LIBERALIZM (*ac. * liber (wolny)

advertisement
LIBERALIZM (łac. – liber - wolny)
 Doktryna liberalizmu powstała na przełomie XVII i




XVIII wieku;
Powstała na skutek zatoczenia szerokich kręgów poza
granicami najwyższych warstw społecznych. Przenikała
coraz bardziej w poglądy średniej warstwy
społeczeństwa;
Na skutek silnych nastrojów przeciw nieograniczoności
władzy króla, poddano krytyce despotycznych władców i
arystokrację, ośmieszano szlachectwo, a na dalszy plan
stawiano kult religii;
Doktryna liberalna powstała pod wpływem epoki
oświecenia, która zakładała panowanie rozumu, co
prowadziło do kultu utylitaryzmu;
Postulaty liberalizmu wywodzące się z oświecenia
prezentowały interesy oraz ambicje przede wszystkim
mieszczaństwa. Dlatego też wiek XVIII przyniósł rozrost
form kapitalistycznych w większości krajów Europy.
Cechy charakterystyczne doktryn
liberalnych
- Wolność – eliminacja narzucania władzy
absolutnej w stosunku do jednostki, jednostka
ma prawo swobodnie kierować swoją
działalnością w sferze osobistej jak też
gospodarczej (antyfeudalizm, antykolektywizm)
- Racjonalizm – wiara w nieograniczoną
zdolność rozumu ludzkiego w kwestii
umiejętności poznawczych (dlatego też realizuje
się postęp na płaszczyźnie wszystkich dziedzin)
- Indywidualizm
LIBERALIZM POLITYCZNY
John Locke (1632 – 1704)
Prekursor liberalizmu
Filozof, pisarz polityczny, teoretyk
utylitaryzmu
Twórca umowy społecznej, której podstawy
wyznaczał utylitaryzm (jednostki
rezygnują ze stanu natury w celu
utrzymania praw do życia – wolności
i mienia.
Dlatego też, powołują społeczeństwo,
a następnie powstaje rząd na skutek
umowy społeczeństwa z władzą.
Konsekwencją umowy społecznej u J. Locka
jest przede wszystkim uzyskanie przez
człowieka prawa do skuteczniejszej ochrony
najważniejszego z naturalnych praw – prawa
własności.
Własność prywatna według J. Locka to
symbol pracowitości, źródło bogactwa oraz
najwyższa wartość człowieka.
Utylitaryzm J. Locka prowadził ku sformułowaniu
podstawowych postulatów liberalizmu, a przede wszystkim
zasady indywidualizmu oraz leseferyzmu (wolności
jednostki od państwa)
- John Locke ograniczył funkcję państwa do
zabezpieczania podstawowych wartości (życia oraz
własności obywateli);
- Zakaz ingerencji państwa w sferę produkcji, życia
społecznego (także religijnego);
- Autonomia partii politycznych, korporacji,
stowarzyszeń spółek oraz przedsiębiorstw;
- Uważał, że należy zredukować do minimum
niebezpieczeństwo tyranii. Dlatego też wzorem rządu
powinna być monarchia umiarkowana, w której
władza uległaby podziałowi na:
-władzę ustawodawczą (dwuizbowy parlament), chroniący klasy
mieszczańskie i szlacheckie);
- władzę wykonawczą (rządzenie oraz wymiar sprawiedliwości);
- władzę federacyjną (polityka zagraniczna)
LIBERALIZM GOSPODARCZY
Adam Smith (1723-1790)
Szkocki myśliciel, profesor Uniwersytetów
Brytyjskich, jeden z twórców szkoły klasycznej
w ekonomii.
