XIII Rajd Bartka

advertisement
XIII RAJD „BARTKA”
marsz górski szlakiem oddziału NSZ kpt. Henryka Flame
Wisła 10-11 czerwca 2017 r.
ORGANIZATORZY:
 Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński
 Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Beskidy”
 Strzelecki Obwód Piechoty Górskiej
www.rajdbartka.org
1
REGULAMIN XIII RAJDU „BARTKA”
1. Celem Rajdu jest uczczenie postaci kpt. Henryka Flame „Bartka” oraz wszystkich
żołnierzy antykomunistycznego podziemia zbrojnego na Śląsku Cieszyńskim.
2. Wszyscy uczestnicy Rajdu zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zarządzeń
kierownika Rajdu, organizatorów oraz opiekunów. Od decyzji kierownictwa Rajdu nie
ma odwołania.
3. Niepodporządkowanie się zarządzeniom, zachowania niegodne uczestnika
(np. spożywanie alkoholu itp.) skutkują usunięciem z Rajdu.
4. Zapisy odbywają się drogą e-mailową poprzez wypełnienie Karty Uczestnika i
przesłanie jej na adres: [email protected]
5. Więcej informacji oraz wzór Karty Uczestnika można znaleźć na stronie
www.rajdbartka.org
6. Zapisy trwają do dnia 18 maja 2017.
7. Uczestnicy opłacają koszty uczestnictwa w wysokości 40 zł, od osoby płatne z góry.
8. Koszty uczestnictwa wpłaca się na konto: 75 1240 1170 1111 0010 6950 2902
wpisując dane osobowe uczestnika rajdu, a w tytule przelewu : „13 Rajd Bartka”,
potwierdzenie wpłaty dołącza się do Karty Uczestnika.
9. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nie stawienia się na zbiórkę w dniu
rozpoczęcia Rajdu.
10. Uczestnicy mają zapewniony transport, nocleg w schronisku oraz częściowe
wyżywienie podczas trwania imprezy.
11. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizatorzy przewidują noclegi na podłodze
schroniska lub pod namiotami. O lokacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń i
warunki szczególne (np. wiek uczestników, problemy zdrowotne itp.).
12. Niepełnoletni uczestnicy Rajdu pozostawiają przy zapisie pisemne oświadczenie
opiekunów prawnych, potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem Rajdu, akceptację
jego warunków oraz wyrażenie zgody na udział w rajdzie podopiecznego.
Oświadczenie powinno zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na marsz górski w
trudnych warunkach atmosferycznych.
13. Uczestnicy potwierdzają w pisemnym zgłoszeniu iż samodzielnie ubezpieczyli się od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
14. Wszyscy uczestnicy Rajdu muszą być wyposażeni w odpowiednie obuwie do marszu
górskiego (rozchodzone, nieprzemakalne, sięgające powyżej kostki), ubiór
przeciwdeszczowy, ciepłą odzież, odzież na zmianę, śpiwór oraz karimatę.
15. Osoba niedostatecznie przygotowana nie zostanie dopuszczona do udziału w rajdzie.
16. Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie i
programie, uwarunkowanych nagłymi przyczynami lub warunkami atmosferycznymi.
17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków i urazów
oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas trwania imprezy.
18. Od uczestników Rajdu wymaga się posiadania dokumentów tożsamości i ubezpieczenia
zdrowotnego.
2
PROGRAM XIII RAJDU „BARTKA”
10 czerwca 2017 r.
1. Zbiórka uczestników o godzinie 7:00 na dolnej płycie dworca PKS w Bielsku-Białej.
Sprawdzenie obecności i uwagi wstępne. Przejazd autokarem do Istebnej/ Stecówki.
2. Przemarsz trasą: Stecówka (760 m.n.p.m.) - Nad Pietraszonką (830 m) - Karolówka
(903 m) - Schronisko PTTK Przysłop (967 m) - Barania Góra (1220 m) /trasa ma ok.
7 km długości, czyli ok. 2,5 h marszu/.
3. godz. 13:30 rozpoczęcie uroczystości na Baraniej Górze:
- Msza Święta za poległych żołnierzy podziemia antykomunistycznego,
- uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym.
4. Po uroczystościach zejście do schroniska Przysłop pod Baranią Górą:
- posiłek dla uczestników i gości
- rekonstrukcja historyczna i spotkanie z członkami Grupy Rekonstrukcji
Historycznej „Beskidy” połączone z prezentacją umundurowania i uzbrojenia
partyzanckiego.
- zawody sprawnościowo-bojowe i konkurs wiedzy historycznej dla
zainteresowanych.
- wykład Dyrektora Generalnego MON Bogdana Ścibuta na temat zarysu
historycznego działalności partyzantów AK i NSZ w masywie Baraniej Góry,
5. Wieczorem wspólny śpiew piosenek partyzanckich przy ognisku, pieczenie kiełbasy.
11 czerwca 2017 r.
1.
2.
3.
4.
Pobudka, godz. 7:00
Śniadanie, godz. 9:00
Apel poranny, godz. 10.00
Zejście górami trasą: Barania Góra (1220 m.n.p.m.) - Wisła Czarne Fojtula (561 m) Wisła Czarne (skrzyż.) (557 m) – Zameczek Prezydencki w Wiśle (630 m) /trasa ma
ok. 10 km długości, czyli ok. 2,5 h marszu/
5. Zakończenie imprezy, wyjazd autokarem do Bielska-Białej, ok. godz. 12.30
*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie i porządku dnia.
3
Download