egzamin biochemia 2012 - BIOCHEMIA - piotrek347

advertisement
egzamin biochemia 2012.doc
(57 KB) Pobierz
1. Przemiana metioniny –omówić funkcje powstałych metabolitów.
2. Funkcja metaboliczna Acetylo-CoA.
3. Omówić przebieg procesu transkrypcji w komórce eukariotycznej.
4. Cykl alaninowo- glukozowy, jego rola w metabolizmie mięśni szkieletowych.
5. -oksydacja kwasu palmitynowego - efekt energetyczny.
6. Ogólna organizacja łańcucha oddechowego.
7. Reakcja PCR – zastosowanie w biotechnologii.
8. Przedstaw różnice w przebiegu apoptozy i nekrozy.
9. Katabolizm nukleotydów purynowych – przedstawić na schemacie
10. Cykl Corich , jego funkcja w metabolizmie.
11.
Klasyfikacja
enzymów,
charakterystyka
klasy
oksydoreduktaz,
przykłady
reakcji,
wzory koenzymów.
12. Przedziałowość komórki eukariotycznej – funkcje biochemiczne organelli komórkowych.
13. Cykl pentozo-fosforanowy, przebieg i znaczenie.
14. Trifosforan inozytolu i diacyloglicerol jako wtórne przekaźniki informacji w komórce.
15. Przebieg i znaczenie fizjologiczne cyklu mocznikowego, powiązania z Cyklem Krebsa.
16. Synteza glukozy u przeżuwaczy.
17. Hormony - pochodne aminokwasów, powstawanie i funkcje fizjologiczne.
18. Glukoneogeneza, przebieg procesu od kwasu asparaginowego i alaniny.
19. Rola CTP w przemianach lipidów –przykłady.
20. Technika rekombinacji DNA in vitro – zastosowanie w biotechnologii.
21. Opisz etap elongacji łańcuch peptydowego.
22. Przemiana pośrednia glicerolu, powiązanie z przemianami węglowodanów i lipidów.
23. Wyjaśnić pojęcia: fosforylacja substratowa, fosforylacja oksydacyjna – przykłady.
24. Enzymy restrykcyjne – zastosowanie w biotechnologii.
25. Przemiany pirogronianu w warunkach tlenowych i beztlenowych.
26. Synteza pierścienia purynowego - przedstawić na schemacie.
27. Przedstawić na schematach systemy transportu cytoplazmatycznego NADH z cytoplazmy do
mitochondrium.
28. Synteza laktozy w gruczole mlekowym – funkcja tego związku w procesie wydzielania mleka.
29. Synteza kwasów tłuszczowych – rola cytrynianu w tym procesie.
30. Klasyfikacja enzymów, charakterystyka klasy transferaz, przykłady reakcji, wzory
koenzymów.
31. Biochemiczne mechanizmy regulacji ruchliwości plemników ssaków.
32. Glikogenoliza, przebieg i regulacja hormonalna procesu.
33. - oksydacja kwasów tłuszczowych o nieparzystej liczbie atomów C – powiązania z
przemianami węglowodanów.
34. Przedstaw na schemacie mechanizm indukcji i represji katabolicznej.
35. Wektory – budowa, zastosowanie w biotechnologii.
36. Omówić proces regulacji ekspresji genów na przykładzie operonu laktozowego.
37. Synteza triacylogliceroli, przebieg i regulacja procesu.
38. Przemiana tryptofanu w jelicie grubym..
39. Procesy biochemiczne towarzyszące zapłodnieniu komórki jajowej.
40. Omówić proces regulacji ekspresji genów na przykładzie operonu laktozowego.
41. Klasyfikacja enzymów, charakterystyka klasy oksydoreduktaz, przykłady reakcji, wzory
koenzymów.
42. Organizacja łańcucha oddechowego w komórce eukariotycznej.
43. Udział aminokwasów schematach syntezie hemu.
44. Przemiany związków azotowych w żwaczu.
45. Mechanizmy syntezy ATP w komórce zwierzęcej, rola fosforanów wysokoenergetycznych.
46. Kwas 2-oksoglutarowy – funkcje w przemianach.
47. Przebieg procesu replikacji DNA.
48. Enzymy hydrolityczne akrosomu plemnika oraz ich udział w procesie zapłodnienia komórki
jajowej.
49. Przemiana tryptofanu.
50. Udział siRNA w regulacji ekspresji genów u eucariota.
51. Synteza i funkcja biochemiczna fosfolipidów.
52. Wymień i opisz rodzaje transportu przez błony komórki eukariotycznej
53. Mechanizm działania hormonów peptydowych – funkcja białek G w tym procesie.
54. Układy porfirynowe, ich funkcja biochemiczna.
55. Ogólna charakterystyka przemian związków azotowych w żwaczu.
56. Przebieg procesu transkrypcji w komórce eukariotycznej.
57. Glikoliza fosforylująca, przebieg i regulacja procesu – przedstawić efekt energetyczny
całkowitego utlenienia 1 cząsteczki glukozy.
58. Klasyfikacja enzymów, charakterystyka klasy hydrolaz, przykłady reakcji.
59. Ogólna charakterystyka przemian węglowodanów w żwaczu –wykorzystanie kwasu
propioniowego.
60. Jakie wyróżniamy kwasy RNA, ze względu na budowę i funkcję biologiczną.
Scharakteryzować jeden z nich.
61. Synteza i funkcja biochemiczna prostacyklin i tromboksanów.
62. Enzymy restrykcyjne - możliwości zastosowania w biotechnologii.
63.
ATP
jako
uniwersalny
związek
wysokoenergetyczny
organizmu
–
przedstaw
mechanizmy syntezy.
64. Skład chemiczny mleka.
65. Operon laktozowy – przedstaw na schemacie.
66. Klasyfikacja enzymów, charakterystyka klas: liaz, izomeraz i lgaz , przykłady reakcji, wzory
koenzymów.
67. Transaldolaza i transketolaza – znaczenie tych enzymów w cyklu pentozo-fosforanowym.
68. Zaburzenia jakości mięsa – wskaźniki biochemiczne.
69. Przemiana leucyny i izoleucyny –znaczenia powstałych metabolitów..
70. Transport aminokwasów przez błony komórkowe – udział glutationu w tym procesie.
71. Skład chemiczny plazmy nasienia zwierząt – funkcje biochemiczne białek
72. Synteza pierścienia purynowego- udział aminokwasów w tym procesie.
73. Różnice w molekularnym mechanizmie działania hormonów steroidowych i peptydowych.
74. Przebieg i znaczenie cyklu ornitynowego.
75. Budowa syntetazy kwasów tłuszczowych. Co to jest białko ACP?
76. Amfiboliczny charakter Cyklu Krebsa.
77. Struktury morfologiczne plemnika – funkcje fizjologiczne.
78. Biosynteza steroidów - rola tych związków u ssaków.
79. Glikogenoliza - przebieg i regulacja regulacja hormonalna tego procesu.
80. Synteza białek mleka.
81. Synteza i rola kreatyny.
82. Regulacja ekspresji genów na przykładzie operonu laktozowego.
83. Synteza triacylogliceroli - przebieg procesu i funkcje powstałych związków w komórce
zwierzęcej.
84. Rola mitochondriów w programowanej śmierci komórki.
85. Biosynteza hemu i porfiryn.
86. Ogólna organizacja mitochondrialnego łańcucha oddechowego.
87. Metabolizm ciał ketonowych u przeżuwaczy
88. Transport i wchłanianie lipidów w komórce zwierzęcej – rola chylomikronów.
89. Przemiana metioniny – funkcja w syntezie cysteiny.
90. Końcowe produkty metabolizmu azotowego u zwierząt.
91. Przedstawić schematycznie proces trawienia wielocukrów w żwaczu.
92. Rola wapnia i fosforu w organizmie ssaków, rola wit. D3, parathormonu i kalcytoniny w regulacji
poziomu tych jonów.
93. Skąd pochodzi wodór dostarczany do łańcucha oddechowego. Podać przykłady takiego
substratu o raz mechanizm jego transportu do mitochondrium.
94. Główne kierunki metabolizmu nasienia zwierząt..
95. Przebieg i regulacja procesu glikolizy w erytrocytach. Funkcja 2,3-bisfosfoglicerynianu.
96. Prostaglandyny - powstawanie funkcja biochemiczna.
97. Enzymy restrykcyjne – możliwości wykorzystania w biotechnologii
98. Omówić budowę i proces transkrypcji m-RNA.
99. Jaką rolę odgrywają cytochromy w łańcuchu oddechowym. Co jest ostatnim przenośnikiem
elektronów, a co akceptorem?
100.
Biochemiczne podstawy fenyloketonurii.
101.
Metale życia – funkcja biochemiczna i fizjologiczna w organizmie zwierzęcym.
102.
Wymienić etapy biosyntezy białka, omówić proces translacji.
103.
Przedstawić schematycznie proces dekarboksylacji 2-okso kwasów.
104.
Wymienić i omówić główne metody stosowane w rekombinacji DNA in vitro.
105.
Przemiana glicyny.
106.
Utlenianie nienasyconych kwasów tłuszczowych.
107.
Biosynteza pierścienia purynowego – udział aminokwasów w tym procesie.
108.
Mechanizmy regulujące śmierć programowaną i mechaniczną komórki
109.
Metabolizm wolnych kwasów tłuszczowych. Funkcja tiokinaz i tioforaz w tym
procesie.
110.
W jakim procesie całkowitemu utlenieniu ulega Ac-CoA ?.Losy zredukowanych
nukleotydów powstałych w tym procesie.
111.
Przemiana aminokwasów kwaśnych - przykłady.
112.
Dojrzewanie mRNA w jądrze komórkowym.
113.
Powiązania
pomiędzy
cyklem
pentozo-fosforanowym
tłuszczowych.
114.
Formy ketozy i jej przejawy u przeżuwaczy.
i
syntezą
kwasów
115.
Biochemiczne podstawy fenyloketonurii..
116.
Regulacja ekspresji genów u eukariota –funkcja siRNA.
117.
Wykorzystanie kwasu octowego i propionowego przez organizm przeżuwacza.
118.
Przemiana pośrednia glicerolu, powiązanie z przemianami węglowodanów i lipidów.
119.
Przemiana cysteiny.
120.
Klasyfikacja enzymów, charakterystyka klasy transferaz, przykłady reakcji, wzory
koenzymów.
121.
Synteza lipidów mleka.
122.
Cykl -glutamylowy- rola w przenoszeniu aminokwasów przez błony komórkowe.
123.
Aktywna metionina i jej funkcja biochemiczna. Podaj przykład transmetylacji i
transsulfuracji.
124.
Rola UTP w przemianach węglowodanów.
125.
Rola brunatnej tkanki tłuszczowej u młodych zwierząt.
126.
Mechanizm
transportu
aktywnych
kwasów
tłuszczowych
mitochondrialną- mechanizm syntezy karnityny.
127.
Udział białek G w przekazywaniu informacji komórkowej.
128.
Oksydoreduktazy łańcucha oddechowego.
129.
Mechanizm powstawania kwasu mlekowego w żwaczu i jego...
Plik z chomika:
piotrek347
Inne pliki z tego folderu:


NOWY ZBAWICIEL.pdf (96277 KB)
 Biochemia Stryer'a tekst.pdf (63355 KB)
 aminokwasy.ppt (17158 KB)
 hem i porfiryny.ppt (13813 KB)
Cykl mocznikowy. Wydra, Frąckiewicz.ppt (5487 KB)
Inne foldery tego chomika:
przez
błonę


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT
 FIZJOLOGIA
 J. ANGIELSKI
 MIKROBIOLOGIA
Technologie w produkcji zwierzęcej
Download