ANATOMIA CZŁOWIEKA

advertisement
BIOLOGIA MEDYCZNA
I rok studiów dziennych I stopnia
Kierunek : Kosmetologia
rok 2009/2010
semestr I
SAMODZIELNA PRACOWNIA BIOLOGII MEDYCZNEJ
Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej
Ul Powstańców Wielkopolskich 72; Budynek K
71-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. Małgorzata Milkiewicz prof. PAM
Odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: dr hab. Małgorzata Milkiewicz prof. PAM
Liczba godzin: 28
Forma zaliczenia przedmiotu:
Wykłady
Seminarium
- 2 testy cząstkowe
- Egzamin końcowy wspólny
(Biologia z Genetyką)
10 godz. (5 x 2h)
18 godz. (9 x 2h)
Punkty ECTS: 4
Cele
- poznanie budowy i funkcji komórek prokariotycznych i eukariotycznych
- zrozumienie prawidłowości funkcjonowania organizmów na
poszczególnych poziomach ich organizacji
- poznanie podstaw ekologii
- poznanie wybranych zagadnień z parazytologii lekarskiej
Opis programu:
Wykłady:
1. Budowa komórki i funkcje organelli komórkowych. Prokarionty a eukarionty.
Różnice pomiędzy komórkami żywymi a wirusami.
2. Jądro komórkowe i organizacja chromatyny. Rodzaje RNA.
Ekspresja i regulacja ekspresji genów
3. Podstawy parazytologii ogólnej. Mechanizmy pasożytnictwa.
Interakcje w układzie pasożyt–żywiciel. Budowa i funkcje układu odpornościowego
4. Podstawy biologii molekularnej. Molekularne mechanizmy biosyntezy białek
5. Antropologia a medycyna molekularna
1
Seminaria:
1. Wewnętrzny system błon w komórkach eukariotycznych.
Transport przez błony plazmatyczne.
(grupa I- 20.10.09 ; grupa II- 22.10.09)
2. Składniki cytoszkieletu Połączenia międzykomórkowe.
Macierz zewnątrzkomórkowa.
(grupa I- 27.10.09 ; grupa II- 29.10.09)
3. Sygnalizacja międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa.
(grupa I- 03.11.09 ; grupa II- 05.11.09)
4. Test cząstkowy I. (grupa I- 10.11.09 ; grupa II- 12.11.09)
5. Cykl życiowy i podział komórki - mitoza i mejoza. Molekularne aspekty
cyklu komórkowego: proliferacja, apoptoza.
(grupa I- 17.11.09 ; grupa II- 19.11.09)
6. Charakterystyka pasożytów człowieka i wywołanych przez nie chorób.
(grupa I- 24.11.09 ; grupa II- 26.11.09)
7. Wybrane zagadnienia ekologiczne: struktura populacji. biocenoza jako zespół
populacji, struktura i funkcjonowanie ekosystemu.
(grupa I- 01.12.09 ; grupa II- 03.12.09)
8. Test cząstkowy II.. Prezentacja przygotowanej ciekawostki.
(grupa I- 08.12.09 ; grupa II- 10.12.09)
9. Poprawa II testu cząstkowego. Zaliczenie końcowe seminarium.
(grupa I- 15.12.09 ; grupa II- 17.12.09)
Wyniki nauczania przedmiotu
1. potrafi zinterpretować budowę mikroskopową komórki i umie określić rolę
poszczególnych organelli w komórce
2. potrafi wyjaśnić mechanizmy regulujące cykl komórkowy oraz procesy proliferacji,
różnicowania i apoptozy
3. rozumie złożoną budowę i funkcję genomu organizmów eukariotycznych
4. wykorzystuje pojęcia biologiczne i ekologiczne w kontekście
człowiek–środowisko życia.
Podręczniki:
1. Podstawy biologii komórki B. Alberts, D.Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M.
Raff, K. Roberts, P. Walter, wydanie drugie 2005;
2. Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyn, weterynarii i biologii pod redakcją
J. Kawiaka i M. Zabla, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner , Wrocław 2002;
2
Download