Badania nad naturą i przyczynami
bogactwa narodów – dzieło A. Smitha,
uznane za fundament ekonomii
systemy kapitalistycznego oraz
reprezentatywny wykład o liberalizmie
gospodarczym
-Adam Smith postrzegał człowieka w aspekcie
indywiduum homo oeconomicus kierującego się w
swoim
postępowaniu zasadą zysku;
- Społeczeństwo to zespół swobodnie połączonych
jednostek, a państwo powstaje spontanicznie pod
wpływem różnorodnych wzajemnie układających się
stosunków międzyludzkich;
- Gospodarką rządzą ekonomiczne prawa
obiektywne, a wszelka wartość stanowi rezultat
produkcyjnej pracy ludzkiej;
- Praca stanowi źródło bogactwa, niezależnie od
sektora produkcji;
- Wolna konkurencja stanowi najpewniejszą ochronę
Według Adama Smitha podstawową rolą
państwa jest zapewnienie działania reguł, które
rządzą gospodarką.
Państwo nie może ingerować w gospodarkę,
pomimo, że usytuowane jest ponad jednostką.
Państwo jako stróż naturalnego porządku oraz
naturalnych praw jednostek może wkraczać w
sferę tych stosunków jedynie w dwóch
przypadkach
(kiedy jednostki same zwrócą się do władzy z prośbą
o interwencję bądź w sytuacji zakłócenia publicznego
ładu)
RADYKALIZM POLITYCZNY
I FILOZOFICZNY
Jeremy Bentham (1748 – 1832)
Twórca teorii etycznej opartej
na założeniach sensualistycznych,
hedonistycznych oraz
utylitarystycznych.
Wprowadzenie do zasad
moralności i prawodawstwa
Doktryna utylitaryzmu J. Benthama
- Przyjemność stanowi kategorie etyczną, a
przyjemne doznania utożsamiane są z dobrem,
zatem są użyteczne;
- Dążenie do przyjemności jest nakazem
etycznym, stanowiącym kierunek ku
stworzeniu powszechnej szczęśliwości
społeczeństwa;
- Każdy człowiek liczy się tak samo, nikt nie
jest uprzywilejowany, a społeczność przenika
wzajemna życzliwość;
- Pochwała dla egoizmu jednostki
Doktryna etyczna J. Benthama wiązała się
poglądami na ustrój oraz zadania państwa
- wyznawał atomizm społeczny (społeczeństwo jest
rzekomym ciałem złożonym z indywidualnych osób)
- zarówno państwo jak i jednostki dążą do osiągnięcia
korzyści – przyjemności, dlatego też aby uniknąć
konfliktów pomiędzy interesami należy ustanowić
odpowiedni ustrój jakim jest demokracja;
- istnienie organów państwa jak też ich działanie
powinno być wyznaczane względami utylitaryzmu;
- Bentham uznawał prawo państwa do podejmowania
pozytywnych zadań mających na celu ochronę życia i
mienia obywateli oraz likwidację dysproporcji
majątkowych.
LIBERALIZM KLASYCZNY
Benjamin Constant (1767-1830)
Koncepcja wolności zawarta
w broszurze O wolności
starożytnych w porównaniu
z wolnością współczesnych
Polemika z koncepcją suwerenności
J.J. Rousseau
Władza prawodawcza, niezależnie od kogo
jest sprawowana powinna pochodzić z
wyboru dokonanego przez ogół obywateli;
Prawa osobiste obywateli stanowią wolność,
zaś jej gwarancją są prawa polityczne;
Wolność ludzi związana jest ze swobodnym
korzystaniem z własności prywatnej.
Aspekty wolności w doktrynie
B. Constanta
- prawo do posiadania własności jako jedno z praw
podstawowych;
- prawo jednostki do posiadania sfery prywatnej,
która warunkuje istnienie sfery – wolności publicznej;
- prawo do samorealizacji.
Dla B. Constanta najważniejszą swobodą nadaną
człowiekowi jest wolność wypowiedzi, a szczególnie
wolności prasy. B. Constant wyróżnił także
nieograniczone prawo do poszukiwania prawdy.
B. Constant był zwolennikiem monarchii
konstytucyjnej oraz uważał, że podstawowe wolności
nie mogą ulec reglamentacji przez prawo
B. Constant nawiązywał do Monteskiusza w koncepcji
władzy państwowej, która winna ulec podziałowi
oraz wzajemnej kontroli i hamowaniu w celu ochrony
wolności.
