REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ REG

advertisement
REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ORAZ
REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ
I. Postanowienia wstępne
§1
1.
Zamówienia publiczne w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
zwanej w dalszej części regulaminu ATH, mogą być realizowane jedynie w oparciu
o obowiązujące akty prawne:
1.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113,
z 2010 roku, poz. 759 z późn. zm.), zwana w dalszej części regulaminu „ustawą Pzp”;
1.2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240
z późn. zm.), zwana dalej „ustawą finansową”;
1.3. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
1.4. Akty wykonawcze wydane na podstawie ww. ustaw;
1.5. Zarządzenia Rektora ATH, a w szczególności zarządzenie w sprawie trybu zawierania
i rejestracji umów cywilno-prawnych;
1.6. Roczne Plany Zamówień Publicznych zatwierdzone przez Rektora ATH.
2. Zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych jest Akademia
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, którą reprezentuje Rektor ATH lub z jego
upoważnienia Kanclerz oraz podmioty wymienione w § 4 regulaminu.
3. Posiadane środki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, winny być wydatkowane
w sposób oszczędny i celowy, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów
z danych nakładów.
§2
1. Niniejszy regulamin określa wewnętrzną organizację postępowania w sprawach
zamówień publicznych dotyczących:
1.1. dostaw, przez które należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz
leasingu;
1
1.2. usług, przez które należy rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są
roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych
na podstawie właściwego rozporządzenia;
1.3. robót budowlanych, przez które należy rozumieć wykonanie lub zaprojektowanie
i wykonanie
robót
budowlanych,
a
także
realizację
obiektu
budowlanego
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;
które opłacane są w całości lub w części ze środków finansowych ATH bez względu na
źródło pochodzenia tych środków.
Wszystkie środki po wpłynięciu na konto ATH stają się środkami publicznymi
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
2. Wszystkie jednostki i komórki organizacyjne ATH zobowiązane są do stosowania
przepisów, o których mowa w § 1.
3. Wszelkie czynności w sprawie dostaw, usług oraz robót budowlanych podjęte przez
jednostki lub osoby do tego nieuprawnione jak również przeprowadzone z naruszeniem
przepisów, o których mowa w § 1, będą traktowane jako nieważne z mocy prawa.
4. Za
przestrzeganie
i
realizację
zasad
określonych
w
niniejszym
regulaminie
odpowiedzialni są: dział właściwy ds. zamówień publicznych w zakresie prowadzenia
powierzonych postępowań, Kanclerz i pozostali dysponenci środków finansowych oraz
inni kierownicy jednostek organizacyjnych ATH w zakresie spraw pozostających w ich
kompetencjach.
5. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu, a także ustawy Pzp wraz
z przepisami
wykonawczymi
podlegają
odpowiedzialności
dyscyplinarnej
i odszkodowawczej. Do pracowników wykonujących obowiązki na podstawie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym stosuje się przepisy dyscyplinarne przewidziane tą
ustawą. Do pracowników wykonujących obowiązki na podstawie ustawy Kodeks pracy
stosuje się przepisy dyscyplinarne przewidziane tą ustawą. W przypadku stwierdzonego
naruszenia przepisów lub obowiązków przez osobę będącą dysponentem środków
finansowych, Rektor ATH ma prawo niezależnie od ustalonych sankcji, zastosować karę
zawieszenia tej osoby od wykonania dalszych czynności w sprawach objętych niniejszym
regulaminem.
2
II. Ogólne zasady realizacji zamówień publicznych
§3
1. Podstawowymi trybami udzielania zamówień są: przetarg nieograniczony oraz przetarg
ograniczony.
2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę
albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
3. Decyzję w sprawie zastosowania innego trybu niż podstawowy podejmuje Kanclerz na
podstawie pełnomocnictwa Rektora ATH.
4. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym powoływanym do oceny spełniania
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do
badania i oceny ofert.
5. Komisja jest powoływana do każdego postępowania oddzielnie.
6. Szczegółowy zakres prac komisji przetargowej określa rozdział V niniejszego
Regulaminu.
7. Przepisów ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się do zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14000 €.
8. Posiadane środki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przy zamówieniach do
14000 € winny być wydatkowane w sposób oszczędny i celowy, z zachowaniem zasady
uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. W tym celu należy w miarę
możliwości przeprowadzić rozeznanie cenowe.
III. Planowanie zamówień
§4
1. W ATH dysponentami środków finansowych są:
1.1. prorektorzy Uczelni;
1.2. kanclerz;
1.3. dziekani wydziałów;
1.4. kierownicy jednostek organizacyjnych ATH;
1.5. kierownicy projektów;
1.6. kierownicy grantów;
1.7. inne osoby, którym Rektor ATH udzielił pełnomocnictwa stałego lub okresowego.
