Zagadnienia egzaminacyjne doktryny 2016

advertisement
Kierownik
Dr hab. prof. nadzw. UWr Mirosław Sadowski
Wrocław, 21 lutego 2016 r.
e-mail: [email protected]
[email protected]
Zagadnienia egzaminacyjne z historii doktryn politycznych, prawnych i administracyjnych dla
wszystkich kierunków studiów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Sofiści o obywatelu, państwie i prawie a Sokratesa koncepcja człowieka, państwa i prawa
Demokracja ateńska i jej krytyka
Platon i Arystoteles o państwie, prawie i społeczeństwie
Św. Augustyna koncepcja państwa, prawa i społeczeństwa
Państwo, prawo i społeczeństwo w starożytnych Chinach.
Religia, prawo i państwo w myśli klasycznego islamu.
Tomasz z Akwinu i arystotelizm chrześcijański
Koncepcja państwa, prawa i społeczeństwa Jana z Salisbury, Dantego i Marsyliusza z Padwy
Erazma z Rotterdamu doktryna konsensusu politycznego i religijnego.
Renesansowe utopie - Morus, Campanella, Bacon.
Machiavelli o moralności i polityce.
Jean Bodin i jego teoria suwerenności władzy państwowej.
Poglądy polityczne przywódców reformacji - Marcin Luter, Jan Kalwin, Ulrich Zwingli.
Myśl Odrodzenia w Polsce- Modrzewski, Ostroróg, Orzechowski.
Szkoła prawa natury w XVII w. - Grocjusz, Pufendorf, Spinoza, Hobbes, Thomasius i Wolff.
Umowa społeczna według Thomasa Hobbesa i Johna Locke’a i jej konsekwencje.
John Locke jako prekursor liberalizmu.
Klasyczny absolutyzm we Francji w XVII wieku, ideologia i jej twórcy - Richelieu.
Monteskiusz o „duchu praw”, podziale władzy i o wolności politycznej i jej podstawach.
Ideologia rewolucji amerykańskiej - B. Franklin i Th. Jefferson.
Myśl polityczna francuskiego Oświecenia- Wolter, Diderot, Rousseau, Monteskiusz.
Smith- ojciec liberalnej ekonomii politycznej o przyczynach bogactwa narodów .
Zadania państwa i idea taniego rządu wg Smitha.
Jean Jacques Rousseau o stanie przedpaństwowym i umowie społecznej.
Suwerenność ludu i jej atrybuty według Jana Jakuba Rousseau.
Jakobinizm a bonapartyzm.
Myśl polityczna polskiego Oświecenia: Leszczyński, Konarski, Staszic i Kołłątaj.
Konserwatyzm Edmunda Burke’a i jego argumenty przeciw rewolucji francuskiej.
Cechy charakterystyczne konserwatyzmu.
Liberalizm – cechy charakterystyczne doktryn liberalnych.
Pojęcia „wolności negatywnej” i „wolności pozytywnej” u Constanta i u Isaiaha Berlina.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Utylitaryzm Benthama a etyka praktyczna Petera Singera.
Alexis de Tocqueville o wolności, demokracji i rewolucji.
Demokracja-dobrodziejstwa i zagrożenia wg de Tocqueville`a.
John Stuart Mill o „rządzie reprezentatywnym”.
Stosunek J. S. Milla do powszechnego prawa wyborczego i demokracji.
Tyrania większości wg Milla i Tocqueville`a.
Konserwatyzm czy liberalizm, która doktryna jest ci bliższa i dlaczego?
Tzw. socjalizm utopijny i jego przedstawiciele - Owen, Fourier, Saint-Simon.
Koncepcje ekonomiczne i polityczne F. Lassalle`a.
Materializm historyczny i nieuchronność rewolucji według Karola Marksa.
Rewizjonizm i centryzm
Doktryna anarchizmu i anarchosyndykalizmu : Godwin, Stirner, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Sorel.
Polska myśl polityczna w II połowie XIX wieku i u progu XX stulecia– Popławski, Świętochowski,
Bobrzyński, Kalinka, Szujski, Balicki, Dmowski.
45. Doktryny leninizmu i stalinizmu.
46. Rasizm i darwinizm społeczny: Gobineau, Lapouge, Chamberlain, Spencer i Gumplowicz.
47. Teoria krążenia elit Vilfreda Pareto
48. Decyzjonizm Carla Schmitta.
49. Koncepcje polityczne Józefa Piłsudskiego.
50. Geneza, przesłanki i źródła ideologiczne włoskiego faszyzmu i niemieckiego nazizmu.
51. Ideologowie faszyzmu włoskiego i niemieckiego nazizmu.
52. Państwo i prawo w faszyzmie i nazizmie.
53. Autorytaryzm i jego ideologiczne uzasadnienia w XX wieku.
54. Pojęcie totalitaryzmu i cechy ustrojów totalitarnych.
55. Wyjaśnianie przyczyn totalitaryzmu przez H. Arendt, K. R. Poppera, R. Arona.
56. Gandhi i metoda satyagrahy.
57. Leon XIII a kwestia robotnicza.
58. Kościół katolicki wobec komunizmu, faszyzmu i nazizmu.
59. Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II – nauczanie społeczne.
60. Pozytywizm prawniczy – John Austin, Rudolf von Ihering i Georg Jellinek.
61. Leon Petrażycki psychologizm prawniczy.
62. Funkcjonalizm prawniczy – Holmes, Pound.
63. John Maynard Keynes i teoretyczne uzasadnienie państwa dobrobytu.
64. Johna Rawlsa teoria sprawiedliwości.
65. Friedrich A. von Hayek o wolności, sprawiedliwości społecznej i gospodarce planowej.
66. Milton Friedman i jego krytyka interwencjonizmu gospodarczego.
67. Robert Nozick i Murray Rothbard a uzasadnienie genezy państwa minimum.
68. Nurty postmodernizmu – Derrida i Rorty.
69. Samuel Huntington i zderzenie cywilizacji.
70. Francis Fukuyama i koniec historii.
Dr hab. prof. nadzw. UWr Mirosław Sadowski
Download