Dot: Budowa sieci kanalizacyjnej w w

advertisement
Kanalizacja/7/2014
Walim, 03.03.2014 r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pyt. 1 Jakie należy przyjąć studnie rewizyjne w projekcie z PP a w opisie zamówienia w
SIWZ żelbetowe DN 1000?
Odp. żelbetowe DN 1000.
Pyt. 2 Czy na pewno występuje skała tylko na długości 125,07 mb według naszych obmiarów
jest około 300 mb.
Odp. Tak, ok. 300 mb.
Pyt. 3 Czy można zamienić rury z PP na PCV o takich samych sztywnościach obwodowych.
Odp. Tak przy zachowaniu sztywności.
Pyt. 4 Prosimy o dokładne podanie ile m2 jest do odtworzenia nawierzchni po śladzie
kanalizacji i w jakiej technologii według przedmiaru jest wykonanie nawierzchni tłuczniowej
o pow. 4526,8 m2 a nawierzchni asfaltowej 72 m2 i kostki kamiennej 39 m2.
Odp. Powierzchnia tłuczniowa ok.2500 m2 – mieszanka kamienna gabro 0-31mm
grubość taka jak warstwy bitumiczne ,wałowanie na mokro. 72 m2 warstwa
wyrównawcza 4 cm + warstwa ścieralna 4cm.
Pyt. 5 Jakiego rodzaju studnie mają być zastosowane. W opisie technicznym projektu oraz w
przedmiarze podano typowe studzienki śr. 1000 typu UNIVA-Standard firmy Kassel z
tworzywa sztucznego natomiast w SIWZ oraz STWiOR mowa jest o studniach żelbetowych
Odp. Studnie żelbetowe
Pyt. 6 Prosimy o doprecyzowanie, które odcinki kanalizacji sanitarnej są zakresem
przetargu, gdyż tylko na stronie tytułowej przedmiaru jest zapis „ Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej od SI7 do S47".
Odp. Od studni S17 do S47
Pyt. 7 Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarze powierzchnia wykonania nawierzchni
jezdni z mieszanek mineralno bitumicznych wynosi tylko 72,0 m2 (czy obmiar jest
prawidłowy). Cała trasa kanalizacji sanitarnej od SI7 do S 47 przebiega w drodze
powiatowej z jezdnią asfaltową. Proszę o potwierdzenie, czy zamawiający przewiduje
odtworzenie asfaltu w drodze powiatowej na całości po robotach związanych z budową
kanalizacji sanitarnej (korekta pozycji przedmiaru nr.58,59,60.61).
Odp. Nie przewiduje się odtworzenie asfaltu w drodze powiatowej. Proszę wykonać
nawierzchnię z mieszanki mineralnej (gabro) 0-31 mm z uwałowaniem na mokro.
Pyt. 8 Czy Zamawiający posiada projekt drogowy dotyczący odtworzenia nawierzchni
asfaltowej drogi powiatowej po robotach kanalizacji sanitarnej.
Odp. Nie posiada
Pyt. 9 Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu zastępczego
Odp. Nie posiada. Proszę wkalkulować wykonanie projektu i oznakowanie w cenę
oferty.
Pyt. 10 Czy w cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty zajęcie pasa drogi powiatowej,
wbudowania rurociągu kanalizacji sanitarnej w drogę ,czy koszty te są po stronie
Zamawiającego.
Odp. Po stronie Wykonawcy.
Pyt. 11 W STWiOR str 17 punkt 5.5.1 badania geologiczne są podane punkty badań
geologicznych:
punkt 1 - działka nr.595 (parking powyżej
kościoła) punkt 2 - na przeciwko ruin fabryki nr. 5
a punkt 3 - ul.3 Maja budynek nr. 16 punkt 4 - na
przeciwko budynku nr.22
wszystkie powyższe punkty pomiarowe nie dotyczą kanalizacji sanitarnej od S17-S 47 ,gdyż
wykonane zostały na odcinkach wcześniej zrealizowanej kanalizacji. Czy zamawiający
posiada dokumentację geologiczną która stwierdzałaby faktyczny stan występowania
gruntów skalistych, widocznych powierzchniowo w formie litych skał, na odcinku objętym
Zamówieniem.
Odp. Nie ma badań geologicznych.
Pyt. 12 Prosimy Zamawiającego o korektę obmiaru dotyczącego odspajanie skał kat V- 81
m3 oraz kat VI 43,86 m3, gdyż w żadnym wypadku nie odzwierciedla on faktyczny zakres
do wykonania. W czasie wizji lokalnej stwierdziliśmy występowanie powierzchniowo litych
skał w pobliżu projektowanej kanalizacji sanitarnej na n/w odcinkach:
- na odcinku 205mb od SI9- do S22 występują skały do 5 m wysokości nad niweletą drogi
powiatowej
- na odcinku 120mb od S22- do S25 występują skały do 3 m wysokości nad niweletą drogi
powiatowej
- na odcinku 50 mb od Sb 24- do SB29 (obręb przejścia rzeki Walim)występują widoczne
skały ,co przy znacznych głębokościach w tym rejonie ( S 28-S29 ,do 5m zagłębienia)
stanowi znaczne utrudnienie.
przyjmując, że skały wystąpią tylko i wyłącznie na odcinkach wymienionych wyżej w ilości
70% ogólnej objętości wykopu daje to orientacyjnie 840 m3 skał. Proszę zamawiającego o
korektę w przedmiarze odspajanych skał do realnej ilości oraz zwiększenie kategorii skały z
V na kat VII i VIII.
Odp. Zmiana przedmiaru
Poz. Nr 14 powinno być 264,06 m3
Poz. Nr 15 powinno być 506,19 m3
Pyt. 13 Pozycja przedmiaru 23 - wymiana gruntu kruszywem dowiezionym z zagęszczeniem
w drogach do Js=l,0 w ilości 1122.32 m3 jest nie wystarczająca ( wykopy to 3.839,82
m3).Czy należy przyjąć do wyceny ceny ryczałtowej prawidłowy zwiększony obmiar
(wyliczając różnicę: objętość wykopu minus potrąceniu robót drogowo-instalacyjnych).
Odp. Proszę przyjąć do ceny ryczałtowej prawidłowy zwiększony obmiar (wyliczając
różnicę: objętość wykopu minus potrąceniu robót drogowo-instalacyjnych).
Pyt. 14 Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku występowania skał powyżej kat. VIII
odspajanie skał metodą strzelania.
Odp. Tak.
Download