że rynek
pracy ujmowany całościowo składa się z cząstkowych rynków pracy, dotyczących siły
roboczej o określonej płci, określonym zawodzie i określonych kwalifikacjach. Na
każdym z tych rynków czynnikiem równoważącym popyt i podaż pracy jest określony,
zróżnicowany poziom płac zapewniający stan równowagi. Proces podziału rynku pracy
na cząstkowe rynki określa się mianem segmentacji rynku pracy.
Podstawowymi składnikami rynku pracy są podaż pracy i popyt na pracę. Podaż
pracy określaną również jako zasoby pracy, tworzą osoby zdolne do pracy i wyrażające
chęć jej podjęcia, które zamieszkują obszar rynku pracy. Popyt na pracę identyfikowany
2
Bezrobocie równowagi składa się z bezrobocia frykcyjnego i bezrobocia dobrowolnego. Stan ten postrzegany
jest jako zjawisko normalne nawet w przypadku prawidłowo funkcjonujących rynków pracy.
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
jest z zapotrzebowaniem na pracę zarówno pod względem ilościowym jak i
jakościowym, co przejawia się w określonej strukturze oferowanych na rynku miejsc
pracy. Wzajemne zależności występujące między składnikami rynku pracy prowadzą na
drodze negocjacji do ustalenia warunków pracy i płac. Konkurencja na rynku pracy
polega na poszukiwaniu przez pracowników jak najlepszej pracy oraz poszukiwaniu
przez zakłady pracy jak najlepszych pracowników. Biorąc pod uwagę powyższe fakty
mechanizm działania rynku pracy można badać w aspekcie podaży, czyli zachowań i
decyzji pracowników oraz popytu, czyli zachowań i decyzji pracodawców. Brak
wzajemnego dopasowania popytu i podaży na pracę doprowadza do stanu
nierównowagi rynku pracy przejawiającego się w nadwyżce wolnych miejsc pracy lub
bezrobociu. Oprócz relacji między podażą i popytem wpływ na procesy zachodzące na
rynku pracy posiadają również instytucje będące w bezpośrednim związku z tym
rynkiem. Są to m.in. związki zawodowe, organizacje społeczne, instytucje pomocy
socjalnej, itp. Ogół tych relacji wraz z reakcjami składników rynku na określone bodźce
współtworzy procesy zachodzące na rynku pracy.
Tak zdefiniowany rynek pracy pozostaje w ścisłym związku z zakładami pracy,
gospodarstwami domowymi oraz rynkiem dóbr konsumpcyjnych. Pozycję rynku pracy
w systemie gospodarki rynkowej przedstawia model B.E.Kaufmana (1986, s.3) (patrz
rycina 1). Impulsem uruchamiającym mechanizm wzajemnych współzależności są
potrzeby gospodarstw domowych traktowane jako pierwotne w stosunku do potrzeb
przedsiębiorstw. Członkowie gospodarstw domowych zgłaszając zapotrzebowanie
na określone towary kształtują w ten sposób popyt na rynku towarów (Dg).
Zaspokajanie dodatkowych potrzeb gospodarstw domowych może odbywać się tylko na
drodze zwiększania dochodów pochodzących z pracy. W ten sposób wzrost popytu na
towary prowadzi do wzrostu podaży pracy (Sl). Wzrost popytu na rynku produktów
powoduje natychmiastową reakcję pracodawców. Wzmożony popyt na towary
warunkuje wzrost ich podaży (Sg). Odbywa się to poprzez wzrost popytu na pracę (Dl).
W ten sposób kształtują się wzajemne zależności popytu i podaży. Zależności te na
rynku produktów wyznaczają cenę towarów, natomiast na rynku pracy kształtują
wysokość płac, czyli cenę pracy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że między rynkiem
produktów i rynkiem pracy zachodzi sprzężenie zwrotne. Wzmożony popyt na towary
(wzrost wydatków konsumentów) prowadzi do wzrostu podaży towarów na rynku, co z
kolei prowadzi do wzrostu popytu na pracę i w formie płacy za pracę doprowadza do
wzrostu dochodów konsumentów.
Funkcjonowanie rynku pracy jest istotnym warunkiem i czynnikiem rozwoju
gospodarki. Rynek pracy powinien jednocześnie realizować cele społeczne, tj. prawo
człowieka do pracy. Zgodnie z artykułem XXII Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
Rycina 1
Pozycja rynku pracy w systemie gospodarki rynkowej
według B.E.Kaufmana (1986)
RYNEK PRODUKTÓW
CENA
(P)
Sg
P1
Dg
Q
ILOŚĆ TOWARU
(Q)
Popyt na towary
Podaż towarów
GOSPODARSTWA
DOMOWE
ZAKŁADY
PRACY
Podaż pracy
Popyt na siłę roboczą
RYNEK PRACY
PŁACA
(W)
Sl
W1
Dl
L1
ILOŚĆ PRACY
(L)
Źródło: B.E. Kaufman, The Economics of LaborMarkets and Labor Realtions. The Dryden
Press, 1986, s.3.
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1948r. oraz Konwencją
122 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1964r. człowiek ma prawo do swobodnego
wyboru rodzaju i miejsca pracy, wykonywanej w warunkach bezpiecznych,
sprzyjających wysokiej wydajności, wynagradzanej w sposób zapewniający egzystencję
odpowiadającą godności ludzkiej. Analizując polskie doświadczenia można stwierdzić,
że do realizacji prawa do pracy o wiele bardziej skutecznie przyczynia się rynek pracy
niż nierynkowe zasady alokacji zasobów pracy. Realizację prawa do pracy poprzez
wykształcenie mechanizmów dostosowawczych jest jednak w stanie zapewnić tylko
sprawnie działający rynek pracy. Według T.Grzeszczyka (1990, s.31) sprawnie
działający rynek pracy realizuje następujące funkcje:
(1)
zapewnia informację o rozmiarach i strukturze podaży pracy i popytu na pracę,
(2)
przy uwzględnieniu układów zawodowo-kwalifikacyjnych i przestrzennych,
motywuje pracowników i pracodawców, aby zapewnić racjonalny dobór
(3)
(4)
2.
i efektywne pożytkowanie zasobów pracy oraz kształtować pożądaną aktywność
społeczną,
doprowadza do urealnienia rachunku kosztów pracy żywej i uprzedmiotowionej,
co prowadzi do weryfikowania społecznej użyteczności angażowania zasobów
pracy,
zapewnia alokację zasobów pracy do najbardziej efektywnych i społecznie
użytecznych zakładów pracy, oferujących najkorzystniejsze warunki zatrudnienia.
Ekonomiczne teorie rynku pracy
Rynek pracy nie jest tworem statycznym. Podlega on ciągłym zmianom
i przekształceniom. W jego ramach występują różnego rodzaju procesy, zjawiska
i zależności. W procesie wyjaśniania procesów zachodzących na rynku pracy wyróżnia
się dwa podejścia:
(1) makroekonomiczne - procesy rynku pracy rozpatruje się w tym ujęciu w
powiązaniu z procesami zachodzącymi na innych rynkach funkcjonujących w
gospodarce. Tworzone na tym gruncie teorie można określić mianem teorii
zatrudnienia,
(2) mikroekonomiczne
-
podstawą
wyjaśniania
prawidłowości
procesów
zachodzących na rynku pracy są w tym wypadku analizy indywidualnych zachowań
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
podmiotów
gospodarczych.
Teorie
tworzone
w
oparciu
o
podejście
mikroekonomiczne określa się najczęściej mianem teorii rynku pracy. Przedmiotem
ich zainteresowania jest przede wszystkim mechanizm rynku pracy, a w mniejszym
stopniu związek rynku pracy z innymi rynkami w systemie gospodarczym.
Analizując rozwój myśli ekonomicznej dotyczącej rynku pracy dokonuje się
podziału teorii i poglądów według kryterium czasu ich opublikowania oraz stopnia
kompleksowości wyjaśniania mechanizmów rynku pracy (patrz tabela 2).
Tabela 2
Klasyfikacja teorii rynku pracy
Tradycyjne teorie zatrudnienia i rynku pracy
PEŁNE
dotyczą wszystkich
aspektów rynku pracy
*
*
Klasyczna i
neoklasyczna
teoria rynku pracy,
Keynesowska i
neokeynesowska
teoria rynku
pracy
Współczesne teorie
zatrudnienia
i rynku pracy
SZCZEGÓŁOWE
dotyczą wybranych
aspektów rynku pracy
*
*
*
*
Teoria aktywizacji
zawodowej,
Teoria
kształtowania
popytu na pracę,
Teoria
różnicowania płac,
Teoria krańcowej
produktywności
pracy
SZCZEGÓŁOWE
dotyczą wybranych
aspektów rynku pracy
*
*
*
*
*
*
*
*
Teoria segmentacji
rynku pracy,
Teoria
elastyczności rynku
pracy,
Teoria kapitału
ludzkiego,
Teoria poszukiwań,
Teoria pryncypała i
agenta,
Teoria kontraktu,
Teoria konfliktu
miedzy
pracownikami
zatrudnionymi
osobami
poszukującymi
pracy,
Teoria histerezy
Źródło: Opracowanie własne
Pierwszą grupę teorii zatrudnienia i rynku pracy stanowią teorie związane
z tradycyjnymi szkołami myśli ekonomicznej. Wewnętrzny podział tych teorii oparty
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
jest o kryterium stopnia kompleksowości wyjaśniania mechanizmu rynkowego i
wyróżnia: teorie pełne oraz szczegółowe dotyczące poszczególnych aspektów rynku
pracy.
2.1. Rynek pracy w założeniach ogólnej klasycznej teorii ekonomii
Teorie pełne rynku pracy związane są z głównymi szkołami ekonomii. Punktem
wyjścia w rozważaniach nad rynkiem pracy są założenia sformułowane na gruncie
klasycznej teorii ekonomii. Jej podstawą są prace A.Smith’a, a przede wszystkim
opublikowane w roku 1776 dzieło „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa
narodów”3. System ekonomiczny A.Smith’a narodził się jako kontynuacja postępowego
nurtu w myśli Europy zachodniej, będąc jednocześnie krytyką menkartylizmu oraz
fizjokratyzmu F.Quesnay’a. Drugim wielkim twórcą klasycznej teorii ekonomii był
D.Ricard, którego praca „Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania”, wydana
drukiem w roku 1817 stanowiła kontynuację klasycznej myśli ekonomicznej
uwzględniając już konsekwencje rewolucji przemysłowej, której A.Smith z przyczyn
obiektywnych nie uwzględnił, ale przede wszystkim nie przewidział w swoich poglądach
i rozważaniach. Trzecim bardzo znanym kontynuatorem myśli A.Smith’a oraz D.Ricard’a
był J.S.Mill, którego „Zasady ekonomii politycznej” (1848), jak i inne pracę stanowiły
źródło poznania podstaw ekonomii klasycznej dla twórców „nowej ekonomii” II połowy
XIX wieku. Założenia i modele klasycznej teorii ekonomii rozwijały się również wśród
ekonomistów przełomu XIX i XX w. Podstawowe znaczenie w tym wypadku posiada
anglo-amerykańska szkoła neoklasycznej teorii ekonomii. . Jej prekursorami byli
W.S..Jevons prezentujący podstawy systemu ekonomicznego w pracy „Teoria ekonomii
politycznej” (1871) oraz A.Marshall znany przede wszystkim z pracy „Zasady
ekonomiki” opublikowanej w 1890r4.
