STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

advertisement
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM
NAUK HUMANISTYCZNYCH
I SPOŁECZNYCHi POLITECHNIKI
WROCŁAWSKIEJ
Studium
Nauk Humanistycznych
Społecznych
ZA OKRES 2015–2016
RAPORT
Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH
I SPOŁECZNYCH
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015-2016
Raport przygotował dr hab. Marek Sikora, prof. PWr
we współpracy z dr. Krzysztofem Serafinem, kierownikami wszystkich
zespołów Studium oraz sekretariatem SNHiS.
-1-
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
PLAN
RAPORTU Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA ROK AKADEMICKI 2015–2016
I. Główne cele SNHiS PWr
II.1. Proces kształcenia w obszarze nauk humanistycznych
i społecznych na wszystkich stopniach i fo rmach studiów
w Politechnice Wrocławskiej
II.2. Kursy dydaktyczne i związane z nimi karty przedmiotów
II.3. Dodatkowa oferta dydaktyczna
II.4. Sprawdzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
studentów oraz analiza osiąganych efektów kształcenia
II.5. Ankietowanie, hospitowanie, ocenianie oraz podnoszenie
kwalifikacji kadry dydaktycznej i naukowej SNHiS PWr
II.6. Działalność pozadydaktyczna
III. Ocena procesu kształcenia
IV. Ocena jakości organizacji i warunków prowadzenia zajęć
dydaktycznych
IV.1. Analiza warunków realizacji procesu kształcenia
IV.2. Doskonalenia jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia
-2-
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
IV.3. Nagradzanie nauczycieli akademickich i pracowników
administracji
V. Aktywność naukowa i popularyzująca naukę
V.1. Publikacje naukowe
V.2. Udział pracowników SNHiS PWr w organizowaniu konferencji, udział
w konferencjach, sympozjach i seminariach oraz wykładach i
szkoleniach
V.3. Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ i inne stypendia
V.4. Granty realizowane przez SNHiS PWr
V.5. Popularyzacja nauki
VI. Ocena zgodności działalności SNHiS PWr ze Strategią Rozwoju
Studium za rok akademicki 2015–2016
Załącznik nr 1: Wykaz prac
Załącznik nr 2: Karta Oceny Pracownika
-3-
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
Część I
GŁÓWNE CELE SNHiS PWr
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych w Politechnice Wrocławskiej
przekazuje wiedzę z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, sprzyjając
wnikliwemu rozumieniu siebie i świata. Ponadto w sposób szczególny, odwołując
się do wartości humanizmu i demokracji, dba o wieloaspektowy rozwój studentów
i pracowników poprzez inicjowanie i moderowanie twórczych relacji i spotkań
w środowisku akademickim.
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej, zwane
dalej SNHiS PWr, jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Politechniki
Wrocławskiej powołaną do realizowania zadań dydaktycznych i naukowych dla całej
Uczelni,
służących
zdobywaniu
i
rozwijaniu
przez
studentów,
doktorantów
oraz pracowników Politechniki Wrocławskiej wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.
SNHiS PWr działa zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz zgodnie
ze Statutem Politechniki Wrocławskiej i Regulaminem Studium Nauk Humanistycznych
i Społecznych Politechniki Wrocławskiej.
SNHiS PWr współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki
Wrocławskiej w realizacji zadań dydaktycznych, naukowych i popularyzujących naukę.
W SNHiS PWr zatrudnieni są nauczyciele akademiccy w charakterze pracowników
naukowo- dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracownicy administracyjni.
Do głównych zadań SNHiS PWr należy:
1) Prowadzenie
zajęć
dydaktycznych
z
obszaru
nauk
humanistycznych
i społecznych dla studentów wszystkich kierunków studiów w Politechnice
Wrocławskiej,
-4-
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
tj.
studiów
stacjonarnych
i
niestacjonarnych,
uczestników
studiów
doktoranckich, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów;
2) Dbanie o rozwój kadry nauczającej, jej uczestniczenie w sympozjach naukowych,
seminariach, konferencjach i innych formach współpracy naukowej;
3) Prowadzenie aktywności naukowej, wydawniczej i popularyzującej naukę;
4) Współpraca i wymiana doświadczeń w nauce i dydaktyce z ośrodkami
akademickimi w kraju i za granicą.
-5-
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
Część II
PROCES KSZTAŁCENIA W OBSZARZE NAUK
HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
NA WSZYSTKICH STOPNIACH I FORMACH
KSZTAŁCENIA STUDIÓW
W POLITECHNICE WROCŁAWSIKEJ
II.1. Oferta dydaktyczna SNHiS PWr dla wszystkich stopni i form studiów
na Politechnice Wrocławskiej
Na strukturę organizacyjną SNHiS PWr składają się cztery zespoły dydaktyczne: 1) Zespół
Antropologii Filozoficznej i Etyki, 2) Zespół Filozofii i Socjologii Wiedzy, 3) Zespół
Pedagogiki i Psychologii oraz 4) Zespół Politologii i Komunikacji Społecznej. Pracownicy
wszystkich zespołów co roku przygotowują zaktualizowane oferty dla obowiązujących
na Politechnice Wrocławskiej wszystkich stopni studiów i form nauczania. Oferta
jest
przygotowywana
na
podstawie
konsultacji
przedstawicieli
SNHiS
PWr
z prodziekanami wszystkich wydziałów Uczelni, którzy są odpowiedzialni za proces
dydaktyczny na swoich wydziałach.
W roku akademickim 2015–2016 kompletna lista ofert dla wszystkich wydziałów zawierała
następujące kursy:
Psychologia (30h, Wykład, 3ECTS), W1
Psychologia (20h, Wykład, 3ECTS), W1
Psychologia relacji interpersonalnych (15h, Seminarium, 2ECTS), W1
Psychologia architektury i estetyka krajobrazu (10h, Seminarium, 2ECTS), W1
Autoprezentacja (15h, Seminarium, 2ECTS), W11
Teoria systemów politycznych (15h, Seminarium, 2ECTS), W9
-6-
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
Teoria systemów politycznych (10h, Seminarium, 2ECTS), W9
Podstawy negocjacji (15h, Wykład, 2ECTS), W10
Podstawy negocjacji (15h, Seminarium, 2ECTS), W10
Elementy etyki (30h, Wykład, 2ECTS), W10
Elementy etyki i metodologii nauk (30h, Wykład, 2ECTS), W10
Etyka w biznesie (15h, Seminarium, 2 ECTS) W2
Etyka w biznesie (20h, Seminarium, 2 ECTS) W2
Kultura i etyka zachowań w biznesie (15h, Wykład, 1ECTS) W12
Ethics in business (30h, Wykład, 2 ECTS) W2
Filozofia (30h, Wykład, 3ECTS) W1
Filozofia (20h, Wykład, 3ECTS) W1
Filozofia społeczna (15h, Seminarium, 2 ECTS) W2
Filozofia społeczna (10h, Seminarium, 2 ECTS) W2
Wprowadzenie do filozofii (15h, Seminarium, 2ECTS) W2
Wprowadzenie do filozofii (10h, Seminarium, 2 ECTS) W2
Filozofia (15h, Wykład, 2ECTS) W3
Filozofia (10h, Wykład, 2ECTS) W3
Socjologia organizacji i kierowania (30h, Wykład, 2 ECTS) W2
Socjologia organizacji i kierowania (20h, Wykład, 2 ECTS) W2
Komunikacja społeczna (15 h, Seminarium, 2ECTS) W4
Komunikacja społeczna (10 h, Seminarium, 2ECTS) W4
Komunikacja społeczna (15h, Wykład, 1ECTS) W6
Komunikacja społeczna (10h, Wykład, 1ECTS) W6
Komunikacja społeczna (15h, Wykład, 1 ECTS) W7
Komunikacja społeczna (10h, Wykład, 1 ECTS) W7
Socjologia (15h, Seminarium, 2ECTS) W9
