Rozdział 3 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

advertisement
Załącznik do Uchwały Nr LXXVIII/399/2010
Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 2 czerwca 2010
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
PORĘBY
Poręby 2010
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI ....................................... 4
1.1
Położenie ............................................................................................................................... 4
1. 2 Historia wsi Poręby .................................................................................................................... 5
1.3 Planowane kierunki rozwoju miejscowości Poręby ................................................................. 6
ROZDZIAŁ 2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE
MIEJSCOWOŚCI PORĘBY .................................................................................... 7
2.1 Zasoby przyrodnicze ................................................................................................................... 7
2.2 Kapitał społeczny i ludzki ........................................................................................................... 7
Wykres 1. Liczba mieszkańców Gminy Jedlicze w latach 2007-2009 (stan na 31.12.2009) ....... 8
Tabela 1. Liczba ludności mieszkańców Gminy Jedlicze w latach 2007-2009 w podziale na
miejscowości (stan na 30.11.2009) ................................................................................................. 8
2.3 Infrastruktura społeczna i techniczna ....................................................................................... 9
2.4 Gospodarka odpadami ................................................................................................................ 9
2.5 Komunikacja................................................................................................................................. 9
2.6 Gospodarka i rolnictwo ............................................................................................................... 9
2.7 Kultura ........................................................................................................................................ 10
ROZDZIAŁ 3. ANALIZA SWOT ........................................................................... 11
ROZDZIAŁ 4. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I
PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2010-2016 ........................................................... 13
2
WSTĘP
Zmiany systemowe, które nastąpiły po 1989 roku przyniosły powrót do instytucji
samorządu terytorialnego. W ten oto sposób stworzono bardziej wymagającą sytuację
społeczno - gospodarczą społeczności lokalnych. W ramach przeprowadzonych reform
jednostek samorządu terytorialnego, gminy i sołectwa przejęły część zadań, pozostających
dotychczas w gestii organów administracji państwowej. Celem reformy było wprowadzenie
samorządności na najniższe szczeble samorządów lokalnych. Ważnym zadaniem jest
odpowiednie zmotywowanie mieszkańców i samych instytucji do aktywności na rzecz
środowiska, miasta, wsi.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku wprowadziło wiele
zmian dotyczących zarządzania i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
Były one potrzebne do sprawnego i efektywnego wykorzystania szansy, jaką daje
członkostwo. Okres 2007-2013 to niepowtarzalna szansa zarówno dla całego kraju, jak
i naszego regionu. To fundusze unijne przyczyniają się do wzrostu gospodarczego
i rozwoju, dlatego należy zadbać o jak najefektywniejsze ich pozyskanie i wykorzystanie.
Celem działania Gminy Jedlicze, jako jednostki samorządu terytorialnego, jest
realizacja
zadań
własnych
oraz
zleconych
z
zakresu
administracji
rządowej,
a przez to zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Mając w planach dalszy dynamiczny rozwój
całej gminy, czyni się starania o pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania, tak ze
środków krajowych, jak i z funduszy strukturalnych.
Gmina Jedlicze zaplanowała szereg przedsięwzięć, które pozwolą jej na rozwój
społeczno-gospodarczy. Są wśród nich działania związane z rozwojem infrastruktury
technicznej, poprawą ochrony środowiska, poprawą otoczenia kulturalnego, turystycznego,
sportowego.
W niniejszym opracowaniu przedstawiona zostanie charakterystyka miejscowości
Poręby, jego historia oraz współczesny obraz wsi, przegląd dostępnych zasobów
miejscowości, biorąc pod uwagę z jednej strony atuty i mocne strony wsi, z drugiej –
wszelkie czynniki ograniczające jej rozwój.
3
Rozdział 1.
CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
1.1 Położenie
Poręby
to
jedno
z
sołectw
leżących
na
terenie
Gminy
Jedlicze
w powiecie krośnieńskim, w województwie podkarpackim. Leży w północnej strefie
Płaskowyżu Kobylańskiego. Na wschód od wioski ciągnie się, sięgający aż pod Zręcin (gm.
Chorkówka), pas lasu. W okolicy górują wzniesienia 362 m npm (tuż nad wioską) i 385 m
npm nad przysiółkiem Przylaski (administracyjnie przynależny do miejscowości Zręcin).
Graniczy z miejscowościami: Chlebną (pn-zach, zach), Piotrówką (pd-zach), Podniebylem
(pd), Długiem (wsch), Żarnowcem i Jedliczem (pn-wsch). Poręby leżą na wysokości około
260 - 340 m npm.