B. Constant wyróżnił 6 rodzajów władz:
- władza reprezentacyjna trwała (izba wyższa),
- władza reprezentacyjna opinii (izba niższa),
- władza królewska,
- egzekutywa (władza wykonawcza rządu),
- władza sądownicza,
- władza municypalna.
LIBERALIZM O DEMOKRACJI
Alexis de Tocqueville (1805-1859)
O demokracji w Ameryce – analiza
demokratycznego społeczeństwa
amerykańskiego
Analiza zalet i wad demokracji
Arystokracja jest źródłem
najwyższych wartości dla
życia zbiorowego oraz
indywidualnego
Zniszczona przez rewolucję arystokracja
oraz rodząca się demokracja
doprowadziły do dążenia ludzi do
równości;
Demokracja stanowi przyszłość
cywilizacji europejskiej, a pierwszym
krajem, w którym funkcjonuje
społeczeństwo demokratyczne są Stany
Zjednoczone
(A. De Tocqueville analizował dobre strony oraz
zagrożenia płynące z ustroju demokratycznego, a
A. De Tocqueville stwierdził, że w
demokracji zanika dążenie w kierunku
zmian społecznych, ponieważ nie są one
zgodne z interesem grup społecznych
sprawujących władzę
(Filozof zauważa, że drobne mieszczaństwo – klasa
średnia są najbardziej konserwatywnymi
środowiskami, obawiającymi się wszelkich zmian i
deklasacji. Dlatego też według A. De Tocqueville’a
demokracja powoduje wzrost działań egoistycznych
jednostek nie zdających sobie sprawy, że ich
osamotnienie wpływa na zmniejszenie szansy
osiągnięcia sukcesu w każdej dziedzinie życia
Żyjące w izolacji jednostki, zdobywając
majątek nie uzyskują pomocy od innych osób,
ponieważ te widzą w nich konkurentów.
Kariera wyraża wybicie się ponad
przeciętność, a demokracja ceni równość,
dążąc do uniformizacji jednostek.
Zasady moralności są wyznaczane przez opinię
publiczną, a rozwój osobowości jednostek
ulega ograniczeniu.
Wolność zostanie zastąpiona przez
despotyzm nisko cenionych warstw
mieszczaństwa wraz z jego ideami, które
w dzisiejszych czasach można nazwać
jako konsumpcyjne;
Despotyzm, choć nie używa przemocy
propaguje nowe, gotowe wzorce
zachowań. Nie toleruje
nonkonformizmu, promując postawy
oportunistyczne (bierne)
WIZJA PAŃSTWA I PRAWA
W przeciwieństwie do pozostałych
przedstawicieli doktryny liberalizmu, A.
De Tocqueville na pierwszy plan wysuwał
zwyczaj oraz system moralny.
Prawo nie może wyznaczać bytu
państwowego, a jego rola jest wtórna
względem zasad moralnych.
Pomimo, że doktryna A. De
Tocqueville’a nawiązuje do
koncepcji konserwatywnych, jest
ona klasyfikowana jako liberalna ze
względu na pierwszeństwo wolności
w systemie wartości oraz postulat
konieczności znalezienia dla niej
miejsca w obliczu rosnącej roli
równości.
DEMOLIBERALIZM –
LIBERALIZM SCEPTYCZNY
John Stuart Mill (1806-1873)
Krytyczna ocena dotychczasowej
doktryny liberalizmu,
postulat nieadekwatności
wcześniejszych założeń
do współczesnych
warunków.
J. S. Mill był świadkiem rozwoju konfliktu
społecznego pomiędzy burżuazją, a klasą
robotniczą w Anglii. Silnie akcentował brak
zgodności między interesem jednostki, a
ogółu.
Podstawowym prawem przysługującym
jednostce jest dążenie do szczęścia (szczęście
to zdobywanie wiedzy, obcowanie z nauką –
kulturą) Jednostka mogła osiągnąć
szczęście jedynie w społeczeństwie, wnosząc
wkład na rzecz „największego szczęścia w
ogóle”
J. S. Mill uznał jednostkę oraz jej dobro za
najważniejszą wartość, a warunkiem jej
odpowiedniego rozwoju jest zapewnienie jej
wolności.
Dlatego też wizję państwa przedstawiał
jako istnienie państwa liberalnego, które
dba o porządek i wspiera postęp.
Podstawową zasadą istnienia państwa jest
zasada utylitaryzmu, która wyznacza
obowiązek dbałości o zapewnienie szczęścia
dla jak największej liczby osób.
W poglądach Milla silnie uwidacznia się
obraz odrębnej oraz wykształconej
jednostki, która w ustroju
demokratycznym kształtuje swoją
indywidualność, skuteczność działania i
odpowiedzialność.
Dlatego też połączenie myśli liberalnej J. S.
Milla z demokracją uważane jest jako
Demoliberalizm
Państwo wraz ze społeczeństwem będą w
stanie spełnić obowiązki wynikające z
kształtowania autonomicznej osobowości
jednostki jedynie w formie Rządu
reprezentatywnego (tzn. Naród sprawuje
władzę za pośrednictwem deputowanych)
Koncepcja ta wyznacza suwerenność ludu.
Jednakże ograniczoną – delegowaną,
ulegającą znacznemu ograniczeniu w
momencie aktu wyboru. Od tego momentu
lud nie ma już kontroli nad parlamentem.
ODRODZENIE KLASYCZNEGO
LIBERALIZMU
Friedrich August von Hayek (18991992)
Główna postać XXwiecznego
liberalizmu
„Zasadniczym problemem
dla mnie nie jest to, kto rządzi
lecz co rząd powołany ma czynić”
F. A. von Hayek nawiązywał w swojej
doktrynie do koncepcji niewidzialnej ręki
rynku A. Smitha. Odrzucał koncepcje
oświeceniowego racjonalizmu, opowiadając się
równocześnie za spontanicznym
kształtowaniem się porządku społecznego.
Nie przyznawał państwu wiodącej roli w
kształtowaniu porządku społecznego. Obce mu
były idee planowej gospodarki, centralizacji
władzy oraz biurokratycznego zarządzania.
F. A. von Hayek uważał, że po wprowadzeniu
systemu centralnego planowania zanika
możliwość obserwacji popytu oraz analizy cen
co pomaga w tworzeniu teorii na temat
potrzeb i stylu życia ludzi jak na wolnym
rynku.
F. A. von Hayek zwracał się z ostrożnością do
ustroju demokratycznego. Swój postulat
uzasadniał tym, że rozwiązania
demokratyczne nie zachowują spontaniczności
właściwej dla wolnego rynku oraz powodują
ograniczenie wolności jednostki
WIZJA PRAWA A. F. von Hayeka
Filozof przeciwstawiał się pozytywizmowi
prawniczemu. Postulował zwiększenie roli
systemu common law. Uważał, że system
common law tworzy się w miarę potrzeb
społecznych oraz dostosowuje się do
konkretnych przypadków. Common law to
porządek prawny nienarzucany przez władzę,
a wynikający z rzeczywistych potrzeb ludzi.
Milton Friedman (1912-2006)
Amerykański ekonomista, twórca
monetaryzmu.
Teoria M. Friedmana stanowi krytykę
koncepcji
państwa opiekuńczego.
Najważniejszą wartością dla M. Friedmana
jest wolność jednostki (oznaczająca brak
przymusu) składająca się m.in. z wolności
ekonomicznej - swobody użytkowania przez
jednostkę własnych wypracowanych zasobów
w celu wykonywania zamierzonych planów
(wolność pracy, produkcji i handlu na wolnym
rynku)
Wolność ekonomiczna (w tym wolna
konkurencja) warunkuje wolność polityczną,
ponieważ umożliwia współpracę
równorzędnych jednostek bez instytucji
Download