GŁOWNE NURTY POLITYCZNE W EUROPIE W PIERWSZEJ

advertisement
GŁOWNE NURTY POLITYCZNE
W EUROPIE W PIERWSZEJ
POŁOWIE XIX w.
Europejskie przemiany
Wielka Rewolucja Francuska i postępująca
industrializacja spowodowały w Europie
szereg przemian. Zmianie ulegała również
mentalność ówczesnych Europejczyków.
Efektem tych przeobrażeń było
wykształcenie się nowych nurtów
politycznych, takich jak liberalizm,
konserwatyzm, nacjonalizm i socjalizm
LIBERALIZM
–
–
–
–
Doktryna - liber – wolny –
filozoficzna i ekonomiczno –
polityczna powstała w XVIII
wieku. Uznawała wolność
jednostki za źródło wszelkiego
postępu.
Teoretycy: B. Constant, A.
Smith, J.S. Mill, A.
Świętochowski.
Myśl liberalizmu przyjmuje z
doktryn prawa natury założenie
o istnieniu obiektywnych,
uniwersalnych praw
człowieka.
Podstawą liberalizmu są:
wolność, indywidualizm,
prywatna własność, służebna
rola władzy.
Monteskiusz
Benjamin Constant
Adam Smith
John Locke
LIBERALIZM
•Wolność jednostki – zasady życia politycznego
i gospodarczego powinny jak w najmniejszym
stopniu ograniczać wolność jednostek
• Swobody jednostki ograniczać może tylko
wolność drugiego człowieka (wolność innych
ludzi)
• Człowiek ma prawo do samodzielnego
kształtowania własnego życia i dążenia do
szczęścia zdefiniowanego na swój sposób
• Wolność słowa – gwarant chroniący przed
nadużyciami władzy
• Zatomizowane społeczeństwo –
nadrzędność człowieka w stosunku do
społeczeństwa
• Jednostka przedsiębiorcza
• Odrzucenie koncepcji państwa
opiekuńczego
• Państwo minimalne – silne, praworządne,
ale ograniczone w swych prawach do
pilnowania porządku i spokoju obywateli oraz
zapewnienia ochrony uprawnień jednostki
• Jak najmniej państwa w gospodarce
• Hierarchiczna struktura społeczna –
miejsce jednostki w społeczeństwie zależy od
jej zaradności
• Gospodarka wolnorynkowa, przejrzyste
podatki
John Stuart Mill
KONSERWATYZM
–
•
•
Konserwatyzm – ideologia
społeczno – polityczna uznająca
za naczelne dobro „ stary
porządek” społeczno – polityczny
i cały system wartości z nim
związany.
Istniejąca rzeczywistość jest
optymalna. Rozumny charakter
dziejów, w które człowiek nie
powinien ingerować.
Zmiany społeczne dokonują się
drogą ewolucji(Edmund Burke).
Beniamin Disraeli – tchnął nowe życie
w teorię konserwatyzmu. Uważał
on reformy w państwie za
konieczność, ale z pełnym
uznaniem tradycji, historii i
prawa. Dążenie do powolnych
reform związanych z tradycją
narodową, oparcie wyborów na
cenzusie znacznie zbliżyło
konserwatystów do liberałów.
–
Teoretycy : E. Burke, B. Disraeli.
Termin powstał ok. 1818 r. ( pismo
Chatteaubrianda „ Le
Conservateur”)
Edmund Burke
Beniamin Disraelli
Friedriech Hardenberg
KONSERWATYZM
–
Postawa:
•
•
•
–
Za naczelne wartości uznaje:
•
•
•
•
•
•
–
własność prywatną
autorytet religii
świętość rodziny
szacunek dla tradycji
uczciwą pracę
przedsiębiorczość i aktywność
Konserwatyści pierwszych lat XIX wieku
bronili:
•
•
•
•
•
niechętna zmianom
zachowawcza
wroga liberalizmowi i wszelkim radykalnym
rewolucyjnym zmianom
atakowanego ustroju stanowego
absolutyzmu
przywilejów
starego systemu wartości
powoływali się na obiektywne prawa natury
i religię
–
–
Konserwatyści 2 poł XIX wieku dopuszczali
ewolucyjne zmiany ale z uwzględnieniem
tradycji
Na gruncie ideologii konserwatywnej stali
niemal wszyscy władcy europejscy i
arystokracja. Pozostawali oni w przymierzu z
Kościołem, któremu wyznaczali funkcje
polityczne w państwie.
SOCJALIZM
•
•
•
•
•
•
Socjalizm był reakcją na teorie liberalne. O ile
liberalizm opierał się na idei wolności człowieka i jego
indywidualności, to socjalizm na równości
ekonomicznej i współpracy między ludźmi(
niekiedy nawet wymuszonej).
Socjaliści chcieli doprowadzić do tego, by robotnicy
w większym stopniu mogli korzystać z dobrobytu,
który przyniosła industrializacja.
Przekonanie, że robotnik jest wyzyskiwany
przez kapitalistów i powinien z nimi walczyć legło
u podstaw myśli socjalistycznej.
