Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji

advertisement
w ramach
HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów
i Kanalizacji - etap I
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Karpacz
Pogórzyn
Piechowice
Szklarska
Poręba
Kowary
Mysłakowice
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Beneficjent:


Spółka „Karkonoski System Wodociągów i
Kanalizacji” Sp. z o.o., udziałowcami której są gminy
Związku Gmin Karkonoskich i Związek Gmin
Karkonoskich.
Operator:


odpowiedzialny za eksploatację majątku zrealizowanego w
ramach przedsięwzięcia :
Spółka „Karkonoski System Wodociągów i
Kanalizacji” Sp. z o.o.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Przedmiot studium :

analiza gospodarki wodno-ściekowej gmin ZGK, a w
szczególności ich potrzeb inwestycyjnych w tym
zakresie w kontekście wymagań ochrony środowiska
określonych przepisami prawa polskiego i Unii
Europejskiej oraz możliwości finansowych
udziałowców projektu.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Zakres Studium Wykonalności:

analiza otoczenia makroekonomicznego, (w kraju oraz
regionie),

analiza popytu na usługi,

opis istniejącego systemu wodno–ściekowego,


analiza opcji rozwiązań techniczno–organizacyjnych z
wyborem rozwiązania optymalnego,
analiza kosztów wraz z planem wdrożenia i funkcjonowania
przedsięwzięcia oraz prognozami finansowymi,

analiza kosztów i korzyści społeczno–ekonomicznych,

analiza wrażliwości i ryzyka.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Cel przedsięwzięcia / projektu

poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości
wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnościekowej gmin ZGK do wymagań Polski i Unii
Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do
realizacji celów polityki ekologicznej Unii
Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy
jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz
oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów
naturalnych.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Dwupoziomowa analiza alternatyw technicznych


analizy wszystkich wariantów rozwiązań na bazie
istniejących dokumentacji projektowo-koncepcyjnych
→ WYBÓR NAJEFEKTYWNIEJSZEGO
WARIANTU GLOBALNEGO
właściwa selekcja zakresu inwestycyjnego
uwzględniająca stan przygotowania formalnoprawnego, efektywność i możliwości finansowe
→ ZAKRES ETAPU I
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

ILOŚĆ ROZPATRYWANYCH WARIANTÓW
Ilość wariantów
Gmina
System
wodociągowy
System
kanalizacyjny
Karpacz
1
-
Kowary
2
2
Mysłakowice
4
3
Piechowice
1
4
Podgórzyn
2
1
Szklarska Poręba
2
8
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Lokalizacja I etapu
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Zakres rzeczowy – system wodociągowy
Wodociąg
Zbiornik
Wodociąg
Hydro
Ujęcie SUW
magistralny
zapasowo
rozdzielczy -forownie wody / SDW
/zasilający
-wyrównawczy
[km]
[szt.]
[szt.]
[szt.]
[km]
[szt.]
Gmina
Kowary
4,04
Mysłakowice
6,84
Piechowice
4,50
Szklarska Poręba
15,77
Razem
20.27
17,37
1
3
1
28.24
4
1
9
2
9
2
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Zakres rzeczowy – system kanalizacyjny
Kanalizacja
sanitarna
grawitacyjna
[km]
Gmina
Pompownie
ścieków
[szt.]
Rurociągi
tłoczne
[km]
Kowary
37,89
2
0,30
Mysłakowice
81,88
61
22,37
Piechowice
24,76
6
0,84
Podgórzyn
35,71
6
1,20
Szklarska Poręba
45,17
6
4,48
225,42
81
126,49
Razem
Kanalizacja
deszczowa
[km]
Oczyszczalnia
ścieków
[szt.]
1,27
2,323
1
3,593
1
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Wyszczególnienie
Opłaty związane z planowaniem / projektowaniem
Zakup gruntu
Przygotowanie terenu
Roboty budowlano-montażowe, w tym
Maszyny i urządzenia
Pomoc techniczna
Rezerwa
Promocja
Inne – koszty finansowe
RAZEM
Całkowite koszty
inwestycji
(w tys. zł)
1 857,6
53,3
10 024,6
241 337,1
11 058,0
9 579.8
10 875,6
800,0
1965,4
276 493,4
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Podstawowe założenia do analiz finansowych



Horyzont planowania obejmował lata 2005-2030, tj. prognozę na
25 lat ekonomicznego życia projektu
Prognoza wyników finansowych została wykonana w cenach
zmiennych, tj. po uwzględnieniu inflacji i dodatkowo - realnego
wzrostu poziomu wynagrodzeń.
Prognoza inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń została przyjęta
na podstawie wytycznych NFOŚiGW,
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Podstawowe założenia do analiz finansowych

Prognozy kosztów oszacowano w oparciu o analizę obecnych kosztów
gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGK, z uwzględnieniem
prognozowanego popytu na usługi,


Przychody od momentu zakończenia przedsięwzięcia do końca 15 roku
analizy zostały obliczone przy założeniu 4 % obciążenia dochodów do
dyspozycji gospodarstw domowych opłatami za wodę i ścieki.
W latach następnych, tj. 2021-2030 prognozę przychodów sporządzono
zgodnie z bieżącym prawem regulującym politykę ustalania opłat za te
usługi.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Wskaźniki NPV i IRR dla przedsięwzięcia
NPV i=7%
IRR
(w tys. zł)
WARIANT Z DOTACJĄ Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
-7 602,1 5,9%
WARIANT BEZ DOTACJI Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI -165 027,0 -2,5%-
Lp. Wyszczególnienie
1..
2.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Dla wariantu z dotacją z Funduszu Spójności,
wartość NPV jest także ujemna, jednakże
biorąc pod uwagę wysokość wskaźnika IRR
(5,9% przy stopie dyskonta 7%)
oraz zyski generowane w spółce, ujemne
wartości NPV nie świadczą o braku
wykonalności przedsięwzięcia, tylko o jego
niekomercyjnym charakterze
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Poziomu dotacji z Unii Europejskiej
Do obliczenia poziomu dotacji tzw. „luki finansowej”
przyjęto model różnicowy, dla którego obliczono
zdyskontowane przepływy pieniężne.
Poziom wsparcia wynosi: 212 330,9 tys. zł
czyli
77,3 % kosztów kwalifikowanych
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Montaż finansowy inwestycji
Środki własne
NFOŚi GW
WFOŚiGW
Dotacja z Funduszu Spójności (*)
RAZEM
(*)
1 965.4
43 537.9
18 659.1
212 330.9
276 493.4
0.7%
15.7%
6.7%
76.8%
100.0%
77,3% kosztów kwalifikowanych
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Montaż finanowy inwestycji
0.7%
15.7%
6.7%
76.8%
Środki własne
NFOŚi GW
WFOŚiGW
Dotacja z Funduszu Spójności
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Korzyści społeczne
Projekt przyczynia się do generowania dużej skali korzyści
społecznych odnoszących się głównie do:

wzrostu ilości i jakości ścieków oczyszczonych,

rozbudowy sieci wodociągowej kanalizacyjnej,

poprawy standardu życia mieszkańców,

poprawy jakości wód powierzchniowych podziemnych

poprawy walorów turystycznych i przyrodniczych regionu.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Korzyści społeczno-gospodarcze
Tworzenie bezpośredniego i pośredniego zatrudnienia:

6 osób w Jednostce Wdrażania Projektu (PIU),

13 osób przy eksploatacji systemu wodno-ściekowego

255 osób zatrudnionych bezpośrednio przy pracach
budowlano-montażowych)
Generowanie popytu konsumpcyjnego oraz
inwestycyjnego
Wzrost popytu na usługi m.in. sektora budowlanego
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Wskaźniki:
Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (EIRR)
ENPV
i= 7% =
47 743,0 tys. zł.
EIRR = 23,9%
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Struktura instytucjonalna – przyjęte rozwiązanie
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Jednostka Wdrażania Projektu (Project Implementation
Unit)
W skład PIU wchodzą:
• Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) –
odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu,
• stanowisko ds. obsługi prawno - organizacyjnej
(Kierownik PIU),
• stanowisko ds. obsługi inżynieryjnej,
• stanowisko ds. obsługi finansowej,
• obsługa adm., kosztorysant, tłumacz.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Kontrakty
Zaplanowano ogółem 16 kontraktów, obejmujących:
• 10 kontraktów na usługi, w tym 6 na projekty
techniczne dla II etapu projektu,
• 6 kontraktów na roboty.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Kontrakty na projektowanie
– przetargi – I kwartał 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
budowa i modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody
oraz sieci wodociągowej w Karpaczu
pozostała część sieci wodociągowej w Kowarach
sieć wodociągowa w g. Mysłakowice dla m. Kostrzyca,
Bukowiec, Krogulec, Karpniki, Gruszków, Strużnica i
Czerwony Dworek
kanalizacja sanitarna w g. Mysłakowice dla m. Karpniki,
Krogulec, Strużnica, Gruszków
przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Podgórzynie
kanalizacja sanitarna dla m. Staniszów, Głębock, Zachełmie
i części Borowic
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Pozostałe kontrakty na usługi
– data przetargu
Pomoc techniczna w I fazie projektu
(dokumenty
przetargowe)
- III kwartał 2005
2. Inżynier Kontraktu
- I kwartał 2006
3. Pomoc techniczna podczas realizacji projektu
- I kwartał 2006
4. Promocja podczas realizacji projektu
- I kwartał 2006
1.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Kontrakty na roboty
– daty przetargów
1. Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody i stacją
wodociągową oraz budowa i modernizacja kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w Kowarach
- I kwartał 2006
2. Budowa sieci wodociągowej w Dąbrownicy i Mysłakowicach
na os. „Tęcza” i ul. Stawowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Kostrzyca, Bukowiec, Mysłakowice, Łomnica, WojanówBobrów i Dąbrownica
- I kwartał 2006
3. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w gminie Piechowice
- II kwartał 2006
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Kontrakty na roboty c.d.
– daty przetargów
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
dla miejscowości Miłków i Ścięgny w Podgórzynie i kolektora
tranzytowego na terenie Mysłakowic
- II kwartał 2006
5. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych w gminie Szklarska Poręba
- II kwartał 2006
6. Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Hoffmana w gminie
Szklarska Poręba
- II kwartał 2006
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I


Warunkiem koniecznym zrealizowania zakresu
objętego I etapem jest uzyskanie wsparcia
finansowego w postaci dotacji z Funduszu
Spójności oraz kredytów i pożyczek.
Wiązać się to będzie z obowiązkiem sprostania
stawianym przez te instytucje wymaganiom.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

ZALECENIA:




podjęcie przez Rady gmin ZGK odpowiednich
uchwał dotyczących programu i złożenia Aplikacji,
jak najszybsze zamknięcie procedur OOS,
zakończenie prac projektowych i uzyskanie
brakujących pozwoleń na budowę dla inwestycji
zaliczonych do I etapu w I kwartale 2005r.,
jak najszybsze rozpoczęcie działalności przez
KSWK Sp. z o.o. i PIU
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

ZALECENIA:




szybkie opracowanie dokumentów przetargowych i
ich uzgodnienie, by ogłaszanie przetargów
odbywało się zgodnie z harmonogramem,
natychmiastowe przystąpienie do wyceny majątku
wodno-ściekowego w każdej z gmin,
podpisanie odpowiednich umów z gminą Szklarska
Poręba i Piechowice,
dążenie do dalszego uproszczenia struktury
instytucjonalnej.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

Zwraca się uwagę na:




konieczność dużej sprawności działania spółki
KSWK sp. z o.o., w tym PIU,
potrzebę ogromnego wsparcia ze strony gmin,
duże znaczenie informowania społeczeństwa
ogromną wagę szczegółowego zaplanowania
organizacji robót budowlanych.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW
Global Infrastructure Consortium
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards