Zagadnienia egzaminacyjne: Podstawowe doktryny polityczne i

advertisement
Zagadnienia egzaminacyjne
z podstawowych doktryn politycznych i prawnych:
1. Pojęcie doktryn politycznych i prawnych.
2. Doktryny polityczno-prawne starożytnych Chin. Charakterystyka
ogólna
3. Lao-cy „Stary mistrz”. Bierność taoizmu.
4. Konfucjonizm
5. Szkoła prawników w starożytnych Chinach
6. Buddyzm
7. Judaizm
8. Myśl polityczno-prawna starożytnej Grecji. Charakterystyka ogólna
9. Sofiści starsi; Protagoras, Gorgiasz, Prodikos
10. Sofiści młodsi; Hippiasz, Kallikles, Trazymach
11. Sokrates
12. Platon i koncepcja państwa idealnego
13. Arystoteles – Homo politicus; synteza myśli hellenistycznej
14. Poglądy polityczno-prawne okresu hellenistycznego i starożytnego
Rzymu. Charakterystyka ogólna
15. Cynicy – Antystenes, Diogenes, Krates
16. Cyrenaicy - Arystyp z Cyreny
17. Epikurejczycy
18. Stoicy starsi; Zenon z Kitionu
19. Stoicy okresu średniego; Polibiusz, Cycero
20. Doktryny polityczno-prawne wczesnego chrześcijaństwa.
Charakterystyka ogólna
21. Ideologia Nowego Testamentu. Św. Paweł z Tarsu
22. Św. Augustyn i jego teologia
23. Sekty chrześcijańskie-gnoza, marcjanizm, arianizm, manicheizm,
mitranizm
24. Cezaropapizm-doktryna polityczna i prawna Bizancjum
25. Myśl polityczno-prawna Średniowiecza. Charakterystyka ogólna
26. Idea cesarska w średniowieczu
27. Walka o inwestyturę. Spór między Grzegorzem VII a Henrykiem IV
28. Ideologia wypraw krzyżowych
29. Jan z Salisbury i „Policraticus”
30. Teoria „dwóch mieczy Piotrowych”
31. Św. Tomasz z Akwinu-wyższość władzy religijnej nad świecką,
32. Dante Alighieri - koncepcja cesarstwa światowego,
33. Marsyliusz z Padwy-idea suwerenności ludu
29. Renesans i reformacja. Charakterystyka ogólna
30. Niccolo Machiavelli – wykład politycznego realizmu
31. Il principe – „Książę” i idea zjednoczenia Włoch
32. Francesco Guicciardini –pochwała włoskich republik doby Odrodzenia
33. Giovanni Botero i „racja stanu”
34. Ulrich van Hütten – rycerz-humanista
35. Marcin Luter – absolutyzm władzy
36. Tomasz Münzer - anabaptyzm
37. Jan Kalwin – doktryna predystynacji
38. Erazm z Rotterdamu i „Pochwała głupoty”
39. Tomasz Morus – polityk wierny zasadom
40. Tommaso Campanella i „Miasto słońca”
41. Francis Bacon - "Tyle mamy władzy, ile wiedzy"
42. Doktryna monarchii absolutnej; Jean Bodin
43. Idee klasycznego absolutyzmu; Richelieu i Ludwik XIV
44. Myśl polityczno-prawna wieku XVII i czasów Oświecenia.
Charakterystyka ogólna
45. Nowożytna szkoła prawa natury. Grocjusz
46. Benedykt Spinoza-utalitaryzm i demokracja ustroju
47. Ideologie rewolucji angielskiej. James Harrington, Robert Filmer
48. Nurt radykalny rewolucji angielskiej. Charakterystyka ogólna
49. Tomasz Hobbes – epigon absolutyzmu
50. John Locke – liberalizm polityczny
51. Klimat intelektualny i ideowy epoki Oświecenia
52. Monteskiusz – liberalizm arystokratyczny
53. Jan Jakub Russeau – ideolog nowożytnej demokracji
54. Edmund Burke – twórca nowoczesnego konserwatyzmu
55. Denis Diderot-liberalizm radykalny
56. Liberalizm oświecony - Voltaire
57. Myśl polityczno-prawna u początków powstania USA. Thomas
Jefferson
58. Utopijne doktryny polityczno-prawne europejskiego Oświecenia.
59. Idealizm niemiecki. Charakterystyka ogólna
60. Immanuel Kant – idealizm transcedentalny
61. Georg W. H. Hegel – twórca klasycznego systemu idealistycznego
62. Johann G. Fichte –niemiecki mesjanizm
63. Romantyzm polityczny i szkoła historyczno-prawna w Niemczech
64. Gustav von Hugo-niemiecka szkoła historyczna w prawoznawstwie
65. Fryderyk K. Savigny-przedstawiciel szkoły pandektystów
66. Liberalizm XIX wieku. Charakterystyka ogólna
67. Alexis de Tocqueville – „O demokracji w Ameryce”
68. Herbert Spenser i filozoficzna teoria ewolucji
69. Beniamin Constant- liberalizm i konstytucjonalizm francuski
70. Jeremy Bentham – prekursor pozytywizmu prawniczego
71. John Stuart Mill – liberalizm i „Poddaństwo kobiet”
72. Pozytywizm. Charakterystyka ogólna
73. Myśl społeczna Kościoła w XIX w. Leon XII
74. Myśl lewicowa XIX wieku. Charakterystyka ogólna
75. Anarchizm. Piotr Proudhon, Michał Bakunin, Piotr Kropotkin
76. Socjalizm utopijny Claude Saint-Simon, Charles Fourier
77. Socjalizm naukowy Karol Marks, Fryderyk Engels
78. Reformizm Edwarda Bernsteina
79. Rewizjonizm Karola Kautsky’ego
80. Strategie reformistyczne. Charakterystyka ogólna
81. Teoria konwergencji.
82. Trzecia droga między socjalizmem a kapitalizmem.
83. Strategie rewolucyjne. Charakterystyka ogólna
84. Włodzimierz I. Lenin
85. Lew Trocki-koncepcja permanentnej rewolucji
86. Józef Stalin
87. Strategie autorytarne. Charakterystyka ogólna
88. Benito Mussolini –„Nie ma Boga, jest Duce !”
89. Adolf Hitler-„Ein Reich, ein Volk, ein Führer“
90. Liberalizm Friedrich von Hayek
91. Polskie doktryny polityczno-prawne. Odrodzenie. Charakterystyka
ogólna
92. Paweł Włodkowic – „O władzy papieża i cesarza w stosunku do
niewiernych”
93. Andrzej Frycz-Modrzewski – „O poprawie Rzeczpospolitej”
94. Stanisław Orzechowski ideolog ruchu egzekucyjnego
95. Piotr Skarga i ‘Kazania sejmowe”
96. Ideologia ‘złotej wolności’ Rzeczpospolitej Obojga Narodów
97. Doktryna ‘liberum veto’ w polskiej praktyce politycznej
98. Polskie doktryny polityczno-prawne. Oświecenie Charakterystyka
ogólna
99. Stanisław Konarski- ‘O skutecznym rad sposobie...’
100.Hugo Kołłątaj i dzieło Konstytucji 3 maja 1791 r.
101.Stanisław Staszic i „Przestrogi dla Polski”
102.Jakobini polscy
103.Polski konserwatyzm doby rozbiorowej i jego doktryny polityczne i
prawne.
104.Aleksander Wielopolski i konserwatywna ‘idea słowiańska’,
105.Włodzimierz Spasowicz i ugoda ‘polityki realnej’,
106.Konserwatyści galicyjscy-„Czas” i „Teki Stańczyka”
107. Edward Abramowski-krytyka państwa i władzy
108. Polskie dyskusje ustrojowe dwudziestolecia międzywojennego.
109. Funkcjonalizm amerykański
110. Realizm prawniczy XX w.
dr Przemysław Wiater
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards