Test wstępny

advertisement
Ł ÓDZKIE C ENTRUM D OSKONALENIA N AUCZYCIELI
I K SZTAŁCENIA P RAKTYCZNEGO
X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej
rok szkolny 2011/12
Imię i nazwisko
Szkoła
Klasa
Nauczyciel
Uzyskane punkty
Zadanie 1. (10 pkt)
Wskaż jedną poprawną odpowiedź
1. Przygotowano mieszaninę zawierającą 75% obj. CO i 25% obj. N 2. Masa 1 dm3 tej mieszaniny,
w warunkach normalnych, jest równa
A: 0,224g
B: 0,627g
C: 1,094g
D: 1,250g
2. O pierwiastku Y leżącym w 17 grupie układu okresowego wiadomo, że:
 jest bardzo aktywny chemicznie
 tworzy związek HY, którego wodny roztwór jest słabym kwasem
Pierwiastkiem Y jest
A: fluor
B: chlor
C: brom
D: jod
3. Spośród podanych niżej tlenków wybierz te, które wprowadzone do wody utworzą roztwory o
pH<7.
1. CO
2. Na2O
3. CO2
4. MnO
5. SO3
6. SiO2
A: 1, 3, 5 i 6
B: 2 i 4
C: 3, 5 i 6
D: 3 i 5
4. Przeprowadzono reakcje pomiędzy następującymi parami substancji:
1. Al i NaOH aq
2. Ca(OH)2 aq i CO2
3. SO2 i KOH aq
Sól będzie jednym z produktów reakcji w parze
A: 1, 2 i 3
B: tylko 1 i 3
C: tylko 2 i 3
D: tylko 2
5. Spośród następujących związków chemicznych: NaH, NaCl, Na2CO3 wybierz wszystkie, które
dodane do wody spowodują wzrost stężenia jonów OH.
A: NaH, NaCl i Na2CO3
B: Na2CO3
C: NaH i Na2CO3
D: NaH i NaCl
6. W roztworze wodnym stosunek molowy CuSO4 : H2O wynosi 1 : 40. Stężenie procentowe
roztworu jest równe
A: 22,2%
B: 18,1%
C: 8,1%
D: 2,4%
7. W wyniku reakcji pewnego metalu z kwasem solnym powstało 2,24 dm3 wodoru (zmierzonego
w warunkach normalnych) oraz 6,021022 jonów tego metalu. Metalem tym nie mógł być
A: glin
B: cynk
C: wapń
D: magnez
8. Do wody wprowadzono 20g tlenku potasu, uzyskując 2 dm3 roztworu. Stężenie molowe tego
roztworu jest równe
A: 0,106 mol/dm3
B: 0,213 mol/dm3
C: 0,323 mol/dm3
D:0,645 mol/dm3
9. Reakcja utleniania SO2 do SO3 zachodzi z wydajnością 75%. Do otrzymania 100g SO3 należy
użyć
A: 60g SO2
B: 80g SO2
C: 107g SO2
D: 133g SO2
10. Objętość 3 moli wodoru w temp. 27C i pod ciśnieniem 1100 hPa jest równa
A: 0,068dm3
B: 68 dm3
C: 6,8 m3
D: 68 m3
Zadanie 2. (5 pkt)
W pięciu ponumerowanych probówkach znajdują się wodne roztwory następujących substancji:
amoniaku, jodowodoru, azotanu(V) ołowiu(II), wodorotlenku sodu i siarczanu(VI) glinu.
Przeprowadzono doświadczenia, uzyskując następujące wyniki:
a. po dodaniu roztworu z probówki V do roztworu z probówki I najpierw obserwuje się
zmętnienie, a następnie roztwór robi się klarowny
b. po zmieszaniu roztworów z probówek II i IV strąca się żółty osad
c. po zmieszaniu roztworów I i II strąca się biały osad
d. roztwory z probówek I, II i IV mają pH poniżej 7
e. roztwory z probówek III i V barwią papierek uniwersalny na niebiesko
Przypisz do numerów probówek I-V wzory sumaryczne badanych związków.
Probówka I ……………………….
Probówka II ……………………….
Probówka III ……………………….
Probówka IV……………………….
Probówka V …………………………
Zapisz jonowe skrócone równania reakcji opisanych w punktach a i b
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zadanie 3. (5 pkt)
Roztworzono 0,5 mola miedzi w 400cm3 67% roztworu HNO3 o gęstości d=1,4 g∙cm-3, a następnie
uzupełniono wodą do 2 dm3.
a) Zapisz równanie reakcji miedzi z kwasem z azotowym (V) w formie jonowej skróconej.
b) Sporządź bilans elektronowy dla tej reakcji.
c) Oblicz stężenie molowe jonów NO3− w roztworze po zajściu reakcji.
a) …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c)
Odpowiedź ............................................................................................................................................
Zadanie 4 (3 pkt)
Pewien związek nieorganiczny poddany prażeniu ulega rozkładowi, przy czym z 15,04 g tego
związku powstaje tylko 5,264 dm3 azotu (w warunkach normalnych) i para wodna.
Przeprowadź obliczenia i ustal wzór sumaryczny tego związku oraz podaj jego nazwę.
Odpowiedź ............................................................................................................................................
Zadanie 5. (4 pkt)
W przemyśle do usuwania twardości węglanowej (przemijającej) wody stosuje się metodę
wapienną polegającą na zmieszaniu wody twardej z odpowiednią ilością mleka wapiennego Ca(OH)2. W wyniku tego procesu strąca się kamień zawierający węglan wapnia i wodorotlenek
magnezu.
a) Zapisz odpowiednie równania reakcji w postaci cząsteczkowej.
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) Oblicz, ile moli wodorowęglanu magnezu i wodorowęglanu wapnia zawierała próbka wody,
jeżeli otrzymano kamień o składzie: 8g CaCO3 i 0,58g Mg(OH)2.
Odpowiedź ............................................................................................................................................
Zadanie 6. (5 pkt)
Próbkę stopu cynku i miedzi próbowano rozpuścić w rozcieńczonym roztworze H 2SO4. Wydzieliło
się 224 cm3 wodoru (w warunkach normalnych). Przy użyciu, w stosunku do takiej samej próbki
stopu, stężonego roztworu H2SO4 wydzieliło się 896 cm3 gazu (także w warunkach normalnych).
Zapisz równania zachodzących reakcji, ustal skład wagowy tego stopu i podaj go w procentach.
Odpowiedź ............................................................................................................................................
Zadanie 7. (5 pkt)
Schemat przedstawia ciąg reakcji jakim ulegają związki żelaza:
Fe2O3 → FeO → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeO → Fe2O3
Napisz cząsteczkowe równania reakcji opisane schematem.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 8. (3 pkt)
W temperaturze 60oC w 100 g wody można maksymalnie rozpuścić 36,2 g bezwodnego Al2(SO4)3.
Oblicz, w jakiej najmniejszej ilości wody można rozpuścić w tej temperaturze 100 g uwodnionego
Al2(SO4)3 . 18 H2O.
Odpowiedź ............................................................................................................................................
Download