Socjologia organizacji i kierowania (10h, Wykład, 2ECTS) W10
Socjologia (30h, Wykład, 2ECTS) W11
-7-
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
Sztuka publicznego przemawiania (15h, Wykład, 1ECTS) W11
Socjologia organizacji (15h, Wykład, 1ECTS) W12
Własność intelektualna i prawo autorskie (15h, Wykład, 1ECTS) W4
Własność intelektualna i prawo autorskie (10h, Wykład, 1ECTS) W4
Blok przedmiotów prawnych (15h, Wykład, 1ECTS) W5
Blok przedmiotów prawnych (15h, Wykład, 1ECTS) W5
Etyka inżynierska, (10h, Seminarium, 2ECTS) W9
Etyka (30h, Wykład, 3 ECTS) W12
Etyka inżynierska (15h, Wykład, 1ECTS) W12
Filozofia (30h, Wykład, 3ECTS) W12
Etyka inżynierska (10h, Seminarium, 2 ECTS) W2
Etyka inżynierska (15h, Seminarium, 2 ECTS) W2
Etyka inżynierska (15h, Seminarium, 2ECTS), W9
Etyka inżynierska (10h, Seminarium, 2ECTS), W2
Etyka inżynierska (15h, Seminarium, 2ECTS) W2
Etyka inżynierska (10h, Wykład, 1ECTS), W3
Etyka inżynierska (15h, Wykład, 1ECTS), W3
Wprowadzenie do filozofii (30h, Wykład, 2ECTS), W11
Wstęp do filozofii (30h, Wykład, 2ECTS), W10
Etyka inżynierska (15h, Wykład, 1ECTS), W4
Etyka inżynierska (30h, Wykład, 3 ECTS), W7
Etyka inżynierska (10h, Wykład, 1ECTS), W4
Etyka inżynierska (20h Wykład, 3 ECTS), W7
Etyka (30h, Wykład, 3ECTS), W6
Etyka (20h, Wykład, 3ECTS), W6
Etyka (30h, Wykład, 3ECTS), W11
Elementy etyki (30h, Wykład, 2ECTS), W10
Elementy etyki i metodologii nauk (30h, Wykład, 2ECTS), W10
Etyka nowych technologii (15h, Wykład, 1 ECTS), W1
Etyka nowych technologii (10h, Wykład, 1 ECTS), W1
-8-
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
Engineering ethics (30h,Wykład, 2 ECTS), W2
Engineering ethics (15h, Seminarium, 2 ECTS), W1
Engineering ethics (15h, Seminarium, 2 ECTS), W9
Etyka (30h, Wykład, 2 ECTS), W9
Etyka (20h, Wykład, 1 ECTS), W9
Ethical Dilemmas of the Modern World (30h, Wykład, 2 ECTS), W10
Ethical Dilemmas of the Modern World (30h, Wykład, 2 ECTS), W10
Introduction to Philosophy (30h, Wykład, 3 ECTS), W10
Philosophy of science and technology (15h, 2 ECTS), W3
Filozofia nauki i techniki (15h, 2 ECTS) W3
Filozofia Techniki i Estetyka Nowych Technologii (15h, Seminarium, 2 ECTS), W2
Filozofia Techniki i Estetyka Nowych Technologii (10h, Seminarium, 2 ECTS), W2
Filozofia Nauki i Techniki (15h, Wykład, 2 ECTS), W3
Filozofia Nauki i Techniki (10h, Wykład, 2 ECTS), W3
Filozofia Nauki i Techniki (15h, Seminarium, 2 ECTS), W9
Filozofia Nauki i Techniki (8h, Seminarium, 2 ECTS), W9
Filozofia (30h, Wykład, 2 ECTS), W9
Filozofia (20h, Wykład, 2 ECTS), W9
Komunikacja społeczna (15h, Wykład, 1 ECTS), W11
Komunikacja społeczna (15h, Wykład,1 ECTS), W12
Filozofia (30h, Wykład, 2 ECTS), W4
Filozofia (20h,Wykład, 2 ESTS), W4
Filozofia (30h, Wykład, 2 ECTS), W5
Filozofia (20h, Wykład, 2 ECTS), W5
Filozofia Nauki i Techniki (30h, Wykład, 2 ECTS), W5
Filozofia Nauki i Techniki (20h, Wykład, 2 ECTS), W5
Teoria Wiedzy, (15h, Seminarium, 2 ECTS), W9
Teoria Wiedzy, (30h, Wykład, 2 ECTS), W5
-9-
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
Teoria Wiedzy, (20h, Wykład, 2 ECTS), W5
Autoprezentacja (15h, Wykład, 1 ECTS), W1
Autoprezentacja (15h, Wykład, 1 ECTS), W1
Autoprezentacja (15h, Seminarium, 2 ECTS), W5
Autoprezentacja (10h, Seminarium, 1 ECTS), W5
Autoprezentacja (15h, Wykład, 1 ECTS), W10
Autoprezentacja (15h, Seminarium, 1 ECTS), W11
„Ja” pośród innych (15h, Seminarium, 2 ECTS), W1.
Poza tradycyjną formą prowadzenia zajęć w postaci konwencjonalnych wykładów
i seminariów pracownicy SNHiS PWr prowadzili w roku akademickim 2015 – 2016
następujące wykłady e-learningowe w wymiarze 15 i 30h:
Człowiek i technika;
Estetyka przestrzeni z elementami socjologii miasta i urbanistyki;
Etyka inżynierska;
Etyka nowych technologii;
Etyka środowiskowa;
Filozofia techniki i estetyka nowych technologii;
Globalizacja mobilności. Wyzwania i zagrożenia;
Humanistyczne aspekty rozwoju zrównoważonego;
Komunikacja społeczna;
Komunikacja społeczna – medioznawstwo i teorie komunikowania;
Nauka i technologie. Współczesne zagadnienia z filozofii fizyki i matematyki;
Technologiczne transformacje społeczeństwa;
Wspólnota i odpowiedzialność w globalnym świecie.
Obok tej listy kursów zamawianych przez poszczególne wydziały Uczelni pracownicy
SNHiS
PWr
prowadzili
zajęcia
w
ramach
zapisów
ogólnouczelnianych
zgodnie
z obowiązującym w roku akademickim 2015 – 2016 Katalogiem Kursów PWr. We wszystkich
kursach pierwszego i drugiego stopnia studiów uczestniczyło 14.015 studentów.
- 10 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
Zajęcia dydaktyczne odbywały się także na trzecim stopniu studiów. Oferta obejmowała kursy
z zakresu filozofii, psychologii, pedagogiki i teologii:
Być człowiekiem? Moje życie. Wybrane zagadnienia z antropologii (30, Wykład)
Etyka w polskim filmie (30h, Wykład)
Filozoficzne problemy współczesnego świata (30h, Wykład)
Kurs dydaktyczny szkoły wyższej, cz. I (60h, Wykład)
Kurs dydaktyczny szkoły wyższej, cz. II (60h, Wykład)
Wielkie religie monoteistyczne (30h, Wykład)
We wszystkich kursach uczestniczyło łącznie 306 doktorantów.
Kursy realizowane na trzecim roku studiów przygotowują doktorantów do egzaminów
z filozofii i psychologii, które doktoranci są zobowiązani zdawać przed obroną pracy
doktorskiej. Takie egzaminy przeprowadzają samodzielni pracownicy SNHiS PWr
(prof. dr. hab. Jerzy Machnacz, dr. hab. Marek Sikora, prof. PWr i dr hab. Alicja Kalus).
II.2. Kursy dydaktyczne i związane z nimi karty przedmiotów
Oferowane przez pracowników SNHiS PWr kursy dydaktyczne i związane z nimi karty
przedmiotów opracowywane są ze względu na wymagane dla danego kierunku studiów
efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Każdy z tych
efektów podlega ciągłej analizie i weryfikacji. Komplet kart przedmiotów zostaje
przekazany
za
pośrednictwem
Działu
Nauczania
Pełnomocnikowi
Rektora
ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia prof. dr hab. inż. Włodzimierzowi Salejdzie.
II.3. Dodatkowa oferta dydaktyczna
Pracownicy SNHiS PWr, poza ofertą skierowaną do wszystkich studentów Politechniki
Wrocławskiej, proponują również ofertę w postaci Kursu Pedagogicznego. Kurs
Pedagogiczny jest adresowany do studentów Politechniki Wrocławskiej chcących
uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne. Kurs pozwala uzyskać
- 11 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
kompetencje pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych i nadają
wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Program Kursu spełnia stosowne przepisy prawa
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Uczestnicy Kursu Pedagogicznego
zdobywają wiedzę z dydaktyki i podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć. Dotyczy
to między innymi planowania i organizowania zadań dydaktycznych, procesu uczenia
się i nauczania, oceniania uwzględniającego motywowanie uczniów, diagnozowania
jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, planowania rozwoju zawodowego
nauczyciela, uzyskania wiedzy z podstaw edukacji.
II.4. Sprawdzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
studentów oraz analiza osiąganych efektów kształcenia
Sprawdzanie wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych studentów odbywa
się według przyjętych przez wszystkich pracowników SNHiS PWr jednolitych kryteriów.
Do
podstawowych
kryterium
należy
frekwencja
studentów
i
kolokwium.
W celu podniesienia oceny kryteria te mogą być uzupełniane zaangażowaniem słuchaczy
w trakcie zajęć oraz samodzielnymi wystąpieniami studentów na temat uzgodniony
z prowadzącym zajęcia.
W przypadku studentów, którzy uczestniczą w wykładach e-learningowych
obowiązują kryteria indywidualne dla poszczególnych prowadzących i grup. Zazwyczaj
przyjmują formę: aktywność w Sieci z wykorzystaniem narzędzi platformy Moodle
(np.
stworzenie
„hasła
słownikowego”
związanego
z
problematyką
wykładu),
tematycznych forów dyskusyjnych, określona ilość konsultacji indywidualnych w ramach
dyżuru prowadzącego, zaliczenie testów on-line lub testów klasycznych, względnie
zaliczenia ustne.
- 12 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
W roku 2015–2016 ewaluacja procesu kształcenia była przeprowadzana przez
nauczycieli akademickich SNHiS PWr na wszystkich poziomach, formach i stopniach
studiów w trakcie zajęć w ciągu każdego semestru.
II.5.
Ankietowanie,
hospitowanie,
ocenianie
oraz
podnoszenie
kwalifikacji kadry dydaktycznej i naukowej SNHiS PWr
Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia w SNHiS PWr (dr. hab. Marek Sikora i dr Krzysztof
Serafin) aktualizował dokumenty dotyczące ankietyzowania, hospitowania zajęć i
oceniania pracowników SNHiS PWr.
Obowiązującym
dokumentem
dotyczącym
ankietowania
pracowników
jest
„Procedura informatycznego ankietyzowania zajęć z kursów humanistycznych lub
społecznych”. Wyniki ankietyzacji są przesyłane na wniosek dziekanów na poszczególne
wydziały. W semestrze letnim 2015–2016 takie wyniki czterech pracowników SNHiS
zostały przesłane na Wydział Podstawowych Problemów Techniki ze względu na
przeprowadzaną na tym wydziale ocenę przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
W semestrze zimowym 2015–2016 została przeprowadzona ocena pracowników
naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych w SNHiS. Ocena ta przebiegała według
kryteriów określonych w trzech dokumentach:
1) Karcie Oceny Pracownika (zał. nr 1 Raportu);
2) Ankiety Oceny Nauczyciela Akademickiego;
3) Protokołu z hospitacji.
Po przeprowadzeniu oceny pracowników zostały zebrane przez ZOJK uwagi
i propozycje od osób oceniających i ocenianych i omówione z na spotkaniu z dyrektorem
SNHiS PWr.
- 13 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
Członkowie działającego w Studium ZOZJK uczestniczyli w XII Regionalnej
Konferencja pt. Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach, Wrocław 6.11.2015 r. Omówienie
wygłaszanych na konferencji wystąpień było przedmiotem dyskusji, która odbyła
się w ramach zorganizowanego przez ZOZJK spotkania w dniu 19.11.2015 r.
Problematyce oceny i zapewnienia jakości kształcenia w SNHiS PWr poświęcony
był jeden z tematów Rady Studium, która odbyła się 10.01.2017 r.
II.6. Działalność pozadydaktyczna
Poza działalnością dydaktyczną pracownicy SNHiS PWr organizują wydarzenia, które
mają przybliżyć studentom problematykę z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.
Do wydarzeń tych w roku akademickim 2015–2016 należały m.in.:
1) Spotkania organizowane w ramach działania Koła naukowego „Dialogos”,
które odbywają się raz w tygodniu w semestrze zimowym i letnim;
2) Spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki i sztuki:
- wykład prof. Krzysztofa Zanussiego nt. Europa i Polska dzisiaj zorganizowany
w dniu w dniu 11 grudnia 2015 r z inicjatywy prof. dr. Hab. Jerzego Machnacza;
- cykliczne spotkania popularyzujące filozofię i naukę pt. „Filozoficzne Wtorki”
współorganizowane przez dr. Mateusza Kotowskiego.
Spotkania odbywają
się raz w miesiącu we wrocławskiej kawiarni Panato Café, a patronują im Sekcja
Metaetyki Polskiego Towarzystwa Etycznego oraz Fundacja 2BFair. Więcej
informacji na stronie: http://filozofia.wroclaw.pl
Innym rodzajem działalności pozadydaktycznej był udział pracowników SNHiS
(dr hab. Marek Sikora, prof. PWr, dr Krzysztof Serafin i mgr Ewa Bogus) w pracach
przy opracowaniu Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji
pracowników naukowych.
- 14 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
Część III
OCENA PROCESU KSZTAŁCENIA
SNHiS PWr jest zobowiązane do oceny kursów zgłaszanych do oferty ogólnouczelnianej
przez pracowników naukowo-dydaktycznych z innych jednostek Uczelni. Ocena przebiega
zgodnie z corocznym Zarządzeniem Wewnętrznym Rektora Politechniki Wrocławskiej w
sprawie procedury zgłaszania kursów na dany rok akademicki do ogólnouczelnianej oferty
kursów oraz ich kwalifikacji. Rada Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
przekazuje
za pośrednictwem Działu Nauczania Pełnomocnikowi Rektora ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia prof. dr hab. inż. Włodzimierzowi Salejdzie opinię kursów humanistycznych
i społecznych.
Przy ocenie kursów obowiązują następujące kryteria:
1) Spełnianie wymagań określonych na drodze odnośnego Zarządzenia Wewnętrznego Rektora
Politechniki Wrocławskiej.
2) Przynależność problematyki kursu do obszar nauk humanistycznych lub społecznych.
Dziedzina nauk humanistycznych i społeczna została określona w Rozporządzeniu Ministra
Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki
oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. nr 179, poz. 1065).
3) Kwalifikacje autorów zgłaszanych kursów, tj. posiadanie przynajmniej stopnia naukowego
doktora w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych albo humanistycznej specjalności.
W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia i jej doskonalenie SNHiS PWr realizując
kształcenie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych dąży do przekazywania
studentom zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w stopniu
zapewniającym osiągnięcie tych przedmiotowych efektów kształcenia – zdefiniowanych
- 15 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
dla obszarów kształcenia, kierunków studiów i specjalności w ramach Uczelni – które
można realizować jedynie w ramach kursów humanistycznych lub społecznych.
Kursy ogólnouczelniane i wydziałowe spełniają formalne i merytoryczne kryteria :
1) Kwalifikacje autorów zgłaszanych kursów, tj. posiadanie przynajmniej stopnia
naukowego doktora nauk z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych
i odnośnej specjalności. Przynależność problematyki kursu do obszaru nauk
humanistycznych lub społecznych określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy,
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r.
nr 179, poz. 1065).
2) Dorobek naukowy autora w zakresie obejmującym prowadzony kurs.
3) Wskazanie przez autora kursu (w „Karcie Przedmiotu”) przynajmniej jednej osoby
spośród pracowników dydaktycznych SNHiS PWr gwarantującej zapewnienie
odpowiedniej jakości kształcenia w sytuacjach prowadzenia zajęć w zastępstwie
lub współprowadzenia.
4) Powiązanie
przedmiotowego
efektu
kształcenia
z
przynajmniej
kierunkowym efektem kształcenia.
5) Przyporządkowanie punktów ECTS adekwatnie do from dydaktycznych.
- 16 -
jednym
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
Część IV
OCENA JAKOŚCI ORGANIZACJI
I WARUNKÓW PROWADZENIA ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH
IV.1. Analiza warunków realizacji procesu kształcenia
W celu poprawienia jakości organizacji i warunków prowadzenia procesu kształcenia
została oddana po remoncie we wrześniu 2016 r. sala dydaktyczna. Sala może pomieścić
35 osób. Jest wyposażona w urządzenia multimedialne.
IV.2.
Doskonalenia
jakości
obsługi
administracyjnej
procesu
kształcenia
Pracownicy administracji SNHiS PWr uczestniczą regularnie w szkoleniach wewnętrznych
organizowanych przez Politechnikę Wrocławską. Ponadto w październiku 2015 r. trzech
pracowników Studium (prof. dr hab. Jerzy Machnacz, dr. hab. Marek Sikora, prof. PWr
i mgr Ewa Bogus) ukończyło szkolenie z zakresu Najważniejszych Aspektów Zarządzania.
Kierownik Działu ds. Finansowo-Administracyjnych SNHiS PWr (mgr Ewa Bogus)
uczestniczyła w kursie języka angielskiego ze stypendium Erasmus+: Devine Word School
of English, Moyglare Road, Maynooth, Ireland 1-22. 08.2016 r.
- 17 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
IV.3.
Nagradzanie
nauczycieli
akademickich
i
pracowników
administracji
W roku akademickim 2015–2016 dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych SNHiS
PWr i jedna pracownica administracyjna zostali uhonorowanych Nagrodą Rektora
w Uznaniu Wyróżniającego Wkładu w Działalność Uczelni.
- 18 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
Część V
AKTYWNOŚĆ
NAUKOWA I POPULARYZUJĄCA NAUKĘ
V.1. Publikacje naukowe
Pełna lista publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych SNHiS PWr wygenerowana
przez Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej
została dołączona do Raportu w postaci zał. nr 2.
V.2. Udział pracowników SNHiS PWr w organizowaniu konferencji, udział
w
konferencjach,
sympozjach
i
seminariach
oraz
wykładach
i szkoleniach
1. Konferencja międzynarodowa: „Edyta Stein 2015. Godność człowieka”; konferencja
zorganizowana przez Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
(dr R. Szopa), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Towarzystwo im.
Edyty Stein we Wrocławiu, Wrocław dn. 07-10.10.2015 r.
2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa XXVIII Forum Pedagogów „Kultura popularna
jako przestrzeń uczenia się”: wygłoszony referat pt. Szokowanie, onieśmielanie,
pocieszanie
czy
edukowanie
odbiorcy?
Krytyczna
analiza
wybranych
projektów
fotograficznych z udziałem Amazonek po rekonstrukcji piersi (dr Emilia Mazurek),
Wrocław 19-20.10.2015 r.
3. Wykład na seminarium w IF UAM w Poznaniu pt. Kilka uwag o podstawowej funkcji
języka (dr. hab. Mark Sikora, prof. PWr), Poznań, 22.10.2015 r.
- 19 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
4. Interdyscyplinarna konferencja naukowa zorganizowana przez UW pt. Czego pragną
drony? Technologia, etyka i sztuka: wygłoszony referat nt. Drony a bezpieczeństwo
i prywatność informacji (dr A. Postawa), Wrocław 29-30.10.2015 r.
5. VI Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców zorganizowana
przez Uniwersytet Warszawski nt. „Grywalizacja mediów czyli o zmianach
w komunikacji społecznej”: wygłoszenie referatu pt. Rola odznak w komunikacji
interpersonalnej i edukacji uniwersyteckiej (dr A. Postawa), Warszawa 19-20.11.2015 r.
6. Warsztaty z argumentacji i krytycznego myślenia: „ArgDiaP: Siła argumentu: racja,
przekonanie, konsensus”: wygłoszony referat pt. Jak uczynić nasze argumenty jasnymi:
o zaletach modelu argumentacji S.E. Toulmina, (dr Mateusz Kotowski), Wrocław,
20-21.11.2015 r.
7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Komunikacja społeczna w świecie realnym
i wirtualnym zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski nt. „Imaginarium
interakcji społecznych”: wygłoszony referat pt. Sensoryczna analiza komunikacji
zapośredniczonej (dr Andrzej Postawa), Wrocław 23.11.2015 r.
8. Konferencja
„Chemistry for agriculture”, poster (dr Adriana Merta-Staszczak),
Karpacz 29.11-02.12.2015 r.
9. VIII International Scientific Conference “Contemporary Problems of Management:
Dialectics of Centralization and Decentralization”: wygłoszony referat Andragogical
aspects of preparing future engineers to become social responsible (dr Emilia Mazurek)
oraz czynny udział w konferencji (dr. hab. Alicja Kalus), Ukraina, Kijów
10-11.12.2015.
10. International Conference Online, Center for Information-Development Management:
wygłoszony referat pt. Augmented Reality in Higher Education (dr Andrzej Postawa),
26.01.2016.
11. X Łódzka Konferencja Biograficzna - Biografia i badanie biografii nt. „Przełomy
biograficzne i uczenie się”: wykład plenarny Narracje w badaniach nad przełomami
biograficznymi - szanse i ograniczenia (dr Emilia Mazurek), wygłoszony referat
- 20 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
pt.
Strategie pomagania chorej żonie w procesie uczenia się (dr Emilia Mazurek
wraz z dr hab. Edytą Zierkiewicz, Uniwersytet Wrocławski), Łódź 05-06.02.2016 r.
12. Konferencja „60-lat kukurydzy mieszańcowej w Polsce”, poster (dr Adriana MertaStaszczak), Wrocław 18-19.02.2016.
13. Konferencja naukowa studentów i doktorantów (krajowa), pt. Człowiek wobec techniki,
Organizator: Instytut Filozofii Chrześcijańskiej PWT we Wrocławiu: udział w panelu
dyskusyjnym z udziałem profesorów i wykładowców wrocławskich uczelni
na temat: Czy technika depersonalizuje człowieka? Duchowe perspektywy kultury
opanowanej przez technikę, (ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz, dr Krzysztof Serafin,
dr Teresa Marcinów, dr Tomasz Stępień). Wrocław, 12.04.2016.
14. Konferencja zorganizowana przez IF WU pt. „Bóg - Człowiek - Świat. W 130. rocznicę
urodzin Franza Rosenzweiga”: wygłoszony referat pt. Problem lęku przed religią
– współczesne doświadczenie europejskie (dr Teresa Marcinów), Wrocław 15.04.2016.
15. IV Konferencja Naukowa "Utopie i iluzje" zorganizowana przez Politechnikę Śląską
w Gliwicach: wygłoszony referat pt. Dobre życie według koncepcji udoskonalania
człowieka. Analiza utopijnych postulatów (dr Monika Małek); Gliwice 9.04.2016.
16. Konferencja Naukowa „Komunikacja w obliczu kryzysu w rodzinie” Termin
konferencji: wykład plenarny pt. Przemilczanie, zatajanie, bagatelizowanie jako cenione
praktyki komunikacyjne małżonków w sytuacji choroby onkologicznej u żony. Analiza stylów
porozumiewania się deklarowanych przez uczestników warsztatu dla par organizowanego
przez Federację Amazonek (dr Emilia Mazurek wraz z dr hab. Edytą Zierkiewicz,
Uniwersytet Wrocławski), Wrocław 20.04.2016.
17. Psychologia w służbie rodziny: czynny udział (dr hab. Alicji Kalus), Gdańsk
24-25.05.2016.
18. XXV
Ogólnopolska
Konferencja
Psychologii
Rozwojowej:
czynny
udział
(dr hab. Alicji Kalus), Kraków 16-18. 06. 2016 r.
19. Piąta
edycja
cyklicznych
konferencji
naukowych
z
cyklu
Granice
nauki
(www.granice-nauki.pl) zorganizowana przez SNHiS PWr (dr. hab. Marek Sikora,
- 21 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
prof. PWr, dr Mateusz Kotowski) i IF UWr (prof. dr hab. Damian Leszczyński,
dr
hab.
Krzysztof
Szlachcic)
nt.
Fakt
i
konwencja:
wygłoszony
referat
pt. Konwencjonalizm a realizm. Poincaré i Duhem wobec statusu poznawczego nauk
przyrodniczych (dr Mateusz Kotowski); prowadzenie sesji plenarnej (dr. hab. Marek
Sikora, prof. PWr, dr Mateusz Kotowski); podsumowanie i zamknięcie konferencji
(dr. hab. Marek Sikora, prof. PWr), Wrocław 20-21.2016.
