Podstawy Biologii molekularnej

advertisement
Biologia z Genetyką
Zajęcia z biologii dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu PAM kierunek:
ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalność : promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Autor programu: dr hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz
Rok akademicki 2008/2009
Etap studiów: I rok I semestr
Wymiar zajęć: 5h – wykłady (2 x 2h + 1h)
12h – ćwiczenia (6 x 2h)
I. Cele i zadania dydaktyczne:
- poznanie budowy i funkcji komórek prokariotycznych i eukariotycznych
- zrozumienie prawidłowości funkcjonowania organizmów na poszczególnych
poziomach ich organizacji
- poznanie wybranych zagadnień z parazytologii lekarskiej
II. Wykłady:
1. Budowa komórki i funkcje organelli komórkowych. Prokarionty a eukarionty.
Różnice pomiędzy komórkami żywymi a wirusami.
(01/10/08)
2. Jądro komórkowe i organizacja chromatyny. Rodzaje RNA.
Molekularne mechanizmy biosyntezy białek.
(08/10/08)
3. Podstawy parazytologii ogólnej. Mechanizmy pasożytnictwa.
Interakcje w układzie pasożyt–żywiciel).
(29/10/08)
RAZEM :
5h
III. Ćwiczenia:
1. Wewnętrzny system błon w komórkach eukariotycznych. Składniki cytoszkieletu.
Transport przez błony plazmatyczne. Połączenia międzykomórkowe.
Alberts et al; rozdział 18, 19
(24/10/08)
2 . Wewnątrzkomórkowa lokalizacja procesów metabolicznych
Alberts et al; rozdział 13
3. Cykl życiowy i podział komórki - mitoza i mejoza.
Molekularne aspekty cyklu komórkowego: proliferacja, apoptoza.
Alberts et al; rozdział 11, 12 , 17
TEST CZĄSTKOWY I (materiał: ćwiczenia: 1,2 + wykład 1,2)
(14/11/08)
(05/12/08)
1
4. Charakterystyka pasożytów człowieka i wywołanych przez nie chorób
Alberts et al; rozdział 19
5. Antropogeneza. Problematyka hominizacji
(Dr A. Kempińska )
(12/12/08)
(19/12/08)
6. Zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe człowieka. Rytmy biologiczne. (Dr A. Kempińska )
TEST CZĄSTKOWY II
(materiał: ćwiczenia: 3,4,5 +wykład 2,3)
(09/01/09)
RAZEM :
6 x 2h = 12 h
IV. Wyniki nauczania przedmiotu ( co student powinien wiedzieć, umieć i znać):
- potrafi zinterpretować budowę mikroskopową komórki i umie określić rolę
poszczególnych organelli w komórce
- potrafi wyjaśnić mechanizmy regulujące cykl komórkowy oraz procesy proliferacji,
różnicowania i apoptozy.
- rozumie złożoną budowę i funkcję genomu organizmów eukariotycznych
- wykorzystuje pojęcia biologiczne i ekologiczne w kontekście człowiek–środowisko
życia.
- zna podstawowe pasożyty człowieka i umie scharakteryzować choroby przez nie
wywoływane;
Literatura:
1. Podstawy biologii komórki B. Alberts, D.Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M.
Raff, K. Roberts, P. Walter, wydanie drugie 2005;
2. Biologia. Podręcznik dla studentów kierunku medycznego.
Pod redakcją Włodzimierza Jarygina
3. Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia. Praca zbiorowa pod redakcją
prof. Elżbiety Lonc
2
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards