Warszawa, dnia 12

advertisement
Warszawa, dnia 14.01.2010 r.
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ
LEKÓW - cz. 3 DLA SZPITALA
BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE
(ZP-114/2009)
W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę leków - cz. 3 dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-114/2009), na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 223
z 2007 r., poz. 1655, z późn. zm.) informuję, że:
PAKIET 1
1. pytanie - poz. 10 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka ?
odpowiedź - TAK.
2. pytanie - poz. 13 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka powlekana ?
odpowiedź - TAK.
3. pytanie - poz. 17 - czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w związku z zakończeniem
produkcji i brakiem dostępnego odpowiednika ?
odpowiedź - w przypadku gdy lek objęty zamówieniem został wycofany z produkcji i nie ma
leku równoważnego wartość pozycji podaje tylko ten Wykonawca, który posiada zapas leku
(z terminem ważności) wystarczający na cały okres realizacji umowy. Pozostali Wykonawcy, w
kolumnie 9. podają wartość zero. Do porównania ofert Zamawiający nie będzie uwzględniał
wartości takich pozycji. Wykonawca zobowiązany jest podać, których pozycji dotyczy
wycofanie leku z produkcji.
4. pytanie - poz. 22 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka powlekana ?
odpowiedź - TAK.
1
PAKIET 2
1. pytanie - poz. 7 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka o przedłużonym uwalnianiu ?
odpowiedź - TAK.
2. pytanie - poz. 8 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka o przedłużonym uwalnianiu ?
odpowiedź - TAK.
PAKIET 4
1. pytanie - poz. 6 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka ?
odpowiedź - TAK.
2. pytanie - poz. 18 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka powlekana ?
odpowiedź - TAK.
3. pytanie - poz. 28 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka powlekana ?
odpowiedź - TAK.
4. pytanie - poz. 34 - czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w związku z zakończeniem
produkcji i brakiem dostępnego odpowiednika ?
odpowiedź - w przypadku gdy lek objęty zamówieniem został wycofany z produkcji i nie ma
leku równoważnego wartość pozycji podaje tylko ten Wykonawca, który posiada zapas leku
(z terminem ważności) wystarczający na cały okres realizacji umowy. Pozostali Wykonawcy,
w kolumnie 9. podają wartość zero. Do porównania ofert Zamawiający nie będzie uwzględniał
wartości takich pozycji. Wykonawca zobowiązany jest podać, których pozycji dotyczy
wycofanie leku z produkcji.
5. pytanie - poz. 39 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka ?
odpowiedź - TAK.
6. pytanie - poz. 56 - czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w związku z zakończeniem
produkcji i brakiem dostępnego odpowiednika ?
odpowiedź - w przypadku gdy lek objęty zamówieniem został wycofany z produkcji i nie ma
leku równoważnego wartość pozycji podaje tylko ten Wykonawca, który posiada zapas leku
(z terminem ważności) wystarczający na cały okres realizacji umowy. Pozostali Wykonawcy,
w kolumnie 9. podają wartość zero. Do porównania ofert Zamawiający nie będzie uwzględniał
2
wartości takich pozycji. Wykonawca zobowiązany jest podać, których pozycji dotyczy
wycofanie leku z produkcji.
7. pytanie - poz. 57 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka powlekana ?
odpowiedź - TAK.
8. pytanie - poz. 60 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka dojelitowa ?
odpowiedź - TAK.
9. pytanie - poz. 62 - prosimy Zamawiającego w Pakiecie 4 poz. 62 Amoxicillinum + Acidum
clavulanicum proszek do przyg. , o sprecyzowanie dawki oraz gramatury leku
odpowiedź - Przedmiotem zamówienia jest proszek do przygotowania zawiesiny doustnej - 156
mg/5 ml fl. a 100 ml.
10. pytanie - poz. 68 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków kapsułka ?
odpowiedź - TAK.
11. pytanie - poz. 74 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka powlekana dojelitowa ?
odpowiedź - TAK.
12. pytanie - poz. 75 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka powlekana ?
odpowiedź - TAK.
13. pytanie - poz. 83 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka powlekana ?
odpowiedź - TAK.
14. pytanie - poz. 84 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka powlekana ?
odpowiedź - TAK.
15. pytanie - poz. 90 - czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 90 Paracetamolum czopki 0,05 g miał na
myśli czopki do stosowania również u niemowląt ?
odpowiedź - TAK.
16. pytanie - poz. 93 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka powlekana ?
odpowiedź - TAK.
17. pytanie - poz. 105 - czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w związku z zakończeniem
produkcji i brakiem dostępnego odpowiednika ?
3
odpowiedź - w przypadku gdy lek objęty zamówieniem został wycofany z produkcji i nie ma
leku równoważnego wartość pozycji podaje tylko ten Wykonawca, który posiada zapas leku
(z terminem ważności) wystarczający na cały okres realizacji umowy. Pozostali Wykonawcy,
w kolumnie 9. podają wartość zero. Do porównania ofert Zamawiający nie będzie uwzględniał
wartości takich pozycji. Wykonawca zobowiązany jest podać, których pozycji dotyczy
wycofanie leku z produkcji.
18. pytanie - poz. 111 - czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w związku z zakończeniem
produkcji i brakiem dostępnego odpowiednika ?
odpowiedź - w przypadku gdy lek objęty zamówieniem został wycofany z produkcji i nie ma
leku równoważnego wartość pozycji podaje tylko ten Wykonawca, który posiada zapas leku
(z terminem ważności) wystarczający na cały okres realizacji umowy. Pozostali Wykonawcy,
w kolumnie 9. podają wartość zero. Do porównania ofert Zamawiający nie będzie uwzględniał
wartości takich pozycji. Wykonawca zobowiązany jest podać, których pozycji dotyczy
wycofanie leku z produkcji.
19. pytanie - poz. 114 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka powlekana ?
odpowiedź - TAK.
20. pytanie - poz. 115 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka powlekana ?
odpowiedź - TAK.
21. pytanie - poz. 120 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka powlekana ?
odpowiedź - TAK.
22. pytanie - poz. 121 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka powlekana ?
odpowiedź - TAK.
23. pytanie - poz. 124 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka powlekana ?
odpowiedź - TAK.
24. pytanie - poz. 130 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dostępnej postaci leków tabletka dojelitowa ?
odpowiedź - TAK.
25. pytanie - poz. 131 - czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w związku z zakończeniem
produkcji i brakiem dostępnego odpowiednika ?
odpowiedź - w przypadku gdy lek objęty zamówieniem został wycofany z produkcji i nie ma
leku równoważnego wartość pozycji podaje tylko ten Wykonawca, który posiada zapas leku
4
(z terminem ważności) wystarczający na cały okres realizacji umowy. Pozostali Wykonawcy,
w kolumnie 9. podają wartość zero. Do porównania ofert Zamawiający nie będzie uwzględniał
wartości takich pozycji. Wykonawca zobowiązany jest podać, których pozycji dotyczy
wycofanie leku z produkcji.
SIWZ
1. pytanie - w jaki sposób należy postąpić z pozycjami, których występuje przerwa w produkcji
lub okresowy brak dostępności sprzedaży czy Zamawiający wymaga aby wycenić te pozycje
oraz umieścić odpowiednią adnotację pod pakietem dla tych leków : Pakiet nr 4 poz. 19
odpowiedź - w przypadku gdy lek objęty zamówieniem został wycofany z produkcji i nie ma
leku równoważnego wartość pozycji podaje tylko ten Wykonawca, który posiada zapas leku
(z terminem ważności) wystarczający na cały okres realizacji umowy. Pozostali Wykonawcy,
w kolumnie 9. podają wartość zero. Do porównania ofert Zamawiający nie będzie uwzględniał
wartości takich pozycji. Wykonawca zobowiązany jest podać, których pozycji dotyczy
wycofanie leku z produkcji.
UMOWA
1. pytanie - § 8 ust. 1 - prosimy o zmianę wysokości kar z 0,3 na 0,1 % wartości niedostarczonego
towaru oraz dopisanie na końcu zdania „poprzez wystawienie pisemnego dokumentu
obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia”.
odpowiedź - Zapis jak w siwz.
2. pytanie - § 12 ust. 2 - prosimy o dopisanie na końcu zdania „a zgody takiej nie można
bezpodstawnie odmówić”.
odpowiedź - Zapis jak w siwz.
3. pytanie - § 6 ust. 1 - prosimy o dopisanie na końcu zdania w przypadku „Wykonawców
posiadających taką możliwość”.
odpowiedź - Zapis jak w siwz.
4. pytanie - § 2 ust. 3 - prosimy o dopisanie „z wyłączeniem zmian wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz wysokości podatku
VAT) od dnia obowiązywania”.
odpowiedź - Zapis jak w siwz.
Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Grzegorz Gomoła
5
Download