W teorii (neo)klasycznej bazuje się na podejściu mikroekonomicznym. Podstawą
funkcjonowania rynku pracy są w tym wypadku relacje podaży i popytu, przy czym za
fundamentalne uważa się prawo Say`a, zgodnie z którym podaż tworzy popyt.
Zwolennicy tego podejścia uważają, że mechanizm rynkowy bez jakichkolwiek
ingerencji z zewnątrz może zapewnić równowagę na rynku pracy. Teorie rynku pracy
3
Wydanie polskie dzieł A.Smith’a ukazało się w roku 1954.
Dokładną analizę rozwoju klasycznej szkoły ekonomii zawierają prace W.Stankiewicza (1987) i M.Blaug’a
(1994).
4
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
wywodzące się z (neo)klasycznej szkoły ekonomii uwypuklają dwa podstawowe
problemy badawcze:
(1) zachowań człowieka,
(2) funkcjonowania rynku pracy.
W oparciu o założenia (neo)klasycznej teorii ekonomii, wyjaśnianie procesów
i prawidłowości występujących na rynku pracy prowadzone jest przy wykorzystaniu
modelu konkurencyjnego rynku pracy, którego schemat prezentują D.R.Kamerschen,
R.B.McKenzie i D.Nardinelli (1993, s.670-688):
(a) człowiek zachowuje się jak „homo oeconomicus”, czyli jednostka działająca zgodnie
z założeniem maksymalizacji swojego poziomu egzystencji,
(b) jednostka ludzka posiada zdolność do racjonalnych wyborów, zapewniających
jej optymalność działania,
(c) zachowania człowieka są uwarunkowane jego uczestnictwem we wtórnych grupach
społecznych, wśród których najistotniejsze znaczenie posiada rodzina. Potrzeby i
budżet rodzinny stanowią podstawowy czynnik kształtujący podaż pracy,
(d) na rynku panuje pełna swoboda nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
(e) istnieje nieograniczony dostęp do pełnej informacji o wolnych miejscach pracy,
warunkach jej wykonywania i płacach oraz zasobach pracy (liczbie osób o
określonych kwalifikacjach, zdolnych do pracy i chętnych do jej podjęcia na danym
terenie),
(f) relacje między zapotrzebowaniem na pracowników o określonych kwalifikacjach,
a liczbą kandydatów na określone stanowiska pracy są sterowane za pomocą
wysokości płacy w granicach ustawowego minimum płac dla określonego rodzaju
pracy,
(g) zmiany poziomu i relacji płac regulują swobodny przepływ w pełni mobilnych
pracowników , co doprowadza do równoważenia się podaży i popytu na pracę,
(h) rywalizacja między pracownikami o pozyskanie miejsc pracy oraz między zakładami
o pozyskanie
pracowników
odbywa
się
zgodnie
z
ogólnie
przyjętymi
i
akceptowanymi regułami postępowania.
Wyeksponowanie problematyki motywacji i zachowań człowieka nie oznacza wcale
zepchnięcia na dalszy plan zagadnień mechanizmu działania rynku pracy. Podejście
takie podkreśla jedynie podmiotowość towaru jaki występuje na tym rynku - tj. pracy
ludzkiej. Fakt ten, jak zauważają M.M.Fischer i P.Nijkamp (1987a) posiada
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
fundamentalne znaczenie w zrozumieniu mechanizmów działania rynku pracy, gdzie
decyzję kupna i sprzedaży podejmuje również „towar”. Przedstawiciele (neo)klasycznej
szkoły ekonomii zwracają uwagę na znaczenie swobody wchodzenia i wychodzenia z
rynku pracy. Twierdzą oni, że w procesie osiągania równowagi rynku pracy kształtują
się: poziom płac, powstają nowe i zanikają stare zawody oraz dokonuje się alokacja
zasobów pracy, od której sprawności w dużej mierze zależy rozwój gospodarczy danego
obszaru. Jak piszą A.Francik i A.Pocztowski (1993, s. 9) „...centralnym paradygmatem w
klasycznym modelu rynku pracy jest zasada krańcowej użyteczności, którą wykorzystuje
się do wyjaśniania powstawania podaży i popytu na rynku pracy... . ...Płaca będąca ceną
pracy stanowi mechanizm równoważenia popytu i podaży”. Założenia (neo)klasycznego
modelu rynku pracy dopuszczają istnienie tylko krótkotrwałego bezrobocia frykcyjnego.
Istniejące w wielu krajach bezrobocie wyjaśnia się działaniem czynników zewnętrznych
zaburzających funkcjonowanie wolnego rynku pracy, a przede wszystkim powodujących
ograniczenie elastyczności płac.
Krytycy opartego na (neo)klasycznej teorii ekonomii, konkurencyjnego modelu
rynku pracy zarzucają mu głównie zbyt duże uproszczenie rzeczywistości zwracając
uwagę na fakt, że usztywnienie cen, które postrzegane jest przez (neo)klasyków za
podstawową przyczynę zaburzeń w funkcjonowaniu rynku pracy nie jest powodowane
tylko przez czynniki zewnętrzne ale również podmioty funkcjonujące na tym rynku,
np. pracodawców.
Klasyczny model rynku pracy znajduje zastosowanie we współcześnie
funkcjonujących systemach gospodarczych. Mechanizm działania konkurencyjnego
rynku
pracy
ulega
jednak
licznym
modyfikacjom
będącym
konsekwencją
interwencjonizmu państwowego wywołanego uwarunkowaniami społecznymi i
politycznymi. Stan ten charakteryzuje zarówno system gospodarki nakazoworozdzielczej jak i rynkowej przyczyniając się w konsekwencji do intensywnego rozwoju
gospodarki mieszanej. W gospodarce nakazowo-rozdzielczej rynek pracy postrzega się
jako rezultat stosunków towarowo-pieniężnych. W systemie tym nie istnieje możliwość
swobodnego prowadzenia polityki zatrudnienia przez zakład pracy. Operuje się
kategorią bilansu siły roboczej. Nie prowadzi się również rachunku ekonomicznego dla
oceny opłacalności substytucji pracy żywej przez uprzedmiotowioną. W gospodarce
rynkowej interwencjonizm państwowy przybiera nieporównywalnie mniejszy zasięg i
ma na celu, przede wszystkim łagodzenie negatywnych społecznie konsekwencji
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
działania rynku pracy. Przejawia się to m.in. w prowadzeniu polityki ograniczania i
przeciwdziałania bezrobociu, polityki ochrony praw pracowniczych przez związki
zawodowe, itp.
2.2. Rynek pracy w założeniach ogólnej ekonomii J.M.Keynes’a
Punktem zwrotnym w badaniach nad prawidłowościami rynku pracy było
ukazanie się w roku 1936 pracy „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza”
autorstwa J.M.Keynes’a. Jego praca stanowiła reakcję na powolne wychodzenie
kapitalistycznej gospodarki światowej ze stanu głębokiej recesji wywołanej wielkim
kryzysem
lat
1929-1933
przy
jednoczesnych
sukcesach
systemu
nakazowo-
rozdzielczego w Związku Radzieckim oraz gospodarki faszystowskiej w Niemczech,
Włoszech i Japonii. Dzieło Keynes’a i jego późniejsze publikacje stanowią przełom w
rozwoju myśli ekonomicznej i do dnia dzisiejszego budzą szereg kontrowersji
związanych z postrzeganiem tych teorii, przez jednych jako istotnego postępu w
rozwoju ekonomii przez drugich jako całkowicie błędnych uogólnień dodatkowo
opartych na fałszywych założeniach.
Teoria Keynes’a i jego kontynuatorów m.in. J.Hicks’a, A.Hansen’a, odrzuca
klasyczny paradygmat wyjaśniania zjawisk na rynku pracy. Szczególnej krytyce poddają
oni założenie o doskonałym mechanizmie regulującym jaki stanowi płaca. Propagują oni
model
makroekonomiczny
w
przeciwieństwie
do
klasycznego
podejścia
mikroekonomicznego. W konsekwencji problematyka rynku pracy jest w tym wypadku
rozstrzygana w kontekście globalnym: dochodu narodowego, inwestycji, oszczędności
i konsumpcji. Przyczyn bezrobocia zwolennicy Keynes’a upatrują w zbyt małych
wydatkach konsumpcyjnych i inwestycyjnych. W przeciwieństwie do szkoły klasycznej
zwraca się uwagę na konieczność prowadzenia aktywnej polityki państwa w sferze
zatrudnienia (np. promowanie inwestycji, obniżanie stopy procentowej, zwiększanie
eksportu),
eliminując
jednocześnie
samoregulacyjne
możliwości
mechanizmu
rynkowego. Powyższe założenia w konsekwencji prowadzą do wniosku, że wielkość
zatrudnienia zależy od wielkości dochodu narodowego. W ten sposób odwrócone zostaje
prawo Say’a i dowodzi się, że popyt na wyroby i usługi tworzy odpowiednią ich podaż, a
w konsekwencji określa stan i funkcjonowanie rynku pracy. Podstawowy problem
stanowi fakt, że nie wszystkie wydatki gospodarstw domowych w formie zapłaty za
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
towary i usługi trafiają do przedsiębiorstw oraz nie wszystkie wydatki przedsiębiorstw
w formie płac trafiają do gospodarstw domowych. W tej sytuacji model obiegu
dochodów w gospodarce musi uwzględnić dopływy i wypływy. Podstawową formą
wypływów są oszczędności gospodarstw domowych, podatki i import. Dopływy
natomiast przybierają postać inwestycji przedsiębiorstw, wydatków rządowych
i eksportu. Zaburzenia w obiegu dochodów mogą doprowadzić do gromadzenia
nadwyżek towarów w przedsiębiorstwach, co w konsekwencji powoduje ograniczenie
produkcji i zatrudnienia. Tego typu problem rozwiązywany jest zgodnie z założeniem
modelu Keynes’a przez dostosowywanie
dochodów, a nie jak głosi teoria
(neo)klasyczna, przez elastyczność cen5. W konsekwencji aby zapewnić stan równowagi
w gospodarce, a tym samym na rynku pracy należy oszacować ex ante wysokość
inwestycji przedsiębiorstw i oszczędności gospodarstw domowych na poziomie
dochodu
narodowego,
którego
wielkość
odpowiada
pełnemu
zatrudnieniu6.
Przedstawiciele nurtu myśli (neo)keynesistowskiej przychylali się do koncepcji krzywej
Philips’a zakładającej względnie stałą, odwrotną relację między inflacją i bezrobociem7.
