regulamin - Piechowice

advertisement
REGULAMIN
XXXII PIECHOWICKIEGO RAJDU DZIATWY SZKOLNEJ „PIECHOTKA 2016”
I. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY:
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach
 Gmina Miejska Piechowice
 Przedszkola Publiczne nr 1 i nr 2 w Piechowicach
 Koło Międzyszkolne PTSM w Piechowicach
 Towarzystwo Przyjaciół “Piechotki”
 Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody w SP 1 w Piechowicach
Rajd odbywa się pod patronatem Zarządu Oddziału „Ziemi Jeleniogórskiej”, Polskiego
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach i Zarządu Okręgu
Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach.
Sponsorem naszej imprezy jest także AVIVA Sp. z o.o.
II. CELE RAJDU:
1. Propagowanie turystyki i zasad ochrony przyrody w tym recyklingu wśród uczniów klas I
– VI i przedszkoli.
2. Popularyzowanie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.
III.
MIEJSCE I TERMIN RAJDU:
Trasy Rajdu przebiegać będą przez tereny należące administracyjnie do Piechowic oraz
sąsiadujących miast i gmin, a trasy nr 4, 5, 6 będą wędrowały przez teren gminy Podgórzyn i
miasta Szklarskiej Poręby.
Impreza odbędzie się 03 i 04 czerwca 2016 r. z zakończeniem w Szkole Podstawowej nr 1
w Piechowicach, ul. Szkolna 6.
IV.
UCZESTNICTWO:
Rajd organizowany jest dla trzech grup wiekowych:
a) po raz szósty dla wychowanków przedszkoli
b) Klasy I – III
c) Klasy IV – VI
Drużyny w pionie a (przedszkola) składają się z 10 osób (8 przedszkolaków
+ 2 opiekunów).
Drużyny w pionie b (klasy I - III) składają się z 11 osób (10 uczniów + 1 opiekun,
z tym, że dopuszczalny jest udział drugiego opiekuna).
Drużyny w pionie c (klasy IV - VI) składają się z 11 osób (10 uczniów + 1 opiekun).
Opiekunami są nauczyciele oraz upoważnieni przez dyrektorów szkół rodzice
(z doświadczeniem turystycznym)
W Rajdzie uczestniczą drużyny z Piechowic oraz inne zaproszone przez organizatorów.
V.
WSPÓŁZAWODNICTWO RAJDOWE.
W czasie Rajdu punktuje się:
1. Wyposażenie turystyczne indywidualne i zespołowe.
2. Postawę na trasie.
3. Program ogniskowy - trasa numer 4, 5,6.
4. Wiedzę krajoznawczą - trasy 4, 5,6.
5. Sprawdziany wiedzy ekologicznej na trasie nr 1, 2 i 3.
6. Inscenizacja na trasie Rajdu o tematyce ekologicznej z uwzględnieniem tematyki
segregacji odpadów (trasy nr 2 i 3).
7. Konkursy artystyczne o tematyce leśnej (piosenki, wiersze, inscenizacje) na trasie
nr 1 (rozgrywany na mecie).
8. Konkurs wiedzy o roślinach i zwierzętach żyjących w Polsce oraz podstawowe
wiadomości o sposobach uprawiania turystyki pieszej (trasa nr 1)- rozgrywany na trasie.
VI.
SKRÓCONE ZASADY PUNKTACJI:
1. Wyposażenie turystyczne indywidualne i zespołowe (w nawiasach punktacja – pierwsza
w pionie kl. I-III i klasach IV-VI, druga- przedszkola)
 Plecak lub chlebak (każdy uczestnik) – 10 pkt. (8 pkt.),
 Strój turystyczny członka drużyny (nakrycie głowy, okrycie przeciwdeszczowe,
sweter, dwie zmiany obuwia - tylko trasa nr 4,5,6 – 20 pkt. (16 pkt.),
 Dwa prześcieradła, powłoczka na poduszkę - każdy uczestnik na trasie
nr 4, 5,6 - 10 pkt. (0)
 Garnuszek 0,5 litra, jeden niezbędnik (każdy uczestnik) 10 pkt. (8 pkt.),
 Książeczki
odznak
turystycznych
celem
dokonania
wpisu
np.
SIEDMIOMILOWE BUTY (trasy 1 - 3), PRZYJACIEL SCHRONISK
MŁODZIEŻOWYCH (trasa nr 4,5,6), MOK, OTP - 10 pkt. (8 pkt.),
 Jeden kompas (busola) na drużynę - 4 pkt. (4 pkt.),
 Jedna apteczka na drużynę - 6 pkt. (6 pkt.),
 Jedna latarka na drużynę (tylko trasa nr 4, 5, 6) - 4 pkt., (0)
 Minimum jedna mapa turystyczna np. Karkonoski Park Narodowy, Karkonosze,
Kotlina Jeleniogórska - 6 pkt. (6 pkt),
Razem: 80* (56 pkt.)
2. Postawa na trasie:
 Zachowanie na trasie zgodne z etyką turystyczną – od 0 do 10 pkt. (10 pkt.),
 Zachowanie w miejscu noclegu (kultura zachowania w miejscu noclegu,
aktywność w organizowaniu życia towarzyskiego, samoobsługa) – od 0 do 20 pkt.
 Stosowanie się do poleceń kierownika trasy (rajdu) – od 0 do 10 pkt. (10 pkt.)
3. Program ogniskowy - tylko trasa nr 4, 5, 6
Drużyna prezentuje od 1 do 3 punktów programu (piosenka, gawęda, legenda, skecz,
wiersz) w czasie 15 minut. Ocena uznaniowa jury - 30 pkt
4. Konkurs krajoznawczy - tylko trasa nr 4, 5, 6.
Pierwsza część konkursu odbywa się na trasie podczas wieczornicy w dniu
03 VI 2016 r. Tematem będzie znajomość trasy wędrówki i zasad uprawiania turystyki.
Drużynę reprezentują 3 osoby.
Zdobywca 1- go miejsca otrzymuje 50 pkt., 2- go miejsca 40 pkt., 3-go miejsca
30 pkt., 4-go miejsca - 20 pkt., 5-go miejsca - 10 pkt.
Druga część konkursu dotyczyć będzie znajomości Piechowic z okazji ich 711 - lecia
oraz schronisk młodzieżowych, PTSM i Ligi Ochrony Przyrody. Odbędzie się ona na
mecie Rajdu. Każda drużyna wystawia 1 zawodnika. Konkurs na mecie ma charakter
indywidualny, jest oddzielnie oceniany i nagradzany (specjalna nagroda dla najlepszego
znawcy Piechowic).
5. Sprawdzanie wiedzy ekologicznej na trasie (trasa 1, 2 i 3) pod hasłem “Leśna tematyka”
Pytania dotyczące lasu:
• zachowania w lesie, czego nie wolno, a jak powinno się zachowywać, korzyści jakie
człowiek czerpie z lasu;
• rola lasu w przyrodzie, lasy na naszych terenach, roślinność i zwierzęta;
• obserwacje gatunków drzew, runa leśnego, rozpoznawanie liści.
W sumie drużyna otrzymuje 10 pytań i odpowiada przez kapitana drużyny (po namyśle
1 min.). Każde z pytań jest punktowane 4 pkt. co daje maksymalnie 40 pkt. wliczanych
do ogólnej punktacji drużyny.
6. Na mecie Rajdu każda drużyna tras 2, 3 zaprezentuje inscenizację o tematyce związanej
z tematyką leśną. Ocena uznaniowa jury – do 45 pkt. Konkurs nagradzany oddzielnie
nie wliczany do punktacji ogólnej.
Uwaga! Konkursy sprawnościowe kl. IV- VI odbędą się w ramach różnych imprez
organizowanych podczas zakończenia Rajdu. Będą oceniane i nagradzane oddzielnie
i nie są wliczane do punktacji drużyny.
7. Konkursy artystyczne o tematyce leśnej na trasie nr 1. Zespoły prezentują piosenkę (1),
wiersz (1) i inscenizacje o tematyce leśnej w czasie nie dłuższym niż 5 min. Ocena
uznaniowa jury- 30 pkt. Dużą rolę będzie odgrywało zaangażowanie całego zespołu.
Konkurs będzie rozgrywany na mecie Rajdu.
8. Konkurs wiedzy o roślinach i zwierzętach żyjących w Nadleśnictwie Szklarska Poręba
i w Polsce oraz podstawowe wiadomości o sposobach uprawiania turystyki pieszej
(trasa nr 1). Konkurs rozgrywany będzie na trasie wędrówki. Drużyna odpowiada na
pytania podane przez kierownika trasy (lub zastępcę) po naradzie 1 min. Odpowiada
kapitan zespołu. Liczy się pierwsza odpowiedź. Tematyka – jak w tytule. Ilość pytań –
10 każde punktowane 0-3 pkt., łącznie 30 pkt.
Uwaga końcowa! Przy równej punktacji końcowej o kolejności decydują:
• w grupach kl. I-III – punktacje w sprawdzaniu wiedzy ekologicznej, a dalej wyposażenie.
• w grupie starszej kl. IV-VI – punktacja w konkursie krajoznawczym, a dalej
wyposażenie.
• w grupie przedszkolnej – konkurs wiedzy, a dalej wyposażenie.
VII.
TRASY RAJDU:
a) Pion dzieci przedszkolnych, trasa 1 - dniowa.
Trasa nr 1
Z dworca PKP w Piechowicach o godz. 10.00 w dniu 04 czerwca 2016 r. (sobota) jedziemy do
przystanku PKP w Szklarskiej Porębie Dolnej. Po drodze przejazd przez ciekawy tunel kolejowy.
W pobliżu stacji (w kierunku północno-wschodnim) przechodzi szlak żółty, którym kierujemy się w
prawo i schodzimy w dół do Piechowic. Po drodze Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy
„Horyzont”(d.”Syrenka” doskonale widoczna z Piechowic). Szlak sprowadza nas na wzgórze ,przez
które biegnie obwodnica do Szklarskiej Poręby. Schodzimy między zabudowaniami Piechowic ( ul.
