Podstawy Biologii molekularnej

advertisement
Biologia i Mikrobiologia
Zajęcia z biologii dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu PAM kierunek:
RATOWNICTWO MEDYCZNE
Autor programu: dr hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz
Rok akademicki 2008/2009
Etap studiów: I rok I semestr
Wymiar zajęć: 5h – wykłady
25h – seminaria
I. Cele i zadania dydaktyczne:
- poznanie budowy i funkcji komórek prokariotycznych i eukariotycznych
- zrozumienie prawidłowości funkcjonowania organizmów na poszczególnych
poziomach ich organizacji
- poznanie podstaw genetyki ogólnej, molekularnej i populacyjnej
- poznanie wybranych zagadnień z parazytologii lekarskiej
II. Wykłady:
1. Budowa komórki i funkcje organelli komórkowych.
(03/10/08)
2h
2. Jądro komórkowe i organizacja materiału genetycznego.
Budowa i funkcje układu odpornościowego.
(07.11.08)
2h
3. Podstawy parazytologii ogólnej. Mechanizmy pasożytnictwa.
Interakcje w układzie pasożyt–żywiciel.
(28.11.08)
1h
RAZEM :
5h
III. Seminaria:
1. Wewnętrzny system błon w komórkach eukariotycznych. Składniki cytoszkieletu.
Transport przez błony plazmatyczne. Połączenia międzykomórkowe
Alberts et al; rozdział 11,12,17
R1 03/10/08 R2 07/10/08
2. Wewnątrzkomórkowa lokalizacja procesów metabolicznych
Alberts et al; rozdział 13 i pierwsza część rozdziału 14
R1 13/10/08 R2 14/10/08
3. Sygnalizacja międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa
Alberts et al; rozdział 16
R1 20/10/08
R2 21/10/08
1
4. Cykl życiowy i podział komórki - mitoza i mejoza.
Molekularne aspekty cyklu komórkowego: proliferacja, apoptoza
Alberts et al; rozdział 18, 19
TEST CZĄSTKOWY I (materiał: seminarium 1,2,3 + wykład 1)
R1 27/10/08 R2 28/10/08
5. Poziomy organizacji żywych organizmów: komórki, tkanki, narządy. (Dr A. Kempińska)
R1 03/11/08 R2 04/11/08
6. Ekspresja i regulacja ekspresji genów. Podstawowe jednostki informacji
genetycznej .
R1 17/11/08 R2 18/11/08
7. TEST CZĄSTKOWY II (materiał: seminarium: 4,5,6 + wykład 2)
Zaliczenie poprawkowe testu cząstkowego I
R1 24/11/08 R2 25/11/08
8. Genetyka klasyczna. Zasady przekazywania informacji genetycznej. Współczesne
sformułowanie klasycznych praw dziedziczenia..
(Dr A. Kempińska)
Alberts et al; rozdział 20
R1 01/12/08 R2 02/12/08
9. Dziedziczenie cech. Cechy uwarunkowane jednogenowo i wielogenowo.
Skutki najważniejszych aberracji chromosomowych
(Dr A. Kempińska)
R1 08/12/08 R2 09/12/08
10. Antropogeneza. Problematyka hominizacji. Rytmy biologiczne. (Dr A. Kempińska)
R1 15/12/08 R2 16/12/08
11. Charakterystyka pasożytów układu pokarmowego człowieka i wywołanych przez
nie chorób
R1 05/01/09 R2 06/01/09
12. Charakterystyka pasożytów krwi, płynów ciała i skóry
TEST CZĄSTKOWY III (materiał: seminarium: 8,9,10,11 + wykład 3)
R1 12/01/09 R2 13/01/09
13. Zaliczenie poprawkowe niezliczonych testów. Wpis zaliczeń do indeksów
R1 19/01/09 R2 20/01/09
RAZEM :
1h
25 h
IV. Wyniki nauczania przedmiotu ( co student powinien wiedzieć, umieć i znać):
- potrafi zinterpretować budowę mikroskopową komórki i umie określić rolę
poszczególnych organelli w komórce
- potrafi wyjaśnić mechanizmy regulujące cykl komórkowy oraz procesy proliferacji,
różnicowania i apoptozy.
- rozumie złożoną budowę i funkcję genomu organizmów eukariotycznych
- rozumie genetyczne podłoże różnicowania organizmów oraz mechanizmów
dziedziczenia.
- rozumie mechanizmy powstawania wad wrodzonych
2
Literatura:
1. Podstawy biologii komórki B. Alberts, D.Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M.
Raff, K. Roberts, P. Walter, wydanie drugie 2005;
2. Seminaria z cytofizjologii Pod redakcja J.Kawiaka i M.Zabla Urban & Partner 2002
3. Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia. Praca zbiorowa pod redakcją
prof. Elżbiety Lonc
3
Download