Odpowiedzi

advertisement
MZOS/950/2015
Końskie 09.12.2015
Otrzymują uczestnicy
postępowania przetargowego
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zadanie:Zakup energii
elektrycznej do celów zasilania obiektów Miejskiego Zarządu Obiektami
Sportowymi w Końskich
Informuję, że od Wykonawców wpłynęły zapytania na które udziela się odpowiedzi:
Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający, ze względów proceduralnych,
wyraża zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej na 01.02.2016 roku?
Z uwagi na fakt, iż termin składania ofert przewidziano na dzień 14 grudnia 2015 roku, czyli już po okresie
umożliwiającym zgłoszenie realizacji umowy na dzień 01.01.2016r. Dopiero po podpisaniu umowy, udzieleniu
pełnomocnictwa oraz uzyskaniu niezbędnych danych Wykonawca może przystąpić do czynności mających na
celu zmianę sprzedawcy. W przypadku zmiany sprzedawcy (każde zgłoszenie nowej umowy) należy dokonać
zgłoszenia umowy sprzedaży najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia, zatem nie dali
Państwo wystarczającego czasu na pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
Jeśli nie zgodzicie się Państwo na zmianę terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej, przedmiotowe
postępowanie zostanie obarczonej wadą nie do usunięcia i będzie podlegało unieważnieniu, gdyż żaden z
potencjalnych Wykonawców nie będzie mógł spełnić określonego przez Państwa warunku.
Odpowiedź :- Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia dostaw
energii do dnia skutecznego rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o
świadczenie usług dystrybucji oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy
Zgodnie z zapisem SWIZ w rozdziale A- Przedmiot i termin wykonania zamówienia
Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania
dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla punktów poboru energii
elektrycznej:
- do kiedy obowiązuje przedmiotowa umowa,
- okres wypowiedzenia,
- czy została podpisana w ramach akcji promocyjnej.
W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania
wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna w związku
z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów.
Odpowiedź: - Zamawiający informuje, iż obecnie obowiązująca umowa została zawarta na czas
określony od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2015 r. Rozwiązuje się z dniem 31.12.2015 r. Nie została
podpisana w ramach akcji promocyjnej
Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana
będzie po raz pierwszy?
Odpowiedź: - Procedura zmiany sprzedawcy zostanie przeprowadzona po raz pierwszy
Pytanie 4. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony
Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu
poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE
oraz dokumentów:
*
Pełnomocnictwo,
*
dokument nadania numeru NIP,
*
dokument nadania numeru REGON,
*
KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
*
dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane
skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego,
o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź: Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy
Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą
korespondencyjną.
Odpowiedź: - Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną
Pytanie 6. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 4 ust. 1 Umowy na zapis o treści: „1. Umowa wchodzi w życie z
dniem ……………..., z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po
spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego
rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.“
W drodze wyjaśnienia informujemy, że powyższe czynności muszą zostać spełnione, aby rozpocząć sprzedaż
energii elektrycznej.
Odpowiedź: - Zamawiający wprowadzi modyfikację do SIWZ – rozdział C – Projekt umowy
zamiast zapisu w & 4 ust. 1 Umowy,
wprowadza zapis - „1. Umowa wchodzi w życie z dniem ……………..., z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie sprzedaży
energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz
nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o
świadczenie usług dystrybucji oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.“
Pytanie 7. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 6 ust. 10 oraz § 6 ust. 11 Umowy.
W ramach wyjaśnień, informujemy iż powyższe punkty odnoszą się do Operatora Systemu Dystrybucyjnego i
nie możemy zobowiązywać się do spełnienia warunków w jego imieniu.
Odpowiedź: - Zamawiający wprowadzi modyfikację do SIWZ – rozdział C – Projekt umowy
Zamawiający wykreśli z projektu umowy & 6 ust. 10 i 11
Pytanie 8. Dotyczy § 8 ust. 1 Umowy.
Z uwagi iż systemy bilingowe generują faktury rozliczeniowe w oparciu o ceny netto, zasadne jest aby w umowie
również zawarta była cena netto. Zwracamy się zatem z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu poprzez
zastąpienie ceny taryfy C11 oraz C21 za 1kWh z brutto na netto.
Odpowiedź - Zamawiający wprowadzi modyfikację do SIWZ – rozdział C – Projekt umowy
Zamawiający zmodyfikuje zapis & 8 ust. 1 - ceny taryfy C11 oraz C21 za 1kWh z brutto na netto
Pytanie 9. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 9 ust. 4 Umowy na zapis o treści: „4. Należności wynikające z
faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty ich wystawienia.”
W ramach wyjaśnień, informujemy iż faktury za energię elektryczną wysyłane są listem zwykłym, a co za tym
idzie Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT, co może
powodować komplikacje przy ustaleniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów
podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić
prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie w przypadku nieterminowego dostarczenia
faktury Zamawiający może złożyć do Wykonawcy reklamację dotycząca terminu dostarczenia faktury. Ponadto
systemy bilingowe generują terminy płatności od daty wystawienia faktury rozliczeniowej.
Odpowiedź - Zamawiający wprowadzi modyfikację do SIWZ – rozdział C – Projekt umowy
Zamawiający zmodyfikuje zapis & 9 ust. 4 -na „4. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie
30 dni od daty ich wystawienia.”
Pytanie 10. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 9 ust. 5 Umowy na zapis o treści: „5. Za dzień zapłaty uznaje się
datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.”
W ramach wyjaśnień, informujemy iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za
dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu
należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19a ust. 5 pkt.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów usług (Dz. U. z dnia 2011. Nr 177. Poz1054 z późn. zm.).
Odpowiedź - Zamawiający wprowadzi modyfikację do SIWZ – rozdział C – Projekt umowy
zamiast zapisu & 9 ust. 5 Umowy – wprowadza się „5. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na
rachunek bankowy Wykonawcy.”
Pytanie 11. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 10 ust. 2 Umowy na zapis o treści:
„2.
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. Reklamacja nie zwalnia
Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności wynikających z faktury.“
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.),
ustawowy termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.
Odpowiedź - Zamawiający wprowadzi modyfikację do SIWZ – rozdział C – Projekt umowy
zamiast zapisu & 10 ust. 2 Umowy – wprowadza się - „2. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę
w terminie do 14 dni. Reklamacja nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności wynikających
z faktury.“
Pytanie 12. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 14 ust. 2 lit. b Umowy na zapis o treści:
„b. zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego lub gdy nastąpią zmiany ogólnie obowiązujących
przepisów prawa
Odpowiedź - Zamawiający wprowadzi modyfikację do SIWZ – rozdział C – Projekt umowy
zamiast zapisu & 14 ust. 2 lit. b- wprowadza się - „b. zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego lub
gdy nastąpią zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa
1.
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów droga korespondencyjną?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną
2.
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? ( dekadowy, miesięczny,
dwumiesięczny)
Odpowiedź – Okresy rozliczeniowe dla poszczególnych obiektów przedstawiają się następująco:
a) Pływania, Hala, Orlik – miesięczny;
b) St. Neptun, St. Południowa - dwumiesięczny
3.
Czy zamawiający ma świadomość, że ze względu na procedury obowiązujące sprzedawców
energii elektrycznej nie ma możliwości rozpoczęcia dostaw energii od 01.01.2016. Zgodnie z
Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Sprzedawca na 21 dni przed zmianą sprzedawcy
musi zgłosić zmianę na platformie wymiany informacji. Aby tego dokonać nowy sprzedawca musi być
w posiadaniu udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa oraz wykazu PPE z wszystkimi
niezbędnymi danymi. W związku z istnieje bardzo duże ryzyko iż sprzedaż nie rozpocznie się od
01.01.2016.
Odpowiedź :- Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia dostaw
energii do dnia skutecznego rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o
świadczenie usług dystrybucji oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy
Zgodnie z zapisem SWIZ w rozdziale A- Przedmiot i termin wykonania zamówienia
4.
Kto poniesie koszty ewentualnej sprzedaży rezerwowej w przypadku, kiedy sprzedaż ze
względów formalnych nie rozpocznie się od 01.01.2016 r,
Odpowiedź – Koszty ewentualnej sprzedaży rezerwowej poniesie Zamawiający
5.
Czy okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem kalendarzowym?
Odpowiedź - Okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem kalendarzowym
6.
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X od Operatora
Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur
szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości
przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii
elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz
Sprzedawcy?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych
7.
Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów sprzedaży energii
elektrycznej?
Odpowiedź – Umowa zawarta na czas określony do 31.12.2015 r.
Zamawiający wprowadza modyfikacje do SIWZ – rozdział A - Przedmiot i termin wykonania
zamówienia
W zakresie terminu realizacji zadania, zapis otrzymuje brzmienie :
Od dnia skutecznego rozwiązania obowiązujących umów do 31.12.2016 r.
Zamawiający wprowadza modyfikacje do SIWZ – rozdział D – Formularz ofertowy
W zakresie terminu realizacji zadania, zapis otrzymuje brzmienie :
Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie od dnia skutecznego
rozwiązania obowiązujących umów do 31.12.2016 r.
Poprawiony formularz ofertowy w załączeniu
Rozdział D: FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ.
OFERTA PRZETARGOWA
NA WYKONANIE ZADANIA
Zakup energii elektrycznej do celów zasilania obiektów Miejskiego Zarządu Obiektami
Sportowymi w Końskich
STRONA ZAMAWIAJĄCA
Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi
W Końskich ul. Warszawska 38
OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:
Pełna nazwa wykonawcy ...........................................................................................................................................
Dokładny adres:...........................................................................................................................................................
telefon.........................................................................
fax
........................................................................................
e-mail: .............................................................................................
NIP: ...............................................................................REGON:................................... ...........................................
Nazwa Banku
………………………………………………………………………………………………………
Numer rachunku
………………………………………………………………………………………………..
Nazwisko osoby do kontaktu:.................................................................................................. ...................................
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących cenach jednostkowych:
Taryfa C 21
a) netto:
.......................... zł/kWh
słownie złotych: .............................................................................................
b) podatek VAT 23 %:
.......................... zł/kWh
słownie złotych: .............................................................................................
c)brutto:
.......................... zł/kWh
słownie złotych: .............................................................................................
i
Taryfa C 11
a) netto:
.......................... zł/kWh
słownie złotych: .............................................................................................
b) podatek VAT 23 %:
.......................... zł/kWh
słownie złotych: .............................................................................................
c)brutto:
.......................... zł/kWh
słownie złotych: .............................................................................................
Oferujemy wykonanie zamówienia w następującej cenie ogółem
a) brutto:
.......................... zł,
słownie złotych: .............................................................................................
b) podatek VAT 23 %:
.......................... zł,
słownie złotych: .............................................................................................
c) netto:
.......................... zł,
słownie złotych: .............................................................................................
Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie od dnia skutecznego rozwiązania
obowiązujących umów do 31.12.2016 r.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.
4. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części
niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom1:
(Wykonawca wypełnia tabelę - o ile dotyczy)
Lp.
Nazwa części zamówienia
b) Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:(wypełnić jeśli dotyczy)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
6. Do oferty dołączone są następujące dokumenty:
a) koncesję do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
b) oświadczenie o podpisanej umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja oddział
Skarżysko-Kamienna działającym na terenie miasta i gminy Końskie
c) Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,
d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
1
Wykonawca skreśla niepotrzebne
e) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
g) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
h) Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie takich
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia
i) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma
pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.
j) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt.5 albo informacja o tym, że nie należy się do grupy kapitałowej.
8. Na tajemnicę przedsiębiorstwa składają się następujące dokumenty * (jeżeli dotyczy)
a)...........................
b).............................
c)..............................
.....................................
*należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się
informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji z zastrzeżeniem art. 86 ust. 4 pzp
2. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ................... stron.
.................................dn................................
........................................................
Pieczątka i podpis wykonawcy
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards