g*ogowski szpital powiatowy sp - Głogowski Szpital Powiatowy sp. z

advertisement
67-200 Głogów
ul. Tadeusza
Kościuszki 15
tel. 76 837 32 11
fax. 76 837 33 77
GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O.
Zdrowie Pacjentów Naszą Troską
Jakość Usług Medycznych Ambicją
Głogów, dn. 24.05.2014
www.szpital.glogow.pl
NIP 6932175190
REGON 000308784
Do Wykonawców uczestniczących w konkursie na udzielenie
zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej i mikrobiologii dla Głogowskiego Szpitala
Powiatowego sp. z o.o.
W związku z prowadzonym konkursem jw. Głogowski Szpital Powiatowy
sp. z o.o., jako Zamawiający składa wyjaśnienia na otrzymane zapytania od
Wykonawców:
Zarząd
Ryszard Brzozowski
Prezes Zarządu
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000483416
Kapitał zakładowy
Pytanie 1
Zwracam się do Państwa z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do
06.06.2014. Prośbę swą motywujemy faktem ukazania się powyższej informacji
dopiero dnia 19.05 na ogólnodostępnej przeglądarce internetowej dedykowanej
do wyszukiwania konkursów i przetargów zgodnych z ustawą o zamówieniach
publicznych. Rozmiar dokumentacji do konkursu, w tym dokonanie
obowiązkowej wizji lokalnej pomieszczeń przez naszego pracownika, rzetelne
sporządzenie koncepcji pracy laboratorium według naszych doświadczeń
uzasadnia przedstawienie Państwu rzeczonej prośby.
Odpowiedz:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.
Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 12.05.2014r na stronie internetowej
zamawiającego. Jednocześnie informujemy, że prowadzony konkurs nie podlega
ustawie prawo zamówień publicznych, co było wyraźnie wskazane w
dokumentach umieszczonych na stronie zamawiającego.
Pytanie 2
Prosimy o udostępnienie szczegółowego wykazu pracowników podlegających
przejęciu wraz z zajmowanym stanowiskiem, wykształceniem, stażem pracy,
wynagrodzeniem zasadniczym, wszelkimi pochodnymi wynagrodzenia
wynikającymi ze stosunku pracy łączącego każdego pracownika z pracodawcą.
Odpowiedz:
Wyżej wymienione informację zostały zamieszczone na stronie internetowej
zamawiającego w dniu 23.05.2014r w plikach pod nazwą: Pytania i odpowiedzi
cz. 2 oraz Zestawienie wynagrodzeń pracowników.
Pytanie 3
Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie
powierzchni użytkowej pomieszczeń przeznaczonych na wynajem w celu
realizacji przedmiotu zamówienia.
Odpowiedz:
18 000 000,00 zł
1
Zamawiający może zrezygnować z wynajmu zespołu pomieszczeń w Przychodni
Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15A o łącznej powierzchni 173m2. Natomiast wynajęcie
zespołu pomieszczeń w budynku szpitala o łącznej powierzchni 320 m2 jest warunkiem
koniecznym.
Pytanie 4
Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania badań
mikrobiologicznych poza pomieszczeniami wynajmowanymi od Udzielającego zamówienie
przy zachowaniu stosownego reżimu i zgodności z procedurami obowiązującymi w zakresie
medycznych badań mikrobiologicznych, przez certyfikowaną pracownię mikrobiologiczną w
Zielonej Górze.
Odpowiedz:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie badań mikrobiologicznych poza
pomieszczeniami Zamawiającego.
Pytanie 5
W żadnym z załączników nie jest umieszczona specyfikacja ilościowa badań serologii grup
krwi i prób krzyżowych. Prosimy o informację jak rozwiązana jest/ będzie organizacja tych
badań.
Odpowiedz:
Wyżej wymienione badania nie są przedmiotem konkursu. Jakiekolwiek informacje nt. tych
badań zostały umieszczone omyłkowo.
Pytanie 6
Zwracamy się z pytaniem, jak rozwiązana jest/będzie sprawa funkcjonowania banku krwi.
Odpowiedz:
Funkcjonowanie banku krwi nie jest przedmiotem niniejszego konkursu.
Pytanie 7
W związku z dokonaniem wizji lokalnej przez naszego pracownika zwracamy się z pytaniem
czy Głogowski Szpital Powiatowy posiada dokument z zatwierdzonym przez SANEPID
programem dostosowawczym dotyczącym pomieszczeń laboratorium analitycznego i
mikrobiologicznego.
W przypadku jego braku jakie jest stanowisko Zamawiającego w tej sprawie
Odpowiedz:
Pytanie nie jest związane z konkursem. Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług w
zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych w wynajętych i uprzednio
zaadoptowanych pomieszczeniach.
Pytanie 8
W nawiązaniu do zapisów umowy najmu paragraf 8 punkt 2 prosimy o przedstawienie
szczegółowo stawek opłat za świadczenia dodatkowe (brak publikacji cytowanego w punkcie
3 załącznika nr 2 do umowy najmu). Czy występują oprócz wymienionych jakiekolwiek
koszty ogólne szpitala w których laboratorium będzie musiało obligatoryjnie partycypować?.
Odpowiedz:
Dane zostały zamieszczone na stronie internetowej Zmawiającego w dniu 23.05.2014r.
2
Pytanie 9
W nawiązaniu do zapisów umowy najmu paragraf 8 punkt 2 prosimy o przedstawienie
możliwości technicznych rozróżnienia sposobu rozliczenia świadczeń dodatkowych na
rozliczenie proporcjonalne i według wskazań podliczników
Odpowiedz:
Dane zostały zamieszczone na stronie internetowej Zmawiającego w dniu 23.05.2014r.
Pytanie 10
Prosimy o przedstawienie szczegółowej specyfikacji aparatury i wszelkiego sprzętu
laboratoryjnego i analizatorów parametrów analitycznych i mikrobiologicznych wraz z
określeniem ich formy własności, oraz datami granicznymi funkcjonowania umów (rodzaj
umowy) na podstawie których znajdują się aktualnie na wyposażeniu laboratorium
analitycznego i mikrobiologicznego.
Odpowiedz:
Dane zostały zamieszczone na stronie internetowej Zmawiającego w dniu 23.05.2014r. Cały
wykazany sprzęt jest własnością Zamawiającego.
Pytanie 11
Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu paragraf 11 pkt 1a
umowy najmu na: zwłoki za dwa okresy płatności czynszu lub zapłaty za zużyte media;
Odpowiedz:
Nie.
Pytanie 12
Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza lokalizację laboratorium
analitycznego i pracowni mikrobiologii w pomieszczeniach aktualnie zajmowanych przez
pracownię mikrobiologii, bez konieczności wynajmowania powierzchni po bloku
operacyjnym (320 m2).
Odpowiedz:
Nie. Warunkiem koniecznym jest wynajęcie powierzchni po bloku operacyjnym o łącznej
powierzchni 320m2, istnieje możliwość rezygnacji z najmu pomieszczeń o łacnej
powierzchni 173m2
PREZES ZARZĄDU
Ryszard Brzozowski
3
Download