Regulamin rozgrywek - Urząd Gminy Skrzyszów

advertisement
REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI ORLIKOWEJ W PIŁCE NOŻNEJ
wrzesień 2014 r.
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem rozgrywek jest Urząd Gminy w Skrzyszowie
2. Patronat nad rozgrywkami sprawuje Wójt Gminy Marcin Kiwior
II. PRZEPISY OGÓLNE
1. Miejscem rozgrywek Amatorskiej Ligi Orlikowej w Piłce Nożnej są Boiska Orlik
w Skrzyszowie, Pogórskiej Woli i Szynwałdzie.
2. W każdej zgłoszonej drużynie może brać udział 15 zawodników z tym, że:
 2 osoby na liście może występować w klubie piłkarskim - stan na sezon 2014/2015 r.
 50% zawodników na liście i na boisku musi zamieszkiwać na terenie gminy Skrzyszów.
3. Drużyny nie spełniające warunków zostaną wpisane na listę rezerwową. W momencie, gdy do
Ligi zgłosi się mniej niż 10 drużyn z terenu gminy Skrzyszów skład zostanie uzupełniony
drużynami spoza gminy.
4. Organizator oraz Sędzia mają prawo do sprawdzania i weryfikowania tożsamości zawodników
przed oraz po meczu.
5. Każdy zgłaszany zawodnik podczas rozgrywek zobowiązany jest do posiadania przy sobie
dowodu osobistego ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem na podstawie którego możliwa
będzie weryfikacja. Gdy zawodnik odmówi okazania lub nie posiada wymaganego dokumentu nie
zostanie on dopuszczony do gry.
6. Organizator przewiduje podział zgłoszonych drużyn na kategorie wiekowe. Proponowany
podział na drużyny:
- I kategoria - do 30 lat
- II kategoria - powyżej 30 lat.
7. Ostateczny termin zmian na liście zawodników: 26.09.2014 przed rozegraniem trzeciej kolejki
rozgrywek - dopuszczalna ilość zmian w składach drużyn - maksymalnie 2
8. Każda drużyna posiada swojego kierownika, który zgłasza drużynę i odpowiada za wszelkie
sprawy związane z drużyną.
9. Kapitan zespołu ma obowiązek zgłosić się do Sędziego celem wypisania protokołu meczowego,
co najmniej 15 minut przed spotkaniem. Po zakończeniu meczu ta sama osoba musi podpisać
protokół wypełniony przez Sędziego zawodów, sprawdzając zgodność wyniku oraz prawidłowo
wpisanych strzelców bramek i kar indywidualnych dla swojej drużyny. Reklamacje co do wyniku
oraz strzelców zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.
10. Wszystkich zawodników obowiązuje obuwie przystosowane do gry na sztucznej nawierzchni
11. Podpisując zgłoszenie kierownik oświadcza, że wszyscy uczestnicy są zdrowi i nie maja
przeciwwskazań zdrowotnych do gry w piłkę nożną oraz, że zawodnicy są ubezpieczeni od
następstw nieszczęśliwych wypadków NW.
12. Weryfikacji drużyn oraz oświadczeń o stanie zdrowia zawodników złożonych przez
kierowników drużyn (oświadczenie składane przez kapitana drużyny przed każdym meczem na
1
protokole, przekazywanym sędziowie przed każdym meczem) dokonuje przedstawiciel
organizatora AMATORSKIEJ LIGI ORLIKOWEJ W PIŁCE NOŻNEJ 2014.
13. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia
własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na sprawcę.
14. W LIDZE ORLIKOWEJ udział mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 lat.
15. Mecze rozgrywane będą razy w tygodniu – piątek (w razie niekorzystnych warunków
atmosferycznych mecz zostanie ustalony na inny dzień tygodnia).
16. Organizator wspólnie z Sędzią decydują o rozegraniu zawodów w danym dniu.
17. Mecze rozgrywane będą w piątki w godzinach 19:15 lub 20:30
18. Rozpoczęcie rozgrywek: 12.09.2014r.
19. Organizatorzy mogą przyznać walkowera lub wykluczyć drużynę za nie zastosowanie się do
regulaminu.
20. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry
(opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran - plaster, bandaż), natomiast nie ponosi
odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu
wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.
21. Uczestnicy podpisując deklarację udziału w Amatorskiej Lidze Orlikowej potwierdzają,
że biorą w niej udział na własną odpowiedzialność , nie mają żadnych przeciwwskazań – w tym
zdrowotnych do gry w piłkę nożną i nie będą wnosić do Organizatora roszczeń z tytułu uszczerbku
na zdrowiu lub strat materialnych powstałych w wyniku udziału w rozgrywkach.
III. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
1.System rozgrywek:
a. Rozgrywki prowadzone będą na 3 ORLIKACH -Skrzyszów, Pogórska Wola, Szynwałd.
b. Obowiązuje system ligowy (każdy z każdym)
c. O kolejności miejsc w lidze decyduje:
 większa ilość zdobytych punktów,
 wynik bezpośredniego spotkania przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów,
 mała tabela przy 3-ch zespołach z jednakową ilością punktów: lepsza różnica zdobytych
bramek, większa ilość zdobytych bramek.
d. Za zwycięstwo w meczu przyznaje się 3 punkty za remis jeden, porażka zero punktów.
e. W przypadku nie stawienia się drużyny na mecz sędzia przyznaje walkower 5-0
f. Trzykrotne nie stawienie się drużyny na mecz powoduje dyskwalifikacje z rozgrywek.
g. Sędzia ma prawo nie dopuścić do meczu zawodnika, który jego zdaniem zachowuje się
niesportowo, lub znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających.
IV. PRZEPISY GRY
1. Mecz składa się z dwóch równych części po 30 minut każda z przerwą 10 minut.
2. Zawody rozgrywane są piłką "5"
3. Drużyny grają po 6 zawodników, w tym bramkarz w stroju odróżniającym się od pozostałych
zawodników drużyny.
4. Aby mecz mógł się rozpocząć na boisku musi znajdować się minimum 4 zawodników każdej z
drużyn.
5. Walkower orzeka sędzia po upływie 10 minut od przewidzianego czasu rozpoczęcia rozgrywek.
6. Zmiany są lotne wyłącznie w strefie zmian.
7. Strefą zmian określony jest obszar przez dwa talerzyki w strefie obronnej drużyny.
8. Piłka z autu jest wybijana nogą (piłka obrysem musi dotykać linii bocznej).
9. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką podając ją do zawodnika (piłka musi opuścić pole karne).
10. Drużyna ma 5 sekundy na wprowadzenie piłki do gry. Po tym czasie sędzia odgwizduje rzut
wolny dla drużyny przeciwnej.
11. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się 3 metry od miejsca wybijania autu,
rzutu rożnego, bądź rzutu wolnego. Zawodnik sam niezwłocznie odchodzi na przepisową odległość,
nie czekając na znak sędziego. Uporczywe blokowanie wybicia piłki karane jest karą 2 minutową.
12. Gra wślizgiem przy przeciwniku jest zabroniona (rzut wolny pośredni), dopuszcza się jednak
grę wślizgiem który nie jest wykonywany przy przeciwniku i jednocześnie nie zagraża
bezpieczeństwa przeciwnika.
13. Sędziowie mają prawo usuwać zawodników na kary czasowe: 2 minuty oraz 5 minut + żółta
kartka
14. Napomnienia (żółte kartki) udzielone zawodnikowi w kilku kolejnych zawodach Amatorskiej
Ligi Orllikowej w Piłce Noznej 2014 sumują się. Po trzeciej, szóstej żółtej kartce tego samego
zawodnika musi on ponieść karę w postaci odsunięcia od kolejnego meczu.
15. Czerwona kartka dyskwalifikuje zawodnika nią ukaranego z udziału w bieżących zawodach
oraz jednym kolejnym meczu.
16. W przypadku poważnie rażących fauli lub wybitnie niesportowych zachowań sędziowie mają
prawo usunąć zawodnika z pola gry (czerwona kartka).
17. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania, organizator ma prawo na odsunięcie
zawodnika ukaranego czerwoną kartką na większą ilość meczy.
18. Drużyna, w której występował ukarany zawodnik, po 5 minutach od wznowienia gry po
wykluczeniu, ma prawo wprowadzić innego zawodnika.
19. Zawodnik powraca na boisko po wyraźnym wskazaniu sędziego.
20. Drużyna gra w osłabieniu przez okres trwania kary - w przypadku utraty bramki przez drużynę
grającą w osłabieniu zawodnik powraca na boisko (nie dotyczy przewinień ukaranych czerwoną
kartką).
21. Za dokonanie zmiany w miejscu do tego nie przeznaczonym sędzia udziela drużynie karę 2
minut dla jednego zawodnika i przez ten czas drużyna gra w osłabieniu.
22. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
23. W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy PZPN.
Stroje piłkarskie:
24. Drużyny ubrane są w kompletne stroje piłkarskie z widocznymi numerami.
25. Strój bramkarski powinien odróżniać się kolorem od strojów zawodników z pola
26. W przypadku braku strojów organizatorzy zapewniają narzutki.
V. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektów
sportowych „Orlik”.
2. Na podstawie podpisanego oświadczenia zawodnik zostaje dopuszczony do gry. W przypadku
podania fałszywych danych odpowiedzialność spoczywa na zawodniku oraz kierowniku drużyny.
3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go
podczas rozgrywek.
4. Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
Download