Wyjaśnienia nr 3

advertisement
Nr sprawy: WSzSp- RZP –333/ 26/ 2010
Lublin, dnia 2010-05-10
WYJAŚNIENIA NR 3
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
o wartości szacunkowej powyżej 193.000 EURO
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100
Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 193 000 EURO na dostawę leków
dla potrzeb szpitala z możliwością składania ofert częściowych pakiety 1- 74. Kod CPV – 33600000-6.
Do Zamawiającego na w/w przetarg nieograniczony wpłynęły następujące zapytania :
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w pakiecie 48 w pozycji 3 – Rozpuszczalnik do przygotowywania
rozcieńczeń liofilizowanych jadów a 4,5ml x 10 fiol. zaoferowane zostały w tej samej ilości fiolki
zawierające po 5 ml., co pozwoli wykonawcy na zaoferowanie konkurencyjnej ceny?
Odpowiedź :
Zamawiający wyraża zgodę.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę w par. 6 ust. 2 zmienić ; „obciążenia” na „uznania” ?
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę w par. 7 ust. 2 zmienić ; „ogólnej wartości umowy” na „wartości nie
zrealizowanej części umowy” ?
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Czy możliwa jest zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że we wzorze
umowy w § 6, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie
dodany następujący zapis : W razie opóźnienia przez Zamawiającego w płatnościach powyżej 30 dni
od terminu płatności ustalonego przez strony w niniejszej umowie , Wykonawca zastrzega sobie
prawo do wstrzymania dostaw przedmiotu zamówienia do czasu uregulowania przez Zamawiającego
zaległych należności.” ( dotyczy pakietu nr 6 – Bosentan ) ?
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 74 w pozycji 1 worka
trójkomorowego do centralnego żywienia pozajelitowego zawierającego aminokwasy w tym taurynę,
węglowodany, elektrolity i emulsję tłuszczową łączącą 4 rodzaje olejów: MCT/LCT, olej z oliwek oraz
olej rybi o pojemności 1477 ml i zawartości azotu 12 g?
Odpowiedź :
TAK.
6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 74 w pozycji 2 worka
trójkomorowego do centralnego żywienia pozajelitowego zawierającego aminokwasy w tym taurynę,
węglowodany, elektrolity i emulsję tłuszczową łączącą 4 rodzaje olejów: MCT/LCT, olej z oliwek oraz
olej rybi o pojemności 1970 ml i zawartości azotu 16 g?
Odpowiedź :
TAK.
7. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 74 pozycji 3 worka trójkomorowego
do centralnego i obwodowego żywienia pozajelitowego zawierającego aminokwasy w tym taurynę,
węglowodany, elektrolity i emulsję tłuszczową łączącą 4 rodzaje olejów: MCT/LCT, olej z oliwek oraz
olej rybi o pojemności 1206 ml i zawartości azotu 6,2 g?
1
Nr sprawy: WSzSp- RZP –333/ 26/ 2010
Lublin, dnia 2010-05-10
Odpowiedź :
TAK.
8. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 74 pozycji 4 worka trójkomorowego
do centralnego i obwodowego żywienia pozajelitowego zawierającego aminokwasy w tym taurynę,
węglowodany, elektrolity i emulsję tłuszczową łączącą 4 rodzaje olejów: MCT/LCT, olej z oliwek oraz
olej rybi o pojemności 1904 ml i zawartości azotu 9,8 g?
Odpowiedź :
TAK.
9. Dotyczy zadania nr 69. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z powyższego zadania pozycji nr 4
(Meropenemum 1,0g proszek do sporządzania r-ru do inj. X 10 fiol.) i utworzenie osobnego zadania.
Zapewni to zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty wzbogaconej o propozycje
producenta.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Dotyczy zadania nr 69. Czy w przypadku wydzielenia pozycji nr 4 z zadania nr 69, Zamawiający
wyrazi zgodę na złożenie oferty na lek w trybie artykułu 4 pkt. 3a Prawa Farmaceutycznego (ustawa z
dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne)? Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej
liczby oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Dotyczy zadania nr 24 (Ferri hydroxidum * 100mg Fe 3+ r-r do inj. i inf.x 5 amp.). Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na złożenie oferty na lek w trybie artykułu 4 pkt. 3a Prawa Farmaceutycznego (ustawa z
dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne)? Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej
liczby oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.
2
Download