Twierdzili, że interwencjonizm państwowy jest koniecznym narzędziem korygującym
negatywne konsekwencje mechanizmu rynkowego. Umiejętne stosowanie narzędzi
polityki finansowej i pieniężnej pozwala „przesuwać” gospodarkę wzdłuż krzywej
Philips’a. Jak pisze M.Belka (1992, s. 336) „...Krzywa Philips’a zyskała szybko dużą
popularność i stała się , szczególnie w latach 60-tych i 70-tych, podstawą teoretyczną
polityki gospodarczej wielu rządów krajów wysoko rozwiniętych, które starały się
prowadzić swe gospodarki po „wąskiej ścieżce” nieinflacyjnego wzrostu, tj. unikać zbyt
wysokiego bezrobocia, jak i zbyt wysokiej inflacji...”. Trwało to do momentu, w którym
rzeczywistość gospodarcza podważyła przydatność krzywej Philips’a do wyjaśniania
zjawisk gospodarczych oraz kiedy jej założenia teoretyczne, szczególnie wątpliwe
podstawy mikroekonomiczne, zostały poddane krytyce przez Friedman’a i Phelps’a.
Zapoczątkowane przez Keynes’a rozważania nad prawidłowościami gospodarki są
kontynuowane
w rozważaniach
przedstawicieli
„nowego
keynesizmu”,
m.in.
F.Modigliani’ego i R.Stone’a. Pomimo wielu różnic, a niekiedy nawet krytyki poglądów
5
Model Keynes’a jest modelem krótkookresowym i statycznym, zakładającym m.in. stałość cen. Założenie to
jest jednym z podstawowych zarzutów stawianych przez krytyków tego podejścia.
6
Stan równowagi w gospodarce zgodnie z ujęciem Keynes’a to stan równowagi między globalnym popytem i
globalną podażą, który można osiągnąć przy różnym poziomie wykorzystania mocy produkcyjnych gospodarki,
w tym również przy występowaniu bezrobocia.
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
Keynes’a, łączy je jednak wspólny sceptycyzm wobec możliwości zapewnienia przez
mechanizmy rynkowe równowagi przy stanie pełnego zatrudnienia.
Przedstawione dwa podejścia do wyjaśniania funkcjonowania gospodarki, a w
tym rynku pracy, zgodne z ekonomią klasyczną i keynesowską interpretacją ekonomii
gospodarczej stanowią podstawowe teorie ekonomii, których aktualność nie traci na
znaczeniu od początku XX w. Wszystkie te podejścia konkurują ze sobą, wzbogacają się
wzajemnie, a niekiedy nawet przenikają. Należy jednak podkreślić, że w okresie
ostatnich 25-30 lat (neo)klasyczny paradygmat wyjaśniania rzeczywistości gospodarczej
i poglądów zgodnych z tym podejściem cechuje najintensywniejszy rozwój, co w
rezultacie prowadzi do dominacji tej szkoły myśli ekonomicznej w wyjaśnianiu
mechanizmów rynku pracy.
2.3. Rynek pracy w założeniach współczesnych teorii zatrudnienia i
rynku pracy
W obrębie tradycyjnych teorii rynku pracy wyróżnia się teorie szczegółowe
dotyczące wybranych aspektów mechanizmu rynkowego. Zalicza się do nich m.in.: teorię
krańcowej produktywności, teorię kształtowania popytu na pracę i teorię różnicowania
płac.
Zmiany obserwowane w gospodarce światowej, pojawianie się nowych
technologii i organizacji produkcji są przyczyną zmian na rynku pracy. W konsekwencji
powstaje potrzeba modyfikacji istniejących lub tworzenia nowych teorii i podejść
badawczych wyjaśniających funkcjonowanie rynku pracy w nowych warunkach
gospodarczych. W tych warunkach powstają współczesne teorie zatrudnienia i rynku
pracy. Do najbardziej znanych i powszechnie wykorzystywanych w badaniach rynku
pracy należą teoria segmentacji i jej współczesna modyfikacja związana z teorią
elastyczności.
Konsekwencją obserwowanego w okresie powojennym postępującego podziału
rynku pracy przy jednoczesnym braku skuteczności stosowanych programów
skierowanych na poprawę sytuacji na rynku pracy osób niepełnosprawnych, kobiet,
mniejszości etnicznych, etc. był rozwój nowej teorii nazwanej teorią segmentacji rynku
pracy. Pojęcie segmentacji ugruntowało się w amerykańskiej literaturze z zakresu
7
„Krzywą Phillips’a” wprowadził A.W.Phillips w artykule „The Relationship Between Unemployment and the
Rate Change of Money Rates in the United Kingdom, 1861-1957” (1968).
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
ekonomiki pracy w latach sześćdziesiątych. Segmentacja rynku pracy nie została do
chwili obecnej w literaturze jednoznacznie zdefiniowana. Według H.Domańskiego
(1987) i J.Peck’a (1992) mianem segmentacji rynku pracy określa się najczęściej proces
podziału tego rynku na poszczególne części - segmenty. Za istotę segmentacji uważa się
zwykle jego rozpad na wiele odrębnych rynków (segmentów), różniących się między
sobą dostępnością dla zainteresowanych pracowników, wysokością otrzymywanego
wynagrodzenia za pracę, możliwościami rozwoju zawodowego oraz zasadami
ruchliwości pracowniczej. Zasadnicze znaczenie segmentacji rynku pracy polega na tym,
że przynależność pracownika do określonego segmentu rynku pracy kształtuje warunki
realizacji jego potrzeb związanych z pracą oraz jego pozycję społeczną. Innym
przejawem segmentacji rynku pracy jest jego struktura przestrzenna, czyli podział na
krajowy, regionalne i lokalne rynki pracy. Rozwój badań nad segmentacją rynku pracy
jest wyrazem alternatywnego podejścia w stosunku do (neo)klasycznej teorii
zatrudnienia, które neguje rolę płacy jako idealnego instrumentu kształtującego
równowagę rynku pracy. Badania z tego zakresu dotyczą przede wszystkim trzech grup
problemów:
(1) kryteriów segmentacji rynku pracy np. płeć, narodowość, poziom wykształcenia,
zawód,
(2) przyczyn segmentacji rynku pracy, a przede wszystkim odpowiedzi na pytanie: Czy
segmentacja rynku jest spowodowana celową działalnością, czy też jest wynikiem
działania mechanizmu rynkowego ?,
(3) konsekwencji segmentacji rynku pracy, głównie relacji między przynależnością do
danego segmentu, a np. wysokością płac, samorealizacją, stopniem zagrożenia
bezrobociem.
