Dzień dobry - zsp3

advertisement
W związku z tym, że zakwalifikowałaś się na staż zawodowy w niemieckim Centrum
Kształcenia w Wiesbaden w terminie od 18.05-07.06.2014 i nie posiadasz jeszcze dowodu
osobistego będziesz musiała postarać się albo o paszport albo o dokument tymczasowy.
Wnioski o wydanie paszportu należy składać w dowolnym punkcie na terenie województwa
wielkopolskiego tj. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz właściwych oddziałach Delegatur Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
Odbiór paszportu następuje w punkcie złożenia wniosku.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. (61) 854 10 31 oraz na stronie
internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl
Jednocześnie chciałabym poinformować, że należy również załatwić Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem, który uprawnia
do korzystania ze świadczeń medycznych w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu
zdrowia podczas pobytu w innych krajach członkowskich.
Jak uzyskać kartę EKUZ?
Na terenie Wielkopolski Karty wydawane są w Poznaniu w siedzibach NFZ przy
ul. Piekary 14/15 p. VII pok. 703 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 158 .
Karty wydają także delegatury w Pile, Lesznie, Kaliszu i Koninie.
Wielkopolski OW NFZ:
Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej
 61-823 Poznań, ul.Piekary 14/15
pok.703-704
tel 61 850 63 84, 61 850 63 94 fax 61 850 60 68
 60-309 Poznań, ul.Grunwaldzka 158
pok.31
tel 61 850 61 37 fax 61 850 61 35
e-mail: [email protected]
Od 1 stycznia 2011 roku NFZ wprowadził nowe wzory wniosków o wydanie karty
EKUZ. Odrębne formularze obowiązują teraz osoby wyjeżdżające na wczasy oraz
osoby wyjeżdżające w innych celach, np. do pracy lub na studia. Nowością jest
również
możliwość
przesłania
wypełnionego
wniosku
e-mailem.
Tylko na eWnioski.pl udostępniamy elektroniczne, interaktywne formularze EKUZ
oparte na aktualnych wzorach NFZ! Formularze wypełnia się online, a następnie
pobiera gotowy plik PDF, który można przesłać do NFZ pocztą elektroniczną lub
wydrukować.
1
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć:
o
o
o
o
o
osobiście,
poprzez upoważnioną osobę (formularz elektroniczny w serwisie eWnioski.pl
umożliwia wygenerowanie gotowego upoważnienia do złożenia wniosku i/lub
odbioru karty),
pocztą lub kurierem,
pocztą elektroniczną (e-mailem),
faksem.
Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające tytuł do ubezpieczenia
zdrowotnego w NFZ oraz inne dokumenty wymagane przez Fundusz w przypadku,
gdy celem wyjazdu nie jest pobyt o charakterze turystycznym. Szczegółowy wykaz
takich dokumentów przedstawiony jest na stronie NFZ, a także zawarty na drugiej
stronie wniosku.
Dokumenty, o których mowa powyżej, należy dostarczyć w oryginałach bądź
poświadczonych kopiach, natomiast dokumenty ze zdjęciem (np. legitymację
ubezpieczeniową lub studencką) wystarczy okazać do wglądu.
Jak długo czeka się na wyrobienie karty EKUZ?
Jeśli wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona składa wniosek osobiście
w oddziale NFZ, to z reguły karta jest wydawana od ręki. Sprawdzenie poprawności
wniosku, weryfikacja dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, wprowadzenie
danych wnioskodawcy do komputera i wydrukowanie karty zajmuje dosłownie kilka
minut.
Do czego uprawnia karta EKUZ?
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem
potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych usług medycznych w każdym
państwie członkowskim UE i EFTA. Jeśli w trakcie pobytu w jednym z tych państw
osoba posiadająca kartę EKUZ ulegnie wypadkowi lub zachoruje, będzie miała prawo
do korzystania z tamtejszej opieki medycznej, ale tylko w tych placówkach, które
działają w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.
Obowiązuje przy tym tzw. zasada równego traktowania. Zgodnie z nią, leczenie
pacjenta w innym państwie członkowskim odbywa się według tych samych zasad,
które obowiązują osoby ubezpieczone w tym państwie. Oznacza to, że obcokrajowiec
posiadający kartę EKUZ będzie mógł nieodpłatnie skorzystać tylko z tych świadczeń
zdrowotnych, które należą się nieodpłatnie osobom ubezpieczonym w danym
państwie. Natomiast wszystkie koszty świadczeń zdrowotnych, które częściowo
(na zasadzie współpłacenia) lub w całości ponosi osoba ubezpieczona w tym państwie,
obcokrajowiec będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.
Podczas czasowego pobytu w innym państwie członkowskim karta EKUZ uprawnia
do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, który
umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych —
2
z medycznego punktu widzenia — warunkach. O tym, jakie świadczenia są niezbędne,
decyduje lekarz udzielający opieki medycznej w danym państwie.
Do czego nie uprawnia EKUZ?
W dużej części państw członkowskich placówki działające w ramach powszechnego
systemu ochrony zdrowia pobierają pewne opłaty od wszystkich ubezpieczonych.
Zatem EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych kosztów.
EKUZ nie uprawnia też do korzystania z prywatnej służby zdrowia w kraju, który jest
celem podróży. Leczenie w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej pacjent opłaca
we własnym zakresie i nie może ubiegać się o refundację tych kosztów przez NFZ.
EKUZ nie uprawnia również do planowego leczenia na terytorium państw
członkowskich. Oznacza to, że nie można posłużyć się kartą EKUZ w przypadku, gdy
celem wyjazdu jest zaplanowane wcześniej leczenie lub zabieg medyczny (np.
operacja). Finansowanie takich przypadków wymaga odrębnej zgody NFZ i zupełnie
innych dokumentów (szczegóły na stronie Funduszu).
EKUZ nie jest dokumentem potwierdzającym prawo do ubezpieczenia zdrowotnego
na terenie kraju, który wydał kartę. Oznacza to, że karta EKUZ wydana w Polsce nie
może być używana w celu poświadczania prawa do korzystania z usług publicznej
służby zdrowia w naszym kraju.
3
Download