zobacz plik: TUPU-TUPU_2014_REGULAMIN - PTTK

advertisement
POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ZIEMI JAWORSKIEJ
w JAWORZE
45
Jubileuszowy
Rajd Wiosenny „TUPU - TUPU”
24 - 26.04.2014 r.
Jawor
Radków
I.
CEL I ZADANIA RAJDU
Rajd odbywa się na szlakach turystycznych i bezdrożach pięknej Ziemi Dolnośląskiej w okresie wiosny, szczególnie oczekiwanej
przez turystów i sympatyków turystyki, lubiących piesze wędrówki w otoczeniu natury intensywnie budzącej się do życia.
Za główne cele i zadania stawiamy :

Popularyzację walorów turystycznych i krajoznawczych Gór Stołowych,

Popularyzację i rozwijanie wśród młodzieży oraz dorosłych aktywnej turystyki i krajoznawstwa jako formy wypoczynku połączonej
z poszerzeniem wiedzy o kulturze, historii i atrakcjach okolic Radkowa i Karłowa.

Podnoszenie kwalifikacji turystycznych poprzez zdobywanie punktów i norm do odznak turystyki kwalifikowanej: Górskiej Odznaki
Turystycznej, Odznakę Turystyki Pieszej, Turysta Dolnego Śląska, Turysta Przyrodnik, Odznaka Krajoznawcza, „ 6 x Dolny Śląsk „
i innych.

Poznanie się i integracja różnych środowisk poprzez wspólne spotkania, zabawę oraz turystyczne współzawodnictwo.
II.
ORGANIZATOR RAJDU


PTTK Oddział Ziemi Jaworskiej w Jaworze
Komisja Turystyki Górskiej
Przy współpracy i pomocy