Hasła sprawiedliwości społecznej doprowadziły
do zakwestionowania swobody ekonomicznej, a
nawet prawa wartości.
Socjalizm utopijny – termin wprowadzony przez
Marksa i Engelsa dla określenia nierealnych(
utopijnych) koncepcji przebudowy społeczeństwa,
rozwijanych w XVI – XIX wieku
Pierwsze koncepcje utopijne
–
–
–
Tomasz Morus(1478-1535) w Utopii( gr. miejsce
którego nie ma) opisał życie społeczeństwa nie
znającego prywatnej własności, pieniędzy, służby
wojskowej, w którym panuje równość.
Tomaso Campanella(1568-1639) – w Państwie słońca
przedstawił społeczeństwo ludzi wolnych, równych nie
znających prywatnej własności
Koncepcje socjalizmu agrarnego( G. Winstanley) –
uspołecznienie ziemi, ludowładztwo
SOCJALIZM
•
XIX wieczny socjalizm utopijny narodził się w okresie rozwijającego
się szybko kapitalizmu
– filantropijni ekonomiści i filozofowie usiłowali stworzyć
teoretyczne podstawy ładu ekonomiczno – społecznego,
likwidującego rażącą niesprawiedliwość i ujawnione
sprzeczności i konflikty społeczne
– Henry de Saint – Simon ( 1760-1825)
• projektował powstanie społeczeństwa industrialistów(
hierarchia pracy, zdolności i wiedzy)
• Społeczeństwo w wizji Saint-Simona było bezkonfliktowe.
Dzieliło się na 3 klasy:
- naukowców (odpowiedzialnych za rozwój nauki, pracowali
na rzecz pozostałych klas)
- posiadających (mieli się zajmować finansowaniem
naukowców, pełnili też rolę regulacyjną w
społeczeństwie)
- pozostałych (ich zadaniem była praca, mieli też
respektować władzę)
• Kolejnym klasom odpowiadały różne rodzaje władzy:
- władza duchowa znajdowała się w rękach uczonych
przyrodników, fizyków czy filologów oraz artystów
tworzących akademię; odrzucał natomiast jako
nieprzydatnych w tej dziedzinie prawników i filozofów
- władza świecka - w rękach posiadaczy (przemysłowców),
którzy są "z natury rzeczy kierownikami i
przedstawicielami większości"
- władza wybierania (mianowania) - w rękach wszystkich
ludzi
• żądał uspołecznienia środków produkcji
• był przeciwnikiem anarchii kapitalistycznej, walki
klasowej i rewolucji
• przebudowa systemu przez przekonanie do niej
arystokracji i kapitalistów
• obowiązek pracy dla wszystkich
• kontrola własności prywatnej przez państwo
SOCJALIZM
– Karol Fourier( 1772-1837)
• krytykował istniejące stosunki
społeczne, niesprawiedliwość i
wolną konkurencję
• postulował zakładanie falansterów
( organizacji spółdzielczych
opartych na wspólnej pracy)
• proponował dzielić wytworzony
produkt wg pracy, kapitału i talentu
• uważał, że zmiany prowadzić będą
do zaniku państwa
– Robert Owen ( 1771 – 1858) – pisarz
socjalista, praktyk spółdzielczości
robotniczej
• prowadził we własnej fabryce
eksperymenty w zakresie pracy i
płacy
• walczył o ustawodawstwo
fabryczne
• w USA założył osadę spółdzielczą,
która zbankrutowała
• opowiadał się za uspołecznieniem
środków produkcji
KOMUNIZM
•
„ socjalizm naukowy”, komunizm
naukowy
–
Komunizm – ideologia społeczna
głosząca:
•
Całkowitą równość socjalną
wszystkich ludzi
•
Zbudowanie społeczeństwa
bezklasowego, opartego na
społecznej własności środków
produkcji i równym podziale
dóbr
–
Wersja komunizmu, stworzona
przez Marksa i Engelsa, otrzymała
podbudowę filozoficzną( heglizm) i
ekonomiczną wywodzącą się z
krytyki kapitalizmu( obalenie
kapitalizmu w wyniku rewolucji
proletariackiej i objęcie władzy
przez klasę robotniczą –
dyktatura proletariatu
–
Marks i Engels mieli ambicję
wyjaśnienia wszystkich zjawisk
społecznych i przyrodniczych
Nacjonalizm
•
Józef Gobineau
• Naród jako najdoskonalsza forma
życia zbiorowego
• Tradycja, język, kultura narodowa
• Idea państwa narodowego
• Idea solidaryzmu państwowego –
silna wieź emocjonalna ze wspólnotą
narodową
• Egoizm narodowy – interesy
danego narodu są nadrzędne w
stosunku do wszystkich innych celów
• Lojalność wobec swego narodu
• Współpraca wszystkich grup
społecznych dla dobra i interesu
wspólnoty narodowej
• Sprzeciw wobec internacjonalizmu
(współpracy z innymi narodami)
Download