wod-kan i przylacza

advertisement
PRZYŁĄCZA I INSTALACJA WOD-KAN
SPIS TREŚCI
A.CZĘŚĆ OPISOWA
1. Przedmiot opracowania
2. Zakres opracowania
3. Materiały do projektowania
4.Obliczenia instalacji wody zimnej
5. Instalacja hydrantowa
6. Odprowadzenie wód opadowych
7. Wewnętrzny kanał ogólnospławny
8. Uwagi końcowe
10. Załączniki
B.CZĘŚĆ RYSYNKOWA
1.Plan zagospodarowania terenu
rys. nr 1A
2. Kanał ogólnospławny – profil
rys. nr 4A
3. Przyłącza do kanału ogólnospławnego
rys. nr 5A
4. Rzut piwnic
rys. nr 9A
5. Studnia kanalizacyjna DN 2000
rys. nr 20A
1.Przedmiot opracowania
Aneks do projektu budowlanego „Przyłącza i instalacja wod-kan”
2.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
- projekt wewnętrznego kanału ogólnospławnego
- zamianę studzienek z wpustami ulicznymi na odwodnienie liniowe
- przyłącza kanalizacji deszczowej do studni retencyjnych
- dobór zestawu wodomierzowego
- dobór zestawu hydroforowego dla instalacji hydrantowej
- odprowadzenie ścieków z wanien rehabilitacyjnych do wewnętrznej kanalizacji
sanitarnej
Projekty
- przyłącza wody zimnej (do wodociągu miejskiego)
- przyłącza kanalizacji ogólnospławnej (do kanału miejskiego)
- wewnętrznej instalacji wody zimnej
- wewnętrznej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji
- wewnętrznej instalacji hydrantowej
- wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- odprowadzenie ścieków opadowych z dachu
pozostają bez zmian i należy wykonać zgodnie z projektem podstawowym
3.Materiały do projektowania
- plan sytuacyjno-wysokościowy
- Projekt budowlano-wykonawczy „Przyłącza i instalacja wod-kan” dla projektowanego
budynku DOMU ARTYSTY SENIORA III, Kraków, ul. Helclów 2, dz. nr 116/12, Obr.116
- informacja techniczna – przyłącza wod. – kan. wydane przez MPWiK SA w Krakowie z dnia 4
stycznia 2016, L.dz. ITT/II – O/43918/2015
- uzgodnienia międzybranżowe
4.Obliczenia instalacji wody zimnej
4.1. Zapotrzebowanie wody zimnej
- ilość mieszkańców 52 osoby
Obliczeniowy przepływ wody zimnej dla obiektu wg. projektu podstawowego wynosi
q = 2.93 dm3/s = 10,56 m3/h
Instalacja hydrantowa – zawór hydrantowy ф 33 2szt
qh = 2 x 1,5 dm3/s = 3,0 dm3/s = 10,80 m3/h
Średnie dobowe zapotrzebowanie wody zimnej wynosi
Qśrd = 8,32 m3/d
Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody zimnej wynosi
Qmaxh = 2,08 m3/h = 5,77x10-4 m3/s
4.2.Dobór zestawu wodomierzowego
4.2.1. Zestaw wodomierzowy dla instalacji wody gospodarczo-bytowej
Wodomierz dla instalacji wody gospodarczo-bytowej
- wg wytycznych MPWiK „Dobór średnicy wodomierza” powinien być
zamontowany wodomierz:
- przepływ Qmax = 2,3188 + 0,03780 x 52 = 4,2844 m3/h
- średnica Dn=32mm i przepływie nominalnym Q=6 m3/h
- spadek ciśnienia na wodomierzu przy przepływie 4,2844m3/h wynosi 0,09 bar
Wodomierz AQUARIUS
- średnica
DN32 mm
- przepływ max
Q max = 12 m3/h
- przepływ nominalny
Q n = 6 m3/h
- strata ciśnienia
0,9 m
Zawór antyskażeniowy SOCLA
- typ EA 251
1 1/2”
- przepływ
10,57 m3/h
- strata ciśnienia
1,0 m
Filtr z osadnikiem Danfoss
- typ Y222P
2”
- przepływ
10,57 m3/h
- strata ciśnienia
Opór zestawu wodomierzowego – 2,4 m
4.2.2. Zestaw wodomierzowy dla instalacji hydrantowej
Instalacja hydrantowa – zawór hydrantowy ф 33 2szt
qh = 2 x 1,5 dm3/s = 3,0 dm3/s = 10,80 m3/h
0,5 m
Wodomierz AQUARIUS
- średnica
DN32 mm
- przepływ max. zat.