3
§5
1. Dysponenci środków przekazują do dnia 31 grudnia roku poprzedniego do Zespołu
właściwego ds. analiz ekonomicznych, Plan Wydatków na dostawy, usługi i roboty
budowlane na dany rok kalendarzowy.
2. Zespół właściwy ds. analiz ekonomicznych w terminie do 20 stycznia każdego roku
dokonuje oceny pod kątem możliwości finansowych uprzednio zgłoszonych wniosków,
sporządza wstępny Roczny Plan Wydatków Uczelni i przekazuje go do zaopiniowania
przez Komisje Budżetową.
3. Roczny Plan Wydatków Uczelni zatwierdza Rektor ATH.
4. Na podstawie zatwierdzonego przez Rektora ATH Rocznego Planu Wydatków Uczelni
dział właściwy ds. zamówień publicznych wykonuje Roczny Plan Zamówień Publicznych
Uczelni i przedkłada Kanclerzowi do zatwierdzenia.
5. Dysponent środków może dokonać korekty złożonego przez siebie Planu Wydatków
w każdym czasie. Korekty należy zgłaszać do zespołu właściwego ds. analiz
ekonomicznych w formie pisemnej. Korekta powodująca zwiększenie środków
finansowych wymaga zapewnienia źródła finansowania oraz musi być zatwierdzona przez
Kanclerza.
6. Powodem korekty może być:
6.1. nowa pozycja nie ujęta w planie jednostki;
6.2. planowane rozszerzenie pozycji ujętych w planie.
7. Roczny Plan Zamówień Publicznych Uczelni aktualizowany jest do 5 dnia każdego
kwartału.
8. Po sporządzeniu Rocznego Planu Zamówień Publicznych Uczelni, Kanclerz w terminie
do 10 lutego każdego roku określi zakres i zasady zamówień publicznych dla wszystkich
jednostek organizacyjnych, w szczególności na dostawy sprzętu komputerowego,
materiałów biurowych, odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego, książek
i czasopism, środków czystości, usług dozoru mienia, itp.
9. Zatwierdzony Roczny Plan Zamówień Publicznych Uczelni każdorazowo po dokonaniu
korekty zamieszczony będzie na stronie intranetowej ATH.
10. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach wyłącznie Rektor ATH lub Kanclerz mają
prawo do wyrażenia zgody na odstąpienie od powyższego postępowania.
4
IV. Postanowienia szczegółowe
§6
1. Dział właściwy ds. zamówień publicznych sprawuje nadzór, koordynuje całokształtem
prac oraz przeprowadza procedury związane z udzielaniem
zamówień w ATH
finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych.
2. Do obowiązków pracowników działu właściwego ds. zamówień publicznych należy
między innymi:
2.1. kontrola i opiniowanie wniosków w sprawie udzielania zamówień publicznych;
2.2. przygotowanie i przeprowadzenie procedur zamówień publicznych na dostawy,
usługi oraz roboty budowlane;
2.3. opracowanie
specyfikacji
istotnych
warunków
zamówienia
i
specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót;
2.4. udział w pracach Komisji Przetargowych;
2.5. prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych; wzór rejestru stanowi załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu.
2.6. prowadzenie Rejestru Zawartych Umów o Zamówienie Publiczne w ATH; wzór
rejestru stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
2.7. sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach do dnia 1 marca każdego roku
następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie i przekazanie ich Prezesowi
Urzędu Zamówień Publicznych.
§7
1. Do obowiązków dysponentów środków finansowych wyznaczonych w zakresie
współpracy w przeprowadzeniu zamówień publicznych należy:
1.1. przyjmowanie od poszczególnych podległych jednostek i komórek organizacyjnych
zapotrzebowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane;
1.2. obliczanie z należytą starannością całkowitej wartości szacunkowej poszczególnych
grup lub kategorii zamówień bez podatku od towarów i usług, na podstawie
złożonych
przez
wszystkie
podległe
jednostki
i
komórki
organizacyjne
zapotrzebowań;
1.3. przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, a w szczególności przygotowanie
parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej oraz
innych niezbędnych w postępowaniu dokumentów;
5
1.4. współpraca z działem właściwym ds. zamówień publicznych w przedmiocie
prowadzonego postępowania, a w szczególności udzielania żądanych informacji
i doręczanie niezbędnych dokumentów w ustalonym przez ww. dział terminie;
1.5. uczestniczenie wydelegowanych pracowników w pracach Komisji Przetargowych.
2. Każdy dysponent środków finansowych ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”.
5. Przedmiot zamówienia w robotach budowlanych opisuje się za pomocą dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
ogólnej i szczegółowych lub za pomocą przedmiaru robót, jeśli nie jest wymagana
dokumentacja projektowa.
§8
1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 2 miesiące przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli przedmiotem
zamówienia są dostawy lub usługi oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są
roboty budowlane.
2. Podstawą obliczenia wartości szacunkowej jest w szczególności:
2.1. wartość rynkowa w dostawach i w usługach liczona na podstawie przeciętnych
aktualnych cen rynkowych stosowanych w miejscu wykonywania zamówienia;
2.2. w robotach budowlanych podstawą jest kosztorys inwestorski lub planowany koszt
robót budowlanych lub/i prac projektowych;
2.3. podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się
okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju, udzielonych
w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym,
z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz
prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
6
konsumpcyjnych ogółem, albo których zamawiający zamierza udzielić w terminie
12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.
§9
1. Zakupy produktów masowych takich jak książki, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy,
materiały eksploatacyjne itp. odbywać się będą na podstawie poszczególnych Planów
Wydatków sporządzonych przez dysponentów środków finansowych i zatwierdzonych
przez Kanclerza.
2. Sposób przeprowadzania procedur, terminy realizacji i inne szczegółowe informacje co do
sposobu realizacji zakupów określonych w pkt. 1, corocznie podawane będą w formie
Zarządzenia Kanclerza ATH.
§ 10
1. Warunkiem rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne jest złożenie przez
dysponenta środków finansowych ATH do działu właściwego ds. zamówień publicznych
zatwierdzonego pisemnego Wniosku o Uruchomienie Procedury, druk AZI-001,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek o Uruchomienie Procedury musi merytorycznie zawierać:
2.1. nazwę Jednostki Organizacyjnej;
2.2. datę wystawienia wniosku; data wystawienia wniosku nie jest datą wiążącą
proceduralnie; datą wiążącą jest data wpływu i rejestracji wniosku w dziale
właściwym ds. zamówień publicznych, na AZI-001/s2;
2.3. numer sprawy jednostki składającej wniosek;
2.4. opis przedmiotu zamówienia zgodnie z § 7, pkt. 2-5; dysponent środków ponosi
odpowiedzialność za merytoryczną stronę opisu przedmiotu zamówienia;
2.5. wskazanie źródła, z którego będzie finansowane zamówienie;
2.6. określenie wartości szacunkowej zamówienia zgodnie z § 8 niniejszego regulaminu;
2.7. proponowany okres lub termin realizacji;
2.8. przedstawienie propozycji dotyczących warunków, które zostaną postawione
wykonawcom w postępowaniu, warunków umowy, gwarancji, serwisowania, inne
dane pomocne przy przygotowaniu procedury.
3. Druk wniosku AZI-001 zamieszczony jest w intranecie.
4. Przygotowany wniosek musi być dokumentem dwustronnym w formie podanej na stronie
intranetowej, bez zmian merytorycznych i graficznych. Wszelkie opisy przedmiotu
7
zamówienia oraz inne, nie mieszczące się we wzorcowych tabelach powinny być
przedstawione jako załączniki do wniosku, a w tabelach powinna być informacja
o załącznikach.
5. Podpisywanie i zatwierdzanie wniosku:
5.1. na pierwszej stronie wniosku podpisy składają:
5.1.1. po lewej stronie – osoba wnioskująca, nie będąca dysponentem środków
finansowych;
5.1.2. po prawej stronie – osoba będąca dysponentem środków finansowych zgodnie
z § 4, pkt. 1;
5.2. na drugiej stronie wniosku podpisy składają w następującej kolejności:
5.2.1. KWESTOR w formie informacji potwierdzającej posiadanie przez ATH
środków na realizację zamówienia i gwarancji terminowej zapłaty, lub nie
posiadania przez ATH środków na realizację zamówienia i braku gwarancji
terminowej zapłaty;
5.2.2. KANCLERZ zatwierdza do realizacji zamówienie lub nie wyraża zgody na
realizację zamówienia;
5.2.3. Rektor ATH zatwierdza do realizacji zamówienie lub nie wyraża zgody na
realizację zamówienia dla zamówień, których wartość przekracza 25.000 zł;
5.2.4. Rektor ATH zatwierdza do realizacji zamówienie lub nie wyraża zgody na
realizację zamówienia w sprawach spornych.
5.3. należy zachować kolejność podpisywania wniosku.
6. Do realizacji zamówienia zostanie przyjęty kompletnie wypełniony wniosek zgodnie
z opisem zawartym w § 10, pkt. 4 i pkt. 5 niniejszego regulaminu.
7. Niespełnienie warunków formalnych wskazanych wyżej spowoduje zwrócenie wniosku
do wnioskodawcy bez rozpatrzenia.
8. Na prawidłowo złożony wniosek, dział właściwy ds. zamówień publicznych sporządza
odpowiedź opatrzoną numerem sprawy. Numer sprawy należy bezwzględnie zamieścić
w opisie faktury będącej wynikiem przeprowadzonego postępowania.
§ 11
1. W przypadku postępowań kończących się zawarciem umowy, stosuje się przepisy
odpowiedniego zarządzenia Rektora ATH.
2. Za realizację warunków umowy zawartej po przeprowadzonym postępowaniu pełną
odpowiedzialność ponoszą dysponenci środków finansowych.
8
3. Realizacja zamówienia niezgodnie z zawartą umową jest naruszeniem dyscypliny
finansowej ATH i skutkować będzie nieopisaniem faktury przez dział właściwy ds.
zamówień publicznych, i przekazaniem jej do Kanclerza.
V. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ
§ 12
Postanowienia ogólne
1. Komisja przetargowa, zwana dalej Komisją, jest zespołem pomocniczym Rektora ATH.
2. Komisja przetargowa powoływana jest do każdego postępowania oddzielnie.
3. Komisja przetargowa powoływana jest do przygotowania i przeprowadzenia określonych
postępowań.
4. Komisja przetargowa pracuje na zasadach określonych w ustawie Pzp, aktach
wykonawczych do ww. ustawy oraz niniejszego regulaminu.
§ 13
Powołanie i skład komisji
1. Członków Komisji przetargowej powołuje na mocy decyzji Rektor ATH lub osoba
upoważniona.
2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej 3 osób.
3. Z pośród członków Komisji przetargowej Rektor ATH, lub osoba upoważniona, wyznacza
Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Jeżeli
dokonanie
i przeprowadzeniem
określonych
czynności
postępowania
o
związanych
udzielenie
z
zamówienia,
przygotowaniem
wymaga
wiedzy
specjalistycznej, Rektor ATH lub osoba upoważniana, z własnej inicjatywy lub na
wniosek Przewodniczącego Komisji Przetargowej może powołać biegłych.
5. Powołani przez Rektora ATH lub osobę upoważnioną, członkowie Komisji mają
bezwzględny
obowiązek
uczestniczenia
we
wszystkich
pracach
Komisji.
O nieobecnościach członków Komisji, przewodniczący będzie informował Rektora ATH
lub osobę upoważnioną.
6. Członkowie Komisji podlegają wykluczeniu z prac Komisji, jeżeli:
6.1. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
6.2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
9
lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego
zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6.3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami
organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
6.4. pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
6.5. zostały
prawomocnie
skazane
za
przestępstwo
popełnione
w
związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych.
7. Członkowie Komisji wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, pisemne
oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w pkt. 6.
8. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, podjęte przez członka Komisji
podlegającego wyłączeniu, po powzięciu przez niego wiadomości o okolicznościach,
o których mowa w pkt. 6, należy powtórzyć z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych
czynności faktycznych nie wpływających na wynik postępowania.
§ 14
Zadania komisji
1. Członek Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kierując się
wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
2. Komisja przeprowadza lub przygotowuje i przeprowadza postępowanie o zamówienie
publiczne, a w szczególności:
2.1. dokonuje otwarcia ofert w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu;
2.2. ocenia spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
2.3. bada i ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu;
2.4. prowadzi dokumentację postępowania.
10
§ 15
Praca Komisji
1. Komisja przetargowa rozpoczyna swoją pracę z dniem powołania, a kończy z dniem
zakończenia postępowania.
2. Do prac Komisji należy:
2.1. protokołowanie postępowań;
2.2. formułowanie odpowiedzi w zakresie odrzucenia ofert, unieważnienia postępowań
i odwołań;
2.3. redagowanie ogłoszeń w sprawach zamówień publicznych wymaganych ustawą Pzp;
2.4. zawiadamianie wykonawców, o wyborze najkorzystniejszej oferty, oraz o miejscu
i terminie podpisania umowy;
2.5. zamieszczanie ogłoszeń wymaganych ustawą Pzp.
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. Do jego obowiązków należy:
3.1. odebranie oświadczeń członków Komisji, o których mowa w § 13, pkt. 7;
3.2. wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie,
3.3. podział prac między członków Komisji;
3.4. informowanie Rektora lub osoby upoważnionej o przebiegu prac Komisji;
3.5. podpisywanie wszelkiej korespondencji z wykonawcami w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
3.6. przedstawienie do zatwierdzenia protokołu Rektorowi lub osobie upoważnionej;
3.7. nadzorowanie pracy Komisji.
4. Sekretarz
Komisji
pod
nadzorem
Przewodniczącego
prowadzi
dokumentację
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi aktami
prawnymi.
§ 16
1. Załącznikami do niniejszego zarządzenia są:
1.1. Załącznik nr 1 – wzór wniosku AZI-001 o uruchomienie procedury.
1.2. Załącznik nr 2 – wzór rejestru zamówień publicznych ATH.
1.3. Załącznik nr 3 – wzór rejestru umów o zamówienie publiczne.
§ 17
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011 roku.
REKTOR
Akademii Techniczno-Humanistycznej
Prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Barcik
11
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards