Temat lekcji: Rzymski system zapisywania liczb

advertisement
Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV szkoły podstawowej
Temat lekcji: Rzymski system zapisywania liczb
Termin przeprowadzenia zajęć: 3.12.2012
Formy pracy: indywidualna, praca w grupach
Metody pracy: pogadanka ,pokaz, ćwiczenia praktyczne
Środki dydaktyczne: podręcznik zeszyt ćwiczeń wydawnictwa GWO, komputer, karty pracy dla
uczniów, karteczki z numerami czterech grup zapisane w systemie rzymskim
Cele:
A: uczeń zna cyfry rzymskie pozwalające zapisać liczby niewiększe niż 30 (K), większe niż 30
( D-W)
B: uczeń rozumie rzymski system zapisywania liczb (P)
C: uczeń umie przedstawić za pomocą cyfr rzymskich liczby niewiększe niż 30 (K), większe niż 30
(D –W)
uczeń umie odczytać liczby zapisanie w systemie rzymskim niewiększe niż 30 (K), większe niż 30
(D-W
Przebieg lekcji:
1.Przywitanie uczniów klasy IV i poinformowanie, że dzisiejszą lekcję przeprowadzi grupa uczniów
klasy III Gim
2.Przypomnie wiadomości potrzebnych w realizacji lekcji (sposobu zapisywania liczb w systemie
rzymskim do 12, zastosowanie praktyczne systemu rzymskiego zapisywania liczb)
3.Podanie celu i tematu lekcji
4.Wprowadzenie zasad zapisywania liczb w systemie rzymskim ( prezentacja multimedialna z
tłumaczeniem dwóch uczniów klas III)
5.Utrwalanie przerobionego materiału ( uczniowie klasy IV pod okiem uczniów klas III gim zapisywali i
odczytywali liczby w systemie rzymskim)
6.Podsumowanie lekcji ( konkurs wiedzy nt. systemu rzymskiego –karta pracy ucznia nr 1, karteczki
do losowania przydziału grup)
7.Podanie zadania domowego ( ćwiczenia str ..)
Karta pracy ucznia nr 1
Pyt 1. Zapisz znakami rzymskimi rok swoich urodzin.
Pyt 2. Zapisz znakami rzymskimi bieżący rok kalendarzowy.
Pyt 3. Zapisz cyframi arabskimi: LIV, XVIII
Pyt 4. Zapisz cyframi arabskimi: CCC, XXIX
Pyt 5. Jakie imiona kryją się pod poniższymi zapisami:
50 O 50 EK
JA 100 EK
Pyt 6. Odczytaj w którym roku był Chrzest Polski : CMLXVI
Pyt 7. Zapisz za pomocą znaków rzymskich liczbę stron podręcznika
Pyt 8. Wymień zastosowanie praktyczne rzymskiego systemu zapisywania liczb?
Pyt 9. Jakie znasz systemy zapisywania liczb?
Download