Q max = 12 m3/h
- przepływ nominalny
Q n = 10,80 m3/h
- strata ciśnienia
0,9 m
Zawór antyskażeniowy SOCLA
- typ EA 251
1 1/2”
- przepływ
10,57 m3/h
- strata ciśnienia
5,9 m
Filtr z osadnikiem Danfoss
- typ Y222P
2”
- przepływ
10,80 m3/h
- strata ciśnienia
0,5 m
Opór zestawu wodomierzowego – 7,4 m
Wodomierz AQUARIUS DN32 jest wystarczający do pomiaru ilości wody zużywanej w instalacji
wody gospodarczo-bytowej oraz wody w instalacji hydrantowej.
4.3. Analiza ciśnień wody w instalacji
4.3.1. Instalacja wody zimnej
- geom. wysokość najwyższej kondygnacji
6,50 m
- minimalne ciśnienie na wypływie
10.00 m
- wysokość punktu poboru wody
1.20 m
- straty w instalacji wewnętrznej
3,80 m
- straty zestawu wodomierzowego
2.40 m
- opór przyłącza
1,40 m
razem 25,30 m
Rzędna linii ciśnień wg informacji technicznej 250.00 m n.p.
Rzędna terenu
215.60 m n.p.m
H = 250,00 – 215,60 = 34,40 m SW= 3,44 bar
Wymagane ciśnienie dla instalacji wody zimnej wynosi 2,53 bar.
Rzędna linii ciśnień w miejskim wodociągu wynosząca 250,00 m n.p.m jest wystarczająca do
zasilania instalacji wodociągowej w obiekcie.
4.3.1. Instalacja hydrantowa
- geom. wysokość najwyższej kondygnacji
6,50 m
- wymagane ciśnienie na wypływie
20.00 m
- wysokość punktu poboru wody
1.35 m
- straty w instalacji wewnętrznej
7,14 m
- straty zestawu wodomierzowego
7.4 m
- opór przyłącza
1,4 m
razem 43,79 m
Rzędna linii ciśnień wg informacji technicznej 250.00 m n.p.
Rzędna terenu
215.60 m n.p.m
H = 250,00 – 215,60 = 34,40 m SW= 3,44 bar
Wymagane ciśnienie dla instalacji hydrantowej wynosi 4,39 bar.
Rzędna linii ciśnień w miejskim wodociągu wynosząca 250,00 m n.p.m. jest niewystarczająca do
zasilania instalacji hydrantowej w obiekcie.
5. Instalacja hydrantowa
5.1. opis instalacji
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie p.poż. w piwnicy, przy klatce schodowej głównej w
garażu zostaną zamontowane zawory hydrantowe ф 33 i zawory hydrantowe ф 25 na wyższych
kondygnacjach. Przy klatkach ewakuacyjnych zostaną zamontowane zawory hydrantowe ф 25,
wyposażone w węże płasko składane.
Zaprojektowano dwa zawory w piwnicy przy klatce głównej, obok stanowisk garażowych i po
jednym przy klatkach ewakuacyjnych.
Na ostatniej kondygnacji pion hydrantowy należy połączyć z rurociągiem wody zimnej.