Miejscowość Poręby położona jest około 4 km na południe od Jedlicza i 15 km od Krosna.
Liczba jej mieszkańców wynosi 370 osób (stan na 31.12.2009). Całkowita powierzchnia
wsi wynosi ok. 1,65 km2.
Rys. 1 Obszar Gminy Jedlicze
4
Ludność Poręb ma dostęp do Domu Ludowego, remizy Ochotniczej Straży Pożarnej,
Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i sklepu spożywczo – przemysłowego. Część
mieszkańców znajduje zatrudnienie w przedsiębiorstwach na terenie gminy, pozostali
dojeżdżają głównie do zakładów pracy w Krośnie i Jaśle.
1. 2 Historia wsi Poręby
Wieś Poręby, jako samodzielna jednostka administracyjna, powstała w 1947 roku.
Do tego czasu wieś była przysiółkiem Długiego, stąd też znaczna część historii obu
miejscowości jest wspólna.
Miejscowość Długie została założona najprawdopodobniej końcem XIV wieku lub
na początku XV wieku. Po raz pierwszy wymieniana jest w dokumentach z 1429 r.
Stanowiła wtedy własność dziedzica Jedlicza, Piotra Mleczki.
W 1435 r. Długie przeszło na własność Piotra z Żarnowca, który następnie odstąpił
część miejscowości z czterema gospodarstwami kmiecymi Mikołajowi Krasnopolskiemu.
U schyłku XIV wieku Długie stanowiło własność Zarzeckich. W tym czasie we wsi
znajdował się folwark, młyn i karczma. Później folwark został zapisany przez właściciela,
Konstantego Humnickiego, miecznika sanockiego na rzecz kurii przemyskiej. Ta w 1728r.
na mocy aktu fundacyjnego wystawionego przez biskupa przekazała go paulinom ze Starej
Wsi koło Brzozowa. Stał się on w ich rękach, podobnie jak folwark w Żarnowcu, podstawą
gospodarczego istnienia klasztoru. Dzięki temu zachował się interesujący „Inwentarz
Budynków Dworskich we wsi Długiem. Dnia 12 stycznia Roku 1736 Opisany”, który
wymienia i opisuje: dwór, stajnie, folwark, spichlerze, oborę, gumna oraz browar
i winiarnię. W 1739r. folwark został zniszczony przez pożar. Choć Paulini Starowiejscy
odbudowali zniszczone budynki, to nie długo cieszyły się świetnością. Po kasacie zakonu,
folwark stopniowo popadł w ruinę, dzierżawiony przez przypadkowe osoby. W latach
następnych wielokrotnie zmieniali się właściciele wsi.
Pod koniec XIX wieku Długie stanowiło własność Władysława Bobrowskiego, który
wzniósł we wsi pałacyk istniejący do dnia dzisiejszego. Wówczas Długie liczyło 496
mieszkańców, których liczba wzrosła do 670 tuż przed II wojną światową. W czasie
I wojny światowej Długie kilkakrotnie przechodziło "z rąk do rąk".
W wyniku wybuchu II wojny światowej Długie, tak jak cała Polska, znalazło się pod
okupacją. Niemcy stworzyli nową organizację administracji w wyniku, której gmina Jedlicze
( w tym Długie) znalazła się w granicach powiatu krośnieńskiego. Dla ludności Długiego
podobnie jak i całej gminy ogromnym ciężarem stały się nałożone przez okupanta
kontyngenty.
W 1947 roku, na wniosek mieszkańców, z Długiego wydzielono dawny przysiółek
Poręby, który od tego czasu tworzy odrębne sołectwo. Uzasadnieniem takiej decyzji była
5
stosunkowo duża odległość przysiółka od centrum Długiego, co uniemożliwiało
mieszkańcom uczestniczenie w życiu społecznym i gospodarczym. W momencie
odłączenia, Poręby liczyły 50 gospodarstw i 226 mieszkańców. W początkach istnienia
wieś bardzo się rozwijała. Do roku 1965 przybyło 24 domy.
Wieś Poręby swoją nazwę zawdzięcza od lokalizacji na miejscu wyrębiska leśnego.
W 1954 roku w ramach czynu społecznego została wzniesiona remiza Ochotniczej
Straży Pożarnej, w której początkowo skupiało się całe życie kulturalne wsi. Inne
ówczesne instytucje – jak sklep spółdzielni „Samopomoc Chłopska” czy zlewnia mleka
znajdowały się w budynkach prywatnych. W roku 1962, również w ramach czynu
społecznego rozpoczęto budowę Wiejskiego Domu Kultury (obecnie Dom Ludowy) z salą
widowiskową pozwalającą zmieścić 100 osób. Budowę zakończono w 1967 r.
W roku 1959 przeprowadzono elektryfikację wsi, co w znacznym stopniu poprawiło
warunki życia mieszkańców. Uruchomiono także komunikację autobusową z Krosnem.
1.3 Planowane kierunki rozwoju miejscowości Poręby
Planując rozwój wsi Poręby i południowej części gminy przyjęto kierunek mający na celu,
poprzez rozbudowę
infrastruktury
technicznej,
uczynienie
tego terenu miejscem
przyjaznym mieszkańcom. Również poprzez poprawę stanu infrastruktury, między innymi
przez modernizację Domu Ludowego, dąży się do rozwoju działalności kulturalnej we wsi.
Biorąc pod uwagę wyjątkowe warunki geograficzne oraz chcąc wykorzystać potencjał
społeczności lokalnej planuje się stworzenie warunków dogodnych do rozwoju
gospodarstw agroturystycznych.
6
Rozdział 2.
INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI
PORĘBY
2.1 Zasoby przyrodnicze
Gmina Jedlicze położona jest w zachodniej części Kotliny Krośnieńskiej, która jest
centralną częścią Dołów Jasielsko - Sanockich. Ich międzygórskie obniżenie wyraźnie
rozgranicza łańcuch Karpat (piętrzące się na południu pasma Beskidu Niskiego) od
Podkarpacia, które stanowi, na tym terenie, wznoszące się na północy Pogórze
Strzyżowsko - Dynowskie. W kotlinie składającej się z wielu dolin wyróżniają się tu i ówdzie
nieduże wzniesienia o wysokości 320-385 m n.p.m. Na zachód od Poręby znajduje się
nieduży masyw leśny z wyróżniającym się wzniesieniem 385 m n.p.m. Nieopodal płynie
rzeka Jasiołka, będąca dopływem Wisłoki.
W lasach występujących na terenie Gminy Jedlicze przeważa drzewostan liściasty.
Najliczniej występują tu buki, graby, dęby, lipy oraz brzozy. Z drzew szpilkowych występuje
jodła, świerki, sosny i modrzewie. W lasach nie brak grzybów.
Z ssaków na terenie gminy Jedlicze żyją: sarny, lisy kuny, borsuki, tchórze, łasice,
wiewiórki, popielice i koszatki. Z ptaków wśród pól spotyka się bażanty, kuropatwy,
przepiórki. Nad Jasiołką spotkać można dzikie kaczki, perkozy a od czasu do czasu
czarnego bociana. Z ptaków drapieżnych widuje się jastrzębie, myszołowy, kanie,
puchacze i sowy. Z drobniejszego ptactwa: wrony, gawrony, kawki, sikory, jaskółki, wróble
i wiele innych gatunków popularnych w całym kraju.
Klimat regionu nosi cechy charakterystyczne dla klimatu podgórskiego. Średnia
temperatura
roku
wynosi
7ºC.
W
lipcu
plasuje
się
na
poziomie
+
18ºC.
Z kolei styczeń cechuje najniższa temperatura – 2,3ºC. Pierwsze przymrozki występują w
październiku, a ostatnie w maju. Pokrywa śnieżna zalega przez 90-110 dni. Silne
i porywiste wiatry występujące na tym terenie noszą nazwę wiatrów dukielskich lub
rymanowskich.
2.2 Kapitał społeczny i ludzki
Końcem 2007 roku liczba ludności Gminy Jedlicze wynosiła 15 388, co odpowiadało 14%
populacji powiatu krośnieńskiego. Na koniec 2008 roku w Gminie odnotowano wzrost
liczby mieszkańców – 15 469 osób. Obecnie wynosi ona 15 492 osób (stan na 31.12.2009)
W Porębach liczba ludności wynosi obecnie 391 mieszkańców.
7
Wykres 1. Liczba mieszkańców Gminy Jedlicze w latach 2007-2009
(stan na 31.12.2009)
7000
6000
5000
2007
4000
2008
3000
2009
2000
1000
Je
dl
ic
ze
C
hl
eb
na
D
łu
g
D
ob ie
ie
sz
yn
Ja
sz
M cze
od
w
er
ów
ka
Pi
ot
ró
wk
a
Po
Po ręb
y
dn
ie
by
le
Po
Ża tok
rn
ow
ie
c
0
Tabela 1. Liczba ludności mieszkańców Gminy Jedlicze w latach 2007-2009 w podziale na miejscowości
(stan na 31.12.2009)
Miejscowość / rok
2007
2008
2009
Jedlicze
5772
5800
5796
Chlebna
734
742
740
Długie
700
700
701
Dobieszyn
1488
1477
1479
Jaszczew
1420
1429
1420
Moderówka
1246
1261
1264
Piotrówka
438
440
442
Poręby
374
388
370
Podniebyle
388
371
391
Potok
1721
1734
1758
Żarnowiec
1127
1127
1131
15492
8
2.3 Infrastruktura społeczna i techniczna
Na terenie miejscowości Poręby znajduje się Dom Ludowy i remiza Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Stan sieci elektroenergetycznej jest wystarczający dla zaspokojenia bieżących
potrzeb. Sieć gazowa średniego ciśnienia jest rozbudowana w stopniu umożliwiającym
podłączenie wszystkich budynków. Ze względów ekonomicznych gaz jest używany głównie
w kuchniach, zaś urządzenia ciepłownicze bazują na różnego rodzaju paliwach stałych –
węglu, drewnie. Na terenie Poręb nie ma sieci wodociągowej. Mieszkańcy korzystają
z wody pochodzącej ze studni kopanych. Nie funkcjonuje tutaj także sieć kanalizacji
sanitarnej. Zastępują ją bezodpływowe szamba przydomowe.
2.4 Gospodarka odpadami
Większość mieszkańców Poręb (ok. 95%) objęta jest systemem zbiórki odpadów
komunalnych prowadzonym regularnie przez Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. Od maja 2001 r. na terenie Gminy Jedlicze prowadzona jest
selektywna zbiórka odpadów metodą „u źródła” w systemie 6-workowym, z podziałem na:
- tworzywa sztuczne (worek w kolorze żółtym),
- metale (worek w kolorze czerwonym),
- szkło (worek w kolorze zielonym),
- papier (worek w kolorze niebieskim),
- tekstylia (worek w kolorze szarym),
- opakowania wielomateriałowe TETRA PAK (worek w kolorze białym).
2.5 Komunikacja
Poręby leżą przy drodze powiatowej nr P 1951R oraz przy drogach gminnych
w odległości około 6 km od drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka. Miejscowość posiada
dobre połączenie z miastem Jedlicze i Krosnem. Komunikacja publiczna tj. autobusy PKS,
a także komunikacja prywatna obsługują trasy do Krosna i Jedlicza. W oddalonym o około
4 km od Poręb Jedliczu znajduje się stacja PKP. Nawierzchnie dróg są na bieżąco
modernizowane, jednakże skala potrzeb jest olbrzymia.
2.6 Gospodarka i rolnictwo
W Porębach liczba gospodarstw rolnych wynosi 42. Łączna ich powierzchnia to
76,6 ha. Rolnictwo stanowi dodatkowe zajęcie dochodowe mieszkańców. Gospodarstwa
9
rolne są własnością prywatną, a ich przeciętna powierzchnia wynosi ok. 1,8 ha. Nie jest to
intensywna gospodarka nastawiona wyłącznie na ilość i wydajność, lecz ceniąca przede
wszystkim jakość produktów rolniczych. Występują tu gleby wszystkich kategorii, oprócz
kategorii I.
2.7 Kultura
W Porębach znajduje się Dom Ludowy – sala wykorzystywana jest na imprezy
kulturalne, integrujące społeczność wiejską oraz na przyjęcia okolicznościowe. Ponadto
istnieje tu także jednostka Ochotnicza Straż Pożarna.
W miejscowości działa również Koło Gospodyń Wiejskich, które kultywuje tradycje
i
obyczaje
w
różnym
już
od
wieku.
lat
pięćdziesiątych
Działalność
XX
skupiona
w.
jest
Do
Koła
głównie
na
należy
wiele
organizacji
kobiet
imprez
okolicznościowych we współpracy Radą Sołecką i Ochotniczą Strażą Pożarną.
10
Rozdział 3.
ANALIZA SWOT
Oceny mocnych i słabych stron, jak również szans i zagrożeń miejscowości Poręby
dokonano przy użyciu wygodnego narzędzia, jakim jest analiza SWOT. Ułatwiła ona
„inwentaryzację” zasobów miejscowości, ustalenie słabych i mocnych stron miejscowości
oraz
najbliższego
otoczenia
społeczno-gospodarczego,
infrastrukturalnego
i przyrodniczego, które przekłada się bezpośrednio na szanse i zagrożenia wsi w okresie
2009-2016.
Praca nad analizą SWOT miejscowości Poręby pozwoliła na uzyskanie opinii, wniosków i
cennych uwag umożliwiających podjęcie skutecznych działań służących rozwojowi
społeczno-gospodarczemu miejscowości.
Słabe strony
Mocne strony
Brak sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Prężne
działanie
Rady
Straży
Pożarnej
Ochotniczej
Sołeckiej
Oraz
Koła
Gospodyń Wiejskich
Stan
budynków
użyteczności
publicznej
wymagający ciągłych inwestycji
Drogi
wymagające
Brak
istnienia
podziałów
i
dysproporcji
w strukturze społecznej
remontu
Sprawnie działający system wywozu odpadów
i modernizacji
komunalnych
Niedostateczne oświetlenie dróg
Funkcjonowanie
świetlic
opiekuńczo-
wychowawczych
Usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS
Niski poziom bazy sportowej
wśród mieszkańców Poręb
Dbałość mieszkańców o zagospodarowanie
Rozdrobnienie struktury agrarnej
otoczenia
gospodarstw
domowych
i obiektów użyteczności publicznej
Duża liczba nieużytków
Malowniczy krajobraz i dobre warunki do
rozwoju agroturystyki
Małe
zainteresowanie
młodych
ludzi
przejęciem gospodarstw rolnych
Stagnacja wśród mieszkańców
Słaby sektor MŚP
Brak wykorzystania potencjału krajobrazowego
11
Zagrożenia
Szanse
Możliwość pozyskania środków unijnych na
Niski poziom dochodów
działania inwestycyjne i tzw. „miękkie” projekty
Ograniczenie infrastrukturalne
Rozwój sektora usług na wsi
Nieopłacalność produkcji rolnej
Przynależność do Lokalnej Grupy Działania
„Kraina Nafty”
Zagrożenie
rozwoju
patologii
szczególnie wśród ludzi młodych
społecznych,
Położenie
geograficzne
sprzyjające
powstawaniu gospodarstw agroturystycznych
Opracowanie
w
przyszłości
dla
najatrakcyjniejszych terenów inwestycyjnych
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego
12
Rozdział 4.
OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
I PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2010-2017
Plan Odnowy Miejscowości Poręby wpisuje się w dokumenty strategiczne dotyczące
rozwoju gminy tj. Strategię Rozwoju Gminy Jedlicze na lata 2007-2013 oraz Plan Rozwoju
Lokalnego na lata 2007-2013. Cele i zadania określone w niniejszym Planie są
wewnętrznie zgodne, a ich osiąganie i realizacja nie spowoduje negatywnych skutków dla
osiągania celów i realizacji zadań strategii wyższego rzędu.
W 2007 roku dla Gminy Jedlicze opracowano dokumenty strategiczne wpisujące
się w nową perspektywę finansowania przez Unię Europejską. Dokumenty te zawierają
szczegółowe zadania do zrealizowania w ciągu najbliższych lat, aby poprawić sytuację
społeczno-gospodarczą miejscowości wchodzących w skład całej gminy. W celu
stworzenia zbioru inwestycji na terenie wsi Poręby stworzono niniejszy Plan Odnowy
Miejscowości, uwzględniając w nim głównie sugestie mieszańców oraz wyniki analizy
SWOT.
Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:
1. Remont Domu Ludowego w Porębach.
2. Remont infrastruktury drogowej wraz z czyszczeniem i udrożnieniem rowów oraz
rozbudową oświetlenia ulicznego.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej.
4. Budowa boiska sportowego.
Wszystkie wyżej wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy
współfinansowaniu ze środków unijnych.
OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
1. Rozbudowa i remont Domu Ludowego w Porębach
a)
Opis i cel zadania
Zadanie polega na przebudowie dachu i remoncie budynku Domu Ludowego
w Porębach. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony. Obecnie
dach obiektu jest jednospadowy. Na parterze znajduje się sala wielofunkcyjna,
pomieszczenia kuchenne i gospodarcze oraz, toalety (damskie i męskie).
13
Dom Ludowy stanowi centrum wydarzeń kulturalno-oświatowych, jak również
gospodarczych.
Dane techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy: 250 m2
- powierzchnia użytkowa: 270 m2
- kubatura budynku: 1055,25 m3
Prace skupiać się będą na przebudowie dachu i wykonaniu prac remontowych.
Dzięki realizacji projektu Dom Ludowy w Porębach będzie mógł w pełni spełniać swoje
funkcje, stać się centrum kulturalnym i miejscem integracji społeczności wiejskiej.
Rezultat:
- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych,
- poprawa jakości życia mieszkańców,
- wzrost atrakcyjności wsi Poręby
- poprawa estetyki miejscowości.
b) Szacunkowy koszt realizacji: 300 000 zł
c) Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie zadania
2011
Zakończenie zadania
2011
2. Remont infrastruktury drogowej
a) Opis i cel zadania
Inwestycja obejmuje sukcesywny remont sieci dróg gminnych na terenie miejscowości
wraz z czyszczeniem i udrożnieniem rowów przydrożnych. Planuje się także rozbudowę
oświetlenia ulicznego. Inwestycja ma na celu znaczącą poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców, a także ułatwi przemieszczanie się.
Rezultatem zadania będzie:
- poprawa stanu dróg,
- poprawa bezpieczeństwa na drogach,
- poprawa warunków życia,
- poprawa estetyki miejscowości,
- zaspokojenie potrzeb społecznych.
14
b) Szacunkowy koszt realizacji: ok. 1 000 000 zł.
c) Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie zadania
2011 r.
Zakończenie zadania
2017 r.
3.
Budowa kanalizacji sanitarnej
a) Opis i cel zadania
Gmina Jedlicze posiada sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 152 km. Całkowicie
skanalizowano dotychczas 2 miejscowości (Dobieszyn, Potok), w 2010 r. zakończy się
ostatni etap budowy kanalizacji w Żarnowcu, natomiast częściowo: Jedlicze, Chlebną.
W miejscowości Jaszczew i Moderówka trwają intensywne prace nad budową kanalizacji
sanitarnej współfinansowane w ramach projektu pn. Program poprawy czystości zlewni
rzeki Wisłoki. Stopień skanalizowania Gminy planowany do osiągnięcia w 2010 roku to ok.
60%. W ramach zaplanowanego projektu wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej na
terenie miejscowości Poręby.
Obecnie brak sieci kanalizacji hamuje rozwój miejscowości, zmniejsza jej
atrakcyjność
turystyczną
i
inwestycyjną,
szczególnie
w
zakresie
rozwoju
mikroprzedsiębiorczości. Ścieki gospodarcze i sanitarne gromadzone są w szambach,
które często nie spełniają norm i wymagań związanych z ochroną środowiska. Bardzo
istotnym problemem jest opróżnianie szamb przez właścicieli w niedozwolonych
miejscach, co również stanowi spore zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu życia mieszkańców
oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu. Nadrzędnym celem
działań w całej gminie Jedlicze jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie
Jedlicze i obniżenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
b) Szacunkowy koszt realizacji: 2 500 000 zł
c) Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie zadania
2013 r.
Zakończenie zadania
2017 r.
15
4. Budowa boiska sportowego przy Domu Ludowym
a) Opis i cel zadania
Budowa boiska sportowego pozwoli na stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej
mieszkańców Poręb, w tym głównie dzieci i młodzieży. Boisko to stanie się jednocześnie
miejscem do aktywnego wypoczynku mieszkańców i turystów.
b) Szacunkowy koszt realizacji: 100 000 zł
c) Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie zadania
2017 r.
Zakończenie zadania
2017 r.
OPIS ZADAŃ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ
W tej kategorii przedsięwzięć mieszczą się zadania, które zaplanowano do realizacji
w ramach tzw. projektów miękkich, których współfinansowanie zaplanowane jest
z udziałem środków zewnętrznych, głównie w ramach unijnego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, ale także programów rządowych.
1. „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze” – projekt umożliwiający osobom
bezrobotnym, w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem zdobycie
nowych kwalifikacji zawodowych
a) Cel zadania
Celem projektu będzie organizacja szkoleń umożliwiających zdobycie nowych
kwalifikacji zawodowych.
Projektodawcą będzie Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, a projekt skierowany będzie do bezrobotnych z terenu Gminy.
b) Koszt realizacji zadania: ok. 600 000 zł
c) Harmonogram realizacji: 2010-2013
16
Download