Gmina Płoskinia - Urząd Gminy Płoskinia

advertisement
Gmina Płoskinia
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
DLA GMINY PŁOSKINIA
na lata 2004-2006
z uwzględnieniem kierunków działań w latach 2007 – 2013
Sierpień 2004 r.
1
SPIS TREŚCI
I.
II.
WSTĘP..................................................................................................................... 3
AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE
OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU ................................................................... 5
1. Położenie, powierzchnia i ludność gminy Płoskinia ....................................... 5
2. Środowisko przyrodnicze ................................................................................. 6
3. Turystyka ........................................................................................................... 8
4. Zagospodarowanie przestrzenne ................................................................... 11
4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego . ................................. 11
4.2. Infrastruktura techniczna ...........................................................................15
4.3. Powierzchnia i użytkowanie gruntów .............................. ........................ 23
4.4. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego .................................................. 24
5. Gospodarka ...................................................................................................... 24
6. Strefa społeczna ............................................................................................... 26
6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna terenu .............................................. 26
6.2. Rynek pracy ............................................................................................. 28
III.
ZADANIA INWESTYCYJNE ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W
GMINIE PŁOSKINIA .......................................................................................... 30
1. Działania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego gminy,
gospodarką wodną oraz zwiększenie standardu życia mieszkańców gminy
Płoskinia ......................................................................................................... 30
2. Działania w zakresie poprawy stanu infrastruktury gospodarczej gminy
Płoskinia ......................................................................................................... 31
3. Działania w zakresie poprawy infrastruktury komunikacyjnej gminy
Płoskinia ......................................................................................................... 32
4. Działania w zakresie kultury, turystyki, agroturystyki i rekreacji gminy
Płoskinia ......................................................................................................... 33
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW W RAMACH PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO GMINY PŁOSKINIA ................................................................. 35
POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA
POZIOMIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA ......................................... 45
OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY PŁOSKINIA ........................................................................................... 48
PLAN FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY PŁOSKINIA ........................................................................................... 51
SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY
PŁOSKINIA .......................................................................................................... 54
SYSTEM MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ.....57
1. Monitoring realizacji/postępu zadań Planu Rozwoju Lokalnego ............. 57
2. Ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Płoskinia ................. 58
3. Współpraca pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami
pozarządowymi ............................................................................................. 59
4. Upowszechnienie rezultatów realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Płoskinia ......................................................................................................... 60
2
I. WSTĘP
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Płoskinia jest średniookresowym dokumentem
planistycznym,
mającym
na celu
określenie głównych zamierzeń inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji na terenie gminy w latach 2004-2006 przy zaangażowaniu
środków własnych gminy oraz zewnętrznych źródeł finansowania, a w szczególności
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
W niektórych przypadkach, gdzie można już na obecnym etapie szczegółowo
zdefiniować zamierzenia inwestycyjne gminy, wskazano już zaplanowane przedsięwzięcia
konieczne do realizacji w latach 2007-2013. Należy jednak nadmienić, iż na stan dzisiejszy
nie są znane wytyczne i przesłanki mówiące o możliwościach korzystania ze środków Unii
Europejskiej w kolejnym okresie programowania. Poniższe dane obejmujące ten okres mają
charakter szacunkowy i nie wskazują na planowany podział źródeł finansowania. Dodatkowo
częste zmiany systemu prawnego powodują, iż nie sposób z dużym prawdopodobieństwem
określić koszty inwestycji oraz poziom dochodów gminy, co ma kluczowe znaczenie dla
realizacji zadań własnych gminy.
Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany w oparciu o zamierzenia dotyczące
długo i średniofalowego rozwoju gminy zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Płoskinia,
Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoskinia oraz Planu
Gospodarki Odpadami i Programem Ochrony Środowiska Gminy Płoskinia, które określają
główne kierunki rozwoju, pozwalające na konkretyzacje zamierzeń inwestycyjnych w oparciu
o dostępne środki. Należy jednak nadmienić, iż zmieniająca się rzeczywistość, rzeczywistość
szczególności pojawiające się nowe szanse wsparcia rozwoju gminy, wymusza również
uaktualnienie w/w dokumentów.
Kolejnymi dokumentami, które dały podstawy do opracowania założeń finansowych
Programu Rozwoju Lokalnego są uchwały budżetowe za lata poprzednie i rok bieżący, które
pozwalają określić realne możliwości finansowania działań przez władze gminy.
Opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Płoskinia ma duże znaczenie
zarówno dla władz gminy jak i dla społeczności lokalnej, gdyż pozwala na szczegółowe
określenie zamierzeń gminy zmierzających do zaspokojenia najważniejszych potrzeb
3
mieszkańców gminy i określenie możliwych źródeł finansowania tych inwestycji, szczególnie
ze strony funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Plan obejmuje inwestycje lokalne w
latach tożsamych z okresem planowania Unii Europejskiej tj. 2004-2006, oraz 2007-2013.
Posiadanie przez gminę Planu Rozwoju Lokalnego pozwoli na spełnienie wymogów
formalnych zapisanych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) oraz jego Uzupełnieniu (UZPORR), które to dokumenty, będące podstawą do
występowania o środki finansowe Unii Europejskiej na poziomie regionalnym, wskazują na
konieczność posiadania Programu Rozwoju Lokalnego przez każdą gminę, która zamierza
wnioskować o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFOR) w ramach
priorytetu III ZPORR „Rozwój Lokalny”, działanie 3.1. „Obszary wiejskie”. Gmina Płoskinia
spełnia wszelkie kryteria demograficzne (realizacja projektów na obszarach poniżej 20 tyś.
mieszkańców) i geograficzne uprawniające do korzystania ze znaczących środków
przeznaczonych na realizację działania 3.1. w woj. warmińsko-mazurskim. Zgodnie z
wykazem powiatów kwalifikujących się do wsparcia w ramach działania 3.2. „Obszary
restrukturyzowane”, które również wymaga opracowania Planu Rozwoju Lokalnego, powiat
braniewski w całości nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach tego działania. Zakres
możliwych do realizacji przedsięwzięć w znacznym stopniu określa rodzaje inwestycji, które
zostały wykazane w Planie Rozwoju Lokalnym Gminy Płoskinia. Przy określeniu
kwalifikowalności projektów do poszczególnych działań ZPORR należy w niektórych
przypadkach wziąć pod uwagę wartość finansową inwestycji. Oficjalny przelicznik przyjęty
dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wynosi:
1 euro = 4,7894 PLN.
Dokument został opracowany przez pracowników Urzędu Gminy w Płoskini oraz
skonsultowany został ze społecznością lokalną.
4
II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE
OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU
1. Położenie, powierzchnia i ludność Gminy Płoskinia
Gmina Płoskinia leży w powiecie braniewskim w północno zachodniej części
województwa warmińsko-mazurskiego, sąsiadując z gminami: Braniewo, Frombork,
Pieniężno, Orneta, Wilczęta i Młynary.
Powiat braniewski przygraniczny z sąsiadującym Obwodem Kaliningradzkim Federacji
Rosyjskiej. Sąsiedztwo to może okazać się w przyszłości czynnikiem stymulującym rozwój
społeczno-gospodarczy gminy, w miarę rozwoju współpracy transgranicznej i gospodarczoekonomicznej.
POWIAT
BRANIEWSKI
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Obwód Kaliningradzki
Zalew wiślany
Powiat bartoszyski
powiat elbląski
powiat lidzbarski
obszar wiejski
obszar miejski, miejsko – wiejski powiatu braniewskiego
5
Gmina zaliczana jest do gmin wiejskich małych o znaczeniu lokalnym, obszar gminy
Płoskinia obejmuje powierzchnię 172 km2, co stanowi 0,7 % powierzchni województwa i
14,3 % powiatu.
W skład gminy wodzi 27 miejscowości wiejskich (14 sołectw). Głównym ośrodkiem
administracyjnym i siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Płoskinia, oprócz tego
spełnia funkcję rolniczą, mieszkaniową, przemysłową, oraz świadczy usługi z zakresu
kultury, oświaty, zdrowia, handlu.
Gminę zamieszkuje 2 845 mieszkańców (informacja Urzędu Gminy na dzień
01.01.2004 r.) a gęstość zaludnienia wynosi 16,5 osób/ km2 .
Gmina posiada bardzo korzystne warunki naturalne do produkcji rolnej i rozwoju
turystyki.
2. Środowisko przyrodnicze
Gmina Płoskinia położona jest na terenach o bardzo bogatych i ciekawych walorach
przyrodniczych i kulturowych.
Ogólna powierzchnia gruntów leśnych znajdujących się w granicach gminy według
stanu na 31.12.2002 r. wynosi 4 599 ha. Wskaźnik lesistości gminy wynosi 27,96 % i jest on
wyższy od wskaźnika lesistości powiatu (22,80 %) oraz niższy od wskaźnika lesistości
województwa warmińsko–mazurskiego (GUS – 29,7 %).
Gmina Płoskinia charakteryzuje się największą lesistością na terenie powiatu
braniewskiego. Rozmieszczenie lasów w gminie jest nierównomierne. Duże kompleksy leśne
występują wzdłuż jeziora Pierzchalskiego i rezerwatu, głównie w zachodniej i południowej
części gminy oraz przy zachodniej granicy gminy, najmniej zaś zadrzewiona jest centralna i
połdniowo-wschodnia część gminy.
W gminie 98,8 % powierzchni ogólnej gruntów leśnych jest własnością Skarbu
Państwa. Grunty leśne stanowiące własność osób fizycznych pokrywają obszar około 57 ha
(1,2 %).
Nadzór nad lasami, z wyłączeniem lasów należących do Zasobów Własności Rolnej
Skarbu Państwa, sprawuje Regionalna Dyrekcje Lasów Państwowych w Olsztynie.
Jednostkami podstawowymi Lasów Państwowych na terenie gminy są Nadleśnictwa:
Zaporowo (przeważający obszar gminy), Orneta (wschodnia część gminy).
6
Na terenie Nadleśnictwa Zaporowo, obejmującego swym zasięgiem przeważającą
cześć gminy dominują siedliska lasowe, z przewagą typu lasu świeżego i lasu mieszanego
świeżego, zajmując 91 % powierzchni lasów. Główne gatunki tworzące drzewostan to między
innymi: buk, brzoza, olsza, dąb, lipa, sosna i świerk. Nadleśnictwo Zaporowo wchodzi
również w skład mikroregionu matecznego dla lipy drobnolistnej i dębu szypułkowego.
Z uwagi na fakt, iż powierzchnie leśne występują w kilku płatach o dużej powierzchni i z
dużą domieszką sosny, są bardzo atrakcyjne dla celów rekreacyjnych.
Wody powierzchniowe są ważnym elementem środowiska, mają duże znaczenie
w funkcjonowaniu i bogactwie ekosystemu, oraz duże znaczenie społeczne i zdrowotne.
Udział wód powierzchniowych w powierzchni ogólnej województwa warmińskomazurskiego (5,7 %), jest ponad dwukrotnie wyższy od średniej krajowej (2,7 %). Jednak
powierzchnia ta jest nierównomiernie rozłożona i w poszczególnych gminach waha się od
poniżej 0,2 % do ponad 50 %. Średni udział wód powierzchniowych w powierzchni ogólnej
gm. Płoskinia jest dość niski i wynosi 1,91 %.
Tabela nr 1. Udział wód powierzchniowych w ogólnej powierzchni gruntów (31.12.2002 r.)
Obszar
Płoskinia
Powiat braniewski
Wody powierzchniowe [ha]
(bez rowów melioracyjnych)
Grunty
ogółem
[ha]
razem
17 205
120 454
329
7 351
morskie
śródlądowe
wewnętrzne
0
329
6 532
819
Udział wód
powierzchniowych [%]
ogółem
1,91
6,10
bez wód
morskich
1,91
0,72
Źródło: Informacje Starostwa Powiatowego w Braniewie –
dane ewidencji gruntów
Tereny wód otwartych z obszarami sąsiadującymi, najczęściej współtworzą ciągi
systemów
ekologicznych
i
podlegają
ścisłej
ochronie
środowiskowej
przed
zanieczyszczeniem.
Większe zbiorniki wodne poza podstawową rolą retencji i hodowli rybnej stanowić mogą
obszar dla organizowania wypoczynku i rekreacji. Wskazuje się rezerwy terenowe i obszary
proponowanych oraz przewidywanych możliwości lokalizacyjnych dla usług sportu, turystyki
i wypoczynku.
7
O dużej wartości środowiska naturalnego świadczy włączanie obszarów z terenu
gminy Płoskinia w różne istniejące i projektowane koncepcje ochrony przyrody m.in.:
-
Okołobałtycki-
zielony
pierścień,
który
jest
ważnym
składnikiem
ogólnoeuropejskiego systemu powiązań przyrodniczych nadbałtyckiej strefy
