Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi w Polsce

advertisement
Postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi w Polsce
1. Czy uczysz się obecnie?
TAK −> w:
1. Gimnazjum;
2. Zasadniczej szkoły zawodowej;
3. Technikum;
4. Liceum profilowanego;
5. Liceum ogólnokształcącego;
6. Uzupełniającego liceum ogólnokształcącego;
7. Technikum uzupełniającego;
8. Szkoły policealnej;
9. Uczelni wyższej − studia licencjackie;
10. Uczelni wyższej − studia inżynierskie;
11. Uczelni wyższej − studia magisterskie;
12. Uczelni wyższej – studia doktoranckie;
13. Uczelni wyższej – studia podyplomowe.
NIE − > przejść do pyt. 2
2. Jaką ukończyłeś szkołę?
1. Gimnazjum;
2. Zasadniczą szkołę zawodową;
3. Technikum;
4. Liceum profilowane;
5. Liceum ogólnokształcące;
6. Uzupełniające liceum ogólnokształcące;
7. Technikum uzupełniające;
8. Szkołę policealną;
9. Uczelnie wyższą − studia licencjackie;
10. Uczelnię wyższą − studia inżynierskie;
11. Uczelnie wyższą − studia magisterskie;
Przejdź do pytania 4.
Osoby, które w pyt. 1 odpowiedziały TAK.
3. Jaki /profil/specjalizację/kierunek wybrałeś/aś w ramach szkoły do której obecnie
1
uczęszczasz?
Rodzaj szkoły
Profil/specjalizacja/kieru
nek
Nie wybrałem/am
żadnego
profilu/specjalizacj
i/kierunku/
Moja szkoła
ma profil
ogólny
4. Jaki profil/specjalizację/kierunek ukończyłeś/aś?
Rodzaj ukończonej szkoły
Profil/specjalizacja
/kierunek
Nie wybrałem/am
żadnego
profilu/specjalizacj
i/kierunku/
Moja szkoła
miała profil
ogólny
5. Czy zamierzasz kontynuować edukację?
TAK −> w:
1. Zasadnicza szkoła zawodowa
2. Technikum;
3. Liceum profilowane;
4. Liceum ogólnokształcące;
5. Uzupełniające liceum ogólnokształcące;
6. Technikum uzupełniające;
7. Szkołę policealna
8. Uczelnia wyższa − studia licencjackie;
9. Uczelnia wyższa − studia inżynierskie;
10. Uczelnia wyższa − studia magisterskie
11. Uczelnia wyższa – studia doktoranckie
12. Uczelnia wyższa – studia podyplomowe
13. Kursy zawodowe i doszkalające
NIE
6. Czy działasz w jakiejś organizacji?
1. TAK, w samorządzie uczniowskim/studenckim
2. TAK, w kółku naukowym/grupie teatralnej/ tanecznej w szkole/na uczelni
3. TAK, w organizacji pozarządowej (fundacje, stowarzyszenia, grupy
nieformalne)
4. NIE
5. Inne, jakie?............................................................................................
2
7.Czy pełnisz jakieś funkcje w tych organizacjach?
TAK  jakie………….
NIE przejść do pyt. 9
8. Czy, Twoim zdaniem, wiedza i umiejętności nabyte w czasie zajęć
Przedsiębiorczości w szkole średniej, pomogłyby Ci w założeniu i prowadzeniu
własnej firmy?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
tak
raczej tak
raczej nie
nie
trudno powiedzieć
nie miałem/am takich zajęć
Pytanie 9 zadać tym, którzy w pytaniu 1 odpowiedzieli 9 lub 10 lub 13 albo w pytaniu 2
odpowiedzieli 9 lub 10 lub 11.
9. Czy na studiach miałeś/-aś przedmioty, które wydają Ci się pomocne w założeniu i
prowadzeniu własnej firmy?
1.
2.
3.
4.
5.
tak
raczej tak
raczej nie
nie
trudno powiedzieć
10. Czy możesz wymienić nazwy tych przedmiotów?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. Czy pracowałeś/aś w ciągu ostatnich dwóch lat/ pracujesz w tej chwili?