20. International scientific-practical conference, “Philosophy in the dimensions of XXI
Century”; konferencja zorganizowana przez National Technical University
of Ukraine; Kyiv Polytechnic Institute. Faculty of Sociology and Law oraz Studium
Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej: komitet naukowy
(prof. dr hab. Jerzy Machnacz, dr. hab. Marek Sikora, prof. PWr), komitet
organizacyjny (dr Emilia Mazurek, dr Krzysztof Serafin) wygłoszony referat
pt. The importance of social competence in management (dr Teresa Marcinów);
wygłoszony referat pt. Engineering ethics teaching at the Wroclaw University
of Technology (dr Krzysztof Serafin); wygłoszony referat pt. Identity and security
in the network (dr Andrzej Postawa); wygłoszony referat pt. The role of the humanities
in engineering education (dr Emilia Mazurek); wygłoszony referat What do engineers
need philosophy for? (dr. hab. Marek Sikora, prof. PWr) Kijów, 09.05.2016.
21. XXXIV International Colloquium on the Management of the Educational Process;
organizator: Faculty of Military Leadership in co-operation with Brno Local Chapter
of
Union
of
Czech
Mathematicians
and
Physicists:
wygłoszony
referat
pt. Funkcjonowanie systemów etycznych na uniwersytetach - wybrane przykłady (dr Teresa
Marcinów), Brno 26.05.2016.
22. XX
Krakowska
Konferencja
Metodologiczna
pt.
"Filozofia
w
nauce"
(https://www.copernicuscenter.edu.pl/xx-krakowska-konferencja-metodologicznafilozofia-w-nauce-33759): prowadzenie sesji plenarnej (dr Łukasz Mścisławski),
Kraków 30.05.2016.
- 22 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
23. Trzecia edycja Ogólnopolskiego Sympozjum Filozoficznego z cyklu Aksjologie Sfery
Publicznej (www.sympozjum.amu.edu.pl) zorganizowana przez SNHiS PWr
(dr hab. Marek Sikora, prof. PWr) i IF UAM w Poznaniu (dr Lidia Godek)
nt. Demokracja. Praworządność. Sprawiedliwość; wygłoszony referat pt. Roli sporów
i dylematów etycznych w praworządnej demokracji (dr Monika Małek), wygłoszony
referat pt. System wyborczy w procesie konsolidowania demokracji polskiej po 1989 roku.
Zarys debaty i rozstrzygnięć (dr hab. Zdzisław Ilski); prowadzenie sesji plenarnej
(dr. hab. Marek Sikora, prof. PWr, dr Monika Małek); otwarcie, podsumowanie
i zamknięcie konferencji (dr. hab. Marek Sikora, prof. PWr), Ciążeń 1-3.07.2016.
24. 13. International Academic Conference “Education Culture and Society” 2016
Uniwersytet Wrocławski: wygłoszenie referatu pt.
Social Networks in Higher
Education (dr Andrzej Postawa), Wrocław 12-14.09.2016.
25. Konferencja międzynarodowa organizowana przez Brno International School
of Business, wygłoszenie referatu pt. Training Transfer - managers role in applying skills
and knowledge to workplace - case study of social workers (dr Kamila Ludwikowska),
Brno 15.09.2016.
26. „Zakopiańskie
Prezentacje
Artystyczne.
Pępek
Świata”;
organizator:
Teatr
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza i Miasto Zakopane, Instytucja Kultury
Województwa Małopolskiego. Otwarcie Prezentacji: Wystąpienie teatralne na Scenie
Witkacego; wykład na Scenie Witkacego: Świat a Egzystencja (dr hab. Jacek
Prokopski), Zakopane 22.09.2016.
27. „Zakopiańskie Prezentacje Artystyczne. Spojrzeliśmy ku Tatrom… Idziemy w góry”,
przewodnicy: Michał Klinger, Jacek A. Prokopski, Jacek Staniszewski. Początek –
Scena Witkacego do Popradzkiego Stawu (Słowacja), Zakopane, 25.09.2016.
28. „Międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „Filozofia i teologia na Uniwersytecie
Wrocławskim. Perspektywy poznawcze, znaczenie, oddziaływanie”: wykład Paul
Tillich a etyka kryzysu (dr hab. Jacek Prokopski), Głuchołazy 29.09.-1.10.2016.
- 23 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
29. „Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich”: wygłoszony referat
(dr Adriana Merta-Staszczak), Drohiczyn nad Bugiem 29-30.09.2016 r.
30. Szkolenie dla Faculty of Military Leadership, University of Defence in Brno:
The process of education employees in the area of ethics - methods, forms, experiences
(dr Teresa Marcinów), Brno 10.03.2016.
31. Szkolenie dla pracowników Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej:
Wybrane zagadnienia etykiety akademickiej (dr Teresa Marcinów) Wrocław 17.06.2016 r.
V.3. Wyjazdy w ramach stypendium Erazmus+ i inne stypendia
1. Słowacja – Faculty of Political Science and International Relations, Matej Bel
University in Banská Bystrica, 18 - 22.01.2016 r. dr Teresa Marcinów.
2. Czechy 7– Department of Combat and Special Vehicles, Faculty of Military
Technologies, University of Defence in Brno, 11.03.2016 r. dr Teresa Marcinów.
3. Czechy – Department of Combat and Special Vehicles, Faculty of Military
Technologies, University of Defence in Brno, 23 - 27.05.2016 r. dr Teresa Marcinów.
4. Holandia – Twente University, Enschede, 01- 05.06.2015 r. dr Monika Małek.
5. Afryka Południowa”, University of the Western Cape, keynote speaker w „Research
Week”, „Training graduates for the global economy”, 10.2016 r. dr Kamila
Ludwikowska.
6. Devine Word School of English, Moyglare Road, Maynooth, Ireland 15-29.07. 2016 r.,
kurs językowy prof. dr hab. Jerzy Machnacz.
7. Stypendium w ramach „Global Summer School”, Kyungpook National University,
Korea Południowa, prowadzenie kursu „Global Communication” (07.2016).
- 24 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
8. Pobyt naukowy w Dresden University of Technology, Faculty of Education (Niemcy,
Drezno),
termin
pobytu:
8-14.11.2015,
stypendium
ze
środków
Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD) dr E. Mazurek.
9. Pobyt naukowy w Dresden University of Technology, Faculty of Education (Niemcy,
Drezno),
termin
pobytu:
21-27.08.2016,
stypendium
ze
środków
Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD) dr E. Mazurek
10. Wjazd szkoleniowy Transformation.doc organizowany w ramach projektu
systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu
zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”, wyjazd do University of Alberta,
Edmonton, Kanada - trening umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacyjnych
(dr K. Zahorodna), Edmonton 11-25.11.2015.
11.Wyjazd szkoleniowy TransFormation.doc organizowany w ramach projektu
systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu
zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”, wyjazd do University of Alberta,
Edmonton, Kanada - trening umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacyjnych
(dr Adriana Merta-Staszczak), Edmonton 25.10-07.11.2015.
- 25 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
V.4. Granty realizowane przez SNHiS PWr
1. Do września 2015 r. trwał projekt „Młoda Kadra 2015 Plus. Wzmocnienie oferty
dydaktycznej
Politechniki
Wrocławskiej
w
zakresie
ogólnouczelnianych
przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów
Doktoranckich”.
Projekt „Młoda kadra 2015 Plus…” został dofinansowany z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Unia Europejska na jego realizację przekazała 10 mln zł.
W ramach projektu PWr uruchomiła interdyscyplinarne studia doktoranckie
na Wydziałach Mechanicznym i Podstawowych Problemów Techniki w zakresie
bioinżynierii oraz procesów, technologii i materiałów przyjaznych środowisku
w budowie środków transportu.
Doktoranci mają tam indywidualne programy i plany studiów ustalone
z promotorem, a także mogą starać się o wysokie stypendia – 2,4 tys. zł miesięcznie.
Wszystko po to, by mogli skupić się na swoich badaniach.
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych postawiło sobie za cel wsparcie
24. takich interdyscyplinarnych prac doktorskich.
Z kolei 26. młodym doktorom (do 35. roku życia) rocznie program „Młoda
kadra 2015 Plus” oferował stypendium (2,8 tys. zł) którego celem jest wsparcie
rozwoju potencjału naukowego młodych naukowców.
Podobnie jak w przypadku doktorantów, tak i tu pomagaliśmy doktorom, by mogli
zaangażować się przede wszystkim w swoją pracę badawczą. Dużo trudniej
poświęcać swój czas na badania i pogłębianie wiedzy, gdy konieczna jest praca
zarobkowa, by się utrzymać.
Studium
przygotowało
także
e-learningowe
kursy
dla studentów
i doktorantów PWr rozszerzając ofertę uczelni o 18 nowych kursów w
zakresie
nauk ekonomiczno – społeczno – humanistycznych.
Wychodząc
naprzeciw
potrzebie uwspółcześnienia i poprawy
oraz jakości
kształcenia potrzebom studentów kursy są w formie e-learningowej.
- 26 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
Często trudno tak połączyć siatkę zajęć normalnego toku studiów z dodatkowymi
kursami humanistycznymi, by nie wymagało to np. dodatkowego dojeżdżania
do kampusu czy zostawania po godzinach.
Rozwiązaniem są więc kursy e-learningowe, które studenci i doktoranci mogą
zrealizować w dowolnym momencie, nie wychodząc z domu. Mogą wybierać
z kilkunastu propozycji – m.in. „Psychologia architektury i Estetyka krajobrazu”,
„Kultura i etyka zachowań w biznesie” czy „Etyka środowiskowa (Ekoetyka)”.
W ten sposób przedmiotów humanistycznych mogą uczyć się studenci ze wszystkich
wydziałów na naszej uczelni. Zaplanowano, iż z do roku 2015 z e-learningu
skorzysta prawie 4 tys. osób.
W ramach programu „Młoda Kadra 2015 Plus” szkoleni byli także pracownicy
naukowo-dydaktyczni Politechniki Wrocławskiej, którzy uczyli się tworzenia
e-kursów, czyli właśnie zajęć e-learningowych dla swoich studentów. Projekt został
pomyślnie zrealizowany, a wszystkie jego wskaźniki osiągnięto, niektóre nawet
przekroczono.
2.
Do listopada 2015 r. trwały prace przygotowawcze poświęcone zaangażowaniu
Studium w realizację nowego projektu pt. „Mobilne Laboratoria Innowacyjności
i Usług dla Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym",
akronim TRAILS.
W kwietniu 2016 r. projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu
INTERREG 2014-2020 POLSKA-SAKSONIA.
Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
- Technische Universität Dresden (TUD) koordynator projektu,
- Politechnika Wrocławska – Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych partner,
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - partner.
Projekt TRAILS ma na celu zapewnić:
- 27 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
• fizyczną przestrzeń dla treningów innowacyjności i warsztatów kreatywności,
• eventy i aktywności skoncentrowane na innowacyjności,
• usługi szkoleniowo-doradcze.
TRAILS to zaadaptowane kontenery morskie - mobilne jednostki, łatwe
do transportowania i instalowania.
W ramach takich jednostek udostępniana będzie „przestrzeń pracy wspólnej
na warsztaty i inne aktywności”.
Nowoczesny sprzęt biurowo-laboratoryjny oferowany będzie dla wsparcia
procesów kreatywności, jak również dla produkcji prototypów i modeli
w dziedzinach kreatywnego wytwórstwa.
Takie środowisko przestrzenne ma za zadanie umożliwiać realizację szkoleń
i aktywności skoncentrowanych na generowaniu innowacyjności, takich jak:
• warsztaty kreatywności,
• modelowania biznesowe,
• kojarzenie partnerów biznesowych.
Realizacja projektu zakłada objęcie wsparciem uczniów i przedsiębiorstw
w południowym obszarze przygranicznym Polski i Niemiec w okresie 24 miesięcy
trwania projektu.
- 28 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
V.5. Popularyzacja nauki
1.
Pracownicy
SNHiS
PWr
wystąpili
w
roku
akademickim
2015–2016
na organizowanym w Politechnice Wrocławskiej Festiwalu Nauki (dr Renata
Kopczyk, dr Jerzy Kordas, dr Teresa Marcinów, dr Adriana Merta-Staszczak, dr Emilia
Mazurek, dr Łukasz Mścisławski, dr Zdzisław Ilski, dr hab. Jacek Prokopski, dr Rafał
Szopa, dr hab. Jan Wadowski).
2. Wykład podczas II Konferencji Programowej na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby
Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu pt. Etyka w wykonywaniu zawodu zaufania
publicznego (dr hab. Jan Wadowski), Wrocław 17.12.2015 r.
- 29 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
Część V
OCENA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI SNHiS PWr
ZE STRATEGIĄ ROZWOJU STUDIUM
ZA ROK AKADEMICKI 2015–2016
Działalność SNHiS PWr w roku akademickim 2015–2016 jest zgodna ze Strategią Rozwoju
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych do roku 2020, który jest podstawowym
dokumentem określającym długookresową politykę rozwoju tej jednostki organizacyjnej.
Strategię Rozwoju SNHiS PWr stanowią: 1) Plan Rozwoju SNHiS PWr, 2) Docelowy model
SNHiS PWr, Analiza SWOT SNHiS PWr, Misja i wizja SNHiS PWr. W okresie objętym
samooceną cele i mierniki SNHiS PWr zostały dostosowane do zmian w Strategii Rozwoju
Politechniki Wrocławskiej przyjętych przez Senat Uchwałą nr 759/34/2012-2016
z dnia 24 września 2015 roku w sprawie przyjęcia celów strategicznych Uczelni. Pracownicy
Studium uczestniczą w programach międzynarodowych oraz wymianie zagranicznej,
organizują konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym, aplikują o finansowanie
badań naukowych do odnośnych instytucji krajowych i europejskich, odbywają szkolenia
z zakresu podnoszenia kompetencji interpersonalnych, i innych formach doskonalenia
zawodowego. Aktywność SNHiS PWr wpisuje się w ten sposób w realizację takich celów
strategicznych
Uczelni,
jak:
podniesienie
poziomu
jakości
kształcenia
poprzez
interdyscyplinarność dydaktyczną, umiędzynarodowienie, wzrost aktywności naukowej
i podniesienie prestiżu Uczelni w kraju i na świecie, zwiększenie poziomu komercjalizacji
i aplikacyjności badań, budowanie zasad współpracy opartej na partnerstwie i wzajemnym
zaufaniu, podniesienie poziomu adaptacyjności modelu organizacji i kompetencji
oraz zwiększenie przychodów naszej Uczelni.
- 30 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM
NAUK HUMANISTYCZNYCH
I SPOŁECZNYCH
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Studium
Nauk Humanistycznych
i Społecznych
ZA OKRES 2015–2016
ZAŁĄCZNIK NR 1
Wrocław, 2017-01-13
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
Politechniki Wrocławskiej
DOROBEK NAUKOWY
WYKAZ PRAC
ZAŁĄCZNIK NR 1
Okres zdokumentowania:
Wydział:
Zakład/katedra:
2015.10.01-2016.09.30
PRD
PRD/S02
* - brak afiliacji PWr autora w danej pracy
PUBLIKACJE NAUKOWE PWr
1.
Kordas Jerzy: Solidarność polsko-czechosłowacka na Dollnym Śląsku w latach
1981-1989 ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Kłodzkiej / Jerzy Kordas.
Kladský Sborník. 2016, nr 11, s. 175-190, Res.
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny
S02/2016/I-023
- 31 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
2.
Serafin Krzysztof: "Metaetyczny status" etyki inżynierskiej / Krzysztof Serafin.
Studia Ełckie. 2016, R. 18, nr 1, s. 17-29, Summ.
Lokalizacja elektroniczna: http://www.studiaelckie.pl/
Punktacja MNiSW z 2015: 07
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny
S02/2016/I-017
3.
Machnacz Jerzy [Red.], Małek-Orłowska Monika K [Red.], Serafin Krzysztof: The
hat and the veil : the phenomenology of Edith Stein / ed. by Jerzy Machnacz,
Monika Małek-Orłowska, Krzysztof Serafin. Nordhausen : Traugott Bautz, 2016.
270 s. : Obj. 19,2 (Ad Fontes; 3)
Bibliogr. przy rozdz.