Urzędu Miasta w Jaworze

Starostwa Powiatowego w Jaworze

Komendy Powiatowej Policji w Jaworze

P.P.H.U. „DREX” w Jaworze

„LANDMANN POLSKA” w Jaworze

Firma „GANT” z Legnicy
III.
KIEROWNICTWO RAJDU



IV.
V.
Przodownik TP - Bogusław Golonka
Przodownik TP - Leszek Drabczyk
Przodownicy TP - Anna Orda, Henryk Gęsior,
- Iwona Zielińska, Krzysztof Skalik
- Andrzej Kowalik
- Komandor
Rajdu
- Kwatermistrz Rajdu
- Kierownicy tras rajdowych
CZAS I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się w dniach 24-26.04.2014 r. na trasach 3 dniowych oraz dowolnych w Górach Stołowych oraz w najbliższych okolicach.
 Zakończenie rajdu nastąpi w dniu 26.04.2014 r. (sobota) o godz. 10.00 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Karłowie 6 A.
tel. 74 871 22 06 ; 609 070 888.
Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne z możliwością zmiany przebiegu tras w przypadku nagłej zmiany pogody
uniemożliwiającej bezpieczną wędrówkę.
Centrum (Sekretariat) rajdu znajdowało się będzie w Ośrodka Wypoczynkowego w Radkowie 6 A. tel. 74 871 22 06 ; 609 070 888.
Telefon do Komandora Rajdu kol. Bogusława Golonki - 0 601 990 850
TRASY RAJDOWE
24.04.2014 r. - WAMBIERZYCE - (Wambierzyce to ważne sanktuarium maryjne na Dolnym Śląsku. Znajduje się tu kościół Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny z początku XVII wieku, wybudowany w miejscu drewnianej kaplicy z 1263, o ciekawej barokowej architekturze (krużganki dookoła
owalnej nawy, 11 kaplic). We wnętrzu wykonana z drewna lipowego figurka Matki Boskiej Królowej Rodzin, datowana na XIV wiek (inne źródła XIII
wiek) ukoronowana w 1980 roku . W 1936 kościołowi nadano tytuł bazyliki mniejszej. Kościół góruje nad niewielkim rynkiem, z którego prowadzi do
niego 57 schodów o symbolicznym znaczeniu: 9 (liczba chórów anielskich) + 33 (wiek Chrystusa w chwili ukrzyżowania) + 15 (wiek Marii w chwili
poczęcia Chrystusa). Ponadto z inicjatywy Daniela Osterberga - w tym czasie właściciela Wambierzyc - od końca XVII do XIX wieku powstała tu
kalwaria z około 100 kaplicami i kapliczkami oraz 12 bramami. Płynący przez wieś strumień nosi nazwę Cedron, nazwy okolicznych wzgórz nawiązują
do tematyki biblijnej (Tabor, Syjon, Horeb itp). Odnosi się to w swojej symbolice do Jerozolimy z czasów, kiedy żył Chrystus i sprawia,
że
miejscowość, będąc od XII wieku ośrodkiem kultu maryjnego, jest odwiedzana przez liczne pielgrzymki oraz turystów. Ponadto: ruchoma szopka
z 1882 roku z ponad 800 figurkami, wykonana przez miejscowego zegarmistrza Longinusa Wittiga. Mini muzeum regionalne, zwierzyniec.
KARŁÓW- Ośrodek Wypoczynkowy w Radkowie 6 A – zakwaterowanie. SZCZELINIEC WIELKI – (to najwyższy szczyt (919 m. n.p.m.) w Górach
Stołowych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Należy on do Korony Gór Polskich i jest jedną z największych atrakcji turystycznych Sudetów
z przepięknym rezerwatem krajobrazowym i tarasami widokowymi z panoramą Sudetów. KARŁÓW.
25.04.2014 r. KARŁÓW - Machowską Drogą - szlak zielony – BŁĘDNE SKAŁY -zespół bloków skalnych tworzący malowniczy labirynt typu miasto
skalne, obejmujący szczyt Skalniaka (915 m n.p.m.).Obszar mający powierzchnię ok. 21 ha jest rezerwatem przyrody. Te niesamowicie wyglądające
skały powstały jako wypiętrzone dno dawnego morza. Na dnie powstały piaskowce, które na wskutek nierównej odporności skał na wietrzenie utworzyły
głębokie do 10 m korytarze. Obecnie pomiędzy różnorodnymi formami skalnymi takimi jak skalne maczugi, grzyby, słupy przebiega kilkusetmetrowa
trasa turystyczna. Niektóre ze skał posiadają własne nazwy takie jak Stołowy Głaz, Tunel, Kuchnia czy Kurza Stopka.
W najwęższych
miejscach turyści muszą przeciskać się pomiędzy skalnymi szczelinami wąskimi na kilkadziesiąt centymetrów. Sam rezerwat położony jest na wysokości
852 m n.p.m. Dawniej Błędne Skały nazywane były Wilczymi Dołami.- powrót czerwonym szlakiem – Fort Karola -. KARŁÓW.
lub
25.04.2014 r. KARŁÓW - droga stu zakrętów- RADKOWSKIE SKAŁY - są to formy skalne o bardzo wymyślnych kształtach występujące na
północno-zachodniej krawędzi środkowego piętra Gór Stołowych, wznoszące się niemal pionowymi ścianami. Wraz z Filarami Skalnymi tworzą ciąg
piaskowcowych baszt, filarów, fantazyjnie ukształtowanych skał w postaci okazałego muru skalnego o wysokości dochodzącej do 100 m. Poszczególne
skały lub ich grupy porozdzielane są stromymi żlebami, labiryntami, tunelami i głębokimi szczelinam– SKALNE GRZYBY – ( Jest to grupa oryginalnie
ukształtowanych w różnym zagęszczeniu form skalnych, rozrzuconych na wysokości ok. 680 - 700 m n.p.m. i ciągnących się na długości około 2 km ,
często ustawionych piętrowo na sobie, skałki mają kształty: grzybów, maczug, baszt i bram . Szereg form skalnych posiada własne nazwy są to n/p.:
"Borowik", "Skalne Wrota", "Zrośnięte Grzyby", "Pingwinki", "Piętrowe Grzyby") – Kręgielny Trakt - KARŁÓW .
26.04.2014 r. KARŁÓW - zakończenie Rajdu godz. 11.00 – 13.30. 14.00 – Wyjazd z Karłowa. Spacer po Radkowie, ok. 17.00 powrót do Jawora.
Trasy dowolne , ( opracowane przez zgłaszającego ) - piesze, kolarskie, motorowe .
VI TRANSPORT
Dojazd do miejscowości będącymi punktami startowymi we własnym zakresie, lub po uzgodnieniu z organizatorem, autobusem po uiszczeniu
dodatkowej opłaty.
Zbiórka uczestników w Jaworze przy ul. Dąbrowskiego koło targowiska o godz. 8.00.
Drużyny ze szkół spoza Jawora po uzgodnieniu z organizatorami mogą mieć miejsce zbiórek w swoich miejscowościach.
Po zakończonej imprezie w dniu 26.04.2014 r. organizator zapewni również przewóz uczestników do Jawora na w/w warunkach po
wcześniejszym uzgodnieniu i opłaceniu kosztów przejazdu.
VII .
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I WPISOWEGO
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20.03.2014 r. Wpisowe ( zaliczkę 100 zł od każdego uczestnika) należy wpłacić w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30.03.2014 r. w Oddziale PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze przy ul. Legnickiej 3 lub na konto PKO o /Jawor
nr 85 1020 3017 0000 2902 0115 0093 z dopiskiem „Rajd TUPU-TUPU”.
Informacje pod numerem telefonu tel. 0 601 990 850 – kol. Bogusław Golonka
Ilość miejsc ograniczona – 120 osób - w pierwszej kolejności przyjmowani będą członkowie SKKT i PTTK.
Zgłoszenia na kartach zgłoszeń z danymi uczestnika, podpisem oraz pieczątką podmiotu zgłaszającego.
UWAGA !!!!
Na 15 uczestników 1 opiekun bezpłatnie
Wpisowe ;