Wzrost zainteresowania tematyką segmentacji obserwowany w literaturze zagranicznej
szczególnie od początku lat 60-tych wiąże się bezpośrednio z koniecznością
ograniczania
narastających
w
tym
okresie
skrajnie
negatywnych
społecznie
konsekwencji wynikających z przynależności do określonego segmentu rynku pracy
(bezrobocie, dysproporcje społeczne) oraz zahamowaniem rozwoju (neo)klasycznego
paradygmatu w teorii zatrudnienia. Badania rynku pracy w aspekcie jego segmentacji
odwołują się do dorobku ekonomii instytucjonalnej i radykalnej. Kontynuatorami
instytucjonalistów w badaniach nad segmentacją rynku pracy są P.Doeringer i M.Piore
(1971). Ich badania empiryczne dotyczą przede wszystkim przyczyn segmentacji rynku
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
pracy. Rozwinęli oni koncepcję wewnętrznych rynków pracy, znaną z ekonomii
instytucjonalnej lat czterdziestych. Stwierdzali, że tworzenie się wewnętrznych rynków
pracy nie jest jedynie rezultatem działania dużych przedsiębiorstw oraz wzrostem
znaczenia związków zawodowych. Wewnętrzny rynek pracy według P.Doeringer’a i
M.Piore’a (1971) definiowany jest, jako część rynku pracy, w obrębie którego zasady
alokacji pracowników i ich wynagradzania wyznaczane są na drodze norm, zasad i
przepisów. Z kolei przedstawiciele ekonomii radykalnej przytaczający bardzo często
teorię marksistowską, przyczyn segmentacji rynku pracy upatrywali w konsekwencjach
prowadzonej walki klasowej. Jak stwierdza A.Francik i A.Pocztowski (1993, s.20)
„Przedstawiciele tego kierunku w latach sześćdziesiątych8 upatrywali przyczyn
segmentacji rynku pracy w dążeniu kapitału do maksymalizacji profitu. Kontynuatorzy
tego kierunku w latach siedemdziesiątych zwracali uwagę, iż w wyniku postępującej
monopolizacji dochodzi do podziału rynku na stabilny, tzw. pierwotny segment, oraz
niestabilny, tzw. wtórny segment”. Pomimo wielu różnic w podejściu instytucjonalistów
i radykałów do problematyki segmentacji rynku pracy wspólną cechą tych teorii jest
krytyczne nastawienie do (neo)klasycznego paradygmatu wyjaśniania mechanizmu
rynku pracy, który przyczyn jego segmentacji upatruje w niedostatecznej mobilności
pracowników lub niedostatecznym ich potencjale pracy. Fakt ten zmusił kontynuatorów
kierunku (neo)klasycznego do obrony swoich poglądów za pomocą nowej argumentacji.
(Neo)klasycy odchodzą od traktowania segmentacji jako przejściowego zakłócenia
występującego na rynku, którego równowagę zapewnia mechanizm popytu i podaży.
Uznając wpływ różnych instytucji na rynek pracy oraz fakt jego segmentacji stwierdzają,
że rynek pracy składa się z wielu segmentów zintegrowanych jednak w modelach rynku
pracy, w których podstawą mechanizmu rynkowego jest zasada maksymalizacji zysków
oraz tradycyjna teoria cen. Kontynuację myśli (neo)klasycznej znajdujemy m.in. w teorii
potencjału ludzkiego, której przedstawiciele wyjaśniają rozpad rynku pracy i związane z
tym
zróżnicowanie
płac
obniżaniem
się
produktywności
pracowników,
co
spowodowane było nierównymi możliwościami kształcenia i doskonalenia kwalifikacji
w miejscu pracy.
Oprócz prób określenia przyczyn segmentacji rynku pracy
rozwijały się jednocześnie teoretyczne koncepcje struktury segmentacji. Jako pierwszą,
uznaje się koncepcję trójsegmetowego rynku pracy C.Kerr’a (1954). Koncepcja ta
wprowadza podział ogólnego rynku pracy na:
8
Do przedstawicieli tego kierunku należą P.Baran i J.Sweezy (przyp. autora).
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
(a) wolny (zewnętrzny) rynek pracy - na którym nie występują żadne bariery mobilności
pracowników, a wzajemne stosunki między pracodawcami i pracobiorcami reguluje
mechanizm płacowy,
(b) zawodowy rynek pracy - związany z funkcjonowaniem związków zawodowych,
a w konsekwencji stanowiący przejaw zinstytucjonalizowania rynku pracy,
(c) wewnątrzzakładowy rynek pracy - stanowiący drugi przypadek instytucjonalizacji
rynku pracy, obejmujący proces kształtowania i funkcjonowania rynku pracy
pracowników i miejsc pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa .
Granice
między
wyróżnionymi
segmentami
wyznaczają
ustalenia
związków
pracodawców, związków zawodowych oraz instytucji państwowych, co razem tworzy
swoisty system regulacyjny rynku pracy. Każdy z segmentów może zawierać szereg
podsegmentów. Podział rynku pracy na segmenty w ujęciu C.Kerr’a stała się podstawą
dla innych koncepcji segmentacji rynku pracy. Kolejną teorią segmentacji rynku pracy,
za autorów której uważa się P.Doeringer’a i M.Piore’a (1971) jest koncepcja
dwusegmentowego (dualnego) rynku, zakładająca jego podział na:
(a) pierwotny rynek pracy - charakteryzujący się stabilnością zatrudnienia, wysokimi
wynagrodzeniami, lepszymi warunkami pracy i możliwościami awansu zawodowego,
(b) wtórny rynek pracy - na którym panują gorsze warunki pracy i płacy.
Twórcy tej koncepcji sformułowali również definicje wewnętrznego rynku pracy na
którym podstawą regulacji są akty normatywne oraz pojęcie zewnętrznego rynku pracy,
gdzie dominują prawidłowości popytu i podaży. Ustalili również, że wewnętrzny rynek
pracy wykazuje cechy rynku pierwotnego, a zewnętrzny rynek pracy cechy rynku
wtórnego. Powyższe koncepcje segmentacji rynku pracy, a szczególnie teoria dualnego
rynku pracy napotkały jednak wielu przeciwników stwierdzających, że podział rynku
pracy na dwa lub trzy segmenty jest zbyt dużym zunifikowaniem procesów
zachodzących na tym rynku. Krytycy tych koncepcji zwracali również uwagę na poważne
problemy w określaniu jednoznacznej granicy między pierwotnym i wtórnym rynkiem
pracy. Na tym gruncie, jak stwierdzają M.M.Fischer i P.Nijkamp (1987, s.47-49)
rozwinęły się teorie wielosegmentowych rynków pracy R.Loveridge’a, A.L.Mok’a,
M.J.Piore’a, w których kryteria podziału jak i liczba segmentów jest bardzo
zróżnicowana. Teorie segmentacji rynku pracy odgrywają bardzo istotną rolę w rozwoju
teorii zatrudnienia i rynku pracy. Zwracają one uwagę na możliwość i sposób
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
modyfikacji (neo)klasycznego modelu rynku pracy, a przez to jak najlepsze
dostosowanie go do rzeczywistości gospodarczej.
Teoria segmentacji rynku pracy ulega modyfikacji w związku z pojawieniem się
modelu rynku pracy w warunkach elastyczności. Według Z.Chojnickiego (1993),
zmiany jakie obserwuje się współcześnie na rynku pracy, a które związane są
z pojawieniem się elastycznej organizacji produkcji będącej przejawem zasadniczych
zmian, jakie zachodzą w charakterze i roli pracy w postfordowskiej organizacji produkcji
podważają dotychczasowe modele segmentacji rynku pracy wyodrębniające dwa lub
więcej segmentów tego rynku, między którymi przepływ jest utrudniony. Nie znajdują
też potwierdzenia dotychczasowe podziały na „dobre” i „pewne” miejsca pracy jakie
oferują duże firmy w przeciwieństwie do mniej atrakcyjnych oferowanych przez drobne
przedsiębiorstwa. W rezultacie wewnętrzny rynek pracy wielkich firm kurczy się, a
dotychczasowe teorie segmentacji rynku pracy stają się nieodpowiednie w sytuacji, gdy
jak pisze B.Domański (1992) coraz większa część produkcji i zatrudnienia przypada na
małe przedsiębiorstwa i pracowników często tylko okresowo związanych z jakąkolwiek
firmą. Zmiany jakie obserwuje się w gospodarce nie pozostają bez wpływu na
funkcjonowanie rynku pracy, co w konsekwencji doprowadza do zmiany jego
charakteru. Wśród wielu relacji obejmujących proces restrukturyzacji rynku pracy
można wymienić elastyczność pracy. Analizując zmiany charakteru rynku pracy
Z.Chojnicki (1993, s. 186) wyróżnia dwa rodzaje elastyczności:
(a) elastyczność numeryczna lub zewnętrzna, czyli możliwość zmiany ilości zatrudnionej
siły roboczej i jej doboru pod względem umiejętności i kwalifikacji w zależności od
popytu na rynku,
(b) elastyczność funkcjonalna lub wewnętrzna, czyli duża umiejętność dostosowywania
się
pracowników
zarówno
do
szerokiego
zakresu
zadań,
jak
i wysiłku
spowodowanego falami wzmożonego popytu.
Identyfikacja powyższych dwóch rodzajów elastyczności na rynku pracy wymaga
powiązania ich z poszczególnymi segmentami rynku pracy. Elastyczność funkcjonalna
związana jest przede wszystkim z pierwotnym rynkiem pracy, natomiast elastyczność
numeryczna odnosi się do rynku wtórnego. Przykładem, który dobrze obrazuje
powyższe zależności jest model struktury rynku pracy w warunkach elastyczności
opracowany przez British Institute of Management Studies przedstawiony w pracy
Z.Chojnickiego (1993). Interpretacja tego modelu przedstawia się następująco:
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
(1) Grupa zasadnicza składa się z pracowników pełnoetatowych o stałym i pewnym
statusie, którzy zaangażowani są w podstawowe działalności firmy. Mają oni dobre
perspektywy na awans. Pracownicy tej grupy są elastyczni funkcjonalnie
tj. przystosowani do wykonywania różnych zadań,
(2) Grupa peryferyjna składa się z dwóch podgrup. Pierwszej obejmującej pracowników
pełnoetatowych o kwalifikacjach łatwo dostępnych na rynku pracy do których zalicza
się m.in. urzędników, sekretarki oraz pracowników fizycznych wykonujących pracę
rutynową wymagającą mniejszych umiejętności. Są to pracownicy wykonujący
pomocnicze działalności, podatni na redukcje zatrudnienia. Drugiej - składającej się
z pracowników na niepełnym etacie, zatrudnianych dorywczo, zatrudnianych na czas
określony
lub
tymczasowo,
subkontrahentów,
osoby
szkolone
z
subsydiów
państwowych, których stanowiska pracy są jeszcze mniej pewne niż w pierwszej
grupie peryferyjnej. Pracownicy grupy peryferyjnej są elastyczni ilościowo.