Ciśnienie wody w miejskiej sieci wodociągowej jest niewystarczające do zapewnienia
wymaganego ciśnienia w instalacji hydrantowej.
5.2.Dobór zestawu hydroforowego
Maksymalne zapotrzebowanie wody Qmax = 10,80 m3/h
Minimalne wymagane ciśnienie na wyjściu z hydroforni
Hmin = 43,79 m
Ciśnienie w sieci w miejskiej sieci wodociągowej przed hydroforem 3 bary.
Zestaw hydroforowy ZHE.1.03.3.3134.3+OT DN32 HYDRO-VACUUM
- zapotrzebowanie na wodę
10,80 m3/h
- minimalne wymagane ciśnienie w miejscu przyłączenia zestawu
34,40 m
- wymagane ciśnienie za zestawem
44,79 m
- ilość agregatów pompowych 3szt (jedna pompa rezerwowa czynna)
- zbiornik ciśnieniowy
- napięcie zasilanie 3x400V
- moc zainstalowana 3 x 0,75 kW, moc pobrana maksymalna 2 x 0,67 kW
- wymiary 1,215 m x 0,95 m, wysokość 1,45 m
Wyposażenie zestawu:
-sterowanie swobodnie programowalne z przetwornikiem ciśnienia
- manometr po stronie napływowej i tłocznej
- przepływomierz a nadajnikiem impulsów
- pompa rezerwowa
- wykonanie z szafą sterowniczą montowaną na ścianie pomieszczenia.
Zabezpieczenie instalacji zaworem bezpieczeństwa, montowanym na rurociągu tłocznym.
Dobór zaworu bezpieczeństwa
Przepustowość zaworu
M = 447,3 x 1 x 1,256 x 10-4 [(6,6 – 6,0) x x999,6] = 1,37 kg/s
Wewnętrzna średnica króćca dopływowego
d0 = 54 [1,37 / 0,9 x 0,28 x (6,0 x 999,6)0,5] = 14,3 mm
Zawór bezpieczeństwa, pełnoskokowy, sprężynowy, kątowy, kołnierzowy z dzwonem
wspomagającym do wody Si 6301CP armak
- z ograniczeniem soku konstrukcyjnego grzyba do wartości 0,12 średnicy siedliska „do”
- wykonanie normalne, z ograniczonym skokiem, montaż w pozycji pionowej
- wielkość DN 20 x 32, siedlisko do = 16 mm, przekrój A=201mm2
- odwodnienie G1/4
- zakres nastaw 0,6-0,8 MPa
- nastawa 0,66 MPa
6. Odprowadzenie wód opadowych.
6.1. Opis instalacji
Odprowadzenie ścieków opadowych z dachu, z odwodnienia drogi wewnętrznej, wjazdu do
garażu oraz terenu wokół obiektu do projektowanego do wewnętrznego kanału
ogólnospławnego.
Projekty przykanalików odprowadzających ścieki ogólnospławne dp projektowanego kanału oraz
ścieki deszczowe odprowadzane do wewnętrznej kanalizacji Domu Spokojnej Starości pozostają
bez zmian.
6.2. Bilans ścieków deszczowych
6.2.1. Całkowita ilość ścieków deszczowych
Zlewnia :
- powierzchnia szczelna (dachy) F1
1660 m2
ψ = 1,0
- drogi i parkingi F 2
2130 m2
ψ =0,85
- teren zielony F 3
7950 m2
ψ =0,15
Miarodajne natężenia deszczu 132 dm3/s
Całkowita ilość ścieków deszczowych odprowadzana z terenu projektowanej inwestycji zgodnie z
projektem podstawowym wynosi qdc = 65,01 dm3/s = 234,0 m3/h
W związku z ograniczonymi parametrami przepustowymi głównych kolektorów kanalizacyjnych
miejskiej sieci MPWiK S.A. może przyjąć do kanalizacji ogólnospławnej wody opadowe w ilości
jaka powstaje na rozpatrywanym terenie przy współczynniku spływu wynoszącym 0,1.
6.2.2. Retencja ścieków deszczowych
Obliczenia ilości ścieków jakie mogą być wprowadzone do miejskiej kanalizacji
Całkowita powierzchni zlewni Fc = F1 + F2 + F3 = 11 740 m2 = 1,174 ha
Współczynnik opóźnienia φ = 0,96
Współczynnik spływu ψ =0, 1
Ilość ścieków deszczowych Qd = 132 x 1,174 x 0,1 x 0,96 = 14,87 dm3/s = 53,53 m3/h
Ilość ścieków odprowadzana bezpośrednio do kanału miejskiego (łącznie ze ściekami
sanitarnymi)
- powierzchnia szczelna (dachy) f1
649,0 m2
ψ = 1,0
- chodniki asfaltowe f 2
90,0 m2
ψ =0,80
- chodniki brukowane f 3
282,0 m2
ψ =0,50
- teren zielony f 4
724,0 m2
ψ =0,10
Miarodajne natężenia deszczu 132 dm3/s
Ilość ścieków deszczowych qd = 11,49 dm3/s = 41,36 m3/h
Ilość ścieków jaka może być odprowadzana do kanału miejskiego
qdr = 14,87 – 11,49 = 3,38 dm3/s
Dobrany został regulator przepływu typ CEV 300 Mosbaek
- przepustowość 3,38 dm3/s
- wysokość słupa wody h = 1,82 m
- średnica wylotu 315 mm
6.2.3. Obliczenia kanalizacji deszczowej wg metody granicznych natężeń
Zlewnia :
- powierzchnia szczelna (dachy) A1
1011 m2
ψ = 1,0
- drogi i parkingi A2
1612 m2
ψ =0,80
- teren zielony A3
7226 m2
ψ =0,10
Ac = A1 +AF2 + A3 = 9847 m2 = 0,9849 ha
Ψśr = 1,0x0,1011+0,8x0,1612+0,1x0,7226/0,9849 = 0,31
Ilość ścieków gromadzona w kanale
Q = 132x0,31x0,9849 = 40,30 dm3/s
Objętość
dopłyu
pojemność
retencyjna
czas trwania
deszczu
miarodajne
natężenie deszczu
Q dopływu
t
q=804/tx0,67
Q=qxAxΨsr
min
l/s
l/s
m3
l/s
m3
m3
5
273,49
83,50
25,05
3,38
1,01
24,05
10
171,89
52,48
31,49
3,38
2,02
29,47
15
131,00
40,00
36,00
3,38
3,04
32,96
20
108,04
32,98
39,58
3,38
4,05
35,53
25
93,03
28,40
42,60
3,38
5,07
37,53
30
82,34
25,14
45,25
3,38
6,08
39,17
40
67,90
20,73
49,75
3,38
8,11
41,64
Q odpływu
objętość odpływu
V=txQx60/1000 Qo=132xAx0,1 Vo=Qoxtx60/1000
V-Vo
Ścieki będą gromadzone w części kanałów deszczowych oraz w studniach do których zostaną
odprowadzone tylko ścieki deszczowe.
Obliczona pojemność wynosi 41,64 m3
Studnie kanalizacyjne o średnicy D 2000, wysokość maksymalnie wypełniona ściekami h=1,5m
Pojemność jednej studni V=4,71 m3
Ilość studni D 2000 – 4szt, pojemność studni V1 = 4 x 4,71 = 18,84 m3
Ilość ścieków gromadzona w kanałach deszczowych V2 = 41,64 – 18,84 = 22,80 m3
Kanały deszczowe φ 600, pojemność 1 mb V3 = 0,28 m3
Wymagana długość kanałów φ 600 l = 22,80/0,28 = 81,43 mb
7. Wewnętrzny kanał ogólnospławny
7.1 Opis kanału
Ścieki gospodarczo-bytowe oraz ścieki z odwodnienia dachów zostaną odprowadzone do kanału
wewnętrznego ogólnospławnego zaprojektowanego w drodze dojazdowej do placu
manewrowego i parkingów. Z kanału wewnętrznego ścieki ogólnospławne będą wprowadzane
do miejskiego kanału ogólnospławnego, znajdującego się w ul. Helclów.
Na załamaniach kanału oraz w miejscach włączenia przykanalików zostaną wybudowane
studzienki kanalizacyjne przepływowe i połączeniowe. Odwodnienie drogi poprzez wpusty
uliczne deszczowe i odwodnienie liniowe.
Retencja ścieków deszczowych w studniach o średnicy 2,0 m (4szt, ozn. SR, S4. S5, S6) oraz w
kanałach deszczowych o średnicy 600 mm i długości 81 m.
Pozostałe studzienki kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej o średnicy 1,2m.
W studni o średnicy 2,0 m, ozn. SR, usytuowanej pomiędzy kanalizacją deszczową a
ogólnospławną, na kanale φ 315 zostanie zamontowany regulator przepływu.
Na kanałach, będących zakończeniem przykanalików deszczowych, wprowadzonych do studni o
średnicy 2,0 m (ozn. S4, S5, S6, S8) zostaną zamontowane klapy zwrotne.
7.2. Wykonanie kanalizacji
Kanał ogólnospławny zostanie wykonany z rur Pragma PP-B, o sztywności obwodowej SN 8
kN/m2, łączonych poprzez kształtki PP-B i elastomerowe pierścienie uszczelniające z SBR lub
EPDM.
Przykanaliki łączące kanał z instalacją wewnętrzną zostaną wykonane z rur PCV klasy S, SDR34,
łączonych na uszczelki wargowe.
Wpusty uliczne deszczowe – betonowe z osadnikiem φ 500, z syfonem na rurze kanalizacyjnej.
Odwodnienie liniowe w drodze
- typ ACO DRAIN Multiline V150G
- klasa obciążenia C 250
- korytka ze spadkiem dna 0,5%
- ruszt z żeliwa sferoidalnego
- skrzynka odpływowa wysoka z osadnikiem na piasek
- rura odpływowa DN 160 z syfonem
- mocowanie rusztu Drainlock
Studzienki φ 1200 i studnie φ 2000 zbudowane będą z:
- podstawy żelbetowej, szczelnej z wyprofilowaną kinetą oraz przejściami szczelnymi z
osadzonymi w nich przegubowymi elementami oraz króćcami dostudziennymi
- kręgów prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych z betonu C45 łączonych na
uszczelki gumowe, spełniające warunki szczelności
- elementu redukcyjnego (konusa)
- płyty nastudziennej przykrywowej
- pierścienia odciążającego
gumową, pokrywa włazu z otworami wentylacyjnymi
k, zawias i uszczelkę
- stopni złazowych
Dostosowanie włazów
wyrównawczych.
studzienek
do
mikroniwelacji
Klapy zwrotne montowane w ścianie studni φ 2000
- klapa zwrotna końcowa kołnierzowa
- typ KP-Kk-020
terenu
za
pomocą
pierścieni
7.3. Roboty ziemne
Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z projektem podstawowym
8. Uwagi końcowe
Podane w projekcie urządzenia i materiały określają minimalny standard jakościowy i techniczny,
który powinien być zachowany przy ostatecznym wyborze materiałów i urządzeń. Możliwe jest
zastosowanie materiałów i urządzeń zamiennych o parametrach nie niższych niż przyjęte w
projekcie oraz dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Przed
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić komplet wymaganych dokumentów
zawierających między innymi certyfikaty i atesty stosowanych materiałów i urządzeń.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
- Obowiązującymi przepisami BHP , Prawem Budowlanym, normami
Download