doktryny-polityczno-prawne-skrypt

advertisement
.
23
St ro na 1
Skrypt z Doktryn Polityczno-prawnych 10 stycznia 2011
St ro na 2
Lista ważnych zagadnieo ................................................................................................................ 3
Kształtowanie się ideologii polityczno-prawnych w czasach nowożytnych .................................... 4
Oświecenie .............................................................................................................................................
. 4 Klasyfikacja współczesnych ideologii i doktryn polityczno –
prawnych .......................................... 4
Podział na ideologii na ideologię lewicowe i prawicowe ......................................................................
... 4
Kierunki o ponaddwustuleniej tradycji ........................................................................................... 5
Etatyzm -
renesans .................................................................................................................................. 5
Wolnośd starożytnych ............................................................................................................................
............. 5
Absolutyzm ............................................................................................................................................
............. 5
Absolutyzm oświecony ..........................................................................................................................
.............. 5 Etatyzm a Wielka Rewolucja Francuska autorytaryzm ........................................................................................ 6
Liberalizm jako kierunek przeciwny etatyzmowi ..................................................................................
................ 6 Socjalizm –
nowy ruch etatystyczny..................................................................................................................... 6
Twardy etatyzm XX w. ..........................................................................................................................
............... 6
Republikanizm ........................................................................................................................................
.7
Republikanizm klasyczny epoki Oświecenia .........................................................................................
................ 7 Podstawowe wartości republikanizmu –
doktryna centroprawicowa ................................................................... 7
Komunitaryzm ........................................................................................................................................
............ 7
(…)
… .....................................................................................11
Kierunki zrodzone w XIX wieku ..................................................................................................... 12
Socjalizm i jego zróżnicowanie
...............................................................................................................12
Socjalizm utopijny - Robert Owen i Charles Fourier…
… się skutków
rewolucji przemysłowej i związanej z nią urbanizacji.
Nazwa odnosi się do łacioskiego „sociare” – doprowadzad
do współpracy.
Krótko o socjalizmie:
Nawiązywanie do utopi ,
Traktowanie człowieka jako istoty
społecznej,
Nawiązywanie do równości we
wszystkich kategoria, także społecznych,
Głoszenie haseł egalitaryzmu,
Socjalizm utopijny - Robert Owen i Charles Fourier
Strona
12
Za pierwsze…
… .......................................................................................................... 8
Liberalizm demokratyczny - John Stuart Mill
(demoliberalizm)............................................................................ 8
Liberalizm socjalny - Leonard Trelawny Hobhouse
............................................................................................... 9
Podstawowe założenia współczesnego liberalizmu…
… o liberalizmie w znaczeniu cząsteczkowym: sam liberalizm polityczny czy sam liberalizm
gospodarczy. Uważał on, że liberalizm wymaga integralności swobód we wszystkich sferach
zainteresowania jednostki (i to jednostkę uważał za suwerena, dzierżyciela władzy). Od XIX w.
liberalizm
pojmowany był właśnie jako liberalizm integralny.
Liberalizm demokratyczny - John Stuart Mill (demoliberalizm)
John Stuart Mill…
… do socjalizmu przez
dokonywanie reform mających na celu
poprawę warunków życia klas
pracujących.
Za twórców tej doktryny można uznad Roberta Owena (1771
– 1858) i Charlesa Fouriera (1772 – 1837). Reprezentowali oni
wyjątkowo kolektywistyczne odmiany socjalizmu,
nacechowane wiarą w samoorganizację producentów i
możliwośd zmiany systemu społeczno – gospodarczego w
skutek wykazania wyższości organizacji…
…........................................................................................................................14
Społeczne nauczanie Kościoła katolickiego
............................................................................................15
Leon
XIII..........................................................................................................................................................
...15
Rerum novarum z 1891r…
… do
eurokomunizmu, zakładającego ozucenie
teorii dyktatury proletariatu i przyjmującej
program demokracji o gospodarce
mieszanej, prywatno – paostwowej.
Socjaldemokratyzm –
Orientacja ta, wywodząca się z czystego marksizmu uzyskała większe znaczenie dopiero po upadku
znaczenia komunizmu. W 1951r. partie socjaldemokratyczne nawiązując do korzeni
marksistowskich,
dążyły do systemu społeczno – gospodarczego…
Partie socjalistyczne
UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ
Filozofia społeczna - wykład 11
Podstawy Prawne Samorządów terytorialnych - wykład 1
Faszyzm i rasizm jako doktryny prawicowe - wykład
Prawo konstytucyjne-skrypt
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download