W przedstawionym modelu bardzo istotną rolę odgrywa wyodrębnienie w strukturze
rynku pracy trzonu i peryferii w obrębie poszczególnych kategorii zawodowych. Jednym
z podstawowych kryteriów kształtujących pozycję pracowników na rynku pracy w tym
modelu jest czas zatrudnienia. Jak stwierdza Z.Chojnicki (1993, s.187) „... podsumowanie
analizy postmodernizacyjnych zmian organizacji pracy i produkcji pozwala stwierdzić,
że nie doprowadziły one do utworzenia w pełni ukształtowanego nowego
postfordowskiego systemu organizacji gospodarki....”. Należy również podkreślić, że
założenie zakładające bezpośredni wpływ elastyczności produkcji na rozwój procesów
elastyczności na rynku pracy wymaga weryfikacji na podstawie bardzo dokładnych
analiz tego zjawiska9. Elastyczność pracy wraz z pozostałymi przejawami zmian
organizacji pracy i produkcji stanowią jednak ważne procesy, które w sposób istotny
wpływają na funkcjonowanie współczesnej gospodarki kształtując m.in. nowe zjawiska
na rynku pracy.
W obrębie współczesnych teorii rynku pracy podobnie jak w przypadku teorii
tradycyjnych wyróżnia się teorie szczegółowe dotyczące wybranych aspektów
mechanizmu rynkowego. Zalicza się do nich m.in.: teorię kapitału ludzkiego, teorię
naturalnej stopy bezrobocia, teorie poszukiwań, teorię pryncypała i agenta, teorię
9
Patrz prace A.J.Scott’a (1988), J.Peck’a (1992).
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
kontraktu, teorie konfliktu między pracownikami a osobami poszukującymi pracy oraz
teorię histerezy10.
LITERATURA
Balcerowicz L., 1989. Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej. Warszawa.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 1993. Ekonomia. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa
Belka M., 1992. Główne nurty współczesnej ekonomii. Ekonomista. nr 3/1992. Warszawa. s. 333 - 351.
Blaug M., 1994. Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Bruda M., Wyplosz Ch., 1995. Makroekonomia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
Chojnicki Z., 1993. Postmodernistyczne zmiany globalnego porządku społeczno-gospodarczego. W: pod.
red. A.Kukliński. Polonia, Quo vadis?. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. z. 12/45.
Warszawa. s. 167-204.
Cyrson E.F. (red.), 1993. Ekonomia. Podręcznik dla nieekonomicznych kierunków uniwersyteckich. Polski
Dom Wydawniczy „ŁAWICA”. Poznań.
Domański B., 1992. Postfordowski elastyczny model produkcji a jej przestrzenne organizacja. Biuletyn
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk. z. 159. Warszawa. s. 49-73.
Domański H., 1987. Segmentacja rynku pracy a struktura społeczna. Ossolineum, Wrocław.
Doeringer P., Piore M., 1971. Internal labour markets and manpower analysis, Lexington. Massachusetts.
Fischer M.M., Nijkamp P., 1987a. Spatial labour market analysis: Relevance and scope. W: pod red.
M.M.Fischer, P.Nijkamp. Regional labour markets. Contributions to Economic Analysis vol. 168 North
Holland.. s. 1-33.
Francik A., Pocztowski A., 1993. Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy. Akademia Ekonomiczna w
Krakowie. Kraków.
Grzeszczyk T., 1990. Rynek pracy w reformowanej gospodarce Polski. Restrukturyzacja gospodarki
regionalnej i lokalnej. Instytut Planowania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. z. 5. Poznań.
Jabłońska A., 1996. Podstawowe kategorie gospodarki towarowo-pieniężnej. W: (red.) W.Milewski.
Elementarne zagadnienia ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Jarmołowicz W., 1993. Rynek i infrastruktura rynkowa. W: (red.) W.Balicki. Makroekonomia.
Wydawnictwo „AND...”. Warszawa. s. 259-278.
Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli D. 1993. Ekonomia. Fundacja Solidarności. Gdańsk.
Kaufman B.E., 1986. The Economics of Labour Market and Labour Relations. The Dryden Press.
Kerr C., 1954. The balkanization of labor markets. W: Labor Mobility and Opportunity, (red.) E.W. Baker.
Massachusets Institute of Technology. New York. s. 92-100.
10
Przegląd współczesnych teorii zatrudnienia i rynku pracy zawierają prace W.Stankiewicza (1987), A.Francik i
A.Pocztowskiego (1993) oraz M.Blauga (1994)
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
TEORETYCZNE PODSTAWY RYNKU PRACY
Lipowski A., 1988. Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. Podstawy teoretyczne, perspektywy ,
dylematy. Warszawa.
Peck J., 1992. Labor and agglomeration: control and flexibility in local labor markets. W: Economics
Geography, Vol. 68, No 4. Clark University. Worcester, Massachusetts. s. 325-347.
Scott A. J., 1988. Flexible production systems and regional development: The rise of new industrial spaces
in North Amercia and estern Europe. International Journal of Urban and Regional Reaserch. Vol. 12. s. 171186.
Stankiewicz W., 1987. Historia myśli ekonomicznej. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
Opracował: prof. WSNHiD dr hab. Paweł Churski
Download