1. Nie pracowałem/am i nie pracuję obecnie
2. Pracowałem/am, ale teraz nie pracuję
3. Pracowałem/am i obecnie pracuje.
12. Dlaczego zdecydowałeś/aś się na podjęcie pracy?
Zdecydow
anie tak
Raczej
tak
Ani tak
ani nie
Raczej
nie
Zdecydowanie nie
3
Potrzeba zarabiania
pieniędzy
Chęć zdobycia
doświadczenia zawodowego
Obowiązkowa praktyka/staż
w ramach szkoły/uczelni
13. Czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?
Całko
wicie
się
zgadz
am
Racze
j się
zgadz
am
Ani
się
zgadz
am,
ani
się
nie
zgadz
am
Racze
j się
nie
zgadz
am
W
ogóle
się
nie
zgadz
am
Prowadzenie własnej firmy wiąże się z większym
ryzykiem niż praca na etacie.
Praca na etacie jest bardziej czasochłonna niż
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Posiadanie własnej firmy zapewnia większe uznanie
społeczne niż praca na etacie.
Praca we własnej firmie zapewnia większą
samorealizację niż praca na etat.
Praca na etat zapewnia lepsze warunki
zabezpieczenia społecznego niż praca we własnej
firmie
Praca we własnej firmie zapewni wyższy dochód niż
praca na etacie
14. Z czym Tobie kojarzy się posiadanie własnej firmy? (wybierz 4)
niezależność
ciężka praca
satysfakcja
strach
prestiż
ryzyko
duże pieniądze
brak czasu
4
15. W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?
Zdecyd
owanie
tak
Raczej
tak
Ani
tak ani
nie
Raczej
nie
Zdecydo
wanie nie
Zdanie rodziców powinno mieć wpływ na
decyzje podejmowane przez ich dorosłe
dzieci
Uczniowie w czasie lekcji powinni mieć
prawo do dyskusji z nauczycielem
Udział w uroczystościach rodzinnych (np.
komunii brata ciotecznego czy urodziny
babci) jest bardzo ważny.
W szkole praca w grupach zadaniowych jest
łatwa i przyjemna.
Praca jest głównym celem w życiu.
W życiu najważniejsi są ludzie i relacje z
nimi.
16. Jak często czujesz (lub czułeś) się zestresowany w szkole?
_1_
_2_
_3_
_4_
_5_
_6_
_7_
_8_
_9_
Zawsze
_10_
Nigdy
17. Moje wymarzone wakacje to (wybierz jedną z dwóch odpowiedzi):
− wyjazd w miejsce, w którym jeszcze nie byłem/am
− miejsce, w które wyjeżdżam co roku.
18. Czy planujesz dłuższy wyjazd za granicę w ciągu najbliższych 3 lat?
NIE
NIE, ale wcześniej planowałem/-łam − > przejść do pyt. 19
TAK − żeby się uczyć − > przejść do pyt. 20
TAK − do pracy − > przejść do pyt. 20
TAK- zarówno żeby się uczyć jak i do pracy − > przejść do pyt. 20
19 W jakim stopniu poniższe czynniki wpłynęły na zmianę Twojej decyzji?
1 − nie mało
to, żadnego
wpływu
2
3
4
5 − miało to
bardzo istotny
wpływ
Sytuacja gospodarcza w na świecie
Perspektywy edukacyjne w Polsce
Perspektywy zawodowe w Polsce
Względy rodzinne
Nigdy nie chciałem/am wyjechać z kraju
5
20. W jakim stopniu poniższe czynniki wpływają na Twoją decyzję?
1 − nie
miało to,
żadnego
wpływu
2
3
4
5 − miało to
bardzo istotny
wpływ
Brak perspektyw na dostanie pracy w
Polsce
Łatwość podróżowania do innych krajów
Łatwość podjęcia pracy za granicą
Ciekawe perspektywy edukacyjne za
granicą
Ciekawe perspektywy zawodowe za
granicą
Względy rodzinne
21.Czy znasz kogoś kto założył własny biznes w ostatnich dwóch latach?
1. TAK ----> pytanie 22
2. NIE ----> pytanie 23
22. Czy w Twojej opinii ta osoba odniosła sukces?
1. Tak
2. Raczej tak
3. Ani tak ani nie
4. Raczej nie
5. Nie
23. Czy rozważasz założenie własnej firmy w przyszłości?
1. Tak
2. Raczej tak
3. Raczej nie
4. Nie
5. Już mam własną firmę
6. Nie wiem
Zadać pytanie jeśli w pyt 23 zaznaczono TAK (odp. 1) lub RACZEJ TAK (odp. 2)
24. Czym będziesz się kierował/a podejmując decyzję o założeniu firmy? (możliwość
wielokrotnego wyboru)
1.
2.
3.
4.
tradycją rodzinną
przykładem przyjaciół i znajomych
obawą przed bezrobociem
potrzebą godziwych zarobków
6
5. dążeniem do samodzielności
6. INNE – zapisać wszystkie wskazane
Zadać pytanie jeśli w pyt 23 zaznaczono TAK (odp. 1) lub RACZEJ TAK (odp. 2)
25. Za ile lat chciałbyś/abyś założyć własną firmę ?
1. w ciągu roku
2. w ciągu 2 lat
3. w ciągu 10 lat
4. nie wiem
Zadać pytanie jeśli w pyt 23 zaznaczono TAK (odp. 1) lub RACZEJ TAK (odp. 2)
26. Co w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzasz zrobić w związku z rozważanym
założeniem firmy? (możliwość wielokrotnego wyboru)
1. Będę gromadził/a środki na rozpoczęcie działalności.
2. Opracuję koncepcję firmy.
3. Podejmę kroki formalne (rejestracja firmy).
4. Będę się szkolić/uczęszczać na kursy .
5. Nie zamierzam nic robić.
6. Inne, jakie?...............................................................
Pyt. 27 do wszystkich (bez osób, które w pytaniu 23 odpowiedź 5)
27. Czy możliwe jest pojawienie się poniższych problemów, gdybyś decydował/a się na
prowadzenie własnej firmy?
Bardzo możliwe
Raczej możliwe
Trudno
powiedzieć
Raczej
niemożliwe
Zupełnie
niemożliwe
Duża
biurokracja
Brak
pieniędzy na
rozpoczęcie
działalności
Nieznajomość
prawa w
obszarze
działalności
gospodarczej
brak
odbiorców na
moje
produkty/usłu
gi
Brak wiedzy
na temat
zarządzania
7
firmą
Wysokie
koszty
prowadzenia
działalności
gospodarczej
Brak
pomysłów na
rozwój firmy
Pyt. 28 zadać osobom, które w pyt. 23 odpowiedź 5
28. Czy spotkałeś się z poniższymi problemami na początku swojej działalności
gospodarczej?
Zdecydowanie
tak
Raczej tak
Trudno
powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie
nie
Duża
biurokracja
(rejestracja
firmy,
pozwolenia/lic
encje)
Brak
pieniędzy na
rozpoczęcie
działalności
Nieznajomość
prawa w
obszarze
działalności
gospodarczej
brak
odbiorców na
moje
produkty/usłu
gi
Brak wiedzy
na temat
zarządzania
firmą
Wysokie
koszty
prowadzenia
działalności
gospodarczej
Brak
pomysłów na
rozwój firmy
29. Które z tych problemów byłoby Ci najłatwiej, a które najtrudniej przezwyciężyć?
(ankieter pyta tylko o problemy, które zaznaczono w pyt. 27 jako bardzo i raczej możliwe)
Pytanie zadać przedsiębiorcom w formie:
Które z tych problemów było Ci najłatwiej ,a które najtrudniej przezwyciężyć?
(ankieter pyta tylko o problemy, które zaznaczono w pyt. 28 jako zdecydowanie i raczej tak)
8
Bardzo łatwo
Raczej łatwo
Trudno
powiedzieć
Raczej trudno
Bardzo trudno
Duża
biurokracja
(rejestracja
firmy,
pozwolenia/lic
encje)
Brak
pieniędzy na
rozpoczęcie
działalności
Nieznajomość
prawa w
obszarze
działalności
gospodarczej
Brak
odbiorców na
moje
produkty/usłu
gi
Brak wiedzy
na temat
zarządzania
firmą
Wysokie
koszty
prowadzenia
działalności
gospodarczej
Brak
pomysłów na
rozwój firmy
Pyt. 30 zadać osobom, które w pyt. 23 odpowiedź 1, 2 lub 5
30. Jak scharakteryzowałbyś/abyś swoja przyszłą firmę? (pyt. do tych, którzy rozważają
założenie firmy − pyt. 23 odp. 1 lub2)
Jak scharakteryzował/abyś własną firmę? (pyt. do tych, którzy już mają firmę − pyt.23 odp.
5)
Wybierz po jednej odpowiedzi z każdej pary
Moja firma oferuje nowe lub mało znane produkty/usługi
Czy
Moja firma oferuje standardowe produkty/usługi
W mojej branży jest niewielu konkurentów
Czy
Muszę sprostać dużej konkurencji w mojej branży
9
Moja firma obsługuje lokalny rynek
czy
Moja firma jest nastawiona na eksport.
Rozwój mojej firmy finansuję tylko ze środków własnych
czy
Rozwój mojej firmy finansuję pozyskując inwestorów zewnętrznych.
Moja firma zatrudnia stałą liczbę pracowników
Czy
Moja firma systematycznie zwiększa zatrudnienie.
31. Zakładając, że chcesz założyć i prowadzić firmę, które z umiejętności wydają ci się
kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorcy? Wybierz 5, Twoim zdaniem, najistotniejszych.
Pyt. zadać przedsiębiorcom (pyt.23 odp.5) w formie :
Które z umiejętności wydają Ci się kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorcy? Wybierze 5,
Twoim zdaniem najistotniejszych.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
umiejętność identyfikacji atrakcyjnych pomysłów biznesowych
znajomość technik opracowywania biznesplanów
umiejętność stworzenia strategii firmy
umiejętność pozyskiwania funduszy na uruchomienie firmy
wiedza nt. wymogów formalnych związanych z założeniem firmy
znajomość technik marketingowych (analiza potrzeb klientów, reklama, sprzedaż)
znajomość księgowości
umiejętność zarządzania zespołem
umiejętność prowadzenia negocjacji
znajomość prawa w zakresie ochrony własności przemysłowej (patenty, znaki
towarowe, prawo autorskie)
znajomość języka obcego
znajomość prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
znajomość prawa w zakresie ochrony środowiska
wykorzystanie Internetu w biznesie
inne, jakie?
32. Zakładając, że planujesz otworzenie własnej działalności gospodarczej, jakiego typu
szkolenia najbardziej by Ci się w obecnej chwili przydały? Wybierze 5 najważniejszych
Pyt. zadać przedsiębiorcom (pyt.23 odp.5) w formie:
Jakiego typu szkolenia najbardziej by Ci się przydały w obecnej chwili? Wybierz 5
najważniejszych.
a. identyfikacja atrakcyjnych pomysłów biznesowych
10
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
jak założyć firmę (wymogi formalne, pozolenia/licencje);
prawo gospodarcze
techniki opracowywania bizesplanów
tworzenie strategii firmy
pozyskiwanie funduszy na uruchomienie firmy
zarządzanie zespołem
marketing (analiza potrzeb klientów, reklama, sprzedaż)
księgowość
negocjacje
problematyka ochrony własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, prawo
autorskie)
nauka obcego języka
wykorzystanie Internetu w biznesie
prawo ochrony środowiska
inne, jakie?
nie potrzebuję żadnych szkoleń
METRYCZKA
I. W którym roku się urodziłeś/aś?
….................................................
II. .Gdzie się wychowałeś/-aś?
a. Miasto liczące powyżej 100 tys. mieszkańców
b. Miasto liczące od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
c. Miasto liczące do 20 tys. mieszkańców
d. Wieś
III. Gdzie mieszkasz w tej chwili?
e. Miasto liczące powyżej 100 tys. mieszkańców
f. Miasto liczące od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
g. Miasto liczące do 20 tys. mieszkańców
h. Wieś
IV. Jaki jest miesięczny dochód na członka rodziny w Twoim gospodarstwie domowym?
V. Płeć
11
Download