Ile kosztuje leczenie w Belgii?

advertisement
Ile kosztuje leczenie w Belgii?
Wyjeżdżając na urlop do Belgii warto pamiętać o ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą.
Wysokość rachunku za leczenia może Cię niemiło zaskoczyć.
Co gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a za co trzeba dopłacić lub ponieść 100% kosztów?
Zawsze warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu!
Usługa
LEKARZ
LECZENIE
SPECJALISTYCZNE
Gwarancja w ramach Voyage
Pomoc w ramach EKUZ
• porada i leczenie lekarskie z kartą EKUZ wymaga udziału własnego w wysokości 25%-40%
• bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
•
•
•
•
•
•
•
•
za leczenie ambulatoryjne należy zapłacić pełną cenę, a potem można się ubiegać o zwrot
części poniesionych kosztów
przy leczeniu specjalistycznym pacjent pokrywa 40% kosztów
za pobyt w szpitalu trzeba zapłacić ryczałt – pierwszy dzień to koszt 41,14 euro, każdy
następny dzień to koszt rzędu 14,14 euro i 5,02 euro dla dzieci
leki stosowane przy hospitalizacji to dzienny, zryczałtowany koszt 0,62 euro
bezgotówkowa pomoc do wysokości sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
koszty ambulatoryjne w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
wybór szpitala dostosowanego do nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania
monitorowanie leczenia
LEKI
Każdy lekarz jest uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją od 20% do 100%.
Wykupując leki, należy okazać farmaceucie swoją EKUZ. Za przepisanie recepty trzeba zapłacić 2 euro.
• leki i środki opatrunkowe w ramach sumy
ubezpieczenia na koszty leczenia
DENTYSTA
Leczenie i porada stomatologiczne wymaga udziału własnego pacjenta w wysokości 25%-40%
kosztów
• leczenie stomatologiczne do równowartości
250 euro
TRANSPORT
• transport sanitarny na terenie Belgii jest odpłatny i nie przysługuje za niego zwrot
(refundacja)
• koszty transportu sanitarnego do Polski nie są pokrywane w ramach karty EKUZ.
W ramach sumy ubezpieczenia na koszty leczenia
gwarancja transportu:
• z miejsca wypadku do szpitala
• do innej palcówki medycznej
• na teren RP lub kraju zamieszkania
Pani Marzena w trakcie pobytu w Belgii dostała ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego.
Niestety nagłe zachorowanie wymagało hospitalizacji.
Koszty jaki poniosła Pani Marzena w związku z pobytem w szpitalu wyniosły 3 919,79 euro
(ok. 16 071,20 zł) oraz ok. 200 euro za leki (ok. 820 zł)
W ramach kosztów leczenia pokrywane są koszty
pobytu w szpitalu i zakupu leków w razie nagłego
zachorowania. Pacjent nie ponosi dodatkowych
kosztów.
PRZYKŁAD ZDARZENIA
Download