Wiejska, potem ul. Żymierskiego, Kolejową, Szkolną) do mety w SP nr 1 w Piechowicach.
b) Pion dzieci młodszych klas I-III trasa 1- dniowa wyruszacie 04 czerwca (sobota)
Trasa nr 2 - dla klasy I
Start o godz. 8.00 sprzed dworca PKP Piechowice, skąd autokar organizatorów zawiezie nas do
górnych Michałowic. Spotykamy tu szlak niebieski, który doprowadzi nas do Piechowic. Po drodze
w Michałowicach mijamy Mały Kościółek ,Dąb - Pomnik Przyrody i Szkolne Schronisko
Młodzieżowe "Złoty Widok". Nieco z boku znany Teatr Nasz Państwa Jadwigi i Tadeusza Kutów.
W dolnych Michałowicach wchodzimy w las i mijamy po drodze ( trochę z boku ) cmentarz
urnowy, a potem dom wczasowy "Uroczysko". Ostatni odcinek stromo w dół do centrum
Piechowic.
Trasa nr 3 dla klasy II
Zbiórka o godz. 8.00 (sobota) przed dworcem PKP Piechowice skąd autokar organizatorów
zawiezie nas do górnych Michałowic. Od węzła szlaków turystycznych idziemy szlakiem zielonym
na wschód do polany pod Grzybowcem. Spotkanym tu szlakiem żółtym kierujemy się w lewo ( na
północ ) schodząc do Cichej Doliny. Po drodze wiata wypoczynkowa przy ścieżce edukacyjnej, a
potem jaskinie ze stanowiskami nietoperzy. Szlak doprowadza nas do kościoła skąd już zaledwie
0,5 km na metę do S.P nr 1 w Piechowicach.
Trasa nr 4 dla klasy III
Zbiórka w sobotę 04 czerwca o godz. 8.20 przed dworcem PKP w Piechowicach. Autokar
organizatorów zawiezie nas do górnych Michałowic do węzła szlaków turystycznych. Wędrujemy
teraz szlakiem zielonym na zachód, w drodze do rezerwatu przyrody, "Wodospadu Szklarki" i
schroniska "Kochanówka". Dalej szlakiem niebieskim wzdłuż rzeki Kamiennej schodzimy do
górnych Piechowic, a potem główna ulicą do S.P nr 1 w Piechowicach na metę Rajdu.
c) Pion dzieci starszych klas IV-VI trasy 2 - dniowe
Trasa nr 5
Start w dniu 03 czerwca ( piątek) 2016 r. Z dworca PKP w Piechowicach o godz.10.00 jedziemy
pociągiem do Szklarskiej Poręby Górnej. Schodzimy do centrum miasta i ul. Jedności Narodowej
dochodzimy do ul. 1 Maja. Na tej ulicy spotykamy szlak czarny, który ( w lewo )prowadzi nas do
osiedla Szklarka. Po drodze Leśna Huta, Stara Walońska Chata, a w końcu rezerwat przyrody,
"Wodospad Szklarki", i schronisko " Kochanówka". Poniżej wodospadu spotykamy szlak zielony,
którym w górę dochodzimy do Michałowic. Od węzła szlaków w Michałowicach zejście ok. 0,5
km., szlakiem niebieskim ( w lewo) do schroniska "Złoty Widok" na nocleg.
Drugi dzień:
Podchodzimy do węzła szlaków i potem znanym szlakiem zielonym ( ale w lewo na wschód)
dochodzimy do polany pod Grzybowcem. Spotykamy tu szlak żółty i nim w lewo w dół do Cichej
Doliny. Po drodze wiata wypoczynkowa przy ścieżce edukacyjnej, a potem jaskinie ze
stanowiskami nietoperzy. Szlak doprowadza do kościoła, a potem już tylko 0,5 km. do S.P nr 1 w
Piechowicach.
Trasa nr 6
Start dnia 03 czerwca (piątek) w godz. 9.00-10.00 z przystanku PKS i MZK przy dawnym
dworcu PKP w Mysłakowicach. Idziemy 100 m drogą jezdną na północ, potem dalsze 100 m w
lewo ( na Miłków). Schodzimy w prawo do rozległego parku ze stawami. Koło szkoły( dawny pałac
letni królów pruskich) spotykamy szlak zielony, który w ciągu 1 1/2 godz. ciągle na zachód
doprowadza nas do Staniszowa. Po drodze krzyżowa Góra, a przed samym Staniszowem wysoki
szczyt Witoszy (484 m n.p.m.), w którego zboczach kilka ciekawych jaskiń Skalnych (Ucho
igielne, Pustelnia, Skalna komora). Nocleg w schronisku młodzieżowym "Witosz" w centrum
Staniszowa.
Drugi dzień.
Szlakiem zielonym na zachód docieramy w ciągu 1 1/2 godz. do Uzdrowiska Cieplice. Z
przystanku PKP Cieplice jedziemy o godz. 11.45 pociągiem do Piechowic na metę Rajdu w S.P nr
1 w Piechowicach.
Uwaga! Prosimy o punktualne przybycie na metę (zgodnie ze wskazaniami kierownika trasy).
Drużyny, które przybędą po czasie nie będą klasyfikowane!
VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
Prawa:
 Uczestniczenie w Rajdzie i branie udziału w konkursach.
 Noclegi w schroniskach młodzieżowych.
 Ciepłe danie na zakończenie Rajdu.
 Znaczek rajdowy dla każdego uczestnika.
 Dyplom dla każdej drużyny.
 Nagrody rzeczowe dla wszystkich drużyn na poszczególnych trasach i nagrody
indywidualne za niektóre konkursy.
 Punkty do odznak turystycznych.
Obowiązki:
1. Przestrzeganie zasad podanych w niniejszym Regulaminie oraz stosowanie się do poleceń
kierownika trasy lub Rajdu.
2. Posiadanie odpowiedniego ubioru i wyposażenia turystycznego.
3. Uczestniczenie w Rajdzie od momentu startu do zakończenia oraz przejście trasy zgodnie
z jej opisem.
4. Godne reprezentowanie swojej szkoły i klasy.
5. Punktualne przybycie na metę zgodnie z zaleceniami kierownika trasy (drużyny przybyłe
po terminie nie będą klasyfikowane).
IX.
ZGŁOSZENIA I SPRAWY FINANSOWE.
Wpisowe wynosi:
 15 zł od osoby na trasach 1 – dniowych,
 27 zł od osoby na trasach 2 – dniowych
 15 zł od osoby na trasie 1
Opiekunowie uczestniczą bezpłatnie.
 w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: znaczek rajdowy, nocleg i ciepły posiłek
na mecie (różnicę pokrywają organizatorzy),
 wpisowe i imienne zgłoszenie drużyny należy przesłać na adres:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, UL. SZKOLNA 6, 58- 573 PIECHOWICE
TEL./FAX (075) 76 12 332 e-mail: [email protected]
 przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca startu i powrót odbywają się na koszt
uczestników
 Termin ostateczny zgłoszenia do 24maja 2016 r.
RAJD ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA POGODĘ!
X.
KOMITET ORGANIZACYJNY
Sztab:
1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Marzena Sąsiada
2. Komandor Rajdu – Maria Skowron
3. Zastępca Komandora Rajdu – Antoni Olszewski
4. Kierownik biura Rajdu – Dorota Południak
5. Oprawa plastyczna – Agnieszka Treter – Kłyszyńska
Grupa kwatermistrzowska i organizacyjna:
1. Wiesław Polański
2. Józef Wasilewski
3. Leokadia Dobosz
Gospodarz zakończenia
1. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach
Kierownicy tras:
Jan Tyczyński
Wojciech Wasilik
Katarzyna Graczyk
Rafał Rybczyński
Danuta Bartosiewicz
Krzysztof Walusiak
Organizatorzy konkursów na mecie:
1. Inscenizacja - Romana Dobosz, Antoni Olszewski, Jagoda Niedbalska
Opieka medyczna - Bożena Leonarska / pielęgniarka
XI.
KOMITET Honorowy:
Witold Rudolf – Burmistrz Miasta Piechowice
Paweł Zackiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Piechowicach
Iwona Sobaś – Łużniak – Sekretarz Urzędu Miasta
Zdzisław Gasz – Prezes ZO PTSM i ZO LOP w Jeleniej Górze,
Ewelina Herba – Inspektor ds. oświaty i kultury
Marcin Ramski – Radny Piechowic, Przewodniczący Komisji ds. Edukacji, Sportu,
Turystyki i Kultury
 Zyta Bałazy- Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba
 Halina Wieczorek- Prezes Zarządu ZNP
 Sabina Tabaka – KPN (Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej)






DO ZOBACZENIA NA TRASACH RAJDU
ORGANIZATORZY
Uwaga! Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie telefoniczne chęci udziału w Rajdzie
(tel. (075) 7612 332)
KILKA INFORMACJI O PTSM, SCHRONISKACH MŁODZIEŻOWYCH
BYŁEGO WOJEWÓDZTWA JELENIOGÓRSKIEGO I LIDZE OCHRONY PRZYRODY
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM) jest organizacją ogólnokrajową
(istnieje od 1959 r.), zajmująca się schroniskami młodzieżowymi i organizacją turystyki głównie
w środowisku szkolnym. Polska od 1932 r. jest członkiem Międzynarodowej Federacji Schronisk
Młodzieżowych (H I), do której należy obecnie 90 krajów na świecie.
Jeleniogórski PTSM działa jako Oddział Ziemi Jeleniogórskiej organizujący od lat wiele
imprez turystycznych dla młodzieży szkolnej. Najbardziej znaną są Jeleniogórskie Rajdy Młodzieży
Szkolnej zwane popularnie Kuratorkami, które w 2014 r. miały już swoją 40 edycję. Piechowice
były miejscem zakończenia I, X, XX, XXX, XL Rajdu, a piechowicka „1” w przekroju 40 - lecia
okazała się szkołą, która odniosła najwięcej sukcesów. Z Piechowic wywodzi się spora grupa
aktywnych organizatorów Kuratorki jak Marek Bergtraum, Krzysztof Walusiak, Leszek
Koprowski, Małgorzata i Wiesław Polańscy, Marek i Rafał Rybczyńscy, Krzysztof Raczek, Roman
Baniewski i komandor wszystkich Rajdów Zdzisław Gasz.
PTSM powoływał też wiele schronisk młodzieżowych i otaczał je swoją opieką. Powiat
jeleniogórski należał do najlepiej zagospodarowanych pod względem bazy schronisk
młodzieżowych,
a są one w Karpaczu (Liczyrzepa), w Szklarskiej Porębie (Wojtek), w Bukowcu (Skalnik),w
Piechowicach „Plum” i w Michałowicach (Złoty Widok). Poza powiatem działają schroniska: Halny
w Kamieniu, Maciejówka w Maciejowcu i w Łupkach. Obecnie schroniska jeleniogórskie są
przekazywane prywatnym dzierżawcom lub odsprzedawane.
Liga Ochrony Przyrody (LOP) jest najstarszą i najliczniejszą w Polsce organizacją
o charakterze ekologicznym. Powstała w 1928 r., w 2013 roku obchodziła jubileusz 85 - lecia.
Jeleniogórski LOP działa jako Okręg obejmujący swoim zasięgiem działania całe byłe
województwo jeleniogórskie. W skład Okręgu wchodzą 4 Oddziały: Zgorzelec- Bogatynia, Gryfów
Śląski i Jelenia Góra, Bolesławiec oraz 39 kół, głównie szkolnych. LOP jeleniogórski organizuje
corocznie 3 wielkie konkursy ekologiczne dla uczniów szkół gimnazjalnych, szkół podstawowych
(kl. IV - VI) i uczniów kl. II - III tzw. edukacji wczesnoszkolnej. Są one bardzo popularne, o czym
może świadczyć ilość uczestników szczebla szkolnego, która w ubiegłym roku w 2 pierwszych
konkursach przekroczyła 1200 osób, a trzecim – 850. LOP jednocześnie ściśle współpracuje
z PTSM, czego efektem są między innymi trasy specjalne ochrony przyrody i akcja Czyste góry na
Rajdzie Kuratorka, Przeglądy Piosenki Turystycznej i Ekologicznej w Zgorzelcu, wycieczki
szkoleniowe dla nauczycieli, ogólnopolskie kursy nauczycieli - przodowników turystyki górskiej.
Przykładem jest także Rajd Piechotka od wielu lat wspomagany przez LOP kadrą działaczy.
Piechowiczanie w działalności jeleniogórskiego LOP odgrywają od wielu lat znaczną rolę,
że wspomnimy tu takie osoby jak: Daniela Bochyńska (nieżyjąca już, niegdyś czołowa działaczka),
Beata Szyłejko, Małgorzata Borowska, Beata Kuźniar, Krzysztof Raczek, Regina Zając,
Romana Dobosz, Jadwiga Niedbalska, Antoni Olszewski i Zdzisław Gasz (prezes od 26 lat).
PODSTAWOWE INFORMACJE O PIECHOWICACH
Piechowice (ok. 6,8 tyś mieszkańców) są niewielką gminą miejską położoną malowniczo
na skraju Kotliny Jeleniogórskiej u stóp Karkonoszy i ich Przedgórza oraz Gór Izerskich.
W bliskim sąsiedztwie znajdują się Jelenia Góra i Szklarska Poręba, a z gmin wiejskich Stara
Kamienica. Zasadnicza, miejska część Piechowic leży na terenie Kotliny Jeleniogórskiej nad rzeką
Kamienną, na wysokości 360 – 480 m. n.p.m. Osiedla należące do Piechowic – szczególnie Piastów
i Michałowice usadowiły się znacznie wyżej. Najwyższe części gminy Piechowice sięgają grzbietu
Karkonoszy w rejonie Śnieżnych Kotłów i Wielkiego Szyszaka przekraczając 1500 m. n.p.m.
Na terenie administracyjnym Piechowic leży też popularny wodospad Szklarki, natomiast poza jego
obszarem znajduje się znany rezerwat florystyczny Krokusy w Górzyńcu (gmina Stara Kamienica).
Historia obchodzących w 2005 r. 700 - lecie swego istnienia Piechowic sięga 1305 r.
Piechowice znalazły się wtedy w wykazie miejscowości sporządzonym przez biskupstwo
wrocławskie. Powstały z pewnością nieco wcześniej, bo wykaz mówi o wsi istniejącej.
Prawdopodobnie pierwszym osadnikiem był Hans Peter, który założył młyn wodny i dał początek
pierwszej nazwie miejscowości Petersdorf (Wieś Piotra). Historyczne koło wodne młyna
(tzw. nasiębierne) figuruje w herbie współczesnych Piechowic. Z początkami Piechowic łączą się
też początki hutnictwa szkła w Kotlinie Jeleniogórskiej. W pobliskiej Cichej Dolinie na przełomie
XIII/XIV wieku lub nieco później powstają pierwsze, jeszcze prymitywne piece hutnicze
wytapiające tzw. zielone szkło górskie (vitrum montanum). Na skutek szybkiego wycinania lasów
hutnictwo szkła przenosiło się stopniowo w górę rzeki Kamiennej w kierunku Szklarskiej Poręby,
gdzie usadowiło się na dobre dając nazwę miejscowości. Z dawnego szklarstwa w Cichej Dolinie
pozostały tylko nieliczne ślady archeologiczne i legendy. Szklarstwo nie opuściło jednak
definitywnie Piechowic, o czym świadczy wzmianka o powstałej w 1690 r. pierwszej na Śląsku
wodnej szlifierni, a w r. 1866 wybudowano nową, istniejącą do dziś hutę szkła.
Mijały wieki, a Piechowice stopniowo rozwijały się, trapione różnymi typowymi dla
wieków średnich plagami jak zarazy, powodzie, liczne przemarsze wojujących z sobą oddziałów
wojskowych. Władcy tej ziemi zmieniali się dosyć często. Do 1392 r. Piechowice wchodziły
w skład księstwa świdnicko - jaworskiego, następnie weszły w skład korony czeskiej. W 1526 r.
przeszły one pod panowanie austriackich Habsburgów i pozostały pod nim do tzw. wojen śląskich,
zakończonych w 1763 r. Od tego czasu rozpoczęło się panowanie Prus trwające do 1945 r. W
okresie od XV do XVII w. Piechowice były świadkami okrutnych i niszczących wojen - w XV w.
były to wojny husyckie, w XVII w. wojna 30 - letnia. Wyrządziły one ogromne szkody.
W okresie panowania czeskiego, a potem Habsburgów rozwinęło się główne przez 3 wieki
zajęcie mieszkańców Piechowic - chałupnicze tkactwo bazujące na naturalnych surowcach uprawie lnu i bogactwie lasów (popiół drzewny jako potaż służył do bielenia płócien). Przejście w
XVIII w. pod panowanie Prus odcięło od Śląska tradycyjne rynki zbytu na płótna lniane i stało się
powodem stopniowego upadku tkactwa i zubożenia mieszkańców. Ostateczny cios tkactwu zadały
w wieku XIX maszyny zastępujące pracę setek ludzi i produkujące taniej. Lukę po upadłym
tkactwie wypełniło odradzające się szklarstwo (1866 r. huta i szlifiernia Heckerta, potem połączona
z hutą Józefina w Szklarskiej Porębie). Powstała też istniejąca do dziś fabryka papieru, a w 1910 r.
zakład produkcji sztucznego jedwabiu (niedawna Karelma) i kilka innych, małych zakładów
produkcyjnych np. ścieralnia szyszek. Wielką szansą stała się od XIX w. dosyć szybko rozwijająca
się turystyka. Sprzyjała jej wybudowana w 1847 - 48 r. droga jezdna wzdłuż Kamiennej do
Szklarskiej Poręby, a jeszcze bardziej linia kolejowa, która w 1891 r. połączyła Piechowice z
Jelenią Górą, a w 1902 r. ze Szklarską Poręba i potem z Czechami.
W bliskim sąsiedztwie Piechowic znajdował się wielki magnes turystyczny jakim w
XIXw. stała się tzw. witriolejnia (wytwórnia kwasu siarkowego) niejakiego Prellera, która ściągała
liczne rzesze turystów m.in. z pobliskiego, popularnego kurortu w Cieplicach. Coraz większym
powodzeniem wśród odwiedzających nasz region cieszyły się też pięknie położone Michałowice,
zawsze integralnie związane z Piechowicami.
W wieku XX (do 1945 r.) Piechowice żyły z różnego, często drobnego przemysłu i z
turystyki o czym świadczyła dosyć bogata baza noclegowa, gastronomiczna i dobrze
zorganizowana komunikacja.
Po II wojnie światowej funkcja przemysłowa wyraźnie zdominowała turystykę.
Rozbudowano niektóre z fabryk, zlikwidowano kilka małych. Przemysł piechowicki dawał pracę
nie tylko mieszkańcom miasta, ale również mieszkańcom sąsiednich miejscowości jak: Sobieszów,
Szklarska Poręba, Cieplice itp. Po 1989 r. na fali przemian gospodarczych jakie ogarnęły cały kraj
większość piechowickich zakładów przemysłowych drastycznie ograniczyła zatrudnienie i
produkcję, a niektóre upadły. Powstały jednak nowe np. największy z nich Polcolorit i Ceramika
Marconi, rozwinęła się fabryka papieru „WEPA”. W tej sytuacji nowego znaczenia zaczyna
nabierać zapomniana przez wiele lat funkcja turystyczna, czemu służą m. in. udane inwestycje
ostatnich lat jak budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, poprawa zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, oddanie do użytku stacji uzdatniania wody, a także dobra komunikacja z
Jelenią Górą i stale poprawiająca się estetyka miejscowości.
Współczesne Piechowice to uprzemysłowione, pięknie położone u stóp gór miasteczko w
powiecie jeleniogórskim. Podstawę (niestety malejącego) zatrudnienia mieszkańców miasta i
okolicznych wsi stanowi nadal przemysł, chociaż coraz większego znaczenia nabierają usługi,
handel, turystyka i tzw. resorty budżetowe i samorządowe.
Przemysł reprezentują:
 WEPA Professional S.A. w Piechowicach - papier toaletowy, ręczniki papierowe,
 Huta Szkła Kryształowego "Julia" Sp. z o.o – kryształy,
 Polcolorit w Piastowie i Ceramika Marconi w Piechowicach połączone w jeden zakład,
 Energoinstal w Piechowicach
 Inne zakłady np. liczne zakłady rzemieślnicze, usługowe i handlowe.
Turystyka znajduje oparcie w Biurze Turystyki Młodzieżowej M. Stanisza, kilku hotelach
i domach wczasowych jak hotel Las, hotel Barok, hotel Silesia (dawna Polonia), dom wczasowy
Potok w Górzyńcu, dom wypoczynkowy Uroczysko oraz oddane przed 20 laty Szkolne Schronisko
Młodzieżowe Złoty Widok w Michałowicach. Miasteczko jest znane od szeregu lat z wielu
mieszkających tu działaczy, animatorów turystyki, do których należał m.in. zmarły w 2003 r.
Leszek Krzeptowski - jeden z najbardziej zasłużonych przewodników sudeckich, którego tablicę
pamiątkową odsłonięto w Piechowicach w dniu 5 V 2005 r. Bardzo aktywne jest miejscowe
środowisko działaczy przyrody skupione w Lidze Ochrony Przyrody. Od 2012 r. mają swoją
siedzibę w Piechowicach. Zarząd Oddziału Ziemi Jeleniogórskiej PTSM organizujący kilka imprez
turystycznych o zasięgu regionalnym i dalekich wycieczek krajowych a także Zarząd Okręgu Ligi
Ochrony Przyrody organizator 3 wielkich konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej
z całego byłego województwa jeleniogórskiego.
Same Piechowice nie mają bardziej wartościowych zabytków, niemniej na uwagę
zasługują: interesujący neoromański kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego z 1911 r. (fundacja
hr. Schaffgotsch z Cieplic – przez kilka wieków właścicieli Piechowic) i kilka chałup o konstrukcji
przysłupowej. Sporą ciekawostką przyrodniczą jest pomnik przyrody - 700 letni cis (nowsze
badania podają - 500 letni), jeden z najstarszych w kraju. Jest to zroślak dwupienny.
Spośród innych atrakcji należy wymienić terytorialnie należące do Piechowic: Wodospad
Szklarki (rezerwat przyrody, enklawa Karkonoskiego Parku Narodowego) i Śnieżne Kotły
w Karkonoszach.
W latach 60 i 70 - tych miasto zdobywało laury w wojewódzkich i krajowych edycjach
konkursu Mistrz Gospodarności. Znane też było wtedy z dobrej piłki nożnej (KS Lechia).
Oświatę piechowicką reprezentują 3 szkoły - Podstawowa nr 1, Gimnazjum (dawniej SP2)
i Zespół Szkół Technicznych i Licealnych. Pierwsza reprezentuje od lat najwyższy poziom
wyczynowej turystyki szkolnej w byłym województwie jeleniogórskim, druga i trzecia ma na
swoim koncie sukcesy sportowe.
W roku 2005 Piechowice uroczyście obchodziły jubileusz 700 – lecia swojego istnienia.
Przez cały rok odbywały się różne imprezy jak: uroczysta inauguracja obchodów, organizacja 2
wystaw prezentujących przeszłość i teraźniejszość miejscowości, okolicznościowe bale
charytatywne, odsłonięcie tablicy znanego przewodnika Leszka Krzeptowskiego, konkurs na
najbardziej ukwiecone posesje, prezentacje wyrobów szklarskich, odsłonięcie pamiątkowego głazu
i inne. Wszystkie te dokonania były udziałem sporej grupy zaangażowanych mieszkańców miasta
skupionych w Komitecie Organizacyjnym oraz władz samorządowych Piechowic. Również taką
była uroczystość 40 - lecia nadania praw miejskich Piechowicom we wrześniu 2007 r. Obchodzono
je z czynnym udziałem przedstawicieli partnerskiego miasta Hradek n. Nisou. Aktualnie miastem
partnerskim Piechowic są czeskie Upice a najnowszym partnerem są Radwanice.
28 IX 2014 r. Szkoła Podstawowa nr 1 gościła uczestników i licznych gości XL Jubileuszowego
Rajdu Młodzieży Szkolnej zwanego „Kuratorką”. Szkoła wygrała rywalizację 40 - lecia Rajdu- jako
jedyna uczestniczyła we wszystkich jego edycjach i zdobyła najwięcej punktów za jakość swoich
zespołów. Ta sama Szkoła obchodziła w 2015 r. 70- lecie działalności.
Do Piechowic należą administracyjnie:
Górzyniec
* Uroczo położone osiedle nad Małą Kamienną, między dwoma grzbietami Gór Izerskich
(Kamienickim i Wysokim). Łączy się zabudową z Piechowicami. Od XIX w. wczasowisko.
Obecnie funkcję turystyczną spełnia głównie Dom Wczasowy Potok - ciekawy i dobrze
wyposażony oraz zagospodarowany obiekt. W pobliżu Górzyńca ciekawa grupa skalna Bobrowe
Skały (dobry punkt widokowy na Karkonosze) i rezerwat florystyczny Krokusy w Górzyńcu (leżący
jednak na terenie administracyjnym gminy Stara Kamienica).
Michałowice
* Najwyżej położona osada na terenie Pogórza Karkonoskiego (550 - 650 m. npm.). Piękne
krajobrazy czynią z niej atrakcyjną miejscowość wczasową. Zostały założone w XVII w. przez
czeskich emigrantów religijnych zwanych eksulantami (uciekali z Czech przed prześladowaniami
religijnymi jakie miały tam miejsce w wyniku wojny 30-letniej). Pierwotnie nosiła nazwę "Wieś
Trzech Marcinów" od imion założycieli. W XIX wieku były znane z produkcji jarzębiaku,
bazującym na miejscowym surowcu. Od XIX w. Michałowice zaczynały coraz bardziej żyć dzięki
turystyce i tę funkcję utrzymały do chwili obecnej. W miejscowości znajduje się interesujący
kościółek z 1985 r., w pobliżu dąb - pomnik przyrody. Od 1995 r. działa tu Szkolne Schronisko
Młodzieżowe Złoty Widok a w nim 2 kąciki pamięci wybitnych działaczy turystycznych
Mieczysława Holza oraz Teofila Ligenzy vel Ozimka. Od lat 90-tych Michałowice za miejsce
swego zamieszkania i działalności obrali artyści teatralni (Teatr Nasz - Jadwiga i Tadeusz Kutowie,
Teatr Cinema p. Szumskich, Teatr Maska p. Ryszarda Wojnarowskiego), a także artysta plastyk
p. Paweł Trybalski. W roku 2005 SSM „Złoty Widok” obchodził bardzo uroczyście 10-lecie
swojego istnienia. Uczczono to wystawą okolicznościową i wydaniem drukiem kroniki działalności
schroniska (autorstwa Z. Gasza). Obiekt staje się miejscem upamiętniającym zasłużonych turystów
jeleniogórskich. W dniu 16 XII 2000 r. zamontowano drewnianą tablicę upamiętniającą
Mieczysława Holza, a 20 IV 2010 r. tablicę Teofila Ligenzy vel Ozimka. Obu są poświęcone
ciekawe ekspozycje w świetlicy SSM. Do znanych ludzi Michałowic należy niemal już legendarny
ksiądz „Kubek” (Marian Matula) ostatnio mieszkający w Cieplicach- Orlu. Państwo J. T. Kutowie
mieszkają już na stałe na Osiedlu Czarnem w Jeleniej Górze.
Piastów, Pakoszów
* Dwie duże wsie łańcuchowe, łączące się zabudową, mające niegdyś rolniczy charakter, dziś tylko
w niewielkim stopniu zachowany. Zakład Polcolorit - produkujący płytki ceramiczne połączony
ostatnio z Ceramiką Marconi (włosko-polski) oraz inne zakłady np. Metal Jerzego Siofera, Adler
(kleje i fugi), Jeno-Trans usługi transportowe. Zabudowa Piastowa pnie się na zbocza Grzbietu
Kamienickiego Gór Izerskich, co nadaje osadzie ciekawy, górski charakter. Pakoszów leży na
terenie płaskim. Zabytki: późnogotycki kościółek z XVI w. w Piastowie (najstarszy zabytek całych
Piechowic) i barokowy pałacyk mieszczański z XVIII wieku w Pakoszowie (aktualnie
odrestaurowany i zamieniony w elegancki hotel).
Opracował: Zdzisław Gasz
PIOSENKA PT „PIECHOTKA”
I. Już czerwiec wokoło swe kwiaty maluje,
błękitem mrugają bławatki i bzy
Dziesiątka turystów przez góry wędruje,
Wesoło śpiewając, że fajnie jest, gdy
ref:
Piechotką, piechotką, przez pola i lasy
choć ciężko jest czasem
z plecakiem tak iść.
Piechotką, piechotką - gdzie czeka przyroda,
gdzie piękna przygoda
przytrafi się dziś
II. Choć miasto daleko i droga pod górę,
choć lodów tu nie ma i nie ma co pić,
dziesiątka turystów wspaniale się czuje,
przez góry wędruje
i śpiewa, że dziś
ref:
III.
Te górskie pejzaże, potoki szumiące,
są dla nas tu właśnie, my chcemy tu być,
Te lasy świerkowe i łąki pachnące,
my chcemy wędrować i chcemy tak żyć.
ref: ( 2 razy )
Autor: Roman Binkiewicz z Bolesławca
................................, dnia .................
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Szkolna 6
58 - 573 Piechowice
ZGŁOSZENIE
Szkoła Podstawowa ................................................................................................................
................................................................................................................................................
( nazwa, adres, nr telefonu )
zgłasza niniejszym udział drużyny w XXXII Piechowickim Rajdzie Dziatwy Szkolnej „Piechotka
2016”
w dniach 03 – 04 czerwca 2016 r.
na trasie nr .............................. rozpoczynającej się:
w .............................................................................................................................................
Wpisowe w kwocie .................. zł, wpłacono przekazem pocztowym
w dniu .................................
Oświadczamy, że uczestnikom znany jest regulamin Rajdu, który zobowiązujemy się przestrzegać.
Opiekę na drużyną sprawował będzie ..................................................................................
Imienny skład drużyny podajemy na odwrocie.
................................................
(podpis opiekuna drużyny)
....................................................
(pieczęć i podpis dyr. szkoły)
Imienny wykaz drużyny Szkoły Podstawowej
.................................................................................................................................................
Lp.
Nazwisko i imię
Data urodzenia
Nr legit.
Klasa
Stan zdrowia w/w zezwala na wzięcie udziału w Rajdzie.
..............................
...............................................
(podpis opiekuna )
( podpis lekarza lub pielęgniarki )
.....................................................
(miejscowość, data )
Uwaga! Każdy opiekun grupy ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział dziecka
w rajdzie.
Download