pojeziernej,
-
Zielone Płuca Polski,
-
sieć ekologiczna CORINE (rezerwat „Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce"),
-
Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 (Specjalny Obszar Ochrony
na podstawie Dyrektywy Siedliskowej - rezerwat „Ostoja Bobrów na rzece
Pasłęce"),
-
obszary objęte różnymi formami ochrony na mocy ustawy o ochronie przyrody.
Podsumowując powyższe, gm. Płoskinia posiada bogate zasoby przyrodnicze i walory
estetyczne krajobrazu, charakteryzujące się dużą różnorodnością geomorfologiczną oraz
bogactwem fauny i flory, gdzie rozwój funkcji komplementarnych tj. turystyka,
przyrodolecznictwo, leśnictwo, agroturystyka i rolnictwo ekologiczne stanowi istotny
potencjał rozwojowy dla terenu gminy.
3 Turystyka
Walory turystyczne gm. Płoskinia wskazują na potrzebę rozwinięcia tutaj funkcji
turystyki jako jednego z potencjalnych kierunków rozwoju gospodarczego gminy. Rozwój
funkcji turystycznych może być poważnym źródłem dochodów ludności. Z rozwojem
turystyki związane jest również ożywienie innych gałęzi gospodarki tj. handlu, gastronomii,
transportu. Głównymi atutami sprzyjającymi rozwojowi tego typu funkcji są dogodne
uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe. Coraz większego znaczenia dla turystyki nabiera
również bliskie położenie gminy z Braniewem, głównie przy wykorzystaniu sobotnio niedzielnego wypoczynku. Komplementarnym działaniem jest tworzenie sieci gospodarstw
agroturystycznych mogących przyjąć wczasowiczów na kilkutygodniowy letni lub zimowy
wypoczynek. Szeroki rozwój możliwości rekreacyjnych gminy w tym kierunku wiąże się z
opracowaniem strategicznego programu rozwoju.
Na terenie Gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych.
8
Tabela nr 2. Walory kulturowe w gminie Płoskinia. Obiekty zabytkowe.
Lp. Miejscowość
1
Chruściel
2
Pierławki
Domy mieszkalne i użyteczności publicznej
i inne:
Zachowane liczne domy mieszkalne murowane
z XIX i pierwszej połowy XX wieku. Są to
domy wolnostojące i zagrody typu
holenderskiego. Ponadto plebania murowana,
piętrowa z początku XX wieku. Z tego samego
okresu: ceglany budynek poczty, osiedle
kolejowe w północnej części wsi, tamże dom
piętrowy przy tartaku. Drugie osiedle kolejowe
w południowej części wsi w kierunku na
Pierławki (lata 30-te XX wieku).
Jeden murowany budynek mieszkalny w
dawnym centrum i dwa na koloniach. Przełom
XIX i XX wieku. Mały, ruiny parku wiejskodworskiego.
Bardzo wartościowy zespół warmińskich
domów mieszkalnych, murowanych,
tynkowanych z bogatym detalem z XIX wieku.
Kilka mniejszych domów zagrodniczych z
XIX i XX wieku. Mały park w północnej
części wsi przy kaplicy.
Jeden dom mieszkalny, murowany w typie
domu warmińskiego. typowe murowane
Pięć dziewiętnastowiecznych domów,
wyróżnia się zwłaszcza dom nr 7, piętrowy w
typie domu warmińskiego.
3
Dąbrowa
4
Trąbki
5
Czosnowo
Darocin
6
Lubnowo
Zachowana zabudowa z XIX i pierwszej
połowy XX wieku, w tym pięć
dziewiętnastowiecznych typowych domów
warmińskich, wyróżnia się dom nr 11.
7
Płoskinia
8
Pielgrzymowo
Zachowana osiemnastowieczna murowana
plebania. Kilkanaście domów mieszkalnych
murowanych z XIX i pierwszej połowy XX
wieku. Wyróżnia się typowe domy
warmińskie.
Zabudowa wiejska zniszczona w około 80%.
Najlepiej zachowany dawny dwór w Wólce z
pięknym detalem na elewacjach.
9
Strubno
Zabudowa wiejska zachowana w 50%. Pięć
domów z XIX wieku w tym cztery typowo
warmińskie murowane i tynkowane, jeden
murowany z czerwonej cegły i białej z
Zabudowa gospodarcza
Liczne budynki murowane,
kilka drewnianych stodół.
Jeden budynek ryglowy.
Także wartościowy zespół
zabudowy w każdym starym
obejściu. Głównie budynki
murowane, kilka drewnianych,
dwa ryglowe.
Zachowana w każdym
gospodarstwie, przewaga
obiektów murowanych,
wyróżnia się budynek ryglowy
przy domu nr 7.
Zachowana w każdym
gospodarstwie, przewaga
obiektów murowanych,
wyróżnia się budynek ryglowy
w obejściu nr 7.
Niemal w każdym starym
gospodarstwie dwa, trzy
budynki z końca XIX i
pierwszej połowy XX wieku,
duża ilość drewnianych stodół.
W obejściach domów dwa
zespoły budynków
gospodarczych, murowanych,
drewnianych i ryglowych.
Kilka gospodarstw z
budynkami z XIX i pierwszej
połowy XX wieku, murowane.
9
bogatym detalem.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Strubno
Zachowana zabudowa z XIX i pierwszej
połowy XX wieku, w tym pięć
dziewiętnastowiecznych typowych domów
warmińskich.
Podlechy
Wiejska zabudowa mieszkaniowa
zniszczona w około 70%. Z ocalałych
budynków wyróżniają się tylko trzy
piętrowe, z bogatym detalem na elewacjach,
w typie dworów, pozostałe to typowe domy
warmińskie
Robuzy
Wiejska zabudowa mieszkaniowa
zniszczona w około 80%. Dwa domy
warmińskie nawiązujące do tradycyjnych
sposobów budowania z XVIII wieku.
Najstarsze wiejskie domy na terenie całej
gminy. Ponadto dwa domy warmińskie z
XIX wieku.
Łozy
Wiejska zabudowa mieszkaniowa
zachowana w około 80%. Trzy typowe
murowane domy warmińskie z XIX wieku
oraz dawna szkoła z XIX wieku.
Długobór Zabudowa wiejska zachowana w dobrym
stanie - około 80%. Murowany i tynkowany
budynek plebani z XVIII wieku.
Dziewiętnastowieczne budynki karczmy i
szkoły. Wiele domów mieszkalnych.
Najliczniejsza grupa to domy warmińskie
nawiązujące do tradycyjnego budownictwa,
murowane z XIX
Wysoka
Wiejska zabudowa zachowana w około 50%.
Braniewska Cała zabudowa z XIX wieku oraz dawna
szkoła z XIX wieku. Wyróżnia się dom
mieszkalny w typie dworu z portykiem na
dwóch kolumnach od frontu. Typowe domy
warmińskie z XIX wieku.
Tolkowiec Wiejska zabudowa mieszkaniowa
zachowana w około 50%. Dwa obiekty z
XVIII wieku: plebania i dawna karczma.
Typowe warmińskie murowane i tynkowane
domy, większość z XIX wieku oraz dawna
szkoła z XIX wieku
Jarzębiec
Zabytkowa zabudowa zachowana częściowo.
Dawny dwór murowany, z końca XIX wieku
przebudowany. Czworak z około 1890 roku
Giedyle
Wiejska zabudowa mieszkaniowa
zniszczona w około 80%. Zachowane trzy
typowe murowane domy warmińskie z XIX
Zachowana w każdym
gospodarstwie, przewaga
obiektów murowanych.
W niemal każdym
gospodarstwie duży zespół
murowanych i drewnianych
budynków tworzących
zamknięte podwórza.
W każdej zagrodzie
murowane i drewniane
obiekty z XIX i pierwszej
połowy XX wieku.
W każdej zagrodzie
murowane i drewniane
obiekty z XIX i pierwszej
połowy XX wieku.
W większości zagród
murowane i drewniane
budynki ustawione w
podkowy, tworzące
zamknięcie podwórza
gospodarcze, pochodzące z
XIX i pierwszej połowy XX
wieku
W każdej zagrodzie dwa
budynki z XIX i pierwszej
połowy XX wieku.
W każdej zagrodzie dwa
budynki z XIX i pierwszej
połowy XX wieku.
Jeden duży budynek
murowany z 1980 roku
W każdym z trzech obejść
silnie zniszczona, XIX wiek.
10
wieku oraz dawna szkoła z XIX wieku
4. Zagospodarowanie przestrzenne.
4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
Budowa geologiczna
Teren gminy leży w obrębie mezoregionu Wzniesienia Górowskie i Równina
Warmińska. Według podziału fizycznogeograficznego Polski, uwzględniającego m.in.
przeszłość geologiczną obszaru, rzeźbę terenu i jego hydrografię, na terenie gminy
wyróżniono następujące, podstawowe regiony fizycznogeograficzne:
Systematyka regionów fizycznogeograficznych
Prowincja: Niziny Wschodniobałtycko-Białoruskie
Podprowincja: Pobrzeże Wschodniobałtyckie
Makroregion: Nizina Staropruska
Mezoregion: Wzniesienia Górowskie
Prowincja: Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja: Pobrzeże Południowobałtyckie
Makroregion: Pobrzeże Gdańskie
Mezoregion: Równina Warmińska
Źródło: Kondracki J. Geografia regionalna Polski
Wschodnia część gminy razem z Płoskinią znajduje się w mezoregionie Wzniesienia
Górowskie. Jest to wysoczyzna morenowa przekraczająca wysokość 100 m n.p.m., utworzona
z kilku pasm moren czołowych. W części wschodniej gminy morena falista osiąga wysokość
do 140 m n.p.m. przechodząc w części zachodniej mezoregionu w wysoczyznę morenową
płaską z dolinami erozyjnymi. Nie ma na tym terenie jezior. Na zachód od Wzniesień
Górowskich na terenie gminy rozciąga się północna część mezoregionu Równina Warmińska.
Jest ona lekko pochylona w kierunku północno-wschodnim od 60 – 70 m do 20 m n.p.m.
Występujące obniżenia terenowe w zachodniej części gminy są różnej genezy.
Rzeźba terenu
11
Powierzchnia terenu gminy została uformowana głównie pod wpływem kilkakrotnych
nasunięć i zanikania skandynawskiej czaszy lodowcowej, a w szczególności pod wpływem
fazy pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego. Występują formy akumulacji:
-
rzecznej takie jak równiny oraz holoceńskie równiny zalewowe i nadzalewowe,
-
lodowcowej i rzecznolodowcowej młodoglacjalnej: wysoczyzny morenowe,
pagórkowata strefa marginalna, wały moren spiętrzonych strefy marginalnej,
równiny sandrowe oraz wytopiska.
Rzeźba terenu ulega ciągłemu modelowaniu poprzez ługowanie, spłukiwanie, procesy
biochemiczne i zjawiska dynamiczne (osuwiska, erozja wietrzna). Na powierzchni terenu
zalegają utwory czwartorzędowe:
-
mady, iły i piaski (miejscami ze żwirami) oraz torfy rzeczne z epoki holoceńskiej,
-
gliny morenowe i piaski z głazami akumulacji lodowcowej (osady moreny
dennej),
-
piaski, żwiry, głazy oraz gliny morenowe strefy marginalnej lądolodu (osady
moren czołowych).
Gleby
Gleba jest naturalnym tworem powstającym w powierzchniowej warstwie zwietrzeliny
skalnej w wyniku oddziaływania na nią zmieniających się w czasie zespołów organizmów
żywych i czynników klimatycznych. Na rozwój gleby wpływają również rzeźba terenu
i działalność człowieka.
Na terenie gminy są przeważnie gleby urodzajne i przeznaczone pod uprawę. Jednak
przeważają gleby brunatne właściwe oraz glejowe, murszowe, torfowe i mady rzeczne. Na
przeważającym obszarze występują gleby gruntów ornych z przewagą klas bonitacyjnych
III a i III b. Gleby na terenie gminy charakteryzują się okresowo odgórnie nadmiernym
uwilgotnieniem oraz bardzo małą podatnością na degradację. Na terenie Wzniesień
Górowskich może wystąpić w słabym stopniu spłukiwanie gleby.
Tabela nr 3.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Wyszczególnienie
Powierzchnia ogółem
Użytki rolne
%-owy udział
Grunty orne
%-owy udział
Lasy
%-owy udział
Województwo
2 420.295
1.295.772
53,5
X
X
697.605
28,8
Powiat
120.454
73.874
61,3
54.440
73,8
27.186
22,6
Gmina
17.205
10.360
59,9
8.174
79,4
4.570
26,6
12
Ogółem na terenie gminy jest 360 gospodarstw rolnych z czego 55 gospodarstw pow. 30ha.
Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych przedstawiają się następująco:
Tabela nr 4.
powierzchnia
powyżej 30 ha
od 50 do 100 ha
od 100 do 200 ha
od 200 do 500 ha
od 500 do 1 000 ha
ilość gospodarstw
32
12
3
5
3 (Stygajny, Strubno,
Pierzchały)
Wody
Wody powierzchniowe są ważnym elementem środowiska, mają duże znaczenie
w funkcjonowaniu i bogactwie ekosystemów oraz duże znaczenie społeczne i zdrowotne.
Wody powierzchniowe Gminy Płoskinia należą do zlewni Zalewu Wiślanego. Głównym
elementem sieci hydrograficznej gminy jest odcinek dolnego biegu rzeki Pasłęki i jej
dopływy. Zlewnia rzeki Pasłęki zajmuje największy obszar gminy. Wzdłuż rzeki Pasłęki
rozciągają się tereny zalewowe.
Tabela nr 5. Charakterystyka rzek przepływających przez obszar Gminy Płoskinia
Rzeka
Pasłęka
Dorzecze
Zalew
Wiślany
Pasłęka
Długość [km]
Powierzchnia
zlewni
ogółem
na obszarze
[km2]
Gminy Płoskinia
169,0
Wałsza
65,4
Łaźnica
Pasłęka
19,8
(Młynówka)
Ławta
Banówka
35,2
(Jarft)
SNQ – średni niski przepływ
Uwagi
28,3
2 294,5
7,7
406,4
SNQ = 16,75
m3/s
SNQ = 2,9 m3/s
13,3
39,0
SNQ = 0,22 m3/s
5,0
116,7
do przekroju
granicznego
Źródło: Długość i kilometraż rzek Polski. IMGW. 1978,
Pomiary własne,
Podział hydrograficzny Polski. IMGW. 1983,
Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2001.
Do zbiorników wód powierzchniowych na terenie gminy można zaliczyć zbiornik
retencyjny – Jezioro Pierzchalskie, utworzone w 1916 r. przez spiętrzenie dolnej Pasłęki
zaporą ziemną. Zbiornik o powierzchni 240 ha i głębokości maksymalnej ok. 10 m
wykorzystywany jest do celów energetycznych (elektrownia wodna o mocy 2,64 MW) i
13
przeciwpowodziowych – pojemność całkowita zbiornika wynosi 11,5 mln m3, powodziowa –
4 mln m3.
W miejscowości Stygajny jest częściowo uszkodzona tama na rzece Pasłęce, która
niewielkim nakładem może przekształcić rzekę, dając tym samym zbiornik równorzędny
zbiornikowi na jeziorze Pierzchalskim. Stworzyć to może tereny rekreacyjne i może tam
powstać elektrownia wodna znacznie nowocześniejsza od tej w Pierzchałach (zabytek z 1936
roku). Z chwilą wyremontowania powyższej tamy przestanie zagrażać powódź w Braniewie
i przyległych terenach np. dorzecze rzeki Pasłęki.
Wody podziemne są głównym źródłem zaopatrzenia w wodę ludności, rolnictwa i przemysłu.
Pobierana woda jest zużywana na potrzeby gospodarki komunalnej, rolnictwa, leśnictwa oraz
na cele produkcyjne. Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę w gminie jest czwartorzędowe
piętro wodonośne.
W gminie Płoskinia znajduje się jeden wydzielony zbiornik wód podziemnych
wymagający szczególnej ochrony “Zbiornik międzymorenowy Dąbrowa” (GZWP – 201). Jest
to zbiornik zamknięty typu porowego. Utwory wodonośne pochodzą z okresu czwartorzędu.
Powierzchnia zbiornika wynosi 19 km2. Średnia głębokość ujęć – 40 m. Szacunkowe zasoby
dyspozycyjne zbiornika wynoszą 10 tys. m3/dobę, natomiast moduł 6,09 dm3/s/km2. Prócz
w/w wód występują tu wody o średniej zasobności i małej możliwości zanieczyszczenia wód
pierwszego poziomu użytkowego.
Klimat
Zasadniczą cechą klimatu w rejonie powiatu braniewskiego jest duża zmienność
stanów pogody. Zjawisko to jest konsekwencją położenia powiatu na drodze wędrówek
ośrodków cyklonalnych atlantyckich, którym przeciwstawiają się masy powietrza
kontynentalnego. Na podstawie wieloletnich obserwacji wyróżnia się dwa regiony
klimatyczne:

Dolnej Wisły (pasa przybrzeżnego) charakteryzujący się bardzo dużą zmiennością
obejmujący obszar nad Zalewem Wiślanym,

Północno-mazurski o dużej zmienności w części południowej i południowozachodniej powiatu oraz o małej zmienności na pozostałym obszarze.
14
Gmina Płoskinia znajduje się w regionie klimatycznym północno-mazurskim. Na terenie
gminy występuje szereg lokalnych topoklimatów w zależności od rzeźby terenu i jego
pokrycia, wód gruntowych i powierzchniowych.
Klimat regionu charakteryzuje się chłodnymi latami oraz łagodnymi zimami. Średnia
roczna amplituda temperatur powietrza wynosi 19 – 20C. Temperatura powietrza mierzona
na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu, średnio w skali roku wynosi 6 – 7C. Pierwsze
przymrozki jesienne pojawiają się w okresie 10.X – 31.X, a ostatnie przymrozki wiosenne
zanikają przed 20.IV (prawdopodobieństwo wystąpienia 50 %). Okres wegetacyjny wynosi
około 200 dni. W skali roku przeważa typ pogody umiarkowanie ciepłej (5°C < tśr.
doby
<
15°C), który utrzymuje się ponad 85 dni. Pogoda bardzo ciepła średnio trwa około 64 dni.
Przeważają wiatry z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. Średnia roczna
częstość występowania ciszy i wiatru o prędkości poniżej 2 m/s wynosi 20 ÷ 30 % podczas
gdy średnia ilość dni z wiatrem silnym o prędkości powyżej 10 m/s wynosi od 40 do 50
dni. Występuje duży udział wiatrów o prędkościach umiarkowanych. Region należy do
obszarów o dobrej ekspozycji wiatrowej.
Klimat tego obszaru kształtuje się pod wpływem kilku rodzajów mas powietrznych.
Dominują masy polarno - morskie i polarno - kontynentalne, mniejsze znaczenie odgrywają
arktyczne, tropikalno - morskie i tropikalno - kontynentalne. Średnia roczna temperatura na
poziomie rzeczywistym wynosi 7,2 °C Miesiącem najzimniejszym jest styczeń –4/5°C, a
najcieplejszym lipiec 18,2 C.
Rozkład opadów wskazuje pewne zróżnicowanie w zależności od rzeźby terenu i pory
roku Średni opad roczny wynosi 625mm. Liczba dni z pokrywą śnieżną około 120, data
wystąpienia pierwszej pokrywy śnieżnej 26 listopada, a ostatniej 31 marca Średnia roczna
wilgotność powietrza wynosi 81%. Na obszarze tym występują jedne z najwyższych
wartości usłonecznienia względnego w okresie letnim.
4.2 Infrastruktura techniczna
Infrastruktura techniczna na terenie gminy Płoskinia jest dobrze rozwinięta.
Gospodarstwa w 100% są zelektryfikowane, jeżeli chodzi o wodociągi to dużo jeszcze jest
do zrobienia. Prawie wszyscy
zainteresowani mieszkańcy gminy posiadają stacjonarne
przyłącze telefoniczne, teren gminy jest również objęty zasięgiem operatorów sieci
15
komórkowych. Sieć drogowa na terenie gminy jest bardzo dobrze rozwinięta wymaga jednak
nakładów na remonty i modernizacje. Na terenie gminy nie ma nowoczesnego wysypiska
odpadów. Odpady wywożone są na wysypisko w Braniewie i Pieniężnie, nie przewiduje się
budowy wysypiska. Centralnym punktem zbiorczym dla wszystkich gmin powiatu powinno
być wysypisko w Braniewie.
Stan systemu komunikacji
Sieć dróg znajdująca się w granicach administracyjnych gminy należy do wielu
zarządców. W granicach gminy Płoskinia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 1998r. „w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i
wojewódzkich” sieć dróg składa się z:
drogi krajowej nr 508 relacji Czarlin – Elbląg - Braniewo.
dróg powiatowych:
 drogi nr 506 relacji Chruściel - Nowica
 drogi nr 09232 relacji Frombork - Chruściel
 drogi nr 09240 relacji Braniewo – Pierzchały - Trąbki
 drogi nr 09241 relacji Braniewo – Płoskinia -Pakosze
 drogi nr 09242 relacji Braniewo – Lubnowo - Płoskinia
 drogi nr 09271 relacji Lipowina – Tolkowiec - Strubno
 drogi nr 09270 relacji Lubnowo – Tolkowiec – Wysoka Braniewska,
 drogi nr 09262 relacji Zagaje – Wyszkowo – Wysoka Braniewska,
 drogi nr 09272 relacji Strubno – Pakosze – Podlechy,
 drogi nr 09273 relacji Płoskinia – Łozy,
 drogi nr 09267 relacji Pakosze – Długobór – Wilczęta,
do ważniejszych dróg gminnych należą:
 droga nr 24014 łącząca wieś Pierławki z drogą Frombork - Młynary.
16
 droga nr 24009 łącząca Chruściel i Trąbki,
 droga nr 24012 łącząca wieś Dąbrowa z Kolonią Dąbrowa,
 droga nr 24013 łącząca wieś Dąbrowa z terenem leśnym,
 droga nr 24012 łącząca wsie Jarzębiec - Demity - Płoskinia z Płoskińskim
Młynem (dawniej połączona była mostem na rz. Pasłęce z drogą Dębiny St. Siedlisko,
 droga nr 24007 łącząca Tolkowiec i Wólkę Tolkowiecką z Płoskinią,
 droga nr 24008 łącząca wieś Wysoką Braniewską ze Strubnem,
 droga nr 24004 łącząca wieś Wysoką Braniewską ze wsią Gajle w gm. Pieniężno,
 droga nr 23038 łącząca wieś Podlechy z drogą Pakosze - Wilczęta,
 droga nr 24006 łącząca wieś Podlechy z Kolonią Długobór,
 droga nr 24005 łącząca wieś Robuzy ze wsią Długobór,
 droga nr 24003 łącząca wieś Wołki z Długoborem,
 droga nr 24010 łącząca wsie Piórkowo - Dębiny,
 droga nr 24011 łącząca wieś Chruściel i Dębiny,
 droga nr 24015 łącząca wsie Czosnkowo i Lubnowo.
Pozostałe nie wymienione wyżej drogi gminne spełniają mniejszą rolę w obsłudze
terenu, stanowią bowiem połączenia pojedynczych obiektów lub poszczególnych siedlisk. Razem
długość dróg gminnych na terenie gminy wynosi 46 km, w tym tylko około 6,0 km posiada
nawierzchnię twardą.
Podział dróg według stanu prawnego jest bardzo ważny, wskazuje on bowiem na
zarządcę określonej drogi, do którego należy utrzymanie drogi w odpowiedniej kategorii
i stanie technicznym.
Wszystkie wsie w gminie posiadają połączenie komunikacyjne z siedzibą gminy,
jednak są one słabe szczególnie latem. Przez Płoskinię przebiega linia komunikacyjna ( PKS)
łącząca gm. Płoskinia z Braniewem, Ornetą, Olsztynem, Pieniężnem i Elblągiem.
17
Nasycenie ilości połączeń komunikacyjnych należy uznać za niezadowalające.
Udział dróg gminnych w ogólnej sieci dróg znajdujących się w obrę bie
gminy można rozpatrywać pod względem ponoszonych przez gminę kosztów na ich
utrzymanie, można też rozpatrywać pod względem możliwości decyzyjnych na
jakość połączeń na terenie gminy. Ze względu na ponoszone koszty dziś w
trudnej sytuacji finan sowej samorządów gminnych wydaje się, że dla gminy jest
korzystniej, gdy większa część dróg jest utrzymywana przez starostwo. W rzeczywistości
jednak władze gminy maja niewielki wpływ na jakość utrzymania tych dróg, co może się
okazać nie zawsze korzystne dla obsługi obszaru.
Gospodarka wodno-ściekowa
Stan istniejącej gospodarki ściekowej jest wysoce niezadowalający. Z wyjątkiem wsi
Płoskinia, Chruściel, Pierzchały można stwierdzić, że w pozostałych wsiach popegerowskich
istnieje kanalizacja lokalna. Kanalizacja we wsiach Płoskinia i Chruściel wybudowana została
w ostatnich latach.
Stan techniczny tej sieci jest bardzo dobry. Kanalizacja we wsi Pierzchały wybudowana
została w latach 70-tych. Stan techniczny tej sieci jest zaledwie dostateczny. Zabudowania
mieszkalne po byłych PGR-ach we wsiach Stygajny, Strubno, Długobór, Jarzębiec, Wysoka
Braniewska posiadają kanalizację lokalną, szczątkową ze zbiornikami bezodpływowymi,
często nieszczelnymi.
Dla pozostałych zabudowań występuje system kanalizacji indywidualnej ze zbiornikami.
Ścieki zazwyczaj wywożone są na dzikie wylewiska, pola, łąki we własnym zakresie oraz na
istniejące oczyszczalnie w Płoskini i Chruścielu.
Według danych Urzędu Gminy w Płoskini w 2003 r. z wodociągu publicznego
korzystało 83,7 % ludności gminy, a 12,4 % korzystało z wodociągu indywidualnego.
Pozostali korzystali z innych źródeł zaopatrzenia w wodę, głównie ze studni kopanych.
Zaopatrzenie mieszkań gminy w wodę z wodociągu jest dość wysokie i wynosi około 96 %.
18
Tabela nr 6. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej i studni na terenie Gminy Płoskinia
Liczba osób
korzystająca z:
Obszar
ogółem
Płoskinia
2836
wodociągu
publicznego
wodociągu lokalnego
i indywidualnego
ilość
[%]
ilość
2373
83,7
352
studni
[%]
ilość
[%]
12,4
111
3,9
Źródło: dane Urzędu Gminy w Płoskini (IV’2004)
Rysunek nr 1. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej i studni [%] na terenie
Gminy Płoskinia
wodociąg
publiczny
wodociąg lokalny
i indywidualny
83,7
12,4
3,9
studnie
Głównym źródłem zasobów wodnych omawianego obszaru są zbiorniki wód
podziemnych.
Tabela nr 7. Średni pobór wody podziemnej z ujęć Gminy Płoskinia w 2003 r.
Ujęcie
Chruściel
Dąbrowa
Długobór
Długobór ZR
Jarzębiec
Płoskinia
Pierzchały
Średnia ilość pobranej wody
[m3/dobę]
ujęcie rezerwowe
91,3
18,0
5,1
22,6
94,6
25,3
19
ujęcie nieczynne
15,9
ujęcie nieczynne
272,8
Strubno
Stygajny
Wysoka Braniewska
Łącznie
Źródło: Informacja Urzędu Gminy w Płoskini
Zbiorcze ujęcia wody w gminie zapewniają dostawę wody do większości
miejscowości, m. in. Płoskinia, Chruściel, Dąbrowa, Długobór, Jarzębiec, Lubnowo,
Pierzchały, Piórkowo, Strubno, Stygajny, Tolkowiec, Trąbki, Wysoka Braniewska.
W stosunku do liczby ludności stopień zwodociągowania gminy mierzony długością
zbiorczej sieci wodociągowej na 1000 mieszkańców wynosił 20,7 km/1000 mieszkańców.
Natomiast wskaźnik gęstości sieci wodociągowej sięgał 0,32 km/km2. Przewidziany jest
dalszy rozwój sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody. Zbiorcze ujęcia
wody mają większą możliwość zapewnienia odpowiedniej jakości wody, szczególnie pod
względem sanitarnym oraz zapewniają mniejsze jednostkowe koszty uzdatniania wody.
Wzrost zaopatrzenia ludności w wodę nie zawsze idzie w parze ze wzrostem
zorganizowanych
systemów
odprowadzania
i
oczyszczania
ścieków.
Szczególnie
jest to widoczne w ośrodkach wiejskich. Wg spisu powszechnego w 2002 r. na obszarach
Gminy Płoskinia na 0,8 tys. gospodarstw domowych 0,7 tys. była zaopatrywana przez
wodociąg, z tego 0,5 tys. uzyskiwało wodę z publicznej sieci wodociągowej. Natomiast
spośród 0,5 tys. mieszkań posiadających kanalizację sanitarną jedynie 0,2 tys. odprowadzało
ścieki do sieci kanalizacyjnej. Oznacza to, że około 0,3 tys. gospodarstw domowych
posiadało indywidualne systemy kanalizacyjne, z czego zdecydowana większość to zbiorniki
bezodpływowe, tzw. szamba, a około 0,3 tys. nie posiadało ich wcale.
Tabela nr 8. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płoskinia
Osoby korzystające z:
Obszar
Płoskinia
Liczba osób
ogółem
2835
kanalizacji
zbiorczej
komunalnej
kanalizacji
zbiorczej
lokalnej
[%]
27,8
kanalizacji indywidualnej
szamba
odstojniki
[%]
[%]
[%]
22,3
37,5
7,3
Bez
kanalizacji
[%]
5,0
Źródło: dane Urzędu Gminy w Płoskini (IV’2004)
Według danych Urzędu Gminy w Płoskini w 2003 r. z kanalizacji sieciowej korzystało
27,8 % ludności (Płoskinia, Chruściel, Pierzchały), ze zbiorczej sieci kanalizacji lokalnej –
20
22,3 % (Długobór ZR, Jarzębiec, Strubno, Stygajny i Wysoka Braniewska), z kanalizacji
indywidualnej ze zbiornikami bezodpływowymi (szambo) – 37,5 %, z kanalizacji
indywidualnej z odstojnikami – 7,3 %. Około 5 % ludności na wsi mieszkało w domach bez
kanalizacji.
Wykazana długość sieci kanalizacyjnej wynosi łącznie 18,1 km wobec 55,9 km sieci
wodociągowej. Gęstość sanitarnej sieci kanalizacji w gminie jest niska – średnio osiąga
0,10 km/km2. W stosunku do liczby ludności stopień skanalizowania mierzony długością
zbiorczej sieci kanalizacyjnej na 1000 mieszkańców wynosi średnio 6,4 km / 1000
mieszkańców (przy średniej 2,5 km / 1000 osób dla powiatu braniewskiego).
Rysunek nr 2. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [%] na terenie Gminy Płoskinia
kanalizacja zbiorcza
komunalna
7,3
5,0
kanalizacja zbiorcza
lokalna
27,8
37,5
kanalizacja
indywidualna
szamba
22,3
kanalizacja
indywidualna
odstojniki
brak kanalizacji
Źródło: dane Urzędu Gminy w Płoskini (IV’2004)
Aktualnie na obszarze Gminy Płoskinia pracują dwie zbiorcze oczyszczalnie ścieków:
-
Oczyszczalnia gminna w Płoskini
– mechaniczno-biologiczna typu EKOMIX
o przepustowości 148 m3/dobę. W 2003 r. średnia ilość odprowadzanych ścieków
wynosiła 52 m3/dobę (18 980 m3/rok),
-
Oczyszczalnia w Chruścielu – mechaniczno-biologiczna o przepustowości 162 m3/dobę.
W 2003 r. średnia ilość odprowadzanych ścieków wynosiła 68,4 m3/dobę (24 966 m3/rok).
Wg danych Urzędu Gminy w Płoskini w 2003 r. na obszarze gminy odprowadzono
łącznie około 43 950 m3 ścieków, tj. około 222 m3/dobę. Z oczyszczalni w gminie
21
odprowadzano w 2003 r. średnio około 120 m3/d ścieków oczyszczonych, co stanowi około
39 % przepustowości tych oczyszczalni. Z porównania wynika, że oczyszczalnie mogą
być niedociążone,
co
wiąże
się
z niebezpieczeństwem
pogorszenia
parametrów
odprowadzanych ścieków i wzrostu kosztów jednostkowych pracy oczyszczalni. Planowane
inwestycje dotyczą modernizacji istniejących oczyszczalni, rozbudowy sieci kanalizacyjnej
oraz budowy lokalnych oczyszczalni ścieków przy zbiorczych systemach kanalizacyjnych
dotychczas obsługiwanych taborem asenizacyjnym (Długobór, Tolkowiec).
Sieć energetyczna
Na obszarze gminy występuje sieć linii elektroenergetycznych niskiego oraz średniego
napięcia - 15KV. Sieć przesyłowa wykonana jest liniami napowietrznymi. W chwili obecnej
potrzeby gminy na energię elektryczną są zbilansowane i w pełni zabezpieczone z
istniejącego systemu energetycznego.
Sieć gazowa
W obrębie gminy jest brak sieci gazowej. Gospodarstwa indywidualne dla potrzeb
przygotowania posiłków zaopatrywane są w gaz butlowy. Dystrybucja butli z gazem jest
coraz powszechniejsza i prowadzona w ramach działalności gospodarczej mieszkańców.
Łączność - telekomunikacja
W gminie Płoskinia wszystkie miejscowości posiadają kablową sieć telefoniczną
sterowaną przy pomocy dwu central automatycznych. Centrale te połączone są z
centralą w Braniewie linią światłowodową. Łączna liczba abonentów posiadających
telefony stacjonarne na terenie gminy wynosi ok. 1000.
Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy Płoskinia nie ma zlokalizowanych składowisk odpadów komunalnych.
Odpady komunalne z terenu gminy przewożone są na składowiska odpadów komunalnych w
Braniewie i Żugieniach (gm. Pieniężno). W latach 2002-2003 na składowiska te wywieziono
- Składowisko w Braniewie – 122 i 112 Mg,
- Składowisko w Żugieniach – 163 i 156 Mg odpadów komunalnych.
Na terenie Gminy Płoskinia nie zidentyfikowano w 2002 roku miejsc nielegalnego
składowania odpadów. Odpady przemysłowe z tartaków wykorzystywane są na bieżąco do
ogrzewnictwa.
22
Odpady komunalne mieszkańcy gromadzą w 152 metalowych kubłach o pojemności
110 litrów, 8 pojemnikach o pojemności 1100 litrów oraz 11 pojemnikach 2100 litrowych.
Pojemniki stanowią głownie własność wytwórców odpadów, ponadto wykorzystuje się
pojemniki
Zakładu
Gospodarki
Komunalnej
i
Mieszkaniowej
oraz
dzierżawione.
Zagospodarowaniem odpadów na terenie Gminy Płoskinia zajmuje się Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.
4.3 Powierzchnia i użytkowanie gruntów.
Wiodącą gałęzią gospodarki gminy jest rolnictwo. Grunty użytkowane w
gospodarstwach rolnych zajmują obszar 6 369 ha, w tym użytki rolne – 6 038 ha.
W strukturze użytków rolnych przeważają grunty orne zajmujące powierzchnię 4 415 ha
(73,1 % użytków rolnych, powiat – 74,5 %). Łąki trwałe i pastwiska obejmowały łącznie
1 616 ha co stanowi 26,8 % użytków rolnych (powiat – 25,1 %).
Rysunek nr 3. Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych gminy w 2002 r.
0,1%
grunty orne
sady
69,3%
12,0%
13,4%
łąki
pastwiska
lasy i grunty leśne
4,7%
0,5%
pozostałe grunty
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2003, Tablice PSR
Taka struktura wykorzystania użytków rolnych stwarza dobre warunki do rozwoju
produkcji roślinnej (zboża i rośliny przemysłowe) oraz mleka i mięsa wołowego.
Małe, rodzinne gospodarstwa, opierające swoją działalność głównie na naturalnych
metodach uprawy roślin i hodowli sprzyjają produkcji żywności ekologicznej oraz tworzeniu
gospodarstw agroturystycznych.
Potencjał turystyczny gminy nie jest w pełni wykorzystywany. Barierę stanowi tu brak
całorocznych miejsc noclegowych o wysokim standardzie, zbyt skromna oferta produktów
23
turystycznych – zwłaszcza poza sezonem letnim oraz brak całościowej, skoordynowanej
promocji.
Walory środowiska przyrodniczego sprawiają, że turystyka ma szansę stać się
ważnym elementem gospodarki gminy.
4.4 Stan obiektów dziedzictwa kulturowego
Obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków
Tabela nr 9. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków gmina Płoskinia
Lp. Obiekt
Adres
Rejestr
Właściciel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kościół p.w. św.
Chruściel
Trójcy
Kościół p. w. św. Jana Długobór
Chrzciciela
Kościół p. w. św.
Pierzchały
Najświętszej Marii
Panny
C/1 1949.08.13
677/67
1967.10.18
Parafia rzym. kat. w
Chruścielu
Parafia rzym. kat. w
Długoborze
Parafia rzym. kat. w
Chruścielu
Kościół p. w. św.
Płoskinia
Katarzyny
Ogrodzenie cmentarza Płoskinia
kościelnego z dwiema
bramkami
p/81 1957.03.11
Parafia rzym. kat. w Płoskini
679/67
1967.10.18
Parafia rzym. kat. w Płoskini
Budynek mieszkalny - Płoskinia
plebania
Kościół p. w. św.
Tolkowiec
Marcina
Budynek mieszkalny Trąbki
678/67
1967.10.18
655/67
1967.10.12
125/89
1989.05.29
Parafia rzym. kat. w Płoskini
523/96
1996.12.30
Parafia rzym. kat. w
Chruścielu
526/97
1997.03.24
Parafia rzym. kat. w
Długoborze
Cmentarz
przykościelny
Chruściel
Cmentarz przy kościele Długobór
parafialnym
Źródło: Informacje Urzędu Gminy Płoskinia
10
D/1 1949.07.25
Parafia rzym. kat. w
Tolkowcu
p. Chrzanowski
zam.Braniewo
5. Gospodarka
W skali gospodarki światowej zachodzą procesy, które będą miały wpływ na
sytuację gminy Płoskinia. Na pierwszy plan wysuwają się następujące zjawiska:
24

spadek zatrudnienia w rolnictwie do minimum, istotny spadek zatrudnienia w
przemyśle, wzrost znaczenia usług w stosunku do branż wytwórczych: udział
pracowników usług w pracujących ogółem,

globalny rynek, konkurencja (także cenowa) w skali świata: dotyczy to wszystkich
branż przemysłu dominującego w subregionie: przetwórstwa rolno-spożywczego,

główną przewagą konkurencyjną jutra będzie wiedza, poziom wykształcenia,
gotowość wchłaniania innowacji, elastyczność zatrudnienia oparta na umiejętności
bardzo szybkiego opanowywania nowych profesji, czynniki będą decydowały w
przyszłości
o sukcesie, bądź klęsce poszczególnych obszarów,

rosnąca ilość wolnego
czasu,
wynikająca
ze
zmian
na
rynku
pracy,
zwiększy prawdopodobnie zapotrzebowanie na usługi organizacji spędzania czasu
wolnego; bardzo prawdopodobna jest wieloletnia pomyślna koniunktura w turystyce,
ale też globalna konkurencja w tej dziedzinie,

w wielu dziedzinach produkcja masowa będzie szybko ustępować miejsca produkcji
„niszowej", elastycznie dostosowującej się do potrzeb małych grup klientów, czy
nawet —pojedyńczego odbiorcy,

będziemy obserwować wygaszanie całych branż tradycyjnych przemysłów;
wiodącymi gałęziami produkcyjnymi przyszłości będą: branża telekomunikacyjna i
informatyczna, media, inżynieria materiałowa, biotechnologia, pod koniec okresu
15-letniego — zapewne nanotechnologie; te branże są praktycznie nieobecne w
otoczeniu Płoskini.
Mieszkańcy Gminy Płoskinia znajdują zatrudnienie głównie w rolnictwie, przemyśle oraz
sferze budżetowej. Jednostki gospodarki narodowej bez gospodarstw indywidualnych
zatrudniające powyżej 9 osób zatrudniały w Gminie Płoskinia na koniec 2002 roku łącznie
240 osób. W tym samym czasie było zarejestrowanych 419 bezrobotnych.
Według danych GUS w roku 2002 na terenie gminy funkcjonowało 116 podmiotów
gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych). Wśród podmiotów gospodarczych
dominuje sektor prywatny (94,8 %). Zakłady prowadzone przez osoby fizyczne stanowią
74,1 % ogólnej liczby podmiotów.
Tabela nr 10 . Podmioty gospodarki narodowej w Gminie Płoskinia wg sektorów własności
L.p. Rok
Ogółem
Sektor
Sektor prywatny
25
1
2002
publiczny
razem
10
106
116
w tym osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
86
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2003
Rysunek nr 4. Struktura zatrudnienia w gospodarce Gminy Płoskinia według wybranych
sekcji bez rolników indywidualnych (stan 31.12.2002 r.)
Rolnictwo, łowiectwo i
leśnictwo
Przemysł
22,1%
24,6%
7,1%
Budownictwo
Handel i naprawy
6,7%
12,9%
26,7%
0,0%
Transport, łączność i
gosp. magazynowa
Edukacja
Pozostałe
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2003
Najwięcej zatrudnionych jest w przemyśle – 26,9 % pracujących oraz w edukacji – 22,1 %.
Rozwija się tutaj przemysł drzewny, o czym świadczą zakłady przeróbki drewna: prywatny
zakład obróbki drzewa ‘Tartak w Chruścielu – Marian Drabiński’ oraz Tartak w Lubnowie,
Tartak i Zakład Usług Leśnych ZUL Dąbrowa w Płoskini oraz Tartak w Wysokiej
Braniewskiej. Dynamicznie rozwijają się usługi transportowe oraz przeładunkowe.
Transportem drogowym zajmują się dwa Zakłady Usług Transportowych w Płoskini i
Chruścielu. Na rampach kolejowych w punktach przeładunkowych w Piórkowie i Ruciance
odbywa się przeładunek produktów ropopochodnych, węgla, nawozów, stali i innych
produktów chemicznych realizowany przez Chem Trans Logistic Północ Sp. z o.o. w
Gdańsku oraz firmę Bartex w Chruścielu i Makrochem, sprowadzanie sadzy z Rosji.
Na terenie Gminy Płoskinia działalność handlową prowadziło 13 sklepów. Opiekę
zdrowotną sprawuje jeden Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Ponadto funkcjonują między innymi 2 szkoły, jedna Szkoła Podstawowa w
Chruścielu i Zespół Szkół w Płoskini.
6. Strefa społeczna
26
6.1 Sytuacja demograficzna i społeczna terenu.
Gmina Płoskinia należy do małej gminy pod względem liczby ludności
zamieszkującej cały obszar. Na jej obszarze zamieszkuje 2 845 osób. Na obszarze l km2
zamieszkuje 16,5 osób.
Tabela nr 11 . Powierzchnia i ludność
L.p. Wyszczególnienie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jednostka
Powierzchnia
km2
Miejscowości wiejskie
liczba
Ludność ogółem
osoby
Mężczyźni
osoby
Kobiety
osoby
Kobiety na 100 mężczyzn osoby
Gęstość zaludnienia
osoby/km2
Przyrost naturalny w liczbach
bezwzględnych w 2002 r.
Saldo migracji na pobyt stały w 2002 r.
Województwo
warmińskomazurskie
24 203
3 865
1 428 449
698 199
730 250
105
59
Powiat
Gmina
braniewski Płoskinia
1 025
189
44 598
22 240
22 358
101
37
172
27
2845
1350
1373
102
16
2 804
94
4
-3 030
-130
13
Źródło: Rocznik Statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego 2003
Niski stopień urbanizacji powoduje, że gęstość zaludnienia obszaru gminy jest
znacznie niższa niż średnie w województwie i powiecie, kształtuje się na poziomie
16 osób/km2 (średnia w województwie – 59 osób/km2, średnia w powiecie – 37 osób/km2).
Przyrost naturalny na terenie gminy jest dodatni. Teren ten jest jednocześnie obszarem dużego
napływu ludności (saldo migracji w 2002 r. na tysiąc mieszkańców wynosiło 4,8 podczas gdy
w powiecie –2,9).
Obserwuje się przewagę liczebną kobiet nad mężczyznami. Aktualnie na 100 mężczyzn
przypadają 102 kobiety.
Struktura wiekowa ludności gminy nieznacznie odbiega od średniej wojewódzkiej
i powiatowej; niższy jest tu odsetek ludności w wieku produkcyjnym oraz wyższy w wieku
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym.
Rysunek nr 5.Struktura wieku ludności [%] Gminy Płoskinia na tle powiatu braniewskiego
i województwa warmińsko-mazurskiego (Stan 31.12.2002 r.)
27
województwo
powiat
gmina
70
60
50
60,8 57,3
61,9
40
30
28,8
20
26,7
25,0
10
13,1
0
wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny
12,5
13,9
wiek poprodukcyjny
Źródło: Rocznik Statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego 2003
Do ujemnych zjawisk demograficznych zaliczyć należy: nadmierną migrację
wykształconej młodzieży, spadek zawierania związków małżeńskich, zwiększanie się udziału
rodzin niepełnych, starzenie się społeczeństwa.
6.2. Rynek pracy
Ze względu na rolniczy charakter gminy analizę rynku pracy należy rozpatrywać w
dwóch aspektach: rolniczego rynku pracy i pozarolniczego rynku pracy.
Ważnym zagadnieniem jest również problem bezrobocia, coraz bardziej ujawniającego się
w społeczeństwie.
Na terenie gm. Płoskinia rynek pracy ogranicza się tylko do przemysłu
drzewnego, rolnictwa i administracji, w innych dziedzinach nie występuje. W
najbliższym jej otoczeniu zlokalizowane są także gminy wiejskie lub małe miasteczka, jak:
Młynary, Pieniężno, Orneta, Braniewo, które mają podobne problemy gospodarczoekonomiczne i wysokie bezrobocie.
Główne miejsca pracy na terenie gminy: to rolnictwo, instytucje budżetowe oraz słabo
rozwinięta działalność pozarolnicza - głównie handel i małe zakłady produkcyjne. Procesy
restrukturyzacji dużych państwowych gospodarstw rolnych spowodowały utratę miejsc
pracy zarówno w rolnictwie, jak też w jego otoczeniu. Gmina zaliczana jest do gmin o
szczególnie wysokim bezrobociu strukturalnym. Problem bezrobocia w tej gminie jest
szczególnie
trudny.
Bez
specjalnych
instrumentów
-
rozwiązań
systemowych
zewnętrznych, adresowanych do ludności pozostającej bez pracy, szczególnie w wieku
starszym i bez kwalifikacji zawodowych, gmina nie jest w stanie rozwiązać tych problemów.
28
Ludność gminy wyróżnia stosunkowo duży udział ludzi z wykształceniem niepełnym
podstawowym. Sytuacja tej grupy bezrobotnych jest szczególnie trudna, gdyż nie mają
praktycznie większych możliwości uruchomienia działalności we własnym zakresie, a także
na podejmowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach.
Na dzień 31 grudnia 2003 roku, na terenie Gminy Płoskinia przebywały 1492 osoby w
wieku produkcyjnym. Spośród tej liczby 419 osób pozostawało bez pracy i było
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie. 344 osoby (w tym 202
kobiety) nie miały prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Urząd Gminy w Płoskini w celu zmniejszenia skutków bezrobocia zawarł szereg
umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie oraz Agencją Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Olsztynie.
Dzięki współpracy liczba osób bezrobotnych w gminie Płoskinia utrzymała się na
stałym poziomie i nie wzrosła w sposób drastyczny w porównaniu do wzrostu ogólnej liczby
bezrobotnych na terenie powiatu.
29
III. ZADANIA INWESTYCYJNE ZAMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W
GMINIE PŁOSKINIA
Na podstawie zidentyfikowanych w poprzedniej części dokumentu problemach
charakterystycznych dla gminy Płoskinia oraz na podstawie głównych kierunków działań
zdefiniowanych w dotychczas tworzonych dokumentach programowych obejmujących swym
zasięgiem geograficznym gminę Płoskinia, jak również na podstawie potrzeb zdefiniowanych
w trakcie spotkania z mieszkańcami gminy oraz przedstawicielami różnych sektorów
gospodarki funkcjonujących na terenie gminy, można określić główne zadania, konieczne do
realizacji w najbliższym okresie (tj. w latach 2004-2006).
Mając na uwadze powyższe oraz opierając się na wytycznych określonych w
Zintegrowanym
Programie
Operacyjnym
Rozwoju
Regionalnego
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego,
i
Uzupełnieniu
mówiących
o
możliwościach pozyskania bezzwrotnej pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz odnosząc się do wytycznych określających zawartość Programu
Rozwoju Lokalnego, zdefiniowano następujące zadania, których realizacja przyczyni się do
rozwoju gminy w najbliższych latach:
3.1. Działania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego gminy,
gospodarką wodną-ściekową oraz zwiększenia standardu życia mieszkańców gminy
Płoskinia.
Najważniejszymi zadaniami dla gminy Płoskinia na najbliższe lata, są m.in. budowa systemu
kanalizacji sanitarnej we wsi Dąbrowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Płoskinia. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w
Płoskini, której łączna „przepustowość" pozwoli na przyjęcie i oczyszczenie wszystkich
30
ścieków z Dąbrowy. Duże znaczenie dla rozwoju gminy w tym obszarze będzie miało
zrealizowanie zgodnie z planem (tzn. w latach 2004-2006) inwestycji w miejscowości
Płoskinia, która umożliwi uporządkowanie gospodarki ściekowej w pozostałych wsiach.
Jednakże okres realizacji może ulec pewnym wahaniom co wynika z procesu oceny
wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a
rzeczywista realizacja może rozpocząć się najwcześniej pod koniec roku 2005.
Wsparcie tego obszaru ze środków gminy pozwoli również na zwiększenie
atrakcyjności turystycznej i gospodarczej gminy, co zaowocuje zwiększoną aktywnością w
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (szczególnie funkcjonujących w obszarze
rzemiosła i usług) oraz przyczyni się do zwiększenia roli gminy w kształtowaniu regionalnego
produktu turystycznego.
Poza rozwiązaniami w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej planowane są
również inne, konkurencyjne rozwiązania, które wydają się bardziej optymalne w punktu
widzenia analizy ekonomicznej. Jednym z takich rozwiązań jest budowa wodociągu TolkowiecJarzębiec oraz Strubno-Podlechy.
W roku 2005 w budżecie gminy Płoskinia przewidziano na w/w inwestycje 96 300
zł, co przy zakładanym dofinansowaniu ze środków zewnętrznych pozwoli zrealizować
planowane przedsięwzięcia.
Rozważyć należy również budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, jednak
realizacja tej koncepcji ze względu na ograniczenia finansowe będzie możliwa dopiero w
okresie 2007-2013. Niezbędna w procesie inwestycyjnym będzie partycypacja rzeczowa lub
finansowa mieszkańców terenów objętych planowanym przedsięwzięciem. Już na etapie
planistycznym można przyjąć, że takie rozwiązanie charakteryzuje się większą efektywnością
finansową i ekonomiczną, niż budowa jednej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w
tych rozproszonych miejscowościach.
Kolejnym ważnym aspektem poprawy jakości życia mieszkańców i jednoczesnej
ochrony środowiska naturalnego jest likwidacja problemu azbestowych pokryć dachowych,
które przeważają w wielu instytucjach publicznych zlokalizowanych na terenie gminy i mają
bardzo negatywny wpływ na stan zdrowia mieszkańców gminy.
3.2. Działania w zakresie poprawy stanu infrastruktury społecznej gminy Płoskinia
31
Zadanie to dotyczy przede wszystkim poprawy stanu istniejącej infrastruktury
edukacyjnej i stworzy warunki dla lepszego rozwoju dzieci i młodzieży - mieszkańców
gminy Płoskinia. Na terenie gminy Płoskinia zlokalizowane są dwie szkoły. Szkoła Podstawowa
w Chruścielu i Zespół Szkół w Płoskini. Łącznie w obu szkołach uczy się ok. 400 uczniów.
Placówki nie w pełni spełniają swoje funkcje w zakresie ilościowym i jakościowym. Również
pod względem wyposażenia odbiegają od potrzeb zgłaszanych przez uczniów i kadrę
pedagogiczną tych placówek. Gmina nie posiada placu zabaw, gdzie dzieci mogłyby spędzać
pozalekcyjny i wakacyjny czas. Dlatego też planowane jest w późniejszym terminie
zagospodarowanie i przygotowanie wolnych terenów pod budowę placu zabaw wraz z parkiem
wypoczynkowym.
Przewiduje się nieznaczny spadek liczby uczniów w najbliższych latach, jednak nie doprowadzi
to do redukcji liczby placówek.
Kolejnym obszarem, który wymaga zdecydowanej interwencji władz gminnych jest
opieka społeczna, której znaczenie rośnie wraz z ubożeniem społeczeństwa polskiego.
Niezbędne jest doprowadzenie do powstania Świetlic Środowiskowych, pozwalających na
świadczenie doraźnej pomocy najbardziej potrzebującym i walkę z patologiami społecznymi.
3.3. Działania w zakresie poprawy infrastruktury komunikacyjnej gminy Płoskini.
Głównym zadaniem władz gminnych w tym obszarze, prowadzącym do realizacji założeń
Strategii Rozwoju Gminy Płoskinia oraz dokumentu „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoskinia" jest stałe polepszanie stanu
lokalnej infrastruktury drogowej poprzez budowę bądź modernizację dróg gminnych w celu
osiągnięcia jak najwyższych standardów jakości. Większość z planowanych inwestycji ma za
zadanie zwiększenie komfortu mieszkańców korzystających z dróg gminnych oraz ułatwienie
dostępu do miejsc zamieszkania, lub obszarów prowadzenia działalności gospodarczej.
Większość z planowanych działań drogowych przewidziana jest do realizacji w
kolejnym okresie programowania (patrz, rozdz. nr IV), jednakże te planowane na lata 2004-2006
również będą miały duży wpływ na polepszenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie
bezpieczeństwa, a tym samym uatrakcyjnienia terenów gminy dla potencjalnych inwestorów.
32
Ważnym aspektem jest również zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy
poprzez budowę chodników dla pieszych, szczególnie w ciągach ulic o największej
częstotliwości korzystania przez użytkowników pojazdów mechanicznych.
Do infrastruktury komunikacyjnej można również zaliczyć rozbudowę systemów komunikacji
elektronicznej mieszkańców gminy z administracja lokalną. Temu celowi służyć ma
realizacja kompleksowego projektu „Rozbudowa budynków administracyjnych U.G.
Płoskinia, oraz systemu informatycznej obsługi klienta". Projekt ten jest planowany do
realizacji jeszcze w latach 2004-2006, jednakże ze względu na swoją specyfikę nie może on
być realizowany w ramach Priorytetu III ZPORR, część projektu może znaleźć swoje miejsce
w ramach działania 1.5. ZPORR, gdzie jako jeden z możliwych do wsparcia typów
przedsięwzięć wskazano projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych (np.
lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, ochrony zdrowia, edukacji), do
elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju
elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, w tym m.in.
tworzenie systemów informacji przestrzennej (GIS) oraz modernizacja infrastruktury
informatycznej, bezpieczny internet - jeśli stanowić będą część szerszego projektu w ramach
Działania 1.5. ZPORR
Należy nadto pamiętać, że w ramach tej kategorii interwencji nie mogą być
sfinansowane:

stworzenie strony „www" jeśli nie stanowi jednego z elementów większego
przedsięwzięcia w ramach Działania 1.5. ZPORR,

koszt dzierżawy łącz (za wyjątkiem zakupu łącz dostępowych z operatorami dla sieci
szkieletowej w przypadku, gdy są faktycznie ponoszone przez końcowego beneficjenta),

opłaty za usługi dodatkowe tj. prowadzenie serwisu „www", kont poczty elektronicznej,
serwerów, rejestracja i utrzymanie domen).
3.4. Działania w zakresie kultury, turystyki i rekreacji gminy Płoskinia.
Ze względu na nieprzemysłowy charakter gminy, w której dominującą rolę pełni
rolnictwo oraz działalność usługowa na małą skalę, zwiększenie potencjału kulturowego oraz
turystycznego będzie miało niezwykle duży wpływ na rozwój gminy. Znaczenie rozwoju
kompetencji gminy w tym obszarze zostało uwypuklone w cytowanej wcześniej Strategii
Rozwoju Gminy. Ważnym jest wykorzystanie obecnego potencjału, wynikającego ze
33
struktury będących w posiadaniu gminy terenów, które w większości spełniać mogą potrzeby
potencjalnych gości z zewnątrz jak i mieszkańców samej gminy. Gmina szczególnie musi
dbać o swoje dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze, stąd też bardzo ważne są wszelkie
prace na rzecz renowacji tych obiektów, które mogą wpłynąć na atrakcyjność turystyczną
gminy.
Przedsięwzięcie jest w fazie koncepcyjnej, jednakże już obecnie należy przygotować
się do pozyskania niezbędnych środków z zewnętrznych źródeł finansowania. Poza
funduszami strukturalnymi należy zabiegać o środki będące w dyspozycji Ministerstwa
Edukacji Nauki i Sportu (tzw. fundusz „Totalizatora Sportowego"), które pozwolą na
uzupełnienie wkładu własnego gm. Płoskinia. Jeżeli do planowanego okresu rozwiążą się
problemy związane z angażowaniem w przedsięwzięcia publiczne środków prywatnych
(tzw. partnerstwo publiczno-prywatne), być może mieszkańcy gminy, a szczególnie
dominujące podmioty gospodarcze wezmą udział w realizacji przedsięwzięcia.
Ze względu na konieczność prowadzenia polityki opartej na zasadzie zrównoważonego
rozwoju trudno jest wskazać na dużą bądź małą wagę poszczególnych w\w. zadań (obszarów
problemowych). Gmina przy ograniczonych środkach musi realizować zadania na wielu
płaszczyznach, tak aby osiągnąć wysokie kompetencje we wszystkich dziedzinach
funkcjonowania i stworzyć odpowiednie warunki dla dalszego rozwoju społecznogospodarczego. Jednakże z analizy planów inwestycyjnych na najbliższe lata (opisanych
szczegółowo w rozdziale IV) można stwierdzić, iż w gminie Płoskinia wskazuje się na
następującą hierarchię zadań do realizacji, co wynika przede wszystkim z potrzeb
zgłaszanych przez społeczność lokalną, z założeń Strategii Rozwoju Gminy oraz ze
zróżnicowanych możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania:

budowa wodociągów w gminie

budowa sieci kanalizacyjnej w gminie

budowa i modernizacja infrastruktury drogowej gminy

modernizacja obiektu UG wraz ze stworzeniem systemu komunikacji elektronicznej
wewnętrznej i zewnętrznej

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie.
34
IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW W RAMACH PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO GMINY PŁOSKINIA.
Realizacja przez władze gminy Płoskinia określonych w Rozdziale III zadań wymusza
wykonanie konkretnych projektów inwestycyjnych, ze szczegółowym określeniem efektów
ich realizacji i planowanych źródeł finansowania. Zgodnie z zapisami ZPORR oraz jego
uzupełnienia,
wszystkie projekty inwestycyjne wymagają
sporządzenia studium
wykonalności, które tak naprawdę pozwoli udowodnić wpływ inwestycji na rozwój lokalny
oraz określi, czy planowane przedsięwzięcie posiada znamiona efektywności finansowej i
ekonomicznej.
W realizacji projektów wzięto pod uwagę określoną w pkt. III hierarchię ważności
zadań, która na zdecydowanym czele stawia uporządkowanie gospodarki ściekowej. Wzięto
również pod uwagę okres realizacji poszczególnych projektów, traktując jako priorytetowe te
realizowane w bieżącym okresie planowania UE.
Ze względu na szybko zmieniającą się rzeczywistość i brak zidentyfikowania
możliwości wsparcia projektów ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013 (dopiero
rozpoczął się proces opracowywania Narodowego Planu Rozwoju na ten okres), główna
uwaga została skupiona na inwestycjach, które są będą realizowane przy zaangażowaniu
środków gm. Płoskinia w latach 2004-2006. Jednakże wymieniono również część inwestycji
planowanych na przyszłość, z tym, że założono w ich przypadku mniejszy poziom
dofinansowania ze środków publicznych (tj. na poziomie 25 %). Opis tych inwestycji będzie
przydatny w procesie opracowywania zaktualizowanego PRL (jeżeli taki będzie konieczny)
35
na lata 2007-2013. Identyfikacja zamierzeń już na obecnym etapie, mimo niewielkiej
szczegółowości technicznej i realności kosztowej (nieprzewidywalne zmiany na rynku usług
budowlanych i inżynierskich), pozwoli jednakże planować długofalowy rozwój gminy, który
zostanie uwzględniony w tworzonej obecnie Strategii Rozwoju Gminy Płoskinia.
W okresie tym bardzo duże możliwości wsparcia oferuje Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego, w ramach którego około 25 % środków przeznaczonych zostało na
wsparcie inwestycji na poziomie lokalnym (szczególnie zlokalizowanych na terenach wiejskich
tzn. o wielkości do 5 tyś. mieszkańców). Jednakże nie można zapominać o środkach
przeznaczonych na rozwój regionalny (Priorytet I ZPORR, w szczególności działanie 1.2.), z
których wspierane mogą być np. projekty z zakresu ochrony środowiska o wartości powyżej
l mln euro. Jednakże projekty z tego zakresu muszą charakteryzować się znacznie większym
oddziaływaniem na rynek w skali regionalnej. Opisywane projekty są kluczowe dla dalszego
rozwoju gminy.
Projekty opisane poniżej mają największą szansę realizacji w latach 2004-2006.
Zgodnie z zasadą „n+2" ich rzeczywista realizacja (płatności za wykonane roboty) może
obejmować również okres do połowy 2008 r., co w razie konieczności pozwoli
zmodyfikować harmonogramy tych projektów. Należy jednak pamiętać, iż wykonanie całej
niezbędnej dokumentacji i złożenie wniosku o pomoc finansową nie może wykroczyć
poza pierwszą połowę 2006 r., gdyż wszystkie umowy pomiędzy beneficjentem
końcowym i wojewodą muszą zostać podpisane do końca 2006 r.
W
przypadku
otrzymania
dofinansowania
na
projekty
ze
środków
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który wspiera
realizowane zadania w wysokości aż 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach I I I
Priorytetu (w tym 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10 % z
Budżetu Państwa), poczynione w ten sposób oszczędności w kasie gminnej będą mogły
być przeznaczone na realizację kolejnych, ważnych z punktu widzenia społeczności
lokalnej przedsięwzięć. Przy opracowywaniu wniosków projektowych zostanie wzięty
pod uwagę szczególny wpływ projektów na rozwój społeczno-gospodarczy gminy, a w
szczególności wpływ na przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej
obszarów wiejskich. Dodatkowo określone są następujące cele szczegółowe, do których
należy się bezpośrednio odnieść formułując wnioski projektowe:

wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast

tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej
36
Należy zaznaczyć, iż oprócz projektów tu określonych gmina będzie realizować również
inne przedsięwzięcia, m.in. z zakresu renowacji budynków administracji publicznej i ich
otoczenia (m.in. pomieszczeń Urzędu Gminy w Płoskini oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płoskini) jednakże z zasady inwestycje tego rodzaju nie podlegają wsparciu z
funduszy strukturalnych.
Spośród zidentyfikowanych obecnie 15 propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych - w
większości znajdujących się w fazie koncepcji, bez przygotowanej dokumentacji technicznej
–
3 projekty przewidziane są do realizacji jeszcze w bieżącym okresie programowania,
natomiast pozostałe w latach kolejnych (2007-2013).
PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W GMINIE PŁOSKINIA W LATACH
2004 - 2006 (WG HIERARCHII WAŻNOŚCI ORAZ OKRESU REALIZACJI).
PROJEKT l
Tytuł projektu: Budowa wodociągu Tolkowiec-Jarzębiec wraz z przełączeniem w Płoskini
Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania terenu
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia
Planowany okres realizacji
2005
Produkty
Rezultaty
długość wybudowanej sieci wodociągowej Ø 110 – 1934 mb.
długość wybudowanej sieci wodociągowej Ø 90 – 270 mb.
Dostarczenie wody dobrej jakości dla całej miejscowości
Całkowita wartość zadania
Planowane dofinansowanie ze
środków EFRR (75%)
Planowane dofinansowanie z Budżetu
Państwa (10 %)
Wkład własny gminy/inne środki (15
%)
322. 000 PLN
241.500 PLN
32.200 PLN
48.300 PLN
PROJEKT 2
Tytuł projektu: Budowa wodociągu Strubno-Podlechy wraz z przyłączami
Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania terenu
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia
Planowany okres realizacji
2005
37
długość wybudowanej sieci wodociągowej Ø 90 – 2223 mb.
długość wybudowanej sieci wodociągowej Ø 63 – 588 mb.
długość
wybudowanej
sieci wodociągowej
Ø 32– –14802 mb.
Liczba przyłączy
wodociągowych
do budynków
Produkty
Rezultaty
Całkowita wartość zadania
Planowane dofinansowanie ze
środków EFRR (75%)
Planowane dofinansowanie z Budżetu
Państwa (10 %)
Wkład własny gminy/inne środki (15
%)
320.000 PLN
240.000 PLN
32.000 PLN
48.000 PLN
PROJEKT 3
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie z modernizacją oczyszczalni w Płoskini
Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania terenu
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia
Planowany okres realizacji
2006-2008
Produkty
-
Rezultaty
długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej tłocznej Ø 90 – 3500 mb.
długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej Ø 150 – 2300mb.
długość wybudowanych przykanalików Ø 100 – 950 mb.
budowa przepompowni ścieków szt. 1
modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płoskinia
Liczba budynków przyłączonych do sieci kanalizacyjnej – 40
Całkowita wartość zadania
Planowane dofinansowanie ze
środków EFRR (75%)
Planowane dofinansowanie z Budżetu
Państwa (10 %)
Wkład własny gminy/inne środki (15
%)
1.400.000 PLN
1.050.000 PLN
140.000 PLN
210.000 PLN
PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W GMINIE PŁOSKINIA W LATACH
2007 - 2013 (WG HIERARCHII WAŻNOŚCI ORAZ OKRESU REALIZACJI).
PROJEKT 4
Budowa kanalizacji sanitarnej Wysoka Braniewska-Jarzębiec-Tolkowiec-Demity
Lubnowo-Płoskini
Zgodność z miejscowym planem
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
Tytuł projektu:
zagospodarowania terenu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia
38
2007-2013
Planowany okres realizacji
Produkty
-
Rezultaty
długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej tłocznej Ø 90 – 11.500 mb.
długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej Ø150 –
4.500mb.
długość wybudowanych przykanalików Ø 100 – 2.200 mb.
budowa przepompowni ścieków szt. 4
Liczba budynków przyłączonych do sieci kanalizacyjnej – 110
Całkowita wartość zadania
Planowane dofinansowanie ze
środków EFRR (75%)
Planowane dofinansowanie z Budżetu
Państwa (10 %)
Wkład własny gminy/inne środki (15
%)
4.500.000 PLN
3.375.000 PLN
450.000 PLN
675.000 PLN
PROJEKT 5
Tytuł projektu: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Długoborze
Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania terenu
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
Planowany okres realizacji
2007-2013
Produkty
Rezultaty
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia
budowa oczyszczalni ścieków
długość wybudowanej sieci kanalizacji tłocznej Ø 90 – 2000 mb
długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej Ø150– 3.500
mb.
- długość wybudowanych przykanalików Ø 100 – 1500 mb.
- przepompownia ścieków szt.1
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Długobór
Liczba budynków przyłączonych do sieci kanalizacyjnej – 30
-
Całkowita wartość zadania
Planowane dofinansowanie ze
środków EFRR (75%)
Planowane dofinansowanie z Budżetu
Państwa (10 %)
Wkład własny gminy/inne środki (15
%)
2.500.000 PLN
1.875.000 PLN
250.000 PLN
375.000 PLN
PROJEKT 6
Tytuł projektu:
Budowa drogi do Pierzchał
Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania terenu
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
Planowany okres realizacji
2007-2013
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia
39
Produkty
Rezultaty
-
długość wybudowanej drogi 2.400 mb.
-
zwiększenie nośności drogi/poprawa jakości nawierzchni
skrócenie czasu przemieszczania się mieszkańców
Całkowita wartość zadania
800.000 PLN
Planowane dofinansowanie ze
środków EFRR (75%)
Planowane dofinansowanie z Budżetu
Państwa (10 %)
Wkład własny gminy/inne środki (15
%)
600.000 PLN
80.000 PLN
120.000 PLN
PROJEKT 7
Tytuł projektu: Budowa wodociągu Dąbrowa-Płoskinia z modernizacją SUW w Dąbrowie
Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania terenu
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
Planowany okres realizacji
2007-2013
Produkty
-
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia
długość wybudowanej sieci wodociągowej Ø 160 – 3500 mb.
modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa
Dostarczenie wody dobrej jakości dla miejscowości Płoskinia, Strubno, Podlechy,
Lubnowo, Demity, Tolkowiec, Jarzębiec Wysoka Braniewska.
850.000 PLN
Całkowita wartość zadania
Rezultaty
Planowane dofinansowanie ze
środków EFRR (75%)
Planowane dofinansowanie z Budżetu
Państwa (10 %)
Wkład własny gminy/inne środki (15
%)
637.500 PLN
85.000 PLN
127.500 PLN
PROJEKT 8
Tytuł projektu: Budowa dróg w miejscowości Dąbrowa
Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania terenu
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
Planowany okres realizacji
2007-2013
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia
40
Produkty
-
długość wybudowanej drogi 2.100 mb.
zwiększenie nośności drogi/poprawa jakości nawierzchni
skrócenie czasu przemieszczania się mieszkańców
lepszy dojazd do terenów inwestycyjnych i mieszkalnych
900.000 PLN
Całkowita wartość zadania
Rezultaty
-
Planowane dofinansowanie ze
środków EFRR (75%)
Planowane dofinansowanie z Budżetu
Państwa (10 %)
Wkład własny gminy/inne środki (15
%)
675.000 PLN
90.000 PLN
135.000 PLN
PROJEKT 9
Tytuł projektu: Budowa drogi w miejscowości Płoskinia
Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania terenu
2007-2013
Planowany okres realizacji
Produkty
Rezultaty
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia
-
długość wybudowanej drogi 900 mb.
-
zwiększenie nośności drogi/poprawa jakości nawierzchni
skrócenie czasu przemieszczania się mieszkańców
lepszy dojazd do terenów inwestycyjnych i mieszkalnych
Całkowita wartość zadania
Planowane dofinansowanie ze
środków EFRR (75%)
Planowane dofinansowanie z Budżetu
Państwa (10 %)
Wkład własny gminy/inne środki (15
%)
300.000 PLN
225.000 PLN
30.000 PLN
45.000 PLN
PROJEKT 10
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Strubno-Płoskinia
Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania terenu
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia
Planowany okres realizacji
2007-2013
41
Produkty
- długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej tłocznej Ø 90 – 4500 mb.
- długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej Ø 150 –
2000mb.
- długość wybudowanych przykanalików Ø 100 – 900 mb.
- budowa przepompowni ścieków szt. 1
Rezultaty
Liczba budynków przyłączonych do sieci kanalizacyjnej – 22
Całkowita wartość zadania
1.100.000 PLN
Planowane dofinansowanie ze
środków EFRR (75%)
Planowane dofinansowanie z Budżetu
Państwa (10 %)
Wkład własny gminy/inne środki (15
%)
825.000 PLN
110.000 PLN
165.000 PLN
PROJEKT 11
Tytuł projektu:
Budowa wodociągu Długobór Osada, Łozy wraz z przyłączami
Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania terenu
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia
2007-20013
Planowany okres realizacji
długość wybudowanej sieci wodociągowej Ø 110 – 4.000mb.
długość wybudowanej sieci wodociągowej Ø 63 – 2.000 mb.
długość wybudowanej sieci wodociągowej Ø 32 – 1.000 mb.
Produkty
-
Rezultaty
Liczba przyłączy wodociągowych do budynków – 20
Całkowita wartość zadania
Planowane dofinansowanie ze
środków EFRR (75%)
Planowane dofinansowanie z Budżetu
Państwa (10 %)
Wkład własny gminy/inne środki (15
%)
450.000 PLN
337.500 PLN
45.000 PLN
67.500 PLN
PROJEKT 12
Tytuł projektu: Budowa drogi w miejscowości Długobór
Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania terenu
Planowany okres realizacji
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia
2007-2013
42
Produkty
Rezultaty
-
długość wybudowanej drogi 1.000 mb.
-
zwiększenie nośności drogi/poprawa jakości nawierzchni
skrócenie czasu przemieszczania się mieszkańców
lepszy dojazd do terenów inwestycyjnych i mieszkalnych
Całkowita wartość zadania
Planowane dofinansowanie ze
środków EFRR (75%)
Planowane dofinansowanie z Budżetu
Państwa (10 %)
Wkład własny gminy/inne środki (15
%)
300.000 PLN
225.000 PLN
30.000 PLN
45.000 PLN
PROJEKT 13
Tytuł projektu: Budowa drogi Strubno-Podlechy-Długobór
Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania terenu
Planowany okres realizacji
Produkty
Rezultaty
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia
-
2007-2013
długość wybudowanej drogi 3.900 mb.
-
zwiększenie nośności drogi/poprawa jakości nawierzchni
skrócenie czasu przemieszczania się mieszkańców
Całkowita wartość zadania
Planowane dofinansowanie ze
środków EFRR (75%)
Planowane dofinansowanie z Budżetu
Państwa (10 %)
Wkład własny gminy/inne środki (15
%)
1.200.000 PLN
900.000 PLN
120.000 PLN
180.000 PLN
PROJEKT 14
Tytuł projektu: Budowa drogi gminnej Długobór-Robuzy
Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania terenu
Planowany okres realizacji
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia
2007-2013
43
Produkty
Rezultaty
-
długość wybudowanej drogi 1.800 mb.
-
zwiększenie nośności drogi/poprawa jakości nawierzchni
skrócenie czasu przemieszczania się mieszkańców
lepszy dojazd do terenów inwestycyjnych i mieszkalnych
Całkowita wartość zadania
Planowane dofinansowanie ze
środków EFRR (75%)
Planowane dofinansowanie z Budżetu
Państwa (10 %)
Wkład własny gminy/inne środki (15
%)
600.000 PLN
450.000 PLN
60.000 PLN
90.000 PLN
PROJEKT 15
Tytuł projektu:
Budowa chodnika w Płoskini
Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania terenu
Planowany okres realizacji
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia
Produkty
-
2007-2013
długość wybudowanego chodnika 900 mb.
Rezultaty
-
poprawa bezpieczeństwa pieszych
Całkowita wartość zadania
Planowane dofinansowanie ze
środków EFRR (75%)
Planowane dofinansowanie z Budżetu
Państwa (10 %)
Wkład własny gminy/inne środki (15
%)
80.000 PLN
60.000 PLN
8.000 PLN
12.000 PLN
44
V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA
POZIOMIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA
Wskazane w rozdziale IV główne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w
ramach niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego wykazują spójność pomiędzy sobą oraz z
innymi przedsięwzięciami, które są lub będą realizowane na poziomie gminy Płoskinia,
powiatu braniewskiego, oraz województwa warmińsko-mazurskiego.
Racjonalizacja sieci kanalizacyjnej została określona na poziomie gminy w
„Programie Ochrony Środowiska" zatwierdzonego w roku 2004, gdzie obok wymienionych
wyżej przedsięwzięć polegających na budowie kanalizacji w Dąbrowie, planuje się stworzenie
jednolitego i spójnego systemu oczyszczania ścieków na terenie całej gminy. Dotyczy to m.in.
najbliżej położonych wsi tzn. Dąbrowa, Strubno, Lubnowo, Demity, Tolkowiec,
Jarzębiec, Wysoka Braniewska oraz Długobór jako odrębną inwestycja, w których będą
realizowane zadania z zakresu ochrony środowiska bezpośrednio wpływające na jakość wód
powierzchniowych i podziemnych mających swój bieg przez teren gm. Płoskinia.
Wymienione w rozdziale IV inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej będą miały w
większości charakter lokalny, a ich spójności można doszukiwać się we wspólnym celu,
jakim jest zwiększenie mobilności mieszkańców i ułatwienie dostępu do terenów
45
inwestycyjnych, mieszkalnych oraz rolnych. Powinno to wpłynąć na zwiększenie
atrakcyjności turystycznej i gospodarczej gminy.
Powiązanie inwestycji realizowanych przez gminę z zamierzeniami i planami
inwestycyjnymi na dwóch pozostałych poziomach administracyjnych (tj. szczeblu
powiatowym i wojewódzkim) będzie sprzyjać zwiększeniu tempa rozwoju gminy.
Ważne z punktu widzenia jest także wzmocnienie potencjału intelektualnego
mieszkańców gminy poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Płoskinia. Ważne w
aspekcie budowy społeczeństwa informacyjnego jest powiązanie tych projektów z
potencjalnymi projektami realizowanymi przez samorząd powiatu i województwa w
ramach działania 1.5. ZPORR „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego". To zadanie
pozwoli również na zwiększenie propagowania internetu. Również informatyzacja UG
Płoskinia pozwoli na efektywną realizację zamierzeń Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej
Polskiej „e-Polska", która zakłada w jednym ze swoich priorytetów elektroniczny obieg
dokumentów nie tylko w ramach jednostek administracji publicznej lecz także na linii petenturząd. Ważne w tego typu przedsięwzięciach będzie zastosowanie ujednoliconych na
poziomie powiatu i województwa technik informatycznych i oprogramowania, tak aby w
niedalekiej przyszłości można było mówić o „elektronicznym urzędzie" na poziomie nie tylko
lokalnym ale także regionalnym.
Nie można zapominać o możliwościach pozostałych działań Priorytetu I ZPORR,
który zakłada rozbudowę i modernizację infrastruktury o znaczeniu regionalnym, która może
oddziaływać w sposób znaczny, pośredni lub bezpośredni na rozwój gminy Płoskinia, mimo że
projekty ze względu na w/w charakter nie będą realizowane przez gminę Płoskinia, lecz przez
inne podmioty (np. Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych, jednostki
ochrony zdrowia i kultury).
Należy zwrócić szczególną uwagę na charakter wszystkich w/w projektów, które mają na celu
zwiększenie atrakcyjności gminy poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców,
bez czego niemożliwy jest dalszy rozwój społeczno-gospodarczy gminy.
Inwestycje gminne mają na celu również zachęcenie innych podmiotów lub jednostki
samorządowe do korzystania z wielu dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięć m.in. ze
środków Unii Europejskiej. Szczególnie duże znaczenie będą miały działania zmierzające do
zwiększenia potencjału lokalnych zasobów ludzkich w ramach działań II Priorytetu ZPORR
46
„Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach", Sektorowego Programu Operacyjnego
„Rozwój Zasobów Ludzkich".
Mieszkańcy i podmioty funkcjonujące na tzw. obszarach wiejskich (szczególnie
rolnicy ale również samorząd gminny i gospodarstwa agroturystyczne), do których wg
definicji przyjętej dla funduszy strukturalnych można zaliczyć cały obszar gminy Płoskinia,
mogą skorzystać ze znacznych środków finansowych Europejskiego Fundusz Orientacji i
Gwarancji Rolnych, dystrybuowanych za pośrednictwem Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich".
Natomiast mali i średni przedsiębiorcy, którzy wykorzystają warunki pro-inwestycyjne
tworzone przez gminę, mogą skorzystać z pomocy bezzwrotnej dostępnej obecnie w ramach
programu przedakcesyjnego PHARE 2002, a już w najbliższym czasie ze środków funduszy
strukturalnych dystrybuowanych za pośrednictwem ZPORR (działanie 2.5. i 3.4.) oraz
Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw".
47
VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY PŁOSKINIA.
Wartość wskaźników osiągnięć Programu Rozwoju Lokalnego można zidentyfikować na
podstawie kumulacji wskaźników, które są lub zostaną określone dla poszczególnych
projektów, lub zostaną sprecyzowane w trakcie ostatecznego opracowywania wniosków i
dokumentacji, która będzie przedmiotem aplikacji do Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Osiągnięcie poszczególnych wskaźników uzależnione jest od realizacji
projektów przy znaczącym współudziale funduszy strukturalnych. Poniższe wskaźniki
obejmują efekty realizacji projektów w latach 2004-2006 (rozdz. IV).
Większość ze wskaźników wyższego poziomu (rezultatu i oddziaływania) zostanie
określona dopiero podczas realizacji studiów wykonalności dla poszczególnych inwestycji,
gdzie wykazuje się bezpośredni i pośredni wpływ projektów na otoczenie społecznogospodarcze.
Ze względu na ograniczone środki finansowe gminy, realizacja dużej części projektów
przedstawionych w rozdziale IV uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego lub/i innych źródeł zewnętrznych. Biorąc pod uwagę budżet
jednostki, oraz duży niedobór środków w stosunku do potrzeb zagwarantowanych w
Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, projekty te będą miały
48
charakter zastępczy, tzn. będą realizowane tylko te, które zostaną pozytywnie rozpatrzone
przez Panel Ekspertów i Regionalny Komitet Sterujący woj. warmińsko-mazurskiego.
Można zidentyfikować następujące wskaźniki, określone zgodnie z zapisami ZPORR na
poziomie produktu, rezultatu i oddziaływania. Ze względu na stan przygotowania zadań, które
wymagają znacznego doprecyzowania, wskaźniki mają wartość szacunkową i mogą ulec
wahaniom. Poza tym część wskaźników (szczególnie oddziaływania) ma charakter
niemierzalny lub zostaną osiągnięte w długim okresie czasu. Należy również pamiętać o tym, iż
na potrzeby realizacji ZPORR w latach 2004-2006 określono zamkniętą listę wskaźników,
którymi należy posługiwać się w procesie programowania działań inwestycyjnych.
Tabela nr 12 Wskaźniki produktu (osiągnięte w latach 2004-2008):
Lp.
Nazwa wskaźnika
1. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej
2. Długość wykonanych przykanalików
3. Liczba wybudowanych przepompowni
Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg
4.
gminnych
5. Długość wybudowanych./utwardzonych poboczy
6. Liczba wybudowanych przejść dla pieszych
7. Długość wybudowanego chodnika
8. Liczba zmodernizowanych obiektów publicznych
Liczba wdrożonych systemów Internetu w jednostkach
9.
publicznych
10. Liczba wdrożonych wewnętrznych systemów
zarządzania informacją w jednostkach publicznych
Liczba jednostek publicznych podłączonych do
11. bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do internetu
Liczba punktów dostępnych do sieci LAN w
12. jednostkach publicznych
Jednostka
miary
km
Szacunkowa
wartość
7,8
km
szt.
0,95
1
km
4,5
km
szt.
b.d
b.d.
km
szt.
1,6
szt.
2
szt.
b.d
szt.
b.d
szt.
b.d
Tabela nr 13 Wskaźniki rezultatu (osiągnięte w latach 2004-2007):
49
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa wskaźnika
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci
kanalizacji sanitarnej
Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska
naturalnego (zmniejszenie ilości ścieków nie
oczyszczonych)
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się
dostępne w wyniku realizacji projektów
Nośność zmodernizowanych dróg
Przepustowość zmodernizowanych dróg
zdefiniowanych przez beneficjenta
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do
6. sieci kanalizacji sanitarnej
7. Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
8 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców m. Płoskinia
9
Ilość portali on-line umożliwiających kontakt
10. Ilość instytucji publicznych posiadających
szerokopasmowy dostęp do internetu
11. Liczba użytkowników objętych systemem
antywirusowym
12. Liczba archiwizowanych lub backupowanych danych
Jednostka
miary
Szacunkowa
wartość
szt.
75
m3/rok
8500
ha
30
kN/oś
b.d
%
b.d
ha
30
km
18,2
liczba osób
b.d
szt.
-
szt.
-
osoby
30
GB
5
Tabela nr 14 Wskaźniki oddziaływania (przewidziane do osiągnięcia do roku 2009)
Lp.
Nazwa wskaźnika
Liczba osób korzystających z wybudowanej sieci
kanalizacyjnej
2. Ilość ścieków odprowadzanych (w okresie 1 roku)
Liczba pojazdów korzystających ze
3. zmodernizowanych/wybudowanych dróg
1.
4. Liczba wypadków (w okresie jednego roku)
5. Cena gruntów inwestycyjnych
Liczba utworzonych w wyniku realizacji projektów
6.
miejsc pracy (bezpośrednio i pośrednio)
Klasa czynności wód rzek wskazanych przez
7. beneficjenta (po roku od realizacji inwestycji)
Liczba użytkowników posiadających dostęp do sieci
szerokopasmowej
9. Liczba instytucji posiadających dostęp do
szerokopasmowego internetu
8.
Jednostka
miary
Szacunkowa
wartość
osoby
200
m3/miesiąc
25
szt./rok
5.000 (liczba m.
gminy)
szt.
tyś. PLN
30
szt.
80
klasa
-
osoby
b.d
szt.
3
50
Liczba pracowników instytucji publicznych
wykorzystujących technologie informacyjne
11. Liczba spraw załatwianych on-line / rok
12. Liczba algorytmizowanych procedur i
administracyjnych, dostępnych obywatelowi on-line
10.
osoby
20
szt.
b.d
szt.
b.d
VII. PLAN FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY PŁOSKINIA
Plan finansowy realizacji Programu Rozwoju Lokalnego uwzględnia 3 projekty określone
w rozdziale IV dokumentu, których realizację planuje się w ciągu trzech najbliższych lat.
W analizie przyjęto optymistyczny scenariusz pozyskania środków finansowych w ramach
ZPORR na wszystkie planowane projekty. Ze względu na wielkość gminy może ona korzystać z
zakresu działań ujętych w III Priorytecie ZPORR „Rozwój lokalny". Dla takich projektów
określono maksymalny pułap dofinansowania projektów gminnych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na poziomie 75 % kosztów kwalifikowanych (łącznie z kosztami
przygotowawczymi obejmującymi opracowanie dokumentacji technicznej i innych
niezbędnych załączników) i środków budżetu państwa (w wysokości 10 % kosztów
kwalifikowanych). W zestawieniu planowanych wydatków ujęto wkład własny gminy, na
który składają się obok środków budżetu gminy środki pozyskane z innych zewnętrznych
źródeł publicznych (np. pożyczki i kredyty, środki z WFOŚiGW itp.). Przyjęto również
proporcjonalny podział środków na poszczególne lata realizacji projektów.
Niektóre działania (Rozbudowa budynków administracyjnych U.G. Płoskinia, oraz
systemu informatycznego obsługi klienta) zgodnie z zapisami UZPORR są nieodpowiednie
51
do wsparcia w ramach III Priorytetu ZPORR, jednakże przy dobrym uzasadnieniu mogą być
realizowane z innych działań określonych dla tego programu (m.in. działanie 1.5.
„Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego") oraz innych programów realizowanych ze
środków UE. Stąd też zastosowano tutaj inny, charakterystyczny dla Priorytetu I ZPORR
montaż finansowy, w którym nie przewiduje się obligatoryjnego wsparcia projektów z
budżetu państwa.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika iż w latach 2004-2006 na realizację wszystkich
zadań określonych w Planie Rozwoju Lokalnego, przy montażu finansowym zakładającym
maksymalny możliwy wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75%),
powinny z tego funduszu zostać zaangażowane środki w wysokości 1 531 500,00 PLN.
Budżet Państwa musiałby zapewnić na wymienione w poniższej tabeli i rozdziale IV
przedsięwzięcia w latach 2004-2006 kwotę ok. 204 200, 00 PLN.
Dopełnieniem montażu finansowego są środki, które gmina wygospodaruje jako
wkład własny. Mogą one obejmować oprócz środków budżetowych inne pozyskane z
zewnętrznych źródeł finansowania (np. dotacje z WFOŚiGW lub MENiS). Wkład ten
oszacowano na 306 300,00 PLN, z czego 96 300,00 PLN należy zaangażować w roku 2005,
a 210 000,00 w roku 2006.
Ze względu na kumulację inwestycji z postępem czasowym największe koszty
generowane są w roku 2006. Kwoty te mogą ulec zmniejszeniu w wyniku niedostosowania
szacunków kosztorysowych do rzeczywistych wartości robót po przetargach.
Należy pamiętać o tym, iż dotacji z EFRR me można łączyć z dotacjami innych
funduszy Unii Europejskiej. Szczegółową analizę zapotrzebowania na środki w ramach PRL
przedstawiono w tabeli nr 15.
Tabela nr 15. Planowane finansowanie inwestycji Programu Rozwoju Lokalnego Gminy
Płoskinia w latach 2005-2006 , (w tyś. PLN)
Lp.
Nazwa projektu
1.
Budowa wodociągu
Tolkowiec-Jarzębiec
Budowa wodociągu
Strubno-Podlechy
Budowa kanalizacji w
Dąbrowie i modernizacja
oczyszczalni w Płoskini
2.
3.
2005
2006
EFRR*
BP**
WW***
241,5
32,2
240
32
EFRR
RAZEM 2005-2006
EFRR
BP
WW
48,3
241,5
32,2
48,3
48
240
32
48
1 050
140
210
1 050
BP
140
WW
210
52
RAZEM:
4481,5
64,2
96,3
1 050
140
210
1 531,5
204,2
306,3
* - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 75%
** - Budżet Państwa (środki w dyspozycji Ministra Gospodarki i Pracy) – 10%
*** - Wkład własny Gminy Płoskinia/ inne środki publiczne pozyskane przez gminę na realizację inwestycji – 15%
Tabela nr 16. Plan inwestycji Gmina Płoskinia /2005-2013/
Źródła finansowania /w tys. zł/
Nazwa inwestycji
Wartość
inwestycji
Gmina
Budżet
Państwa
Dotacja
EFRR
Lata
realizacji
322
48,3
32,2
241,5
2005
2
Budowa wodociągu TolkowiecJarzębiec
Budowa wodociągu Strubno-Podlechy
320
48
32
240
2005
3
Budowa kanalizacji w Dąbrowie i
modernizacja oczyszczalni w Płoskini
1 400
210
140
1 050
2006-2008
4 500
675
450
3 375
2007-2013
2 500
375
250
1 875
2007-2013
800
120
80
600
2007-2013
850
127,5
85
637,5
2007-2013
900
135
90
675
2007-2013
300
45
30
225
2007-2013
1 100
165
110
825
2007-2013
450
67,5
45
337,5
2007-2013
300
45
30
225
2007-2013
1 200
180
120
900
2007-2013
600
90
60
450
2007-2013
80
12
8
60
2007-2013
Lp.
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Budowa kanalizacji sanitarnej Wysoka
Braniewska, Jarzębiec-TolkowiecLubnowo-Płoskinia
Budowa oczyszczalni ścieków i
kanalizacji sanitarnej w Długoborze
Budowa drogi do Pierzchały
Budowa wodociągu DąbrowaPłoskinia z modernizacją SUW w
Dąbrowie
Budowa dróg w miejscowości
Dąbrowa
Budowa drogi w miejscowości
Płoskinia
Budowa kanalizacji sanitarnej
Strubno-Płoskinia
Budowa wodociągu Długobór Osada,
Łozy z przyłączami
Budowa drogi w miejscowości
Długobór
Budowa drogi Strubno-PodlechyDługobór
Budowa drogi gminnej DługobórRobuzy
Budowa chodnika w Płoskini
53
VIII. SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY
PŁOSKINIA
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach PRL mają charakter
inwestycyjny, co wynika z definicji obszarów wsparcia EFRR oraz zapisów UZPORR.
System wdrażania Programu Rozwoju Lokalnego w gminie Płoskinia będzie zgodny
z wymogami określonymi dla wdrażania poszczególnych projektów w ramach ZPORR,
które to wymogi zostały określone w treści dokumentu programowego, Uzupełnieniu
ZPORR, „Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR", aktach prawnych związanych z
wdrażaniem funduszy strukturalnych (m.in. Ustawa z dn. 24 kwietnia 2004 r. o
Narodowym
Planie
Rozwoju)
oraz
innymi
przygotowanymi
przez
instytucje
zaangażowane w ZPORR dokumentami metodycznymi i aktami prawnymi.
Główną
rolę
w przygotowaniu odpowiednich
wniosków
aplikacyjnych,
zgodnych z formatem wniosku do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach ZPORR, odegrają pracownicy Urzędu Gminy Płoskinia, którzy będą odpowiedzialni
za pełen nadzór nad realizacją zadań. Główną rolę w tym procesie odgrywają
pracownicy ds. Inwestycji, zatrudnieni w Urzędzie Gminy Płoskinia oraz pracownik
wydziału zajmującego się rozwojem i promocją gminy.
54
Osoby te są odpowiedzialne m.in. za:

przygotowanie dokumentacji technicznej (nadzór nad pracami projektantów i
innych zewnętrznych ekspertów), studiów wykonalności zgodnych z wytycznymi
Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz wszystkich innych załączników niezbędnych
do realizacji projektu,

nadzór techniczny i merytoryczny nad Inżynierem Projektu,

przygotowanie wniosków według obowiązujących procedur i zasad oraz złożenie
ich w odpowiednim terminie w Instytucji Wdrażającej dany program,

współpracę z jednostkami podległymi realizującymi projekty finansowane z
budżetu gminy Płoskinia (pomoc tym jednostkom w przygotowaniu dokumentacji),

współpracę z samorządem powiatowym i regionalnym.

współpracę z Instytucją Zarządzającą ZPORR (Ministerstwo Gospodarki i Pracy)
oraz z Instytucją Płatniczą (Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki) w zakresie
wdrażanych projektów,

przygotowanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej w razie przeprowadzenia
kontroli
realizacji
Pośredniczącą,
projektów
Urzędy
przez
Kontroli
instytucje
Skarbowej,
uprawnione(m.in.
uprawnione
organy
Instytucję
Komisji
Europejskiej),

nadzór nad terminową (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)
realizacją Planu Rozwoju Lokalnego (monitoring),

przygotowanie i wykonanie przetargów,

zgodną z wymogami funduszy strukturalnych archiwizację dokumentacji,

opracowywanie zgodnie z zapisami umów finansowania projektów okresowych,
rocznych i końcowych raportów monitoringowych z realizacji projektów,

zapewnienie właściwej z wytycznymi EFRR i UZPORR promocji projektów, ze
szczególnym uwzględnieniem faktu zaangażowania środków unijnych.
Nadzór nad całością realizowanych projektów sprawuje osobiście Wójt Gminy Płoskinia,
natomiast nadzór nad kwestiami finansowymi związanymi z realizacją projektów sprawuje
wydział finansowy UG Płoskinia oraz Skarbnik Gminy, który kontrasygnuje wszystkie
dokumenty (zgodnie ze Statutem Gminy).
Do głównych zadań pracowników odpowiedzialnych za finanse należy m.in.
55

opracowanie harmonogramów płatności,

dbałość o zabezpieczenie wydzielonych subkont na potrzeby realizowanych zadań,

właściwe opisywanie faktur,

przygotowanie i/lub akceptacja wniosków o refundację poniesionych wydatków ze
środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa i innych źródeł zgodnie z
określonymi przez dysponentów zasadami,

dokonywanie płatności na rzecz wykonawców robót,

dokonywanie płatności na rzecz innych jednostek zaangażowanych w realizację
projektów.
Wiele z opisanych w rozdziale IV PRL projektów będzie realizowana za zgodą i przy
aktywnej pomocy jednostek podległych samorządowi gminnemu.
Pracownicy tych i innych instytucji są zobligowani do stałej i ścisłej współpracy z
pracownikami Urzędu Gminy Płoskinia w celu właściwego przygotowania dokumentacji
projektowej oraz późniejszego wdrażania i monitorowania wskaźników osiągnięć Planu
Rozwoju Lokalnego. W tym celu zaangażowanie pracowników Urzędu Gminy w
przygotowanie i realizację projektu zostanie poprzedzone jednostronną deklaracją
współpracy i zaangażowania w zadanie złożoną przez dyrektora/kierownika jednostki
podległej samorządowi gminy.
Dla przejrzystości systemu osobami właściwymi do kontaktu w sprawach projektu z
instytucjami regionalnymi i centralnymi pozostają pracownicy Urzędu Gminy.
56
IX. SYSTEM MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
9.1. Monitoring realizacji/postępu zadań Planu Rozwoju Lokalnego.
Jak zostało wspomniane we wcześniejszych rozdziałach, realizacja wszystkich
zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Płoskinia, ze względu na ograniczony budżet
roczny gminy i konieczność realizacji wielu zadań własnych niekoniecznie o charakterze
inwestycyjnym, uzależniony będzie od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych,
a w szczególności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.
Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, iż monitoring realizacji PRL będzie
ściśle skorelowany z monitoringiem osiągnięcia celów poszczególnych projektów
prowadzonych zgodnie z zapisami dokumentów programowych oraz innych wytycznych
związanych z wdrażaniem ZPORR w województwie warmińsko-mazurskim. Monitoring
realizacji projektów odbywać się będzie zgodnie z zapisami umów finansowania projektów, wg
których beneficjenci są zobligowani do składania raportów zgodnie z przygotowanymi
formatami (w wersji papierowej i elektronicznej) w następujących terminach:

raporty okresowe - składane przynajmniej raz na kwartał, w ciągu 7 dni roboczych od
zakończenia okresu sprawozdawczego,

raporty roczne - w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia roku kalendarzowego,

raporty końcowe - w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia realizacji projektu.
Liczba i charakter składanych raportów zależy od harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizowanych projektów.
57
Raport kwartalny za czwarty kwartał składany jest łącznie z raportem rocznym. Dodatkowo
beneficjent (gmina Płoskinia lub podległe jej jednostki) będzie zobowiązany umową do
niezwłocznego informowania instytucję wdrażającą o ujawnionych nieprawidłowościach w
realizacji Projektu.
Za przygotowanie raportów monitoringowych odpowiedzialna jest osoba ds.
inwestycyjnych Urzędu Gminy Płoskinia, która współpracuje w tym zakresie (zgodnie ze
schematem wskazanym w rozdziale VIII) z innymi komórkami Urzędu Gminy oraz innymi
instytucjami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektów. Na podstawie raportów,
które podlegają każdorazowo zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Płoskini możliwe będzie
dokonanie obiektywnej oceny realizacji zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego.
9.2. Ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Płoskini
Raz do roku, wraz z oceną realizacji innych dokumentów programowych gminy z
perspektywy realizacji budżetu gminy, Władze Gminy Płoskinia będą miały za zadanie
podsumować realizację zamierzeń inwestycyjnych przedstawionych w PRL przypadających
na poprzedni rok i rozpisać szczegółowe zadania na rok bieżący, uwzględniające m.in. postęp
realizacji projektów i harmonogram wnioskowania o kolejne środki zgodnie z terminami
aplikowania określonymi przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego bądź
dysponentów innych programów. Podsumowanie realizacji PRL w roku ubiegłym będzie
przedkładane do oceny Radzie Gminy. Podsumowanie w formie skróconego raportu zawierać
będzie m.in. kopie raportów dot. realizacji projektów, o których mowa w podrozdziale 9.1
oraz wnioski z prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych PRL, które są
przedmiotem rozważań w podrozdziale 9.4. Miarą oceny realizacji PRL, który koncentruje się
na wdrożeniu skonkretyzowanych pod względem rzeczowym i finansowym działań
inwestycyjnych, będzie decyzja Rady Gminy, odnośnie akceptacji wykonania budżetu, a tym
samym działalności organów wykonawczych w Gminie, za rok poprzedni. Ocenie Planu
Rozwoju Lokalnego zostanie poświęcona odrębna sesja Rady Gminy w miesiącu lutym bądź
marcu każdego roku, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele podmiotów zaangażowanych
w realizację projektów, włączając w to grono partnerów społecznych oraz przedstawicieli
samorządu powiatu braniewskiego oraz samorządu regionalnego.
Ocena PRL jest skutkiem interpretacji danych zebranych i skumulowanych w procesie
monitoringu opisanego w rozdziale IX. l.
58
Ocena realizacji PRL opierać się zatem będzie na elemencie finansowym, czyli
zgodności zamierzeń finansowych planu (rozdział VII) z ich rzeczywistą realizacją oraz
wynikającym z tego elemencie rzeczowym, czyli stopniu osiągnięcia podstawowych
wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania określonych w rozdziale VI PRL.
Innym aspektem oceny realizacji zamierzeń w/w. dokumentu, a równocześnie polityki
prorozwojowej Gminy Płoskinia będzie ocena dokonanych przez władze Gminy działań
bezpośrednio przez mieszkańców gminy (głównych odbiorców efektów realizowanych
projektów) w trakcie najbliższych wyborów samorządowych.
9.3.
Współpraca pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami
pozarządowymi
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Płoskinia wskazuje na obszary konieczne do wsparcia
z punktu widzenia mieszkańców gminy oraz organizacji tu funkcjonujących. Zamierzenia
inwestycyjne określone w rozdziale IV wynikają bezpośrednio z potrzeb zgłaszanych do
władz gminy Płoskinia przez ww. „aktorów" życia społeczno-gospodarczego. Ze względu na
stosunkowo małą wielkość gminy kontakt z potencjalnymi odbiorcami efektów projektów jest
ułatwiony, co przejawiło się w postaci konsultacji społecznych przeprowadzonych w trakcie
opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego. Bardzo duży wkład w kreowanie polityki rozwoju
gminy ma obok sektora publicznego (władz samorządowych i przedstawicieli instytucji
publicznych) również sektor prywatny i instytucje społeczne.
Władze gminy liczą na jeszcze większe zaangażowanie instytucji niepublicznych i
mieszkańców gminy Płoskinia w realizację idei rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
Będzie to jednak możliwe tylko poprzez realizację inicjatyw oddolnych, szczególnie o
charakterze nieinwestycyjnym i ścisłą współpracę w tym zakresie nie tylko z władzami
gminy, ale również z podobnymi instytucjami funkcjonującymi w innych gminach oraz w
całym regionie.
Pracownicy administracji gminnej w miarę posiadanych możliwości (za
pośrednictwem komórki zajmującej się promocją i rozwojem gminy) będą zachęcać zarówno
instytucje, jak również przedsiębiorców do wzmożonej aktywności w pozyskiwaniu
zewnętrznych funduszy na prowadzoną przez nich działalność. Nie wyklucza się, dzięki
59
zaoszczędzonym środkom, dofinansowanie najciekawszych inicjatyw (szczególnie w
obszarze przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji społecznej) z budżetu gminy Płoskinia.
Takie podejście pozwoli na pełne wykorzystanie infrastruktury, która zostanie stworzona w
okresie obowiązywania PRL
9.4.
Upowszechnianie rezultatów realizacji Planu Rozwoju Lokalnego gminy Płoskinia.
Bardzo ważnym elementem jest upowszechnianie osiągnięć związanych z realizacją
PRL oraz zachęcanie do pełnego korzystania z udostępnionych dzięki niemu możliwości.
Rozwiązania infrastrukturalne zaproponowane w Planie spełnią swoją funkcję, tylko wówczas,
gdy zostaną właściwie wykorzystane, zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni, tzn.
zostaną osiągnięte planowane wskaźniki oddziaływania
Najważniejszym narzędziem komunikacji z potencjalnymi odbiorcami informacji w
dobie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego, obok bezpośrednich kontaktów z
zainteresowanymi, jest sieć internetowa. Gmina nie posiada własnego serwisu internetowego
co w najbliższym czasie ulegnie zmianie, da to nieograniczone możliwości w zakresie m.in.
promocji osiągnięć PRL i zachęcenia podmiotów mających siedzibę na terenie gminy i poza
nią do korzystania z jego efektów. Bardzo ważne jest wykorzystanie potencjału
gospodarczego, jaki będzie skutkiem realizacji PRL, ale także nie wolno zapominać o
rosnących wciąż walorach przyrodniczych gminy (szczególnie poprzez zintensyfikowania
procesów ochrony środowiska), które w połączeniu z dziedzictwem historycznym tych
terenów powinny przyczynić się do intensyfikacji działalności turystycznej, a także bardzo
ostatnio popularnej działalności agroturystycznej. Takiemu podejściu sprzyja niedaleka
odległość do wielkich aglomeracji zarówno polskich jak i ukraińskich.
Ważnym elementem będzie umieszczenie odnośników do strony internetowej Gminy
na innych, często odwiedzanych portalach internetowych (np. witrynie samorządu
województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu braniewskiego), co w znacznym stopniu
pozwoli na nisko-kosztową promocję gminy, jej osiągnięć i dziedzictwa.
W celu dotarcia z informacją i propozycją współpracy do jak największej grupy
zainteresowanych ważne będzie wykorzystanie innych, tradycyjnych nośników informacji,
jak lokalna i regionalna prasa oraz lokalne i regionalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne.
Dla przybliżenia zagadnień związanych z realizacją PRL i przekonania wszystkich
mieszkańców do tej idei i większego zaangażowania w czynne wsparcie rozwoju gminy
60
planowane
jest
organizowanie
dorocznych
otwartych
spotkań
ze
wszystkimi
zainteresowanymi osobami, na których dyskutowane będą efekty realizowanych dotąd
projektów i zamierzenia na przyszłość. Gmina Płoskinia bądź wspierana przez nią organizacja
pozarządowa podejmie również kroki w celu pozyskania zewnętrznego finansowania na
wydanie ulotki promującej walory gminy oraz efekty realizacji projektów w ramach Planu
Rozwoju Lokalnego. Istnieje możliwość realizacji takiego przedsięwzięcia z gminami
sąsiadującymi w ramach współpracy na rzecz rozwoju całego powiatu lub regionu.
Za realizację tzw. Public Relations związanego z wdrażaniem Planu Rozwoju
Lokalnego odpowiedzialni są pracownicy Urzędu Gminy Płoskinia i inne osoby wyznaczone
przez Wójta Gminy do w/w celów.
61
Download