Rodzaj pracy: redaktorstwa monogr. i prac zbior.; zasięg: międzynarodowy
S02/2016/Y-003
4.
Machnacz Jerzy: Phänomenologie in der Auffasung von Hedwig Conrad-Martius
und Edith Stein / Jerzy Machnacz. W: The hat and the veil : the phenomenology of
Edith Stein / ed. by Jerzy Machnacz, Monika Małek-Orłowska, Krzysztof Serafin.
Nordhausen : Traugott Bautz, 2016. s. 131-152 Obj. 2,4 (Ad Fontes, 3)
Inf. bibliogr. w przypisach.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy
S02/2016/I-016
5.
Prokopski Jacek: Wsłuchiwać się w świat współczesny : rzecz o Paulu Tillichu /
Jacek Aleksander Prokopski. Odra. 2016, nr 4, s. 36-42
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny
S02/2016/I-015
6.
Serafin Krzysztof: The issue of the experience of another subject's consciousness:
Edith Stein's early phenomenology and the dialogic of Józef Tischner / Krzysztof
Serafin. W: The hat and the veil : the phenomenology of Edith Stein / ed. by Jerzy
Machnacz, Monika Małek-Orłowska, Krzysztof Serafin. Nordhausen : Traugott
Bautz, 2016. s. 153-168 Obj. 1,8 (Ad Fontes, 3)
Inf. bibliogr. w przypisach.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy
S02/2016/I-014
7.
Kordas Jerzy: Polacy i Niemcy. Wzajemne oceny i polityki historyczne w latach
2005-2009 : wybrane problemy / Jerzy Kordas. Annales Universitatis Paedagogicae
Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili. 2015, nr 5, s. 99-116,
bibliogr. [18] poz.
W zbiorze gł.: nr 199.
Punktacja MNiSW z 2015: 03
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny
S02/2016/I-024
- 32 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
8.
Ilski Zdzisław: "Gazeta Ludowa" w procesie formowania świadomości narodowej
Polaków na Górnym Śląsku w latach 1911-1920 / Zdzisław Ilski. Śląski Kwartalnik
Historyczny Sobótka. 2015, R. 70, nr 4, s. 45-67, Summ., Zsfassung
Punktacja MNiSW z 2014: 10; 2015: 11
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny
S02/2016/I-022
9.
Małek-Orłowska Monika K: Technologie human enhancement: zakres
zastosowania i metody oceny / Monika Małek-Orłowska. W: Horyzonty
konstruktywizmu : inspiracje, perspektywy, przyszłość / red. nauk. Ewa Bińczyk,
Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, 2015. s. 401-422, Obj. 1,6 Summ.
Inf. bibliogr. w przypisach.
Tytuł i streszcz. rozdziału również w jęz. ang.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny
S02/2016/I-021
10.
Zierkiewicz Edyta*, Mazurek Emilia J: Couples dealing with breast cancer: the role
of husbands in supporting their wives / Edyta Zierkiewicz, Emilia Mazurek. Studia
Humanistyczne AGH. 2015, vol. 14, nr 2, s. 95-116, bibliogr. [75] poz., Streszcz.
Lokalizacja elektroniczna:
http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/index.php?vol=2015.14.2
Punktacja MNiSW z 2014: 09; 2015: 10
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy
S02/2016/I-020
11.
Kalus Alicja [Red.], Mazurek Emilia J [Red.], Szymańska Joanna [Red.]:
Architektura a rozwój człowieka : ujęcie multidyscyplinarne / pod. red nauk. Alicji
Kalus, Emilii Mazurek, Joanny Szymańskiej. Wrocław : [WIPRA Ewa Praża], 2015.
299 s. : Obj. 21,3 Bibliogr. przy rozdz.
Rodzaj pracy: redaktorstwa monogr. i prac zbior.; zasięg: lokalny
S02/2016/Y-004
12.
Marcinów Teresa A: Walidacja kompetencji społecznych - wybrane zagadnienia
społeczno-polityczne / Teresa Marcinów. W: Architektura a rozwój człowieka :
ujęcie multidyscyplinarne / pod red. nauk. Alicji Kalus, Emilii Mazurek, Joanny
Szymańskiej. Wrocław : [WIPRA Ewa Praża], 2015. s. 185-193, Obj. 0,6 bibliogr. [12]
poz. Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny
S02/2016/I-019
13.
Ilski Zdzisław: Ukraïncì ì viborča sistema : istoričnij kontekst / Zdzisław Ilski. W:
Konstitucìâ ì viborčij proces v Ukraïni : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï
konferencìï, Kiïv, 25 červnâ 2015. Kiïv : Ûridična Dumka, 2015. s. 77-106 Obj. 2,1
Tekst równol. w jęz. pol. Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny
S02/2016/I-018
- 33 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
14.
Prokopski Jacek: Grzech, lęk, upadek : studium teologii Kierkegaarda / Jacek
Aleksander Prokopski. W: Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda : koncepcje,
polemiki, inspiracje / pod. red. Marii Gołębiewskiej. Warszawa : Wydawnictwo IFiS
PAN, 2015. s. 93-111 Obj. 1,4
(Studia z Filozofii Systematycznej; ISSN 1643-6253, t. 14)
Inf. bibliogr. w przypisach.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny
S02/2016/I-013
15.
Machnacz Jerzy: Hedwig Conrad-Martius und Edith Stein Husserls Schülerinnen
und die aristotelisch-thomistische Philosophie / Jerzy Machnacz. W:
Intersubjectivity, Humanity, Being : Edith Stein's phenomenology and Christian
philosophy / Mette Lebech and John Haydn Gurmin (eds.). Oxford [i in.] : Peter
Lang, 2015. s. 393-416, Obj. 1,7 Summ.
Inf. bibliogr. w przypisach.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy
S02/2016/I-012
16.
Machnacz Jerzy: Hedwig Conrad-Martius : fenomenologia - transfizyka metafizyka / Jerzy Machnacz. W: Edyta Stein : fenomenologia getyńskomonachijska : analizy / pod red. nauk. Jerzego Machnacza i Krzysztofa Serafina.
Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2015. s. 99-115 Obj. 1,2
Inf. bibliogr. w przypisach.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny
S02/2016/I-011
17.
Stein Edyta* , Beckmann-Zöller Beate* [Oprac.], Sowinski Grzegorz* [Tł.],
Machnacz Jerzy [Red.]: Budowa osoby ludzkiej : wykład z antropologii
filozoficznej / Edyta Stein ; oprac. i wprow. Beate Beckmann-Zöller ; przekł.
Grzegorz Sowinski ; [i in.]. Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2015. 334
s. Obj. 23,8 Bibliogr. s. 291-307.
Rodzaj pracy: redaktorstwa monogr. i prac zbior.; zasięg: lokalny
S02/2016/Y-001
18.
Serafin Krzysztof: Ingardenowskie inspiracje Marii Gołaszewskiej filozofii wartości
/ Krzysztof Serafin. W: Dziedzictwo etyki współczesnej : aksjologia i etyka Romana
Ingardena i jego uczniów : studia i rozprawy / red. nauk. Piotr Duchliński. Kraków
: Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015. s. 195-214 Obj. 1,7
(U Universum Philosophiae)
Liczne inf. bibliogr. w przypisach.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny
S02/2016/I-009
- 34 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
19.
Postawa Andrzej: Privacy and its risks / Andrzej Postawa. W: Communikation and
information technology in society. Vol. 1, Real communication / ed. by Mirosława
Wawrzak-Chodaczek, Jolanta Kowal, Krystyna Ostapiuk. Newcastle upon Tyne :
Cambridge Scholars Publishing, 2015. s. 177-191, Obj. 1,0 2 tab., bibliogr. [24] poz.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy
S02/2016/I-008
20.
Godek Lidia*, Sikora Marek Z: Idea Solidarności / Lidia Godek, Marek Sikora.
Filo-Sofija. 2015, R. 15, nr 29, s. 11-20
Tyt. nr: Z problemów współczesnej filozofii. T. 1, Idea Solidarności.
Punktacja MNiSW z 2014: 07; 2015: 07
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny
S02/2016/I-007
21.
Sikora Marek Z: The evolution of Marx's thought in Poland - a case study of Leszek
Kolakowski's philosophy / Marek Sikora. XUE SHU JIAO LIU = Academic
Exchange. 2015, nr 7, s. 13-21
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy
S02/2016/I-006
22.
Sikora Marek Z: Problem jedności nauki w świetle sporu o realizm / Marek Sikora.
Filozofia Nauki. 2015, R. 23, nr 3, s. 99-111, bibliogr. [39] poz.
Punktacja MNiSW z 2014: 10; 2015: 15
Lista Filadelfijska - T
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny
S02/2016/I-003
23.
Sikora Marek Z: Roy Bhaskar and Ian Hacking : the problem of scientific realism in
the light of philosophical reflection on the laboratory / Marek Sikora. Filozofia
Nauki. 2015, R. 23, nr 1, s. 27-38, bibliogr. [29] poz.
Punktacja MNiSW z 2014: 10; 2015: 15
Lista Filadelfijska - T
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy
S02/2016/I-002
24.
Prokopski Jacek: Polifoniczny świat Kierkegaarda - szlakiem Toeplitz'owskiej
polifonii : [recenzja] / Jacek Aleksander Prokopski. Theofos. Czasopismo
teologiczno - filozoficzne. 2015, R. 1, s. 237-243
Rec. pracy: Polifoniczny świat Kierkegaarda : księga honorowa dedykowana
Profesorowi Karolowi Toeplitzowi / pod red. nauk. Edwarda Kasperskiego i Marii
Urbańskiej-Bożek. Gdańsk 2014.
Rodzaj pracy: recenzje; zasięg: lokalny
S02/2016/I-001
- 35 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
25.
Ilski Zdzisław, Małkiewicz Andrzej*: Problem autonomii Zakarpacia w okresie
przynależności do Czechosłowacji (1919-1939) / Zdzisław Ilski, Andrzej
Małkiewicz. W: Regíonal'na polítika : zakonodavče regulûvannâ ta praktična
realizaciâ, 24-25 listopada 2015, Kiïv : zbirnik materialiv : Perŝa Mïžnarodna
naukovo-praktična konferenciâ. Kiïv : Aston, 2015. s. 284-298, Obj. 1,0 bibliogr. 38
poz.
Lokalizacja elektroniczna:
https://pmail.pwr.edu.pl/webmail/attach/u9GW0LIg0LrQvtC90YQ=_==_utf8_b_0LXRgNC10L3RhtGW0Zcg0KDQtdCz0ZbQvtC90LDQu9GM0L3QsCDQv9C+0
Ls=_==_utf8_b_0ZbRgtC40LrQsC5wZGY=_=?sid=&mbox=INBOX&uid=41628&number=4&file
name=u9GW0LIg0LrQvtC90YQ%3D%3F%3D%09%3D%3Futf8%3Fb%3F0LXRgNC10L3RhtGW0Zcg0KDQtdCz0ZbQvtC90LDQu9GM0L3QsCDQ
v9C%2B0Ls%3D%3F%3D%09%3D%3Futf8%3Fb%3F0ZbRgtC40LrQsC5wZGY%3D%3F%3D
Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny
S02/2015/I-043
26.
Wadowski Jan: Między redukcjonizmem a poszukiwaniem pełni : potrzeba
integralnego rozumienia człowieka w dyskusji etycznej / Jan Wadowski. Zeszyty
Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein. 2015, nr 13/14, s. 255-276, Summ.
Tytuł numeru: Fenomen dobra.
Punktacja MNiSW z 2014: 03; 2015: 04
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny
S02/2015/I-042
27.
Ilski Zdzisław: Rozwój Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych
Okręgów Wyborczych / Zdzisław Ilski. Wrocławskie Studia Politologiczne. 2015, nr
19, s. 19-37, bibliogr. [31] poz., Summ.
Punktacja MNiSW z 2014: 05; 2015: 07
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny
S02/2015/I-041
28.
Machnacz Jerzy [Red.], Serafin Krzysztof [Red.]: Edyta Stein : fenomenologia
getyńsko-monachijska : analizy / pod red. nauk. Jerzego Machnacza i Krzysztofa
Serafina [i in.]. Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2015. 204 s. : Obj. 14,6
Bibliogr. przy rozdz.
Rodzaj pracy: redaktorstwa monogr. i prac zbior.; zasięg: lokalny
S02/2015/Y-002
- 36 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
29.
Serafin Krzysztof: Wprowadzenie / Krzysztof Serafin. W: Edyta Stein :
fenomenologia getyńsko-monachijska : analizy / pod red. nauk. Jerzego Machnacza
i Krzysztofa Serafina. Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2015. s. 5-13 Obj.
0,6
Inf. bibliogr. w przypisach.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny
S02/2015/I-039
30.
Stein Edyta* , Sondermann Maria Antonina* [Oprac.], Gierula Jerzy F* [Tł.],
Gierulanka Danuta* [Tł.], Machnacz Jerzy [Red.]: O zagadnieniu wczucia / Edyta
Stein ; oprac. i wprow. Maria Antonina Sondermann ; przekł. Danuta Gierulanka i
Jerzy F. Gierula ; uzup. przetł. Jerzy Machnacz ; [i in.]. Kraków : Wydawnictwo
Karmelitów Bosych, 2014. 278 s. Obj. 19,8 Bibliogr. s. 249-260.
Rodzaj pracy: redaktorstwa monogr. i prac zbior.; zasięg: lokalny
S02/2016/Y-002
31.
Sikora Marek Z: Problem wspomagania komputerowego badań
eksperymentalnych / Marek Sikora. Studia Philosophica Wratislaviensia 2014, vol.
9, nr 2, s. 155-160
Rec. pracy: Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych : studium
metodologiczno-filozoficzne / Sławomir Leciejewski. Poznań 2013.
Rodzaj pracy: recenzje; zasięg: lokalny
S02/2016/I-005
32.
Szymańska Joanna: Rozwój młodych dorosłych - perspektywa psychologiczna /
Joanna Szymańska. W: Etyka i technika : etyczne, społeczne i edukacyjne aspekty
działalności inżynierskiej / pod red. nauk. Moniki Małek, Emilii Mazurek,
Krzysztofa Serafina. Wrocław : Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Politechniki Wrocławskiej, 2014. s. 143-151, Obj. 0,6 2 rys.
(Człowiek - Myśl - Rzeczywistość)
Liczne inf. bibliogr. w przypisach.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny
S02/2015/I-040
33.
Sikora Marek Z: Pytanie: "Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?" w świetle refleksji
nad laboratoryjną praktyką badawczą / Marek Sikora. Studia Metodologiczne. 2013,
nr 31, s. 97-118, bibliogr. [36] poz., Summ.
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny
S02/2016/I-004
- 37 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
PUBLIKACJE NAUKOWE BEZ AFILIACJI PWr
34.
Machnacz Jerzy*: Jadwiga Conrad-Martius i Edyta Stein przyczynek o przyjaźni
życiowej i filozoficznej / Jerzy Machnacz. W: Deum et animam scire : teksty
filozoficzne dedykowane księdzu arcybiskupowi profesorowi Markowi
Jędraszewskiemu / red. Jan Grzeszczyk, Krzysztof Stachewicz. Poznań :
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2015. s. 195-209 Obj.
1,0
Liczne inf. bibliogr. w przypisach.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny
S02/2016/D-001
- 38 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZA OKRES 2015–2016
PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE
35.
Tillich Paul*, Prokopski Jacek, Łomanowa-Barańska Nadija*: Etyka w
zmieniającym się świecie / Paul Tillich ; przekł. Jacek Aleksander Prokopski, Nadija
Łomanowa-Barańska [i in.]. Odra. 2016, nr 4, s. 43-48
Rodzaj pracy: inne prace; zasięg: lokalny
S02/2016/G-001
36.
Mazurek Emilia J: Rekonstrukcja piersi - remedium na problemy Amazonek /
Emilia Mazurek. Nasze Życie. 2015, nr 67, s. 2-7 bibliogr. 11 poz.
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny
S02/2015/G-004
- 39 -
RAPORT Z SAMOOCENY SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Studium Nauk Humanistycznych
i Społecznych
ZA OKRES 2015–2016
ZAŁĄCZNIK NR 2
KARTA OCENY PRACOWNIKA
(naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego w SNHiS PWr)
- 40 -
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards