odpowiedzi 5 - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

advertisement
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu
50 – 556 Wrocław
ul. Borowska 213
Kancelaria: (71) 733 12 00
strona internetowa: www.usk.wroc.pl
Fax: (71)733 12 09
e-mail:[email protected]
Wrocław 2015-05-07
USK/DZP/PN-24/2015
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dotyczy: przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest ,, dostawa akcesoriów
zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych –
USK/DZP/PN-24/2015 .
Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający
przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły wraz z wyjaśnieniami.
Zadanie 12 poz. 1,2
Zwracamy się z prośbą o podanie technologii czujniki: Nellcor Non Oximax?
Odpowiedź : nr katalogowy oryginalnego czujnika : M1668A
Zadanie 12 poz. 1,2
Czy czujnik ma mieć wtyczkę jak na załączonym rysunku?
Odpowiedź : Tak.
Zadanie 12 poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji czujnika na ucho dla dorosłych o
wadze pacjenta powyżej 40 kg.
Odpowiedź : Tak.
Zadanie 12 poz. 3
Zwracamy się z prośbą o wskazanie zakończenie przewodu połączeniowego
Rysunek A
Zak. Od monitora
Zak. Od czujnika
Rysunek B
Zak. Od monitora
Zak. Od czujnika
Odpowiedź : Zakończenie przewodu : Rys. B.
„Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną”
Zadanie 12 poz. 4
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie zakończeń przewodu połączeniowego do mankietów:
Odpowiedź : Tak.
Zadanie 12 poz. 5,6
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy w powyższych pozycjach Zamawiający wymaga
samego kabla zbiorczego rozłącznego czy też kabla zbiorczego rozłącznego w komplecie z
przewodami pacjenta?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga samego kabla rozłącznego, kompatybilnego z kablami z poz.
7 i 8.
Zadanie 12 poz. 9
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji czujnika temperatury pokrytego
powłoką PVC o rozmiarze 12Fr.
Odpowiedź : Tak.
Zadanie 12 poz. 10
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji czujnika temperatury o średnicy
6,0mm
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujników większych niż oryginalne .
Zadanie 18 poz. 1,2,3,4,5
Zwracamy się z prośbą o podanie typu zakończenia po stronie pacjenta: wtyk, klamra, zatrzask.
Odpowiedź : zakończenie typu : klamra.
Zadanie 18 poz. 3,4
Zwracamy się z prośbą o o podanie czy pozycje 3 i 4 to ten sam kabel?
Odpowiedź : Tak.
Zadanie 18 poz. 3,4
Zwracamy się z prośbą o podanie długości kabla głównego.
Odpowiedź : Długość kabla min. 2, 3 m.
Zadanie 18 poz. 6
Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje kabla łączącego aparat z elektrodami
noworodkowymi?
Odpowiedź : Zamawiający oczekuje adaptera ( po modyfikacji pakiet nr 18a poz. 2).
Zadanie 18 poz. 6
Ile sztuk składa się na komplet?
Odpowiedź : Jest oczywista omyłka pisarska Zamawiającego. Jednostka miary jest sztuka.
Zadanie 18 poz. 9
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod przedsercowych w tym samym kolorze.
Odpowiedź : SIWZ bez zmian.
Zadanie 18 poz. 9
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod przedsercowych w różnych kolorach ale o
średnicy 24mm.
Odpowiedź : Tak.
Zadanie 18 poz. 10
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod przedsercowych w tym samym kolorze.
Odpowiedź : SIWZ bez zmian.
„Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną”
Zadanie 38 poz. 1-5
Czy powyższe czujniki mają być w technologii Non Oximax?
Odpowiedź : Tak.
Projekt umowy - §7 ust. 1
Prosimy o skrócenie minimalnego terminu płatności do 30 dni (mamy na uwadze treść art. 5
ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - Dz.U. z 2003 r.
Nr 139, poz. 1323).
Odpowiedź : SIWZ bez zmian.
Projekt umowy - §11 ust. 1,5
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części
niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 11 ust. 1 i 5 projektu
umowy zamiast zwrotu „ogólnej wartości umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto
niezrealizowanej części umowy”
Wskazanie 20% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do
szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami
umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu
Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco
wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W
przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w
sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy
natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c.,
odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz
„zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy,
kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel
umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do
kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze
swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego
prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku
nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na
Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej
niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne
wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do
wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.
W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi
w treści oferty.
Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.
Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie przedłuża terminu
składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu
Magda Jellin
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
„Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną”
Download