członkowie SKKT/PTTK opłacona składka członkowska - 10,00 zł
młodzież szkolna i członkowie PTTK
- 20,00 zł
pozostali
- 25,00 zł
- 155,00 zł
- 155,00 zł
- 155,00 zł
- Razem 165 złotych
- Razem 175 złotych
- Razem 180 złotych
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują :

okolicznościowy znaczek rajdowy

dwa noclegi W cenę noclegu wliczona jest pościel.

Wszystkie pokoje z łazienkami i telewizorami z programami SAT.

24.04. obiadokolacja, 25.04. śniadanie, obiadokolacja, 26.04. śniadanie

pieczona kiełbaska na grillu lub ognisku, napoje na zakończeniu rajdu. 26.04. 2014 r.

dowygrania wiele nagród rzeczowych w konkursach i grach sprawnościowych - indywidualnie

dyplom dla każdej drużyny biorącej udział w Rajdzie

potwierdzenie punktów do odznak turystyki kwalifikowanej.

opiekę Przodownika TP PTTK na trasach rajdowych.

Zwiedzanie kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wambierzycach.
VIII.
KONKURSY
1.
2.
3.
4.
IX.
„Znam Dolny Śląsk – Wiadomości z trasy”
Wiem wszystko
Piosenka turystyczna ( mile widziany własny akompaniament i tekst o Rajdzie TUPU - TUPU ).
Konkursy sprawnościowe,
SPRAWY ORGANIZACYJNE

Wszyscy uczestnicy rajdu biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.

Podmioty zgłaszające uczestników muszą posiadać uprawnionego kierownika drużyny ( jeden opiekun na 15 uczestników ) .

Wszystkie wyrządzone przez siebie szkody pokrywa uczestnik lub podmiot zgłaszający.

Wszystkich uczestników obowiązuje Karta Turysty i przepisy o zachowaniu się w lasach, rezerwatach, ruchu drogowym itp.
Każdy uczestnik powinien posiadać :

Ubiór do turystyki górskiej (z uwzględnieniem zmiany pogody)

Dokument tożsamości (dowód osobisty , legitymacja szkolna, paszport, itp.)
Każda drużyna rajdowa dodatkowo powinna posiadać :

Mapę turystyczną Góry Stołowe, Ziemia Kłodzka.

Apteczkę pierwszej pomocy

Latarkę

Listę uczestników
W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
DO ZOBACZENIA NA SZLAKU !
Interpretacja regulaminu należy do kierownictwa rajdu .
Do spotkania na turystycznych szlakach .
Organizator
Bogusław Golonka
tel. 601 990 850
w Górach Stołowych
Sponsor imprez turystycznych organizowanych przez
Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej w 2014 roku.
Download